Kategorisindeki Kelimeler

Hatalı bir çeviri olduğunuz düşünüyorsanız lütfen belirtiniz.

<
ADIǴE TÜRKÇE
TR
1864 Jönığoáć 21 21 Mayıs 1864
1864 Jönığoáć 21 Mefezako 21 Mayıs 1864 Cumartesi
1864 yiĺesım 1864 yılında
1864/05/21 21/05/1864
a el
Wa waw ar sıdew ğeş'eğon Aaa çok enteresan
a bğum o taraf
A cabğu sağ el
a ćeć kaçış, kurtuluş
a ćećığ kaçırmak (bir şeyi elinden)
a ćećıj elden çıkma
a ćećın elinden geçmek
a ćeğ el altı
a ćeğah ulaştırma
a ćeğećın elinden çıkarma
A ćeğeçöḣun > ḣuşıe: V1b çekmek (elinden asılarak dikkatini çekmeden almak)
a ćeğefen ele sığdırma, eline geçirme
a ćeğehajın ulaştırmak (eline)
a ćeğehan eline geçirme
A ćeğeqodıćın > ḣuşıe: V1b yok etmek (elinden alıp saklamak)
a ćeğewen patlatmak (elinde)
a ćeğezıjın elinden düşürme
A ćeğezın > ḣuşıe: V1b düşürmek (elinden)
a ćeh eli uzun
a ćehać eline geçiş şekli
a ćehan elde etme
A ćekuten > ḣuşıe: V1p kırılmak (elinde)
a ćeĺeğon gözüne çarpmak
A ćeĺetın kaçırmak (elinden)
a ćeĺetın kaçırmak (elinden)
A ćeĺhan > ḣuşıe: V1p eline sıkıştırmak
A ćeĺır eldeki
a ćeĺır eldeki
a ćemıfen ele geçmemek
a ćemıhan eline geçmeme
a ćemıĺınığ elinde olmama
a ćeon ağzından kaçırmak
a ćeqoden kaybolmak (bir şeyi bir şeyin elinden)
A ćeqodıćın heba olmak
a ćeqodıćın kaybolmak (bir şeyi bir şeyin elinden)
a ćešenĺın elinden kaymak
a ćešeşütın elinden kaymak
a ćeş'ehen yapmak (farkında olmadan)
a ćeş'ehığ farkında olmadan yapılıveren
Yehçırığo xemıĺew Abartısız
a ćeş'en yapmak (farkında olmadan, tesadüfen)
a ćeşığupşıćın unutuvermek
a ćeşün emmek (elinden)
a ćeşxehın çarçur etmek
A ćetḣın > ḣuşıe: V1w elinden kapmak
a ćetḣın sökmek (elin altından)
a ćetxıćın kopya çekmek
a ćew'aşü'en hoşuna gitmek, bellemek
a ćewen elinde patlamak
a ćewıćehan öldürmek (istemeyerek)
a ćewıćen öldürmek (korkutmak, şakalaşma sırasında)
A ćewıtın > ḣuşıe: V1w kapmak (elinden)
a ćexığu elinden alma vakti
a ćexıjın almak (elinden geri)
A ćexın > ḣuşıe: V1p almak (elinden)
a ćezereğeć iletmek (elden ele)
a ćezıjın düşürmek (elinden tamamen)
a ćezın düşmek (elinden)
a ćıb elinin tersi
a ćıṕe şıpkem orası (tam)
a ćıṕededem oradak (tam)
a ćıṕem orda
a ćışö el derisi
Ofışxo yeş’ı Abartıyor
Bjane yifın Abartmak
a featın el kaldırmak
a ğesısın el sallamak
a ḱifen beceri
a ĺeḣanım o zaman
a mafem o günü
Gu festın Abayı yakmak, aşık olmak
Nece ucej Acayip
Haxeme rafıjağ fed Acelesi var,arkasından köpek kovalıyor gibi
A mığo mığo naç Ey uğursuz
a nećew eli boş olarak
a nemıs bakir
Yefıjağe xeĺew Aceleyle
Gum ĺı pızın Acı çekmek, kahretmek
Gu ćeğun Acımak
a pḣenćıpḣ gırgır
a psınć eli çabuk
a psınće ĺe psınće eli ayağı çabuk
Gu fewızın Acımak, üzülmek
a rıṕu elde besleme
a rıwıbıt el tutacağı
a semegu sol el
a semegu solak
Ziğethamıće gore guşıen Acındırarak konuşmak
a sıhatım o saat
A sıwıneḣuy ! Eyvah mahvoldum
Ğable ğaĺ'e Aç bırakmak
A sıwnejiy ! Eyvah mahvoldum
Ney psiy Aç gözlü, obur
Gu nećew Aç karnına
A sikebzej We wızereşü’eş’ıjırer Se siağot Ey akıllım,kendini ne sanıyorsun
Gunećew ĺı xaşığ Aç karnına kan aldılar
A sizıkurmen A kurban olduğum!
A ş`ağemre ş`enığemre zekoş Maharetle bilgi kardeştir.
a ş'e el işi
a ş'egoaź kalfa
a ş'ex kolay
a ş'ex eli çabuk
a ş'exew el çabukluğu ile
a ş'exığ pratiklik,el çabukluğu
a ş'exınığ çabukluk
a ş'exınığ pratiklik
a şhal el değirmeni
a şıex pratik
a ş'ığ sanat
a ş'ığe el yapımı
a ş'ın el etmek
Yeğaş’em yinegu seyiştep Açgözlü
Apše ĺapš Açık saçık dekolte
Wer ser Açık, aleni
A tha kısatiy Allah bana istediğimi verdi(yaşasın)
A Tha kısawıy Allah belamı erdi
Yinıbe yiğućağ Açlıktan midesi karnına yapışması
Ĺ’ım yiqošı ĺ’ı yit Adam gibi adam
A tham siğewneḣuğ Eyvah! allah beni kahretti
Yane ĺ'ew kiĺfığ Adam gibi adam
A Tham Siğewneḣuy siğeṫısıjiy Eyvah mahvoldum
Ĺ’ığe kıxefen Adam gibi adam olmak
a txığ el yazması
a waktem o vakit
Ĺ'ığe kıxefen Adam gibi davranmak
a wex oh olsun
A wex ar Oh olsun
a wıbıtın toka etmek
Ye ĺ'ıḣuj Adam olmuş ta,,
Ye ĺ'ı kabz Adama bak,akıllıya bak
a yay keşke öyle olsaydı
Wıĺ’ıme sıĺ’ı Adamsan, adamım
a yeğelelexın sarkıtmak (elini asağıya)
A zakor yanlızca
a zakor yanlızca
A zakor, agu téweştep Bir el alkışlayamaz
A zéánejır zipeğoh Ay! ninesi kurban olasıca.
a zerewıbıtın el ele tutusmak
a zerıźağew kol kola
A ziwınağo beğon A ailesi bereketlenesice!
A ziwınağo qodın Nesli tükenesice
A ziyane zipeğoh Annen sana kurban olsun
aba değil mi
abać elleme şekli
Abad erkek ismi
abaküs abaküs
Aban öbek
aban öbek
abanoz abanoz
Abant erkek ismi
Abas erkek ismi
Abat erkek ismi
Abay erkek ismi
Abaze bze Abazaca
Abazeko erkek ismi
Abdullah erkek ismi
Xabziy bzıpḣiy yiap Adet usul bilmez
Abedan erkek ismi
abeğopĺ miras, eski iş, geleneksel iş
abej orta yaşlı büyük bir bayana sesleniş
Abeĺeben > ḣuşıe: Me aramak (el yordamı ile)
Aben > ḣuşıe: Me uzanmak (kolunu uzatmak)
Abey erkek ismi
abeźe koáy fırıncı, the ebegümeci fırıncı
abǵe mobilya
Abǵe bohça
abǵe bohça
abǵe pşe mobilya kapı
abğu taraf
abḣazıbz abḣaz dili
abıçü' eldiven
Abıd erkek ismi
Abıde erkek ismi
Abın erkek ismi
abış beceriksiz
Abidet kız ismi
abjanaḣo törpü
abjane el tırnağı
abjane dać şeytan tırnağı
Abjane dać şeytan tırnağı
abjane ğelıd tırnak cilası
abjane pıwıpć tırnak makası
abjanetḣ parantez
abjaniṫu çift tırnak işareti ( “ ” )
abje başparmak ile serçe parmağı uçları arası
abje karış
abje ĺıtağ salkım sayısı
abjenaće tırnak dibi yırtılması
Ĺape źın Adım atmak
Mışömılınığe zehan Adice davranmak
abjenape tırnak ucu
abjenewıj tırnak izi
abjıb bir avuç, tutam
Abjım yumruk
abjız karış (22 sm)
abl elin üstü
abonman abonman
abonman kart abonman kartı
abortus abortus
abrağu genişletilmiş, yetiştirilen-up çok
abramıju
Abrax kız ismi
Abrec kız ismi
Abrecıko kız ismi
abreç çete
abreç kahraman
Abrek erkek ismi
abreḱ gerilla
abremıjö' mermer
absorbsiyon absorbsiyon
Abzax Adıǵe ırkı
abzexabze abzax dili
ac in ac in
ac out ac out
Acalır guzajörep yićiy gujörep Ecel ne acele eder ne de geç gelir.
Acaliṫu zışımıaće a zeĺ`eğum ĺ`ığe xaĺh İki ölüm olmadığına göre o bir ölüm yiğitçe olsun.
aće el ile
Çıǵır ćıćıć make pıućew yićıćığ Ağaç çatırtı sesi çıkararak yıkıldı.
Aće ş'ığ el işi
aće ş'ığ el işi
aće tхığe el yazması, elle yazılmış
aće yewen sille atmak vurmak
acebıc beceriksiz
acebıc sakarlık
acebıc tuhaf
Acebıcay perişan
acebıcay perişan
aćeĺ zilliyet
aćeĺ yetki
aćeĺığe yetın yetkilendirmek
aćeĺıxer materyal
aćemıĺınığ yetkisizlik
aćeş'en el yordamı
Hıĺeşxo téĺ Ağır yükün altında!
aćew'aşü'en tatlı gelmek
aćıb elin dışı
Jer ğućen Ağız içi kurumak
Aćıbıće aleyhinde
aćıbperıt dışişleri bakanı
acıćiy genellikle
acımiy çoğuna
acıriy çok kere
aćışö elin dış yüzü
aćıu elin üstü
acıyiy çoğu şey
aciy bir çok
aciyćiy çoğu şey
aciyewıy çoğu kez
Açba erkek ismi
açe teke
açeğaşü komedyen
açej teke (anaç)
Açem yibje, zerınağećiy zerixıjışüştep Teke ,boynuzu takıldığında ayıramaz
açĺeć dinç
açümıj umursamaz
Açümız erkek ismi
Adaje erkek ismi
adake dirsek
adake hıĺe ağır siklet
adake ş'eć ürün, üretilen mal
Adam erkek ismi
adapezefaş ayarlı pense
adapte adapte
adaptör adaptör
ade elbette
ade pense
ade tabii
ade aşığum öyle ise, o halde
Jem deohı gore guşıen Ağızda geveliyerek konuşmak
ade cıriy yine mi?
Jem kıdećın Ağızdan çıkmak
ade sı ḣuştır ya ne olacak ?
ade sıd papće ? ama neden ?
adebegu' kist
adeće diğer taraf
adedem esnasında
adef el pompası
adeguşe maalesef
adeguşe of be
adej ora
adej adejır ora orası
adejdedem o anda
Adeje erkek ismi
adejık ayak bağı olan, frenleyen
adejım o an
adejır orası
adekeć tırpan sapı tutacağı
adeĺećıh kerpeten
Ademej erkek ismi
Ademey erkek ismi
adepapś karga burnu pense
adepĺ'e levye
Adepĺ'e levye
adepś yan keski
aderabğu öte
aderans aderans
adere bğu karşıyaka
adere bğumće diğer yönüyle
adere yiĺes öbür yıl
adere zır yek diğeri
aderemće diğeriyle
aderemćiy diğeri ile
adereme öbürleri
aderemiy ötekide
aderer öbürü
Aderexer diğerleri
aderexer diğerleri
Adeşes erkek ismi
adewade alet takımı 
adewade pḣoánte takım kutusu
adewadexer araçlar
adeyim orada
adeyim oraya
adeyimće oradan
adeyir orası
adıće öte
Adıdı guş ürpermek
Adıǵabze çerkesce
Adıǵabze weş'a ? çerkesce biliyormusun ?
Adıǵabzeće adiǵece ile
Adıǵağe çerkeslik
Adıǵe çerkeslerin kendine verdiği ad
Adıǵe guşıejxer çerkes ata sözleri
Adıǵe haćer ptaṕe yis Çerkes misafir emin yerdedir
Adıǵe ḣuĺfığe şığın çerkeska
Adıǵe kame çerkes kaması
Adıǵe koáy çerkes peyniri
Adıǵe pao Adıǵe kalpak
Adıǵe še Adıǵe ismi
Adıǵe şöáş Adıǵe kıyafeti
Adıǵe xabze çerkes adeti
Adıǵem, šıfınığe xeĺ Çerkesde insanlık vardır
Adıǵem, zı šıfığe kıxenejışt Çerkesde bir insanlık kalır
Adıǵeme yaneḣ thamıćeriy bısım Çerkesin en fakiri de misafirperverdir
Adıǵer guće megupşıse Çerkes kalbi ile düşünür
adıre adırer öteki ötekisi
adırer ötekisi
Adif kız ismi
Adney erkek ismi
adre diğer
adre öbür
adre öteki
adrebğur öbür taraf
adremıće yarından sonraki gün
adrenalin adrenalin
adrer diğeri
adress adress
adsorpsiyon adsorpsiyon
aerobik aerobik
afede öyle
afeded okadar
afedem o şekilde
afeder o gibisi
afedew o şekliyle
afedew zıgor öyle biri
afedizew bir o kadar
Afemığot erkek ismi
Aférem erkek ismi
Afewes erkek ismi
afganistan afganistan
afit salahiyetli
afrika afrika
Agaşe erkek ismi
aglomera aglomera
ago yığın (küçük)
ago maşine deste makinesi
agrega agrega
agresif agresif
agronomik agronomik
agu avuç
agu déwen tempo (tutmak)
agu ĺegu el ayak
agu téwen alkışlamak
agu yewen alkış tutmak
aguaw alkış
aguaw eltopu
aguaw voleybol
agubje tas
agubje kâse
agubjeyiz avuç dolusu kadar
aguće yewen sille
aguḣu' dibek (el)
agurcaşü trompet
agurıf avuç ile yapmak
agurım tırpan sapı tutacağı
aguşö avuç içi
aguşö aya
aguşö neć eli boş
aguşöyaṫe el ile yapılan ince sıva
Aguy erkek ismi
aguyepĺ el falı bakan
aguyew alkış
ağo çolak
ağo blağo civar
ağo blağo yakın çevre
ağo kećxer zehirli bitkiler
ağoá tabiki
ağoápe elbise kolu
ağoblağ banliyö
ağoblağ çevre
ağoblağ etraf
ağoblağe etraf (yakın)
ağoblağew bölgesel
ağoćığo etraf
ağu ufen zehirlenme
Ağur erkek ismi
Ağurbiy erkek ismi
aḣ ah
aha pay
aha hak
aha hisse
aha (zı aha) ölçek (bir ölçek)
aha ahew hisse hisse
aha téfen pay düşmek
aha xezıx komisyoncu
aha yiap haksız
ahağoáqo mirasçılık
ahağu mirasçı
ahağu hissedar
ahağu ortak
ahağu sürü
aham xenın paysız kalmak
ahamıgoş ortak, katılımcı, bölücü başka
ahamıgoşığ paylaşmamış miras
ahanıç hissesiz
ahapıć feragat
ahaşüı iyi hisse
ahatéf temettü
ahazexeĺ hisseli
aḣçe deĺhan para yatırma
aḣçe dexın para çekme
aḣçe jığey ufak, bozuk para
aḣçe keğeḣen ekmeğini kazanmak
aḣçe koşın kumbara
aḣçe mıwıko bütün para
aḣçe nepš sahte para, sahte para
aḣçe nepšış mucit döviz, para, sahte
aḣçe of finansal
aḣçe şüıhaf bahşiş
aḣçe téğeqoden masraf etmek, yolunda harcamak
aḣçe wıkoáğ bozuk para
aḣçe yeğeh posta havalesi
aḣçe yetın bahşiş
aḣçe yimıkun parası çıkışmamak
aḣçe yitekohın (aḣçe yitekuhan) parasini cömertçe harcamak
aḣçe zebleḣu ışten, para değiştirilmesi, para değiştirici
aḣçefıxexı tahsisat
aḣçepçı kasiyer
aḣçeş paralarımız, nakit
ahçetaş limon tuzu
aḣçezéş maliye
ahe pay, hisse
ahe txıĺ hisse senedi
ahe ziar haklı
ahençağ hissesizlik
ahezexeĺ ortaklık
ahıl dünür akrabalığı
Ahıĺ be ziem ke be yiaşt Akrabası çok olanın mezarı çok olur.
ahılınçe yakınsızlık, sülale zayıflığı
Nequ neps ḣun Ağlamaklı olmak
Ğınır kiwṫupşın Ağlamaya başlamak
ahıliy lışışiy tüm akraba
Ahmed erkek ismi
aḣo çoban
aḣo téğećın baştan savma yapmak
aḣoámbe parmak
aḣocedıgu kepenek
aḣodemıqu' uyumsuz, sürüye ayak uyduramıyan
aḣoguaź çaban yamağı
Aḣoğum xećıre melır tığujxeme yaşxı Sürüden ayrılanı kurt kapar
aḣombe perıt işaret parmağı
aḣombe šeramıu' yüzük parmağı
aḣombe šıqu' küçük parmak
aḣombeguać parmak (yedek, 6.)
aḣombeşha başparmak
aḣombeşxo baş parmak
aḣombiṫu şizı ṫoáće iki parmak enindeki aralık, 2 parmak enindeki aralık
aḣonığ çobanlık
aḣotéğeć
aḣotéğeć zawe
aḣu téĺhan kelepçelemek
ahzexeĺ şirket
ajağ sakin
ajan kumal, ajan
aje kızak
ajeğoáy zor zapt edilen
ajeğome kardelen
ajeğu kavgayı ayıran
ajen yatıştırmak
ajıf yelpaze
ak sazan
akademi akademi
Akanda erkek ismi
akaś akasya
akçe çıf ödünç para
Akçe nepš sahte para
Akçedeş şap
Akçeḣuş nakit para
Akçem yehaĺ'ağew parasal
Akçenıç parasız
Akçer kızdićırem meqojı Para geldiği yere gider
Akıl ćećır bzegu ćıh Aklı kısa olanın dili uzun olur.
Akıl ziam ceğoğu yiı' Aklı olanın sevmeyenleri olur
Akıl ziam şeığe yiı' Aklı olanın sabrı vardır.
Akıl ziam yibzegu ḱuwew yepxığ Akıllı olanın dili derinden bağlıdır
akılçan espri
Akılım wase ğesenığem ğune yiap Aklın bedeli, terbiyenin sınırı yoktur
Akılım yaner gupşıs Aklın annesi düşüncedir
Akılımre nasıpımre zeğus Akılla kısmet beraberdir
akılınç akılsız
akılınç kuş beyinli
akılınçağ akılsızlık
Akılınçer nasıpınç Akılsız nasipsizdir
Akılır çıjew mapĺe Akıl uzağa, geleceğe bakar
Akılır çıjew mapĺe ner aş şiĺeğurem réqo Akıl uzağa bakar,göz oraya yürür.
Akılır meĺıho, nasıpım kéğotı Akıl arar, kısmet bulur
akılır şıwen unutkanlık, hafıza kaybı
akılışüı' aklın yolu
aḱić beceri
aḱifere ş'en elinden geleni yapmak
aḱih elinden gelme
akreditif akreditif
akreditif pıte garanti akreditifi
akrilik akrilik
akrilik xećığe lağe akrilik esaslı boya
aksesuwar aksesuar
aksiyon aksiyon
aktif aktif
aktif metalxer aktif metaller
aktifı şü'emıć aktif kömür
aktifı zışıre aktifleştirici
aktifığe aktifleşme
aktifığe zetét ĺıtağ aktiflik katsayısı
aktifınığ aktiflik
aktinyum aktinyum
aktiwasyon aktivasyon
aktris kadın oyuncu
akuj güney rüzgarı
aḱul köpekbalığı
akustik akustik
akustik lağ akustik boya
akut akut
akümülatör akümülatör
al yabani
alabğo çamsak balığı
alam asten örf ve adete bağlı, adet güden
alarm alarm
Alaśe erkek ismi
alaska alaska
alaşe hadım edilmiş at
alawışın antipatik
alban ĺepk аrnavut
albanıbze arnavutça
Albeç erkek ismi
Albina kız ismi
Albiy kız ismi
Albore erkek ismi
albüm albüm
alcan kol
alcenaşha yićın omzu çıkmak
alcenaşü cilt önkol
Alceriy erkek ismi
Aldawe erkek ismi
aldehit aldehit
Ale erkek ismi
aĺe eldiven
Alebiy erkek ismi
Alec erkek ismi
aĺeć çember, yazma
aĺeḣ kelepçe
Xeğınağegore guşıen Ağlayarak konuşmak
Alençerko erkek ismi
aĺenıko tek el
aĺepaḱu' kolçak
aleṕırıṕ balık cinsi
aĺeş erbab
alfa alfa
alfa bziy alfa ışınları
alfa jğey alfa taneciği
alfa şeḣu alfa bozunması
alfabe, txepkıĺe alfabe
alfaberıqo' аlfabetik
Alḣas erkek ismi
alı haylaz
alığ kanmış
Alın > ḣuşıe: Me huylanmak
aĺın alyans
aĺın yüzük
alıreğu kilim
alırkeb keb ĺebk
Ali erkek ismi
Alimet kız ismi
aliminyum fepağe gupapĺ alüminyum giydirme cephe sistemi
alize alize
alkali alkali
alkali metalxer alkali metaller
alkali ofır alkali işlemi
alkalilığ alkalilik
Alkas erkek ismi
alkol ispirto
alkol şıpk mutlak alkol
allegro allegro
allemande allemande
allotrop allotrop
alman alman
Almanya almanya
Almec erkek ismi
aĺmek dağarcık
aĺmek heybe
aĺmek torba
aĺmek zepeźeć iki gözlü heybe
aĺmekışha torba başı
alo alo
alo Murat sıdeguşıa sişü'eyiğu Muratla konuşmak istiyorum
alreğu kilim
altérnatif alternatif
alternatör alternatör
altes astarlık ince kumaş türü
altimetre altimetre
alto alto
aluz kangren
alümin alümin
alüminyum çimento alüminli çimento
alüminyum xeş'ıćığ alüminyum doğrama
alweol alveol
alzeimer alzeimer
Ğıgore pehıgore guşıen Ağlıyarak sıkıntılı bir şekilde konuşmak
amaće ĺemaćep az değil
Wızır xejüćıjın Ağrısı kalmamak
amal çare
amal olanak
amal ğоtın çare bulmak
amal ĺıḣon çare aramak
amal yetın imkân vermek
amal yiap mümkün değil
amal yieme mümkün ise
amal yiep çaresi yok
amal zeriaće imkân nispetinde
amalınç imkânsız
amalınç naçar
amalınçağ imkansızlık
Amalınçağem xabzer yewıko Çaresizlik adeti bozar.
amalınçe imkansız
amalınığ imkan
amalıre azeğure imkan ve çara
Yiul kéşı Ağzı açık
amalışxu imkan (büyük)
amalnıç çaresiz
amalnıçağe çaresizlik
amarc aman
amarcı becın aman aman
amartisör amartisör
Amatör Amatör
ambalaj ambalaj
ambargo ambargo
amće yumruk
amće ḱifere ş'en elinden geleni yapmak
amćem ćizew avuç dolusu
Amćış erkek ismi
amćış bülbül
amdez aptes
amdez şten aptes almak
ame psıme araç gereç
Yije uzıjığew yepĺı Ağzı açık bakakaldı
ameće ĺemać az uz
ameće ĺemaćep az uz değil
Amed erkek ismi
Amef erkek ismi
ameke ĺemak ses seda
améliyat ş'ın ameliyat etmek
améliyatı ḣun ameliyat olmak
amelyet ameliyat
amepsıme malzeme
amepsıme txışö malzeme lıstesı
amerika amerika
amerikam şış amerikalı
amerikan barı amerikan barı
amerikan panel kapı amerikan panel kapı
ameriḱiyum amerikiyum
amesım aygıt
amesıme eşya
amesımej hurda
ametric ametric
amıć avuç eli, kaçınarak cumhur toplama
Amıde erkek ismi
Amıdej erkek ismi
amığoj kahrol
amıĺem eli ayağı büyük
amılkan amerikan bezi
Amırbeç erkek ismi
amırme o değil ise
Amırzan erkek ismi
amış erkek ismi
amışao beceriksizce
amışaşö becerikbiz gibi
amışe sakarlık
amışeded çok beceriksiz
amışej beceriksizliğe alışmış
amışenığ beceriksizlik
amışew beceriksizce
amin amin (açılmış bin el)
Aminet kız ismi
Amiy erkek ismi
amnezi amnezi
amonyak amonyak
amorf amorf
amṕe ev eşyası
amper amper
ampiy hardal
amplifikatör amplifikatör
amplitude amplitude
amşago kabiliyetsiz
amşagoded temelli beceriksiz
amşagoj pis peceriksiz
amşagow beceriksizce
amşagu' sakar
amşaguao beceriksizliği seven
amşaguay kötü kalpli beceriksiz
amudegu akbaldıran
amyant amyant
Amzan erkek ismi
An kız ismi
anać yeni yetişen (hayvanlar için)
anaće piliç
anaće ferik
anadolu anadolu
anaerobik anaerobik
analitik analitik
analitik ḱimya analitik kimya
analjezik analjezik
analog analog
analog signal analog signal
analog thabze analog işaret
ananas ananas
anatame anatomik
anaṫe makam
anaṫe görev
anaṫe meslek
anaṫeut vazifeli
anatomi anatomi
anay akçaağaç
Anay erkek ismi
ancıref süpürge otu
Ançok erkek ismi
and kuşhaxer and dağları
andante andante
Anderbiy erkek ismi
andık sırtlan
ane sofra
ane yemek masası
ane atıjın sofrayi kaldırmak
ane ćewıbğo sofra altı
ane ğewıçün sofra kurmak
ane ğune civar
ane ḣuray sini
ane uxın sofra kaldırmak
ane westığ masa lambası
anebzıw karatavuk
aneć eli boş
Neye paye Ağzı burnu dağılmak
Nake pake Ağzı burnu dağılmış
anećığ eli boş
aneguaź sehpa
aneğune civar
anem pećıjın kalkmak (sofradan)
anem petecen sofradan kalkmak
anem peṫıshan sofraya oturmak
Anem peṫısharem wıćeharepsı ğogum téharem wıćehajı Sofraya oturana yetişemesin, yola çıkana yetişirsin
anemıs orijinal
anemik anemik
anemsığe pşaş bakire
aneṕaş nenek (nenenin annesi)
Aner, ya neḣıj Yemek masası, hepsinden yaşlıdır
anestézi anestezi
aneṫefeban oportünist, fırsatçı
aneṫeps işgücü
Anfoko erkek ismi
Anḣur erkek ismi
anıne geline seslenme hitabı
anınıguş korku ve endişe ifadesi
animasyon animasyon
animato animato
anjin anjin
Ankara m wem yiztét çeşım yixew 3 Ankara da hava sıcaklığı gece -3, gündüz + 10 derecedir
Ankaram sıhat tıhapş yikudıyirer ? ankara kaç saat sürüyor ?
ankastre ankastre
ankraj ankraj
anksiete anksiete
anĺe hamur teknesi
anod anod
anomali anomali
anonim anonim
anonim ahzexeĺ anonim şirket
anot anot
anot qoć anod devresi
anot tébz anodik kaplama
ansefalit ansefalit
ansiklopedi ansiklopedi
antakt antakt
antartika antartika
anteğu dirsek
anteğup dirsek çıkıntısı
anteğuşḣ dirsek ucu (kol)
antep ćıde antepfıstığı
anṫır jasmine
anti anti
anti aircraft anti aircraft
antibiyotik antibiyotik
antidemokratik antidemokratik
antienflamatuar antienflamatuar
antifriz antifriz
antika antika
antika zışerer antikacı
antike alerğu antika halı
antilop antilop
antimon antimon
antiseptik antiseptik
antispazmodik antispazmodik
antistatik antistatik
antitoksik antitoksik
antivirüs antivirüs
antoloji antoloji
antrenman antrenman
antropoloji antropoloji
Anwar erkek ismi
anyon anyon
Anzor erkek ismi
aort aort
Ap kız ismi
ap milim
aṕ iki el ile tutulan miktar
Yije dapĺesı şıt Ağzına bakıp oturuyor,her dediğini yapıyor
Ap'ağu kıpfeḣu Kolay gelsin
apap kucak
aṕaş büyük baş hayvan
aṕaş sığır
apawe fiske
Yije kıdehare kéo Ağzına geleni söylüyor
apće ĺapć becerikli
apće ĺepćağ maharet
apç cam
apç elyaf cam elyafı
apç pĺüş camsı
apç pşağo buzlu cam
apç ṫoáne çift cam
apçaqo' camcı
apçe çırbış cam tuğla
apçe ğešıwıtx camsı sır
apçe lağ renkli cam
apçe pıte temperli cam
apçe śı cam yünü
apçekolen vitrifiye
apçepş vitrin
apçeśı ća´şö çeş'ağ (eşağ) camyünü asma tavan
apçğelağ vitray
apçğeĺeğoṕ camekan
apçhal objektifin kristal, lens, cam lens
apçı leğup damacana
apçıbzı elmastraş
apçıĺe çerçeve, ram
apçıś izocam
apçışaqo züccaciye
ape parmak ucu
aṕe küme(bir avuç kadar)
aṕe aṕe küme küme
Yije cemışx daferep Ağzına kaşık sığmıyor, burnu havada
ape ćeźen imzalamak
Jem fimıtın Ağzına sahip olamamak
Sıde min yije kıdetekurer Ağzından binlerce laf dökülüyor.
ape iz avuç dolusu
ape of el işi
Yije śıs kıdemıćın Ağzından çıt çıkmamak
ape śıpe ip ucu
ape téźağ tasdikli
ape téźaṕe imza yeri
ape téźen tasdik etmek
ape wıbıt el öpmek, tokalaşma
Wiğetḣenew zı terez yije kıdećıştep Ağzından hoş bir şey çıkmamak
ape wıbıtın elini tutmak
ape wıbıtıṕ parmaklık, korkuluk
apeas becerikli
apeas hünerli
apeas marifetli
apeas tertipli
apeasağe el becerikliği
apeasao fazla becerikli
Apease kız ismi
apease txığe uzman yazısı
apeaseće becerilikle
apeaseded aşırı becekli
apeasej eskiden becerikli
apeasenığ beceriklilik
apeasenığ marifet
apeaseşö beceriklimsi
apeasew becerikli halde
apeaz maharetli
apecane örme zırh gömlek
apećaź imza
apeće el ucu ile
apećeźen imza atmak
apeçıu' tuş
apedelel gelişigüzel
Apedelel nazari
Yije şüı kıdemıćın Ağzından iyi bir şey çıkmamak
apedelel ş'ın eli yatkın
apedelel ş'ın ihmal etmek
Yije zı terez kıdećıştep Ağzından iyi bir şey çıkmaz
apedelelığ lakaytlık, işde gevşeklik
apedeźaṕe fırsat kollama
apeezağ maharetlilik
apeguaḣo kaba-saba
apejaj eli yavaş
aṕejejağ ağır çekim, eli yavaş
Apejık erkek ismi
apeḱup tuş takımı
apeĺabje pençe
apepšiy becerikli
apepšiy çıt kırıldım
apepšiy kikırık
apepşıne mandolin benzeri üç telli müzik aleti
aperatif aperatif
aperıtx el yazısı
aperıx cihaz
apesıme edevat
apeśıpe ipucu
apeşıps unlu yemek
apeşıs el örgüsü
apetéw dokunmatik
apetéźen imza atmak
apewıbıt tokalaşmak
apewıbıtıṕ küpeşte
apewıj parmak izi
aṕexapx bebek, yenidoğan
apeź cursor
apeź imleç
apezal bir tutam
apezegot muz
apezerewıbıt tokalaşma
apḣoáĺe yüksük
apḣoánte kadın çantası
Yije ṕanć sanć kıriğao gore maşxe Ağzını şapırdatıyor
apıağoáqo yardım gitmek
apıağu yardımcı
apıağu ḱupće yardım ve destek merkezi
apıağu zeğepsığ yardımcı tesis
apıasağ hüner
apıćı énerji kurtulma enerjisi
apıćı fabj kurtulma hızı
apıćıjın evi terketmek (evli kadının)
apıćıjın kurtulmak
apıćın kaçırmak
Apığezın > ḣuşıe: V1b düşürmek (elinden)
apıḣuşütın elden kaçmak
apıĺaşü' parmaklık, kılıf
apıĺetın fırlamak (elinden)
apır as
apır favori
apıšeşütın elden kaymak
Apış erkek ismi
apış biyel
apıtenığ cimrilik
apıtḣu' kapkaç
Apıwıtın > ḣuşıe: V1w almak (elinden)
Apıxın > ḣuşıe: V1w almak (elinden)
apızın düşmek (elinden)
Apitfır zegohası abjıb meḣu Beş parmak birleşir avuç olur
Ṕanć sanć Ağzını şapırdatmak
Yije ğućağe Ağzının içi kurudu
apkıne el tarağı, el küreği
apkĺepk cüsse
apkĺepkışxo vücutlu
Yiups kıfiçın Ağzının suyu akmak
apĺ'e kucak
apĺ'e sapĺ'e yarı açık giyinmek
apĺ'e yeşećın kucaklamak
aṕĺ'e yeşećın kucaklama
apĺeć havlu
apĺepkće el ayak ile
apĺezeşeć sarmaşdolaş
apĺı' yeşećın kucaklamak
aplik aplik
apĺkoreğu' kucak açmak
apreleme apreleme
aps kase
aps tas
aps ĺeps kibar
Ayay guş, newış siof zepıfeğağeteme Ah ah ,yarın işim rast gitseydi 
apše ĺapše açık saçık
apsıneps narinlik
Apsış'er, apsı nıkoće maşxe Tabak yapan,yarım tabakta yer
apş bay
Apşe erkek ismi
apşe bilek
apşe ĺapş el ayak
apşe ĺapşe el ayak dirsek bölümü
apşe sıhat kol saati
apşeḣu bilezik
apşeḣu' bileklik
apşeḣu' bilezik
apşereḣu' bileklik
apşı sayın (erkek)
apşış aman aman
apşi sayın (bzıĺfığe)
apşiy sayın (kadın)
apşiy hayret!
apxe bohçe
aqo has
aqo ĺaqo mahir
Ayay guş, a nıbjım sıkiçıjığağeteme Ah ah,o yaşa dönebilseydim
aqo ĺeqonığ maharetlilik
aqoĺaqo' nefis (lezzetli)
aqoš aya
aqoš avuç içi
ar o
ar ḣuşün o olabilir
ar arı o öyle
ar arıba o değilmi
ar arın o, aynısı
ar deder o kadarıda
ar ḣuna o olur mu
ar kebğotıjışüştıba ? onu bulamaz mısın ?
ar mırıme O olmadığı
Ay anasın! Ah keşke
Ay yay guş ! wızereşü’eş’ıjırem fedew wısiağot Ah keşke böbürlendiğin kadar olsaydın
A yebı yewımat Ah seni seni
A sermığo Ah talihsiz başım
ar wewiy o senin
ar xemıtew onsuz
ar xepĺıten göz önünde tutmak
ara ? öyle mi ?
ara p'orer demek öyle
arab arap
aram buket
aram salkım
aranjman aranjman
arap sabın arap sabunu
arapće arapça
araştew o şekilde
ardedem şimdi
ardedem esna
Si guhaguj tézğepşexağ Ahımı aldım
arena area
Arenbiy erkek ismi
arep o değil
arep yićiy mırep yićiy ne o , ne bu
arepşü'a o değilmi acaba?
Areskan erkek ismi
areşte ḣumiy öylede olsa
areşteme şayet
areştew öylece
areştew öylesine
areştew mıḣume öyle olmazsa
arew işte, öyle
arew kıćećın o imiş çıkar
arew şıtıme öyle ise
arew şıtımiy öyle olsa da
arewıştew öyleyse de
arewştımiy rağmen
arfağunığ kolaylık
argane tarımsal
argo argo
argon argon
argorew öylece
argorew gene
argotḣ onu yandan yırt
argüman argüman
arğaçe el arabası
arğen the saman ve ona karşı, paket, kaset, çizgi itibaren dalma
arğetec kötürüm
Haşhaçüĺej Ahlaksız
arğey soman balığı
arğın tek seferde biçilen sıra
arğoy sivrisinek
arğoy mast sivrisinek iğnesi
Arğoyir šıqu ded, aslanım yiĺ ćéşü neḣ Sivrisinek çok küçüktür ama aslanın kanını emer
Arğoyir wedı şü'še pedıd wedıjıye thamıć thaqumaćem zıxése, weseps kéxıme memexı he xınığom mayte, meku onığom metecı Sivrisinek zayıf, küçük zavallı, kulakları iğveler, kırağı inince bayılır, arpa zamaı balta, otlar yeşerince faaldir
arḣoane su girdabı
arḣoğu iyilik zamanı
arḣoj, ḣeşöj timsah
arḣon girdap
arḣuj boa yılanı
arı evet
arı o
Wınağo wınaşö Aile toplantısı
arı ade elbette
arı bılećığe thawımafem sıhatır yim peblağew. evet geçen pazar 8 civarında
arı dedew o kadarda
Bın qodew qodın Ailece yok olmak
arı kes her defasında
arı nasıp siağ evet doğru şanslıydım.
arı nemıame o kadar ise
arı nıap sadece o kadar
arı o öyle desene
arı petew rağmen
arı se sıadıǵ evet ben çerkesim.
arı serıćıy yequ evet bence de uygun
arı şetrer zğaqodığ evet şemsiyemi kaybettim
arı şhaćem fakat
arı şhaćerem öyle fakat
arı şham oysa
arı şham ama
arı şham sıd papć evet ama neden ?
arı şıpk (arı şıpḣ) tıpkısı, ta kendisi
arı şıpke aynısı
arı şü'a ? o mu ki ?
arı zepıt sürekli o
arıba o değilmi
arıba? değil mi?
arıće ona göre
arıće ḣun olabilir
arıded tastamam
arıdedem o anda
arıdedew kadar
Arıfe erkek ismi
arıfeğuğ kolaylık
arıguş maalesef
arıguş ne yazık ki
arığe evet öyle idi
arığetec el yordamıyla kalkmak
arıkes her defasında
arıĺ yatalak
arıĺeć peçete
arıĺh nakit
arıĺh peşin
Şha şixın Aklın baştan gitmesi
arıĺhanığ nakdi
Gum kıriźen Aklına düşmek
arıĺhenığ peşin olarak
arıĺhew nakden
arıme oysa
arıme öyle ise
arıme eğer
arıme ise
arıme mademki
arıme şayet
arımı veya, oysa da
arımiy öyle olsa bile
arımiy gerçi
arımiy..adremiy gerek….gerek
arınfay o olmalı
arınıçew onsuz
arıpaqo keza
arıpaqoş hatta
arıpĺ aplikasyon
Arısen > ḣuşıe: V1b ıslah etmek
arış arabak (geniş akslı, kolay devrilmeyen)
Arışe erkek ismi
arışhaće öyle amma
arış'ı el yapımı
arış'ı elişi
arış'ı suni
arış'ı yapay
arış'ı maz ay sentetik, sentetik takipçi
arışıtın her halde
arıştın o olabilir
arıṫ kazma
arıtiy öyleki
arıxep kesin o değil
arıy yimıkujew o da yetmiyerek
arızéha elde taşınabilir
arızepıt hep öyle
arızı bu nedenle
arızı dolayısıyla
aristokrasi aristokrasi
aritmetik aritmetik
aritmetik fızegu' aritmetik ortalama
ariy o da
ariy xetew mamafih
arjantin arjantin
arjantinli arjantinli
ark rakı
arken ćeş kovboyun bindiği at
arkeolog arkeolog
arkeoloji arkeoloji
arkın kement
arkınaw kementçi (iyi kement kullanan)
Arkınće yemılıçır kawbıtı Kement ile yılkıyı yakalarlar
arkınćeş at (yabani atları yakalamak için kullanılan at)
armatür armatür
armaw sakar
arme simge
Armeğum yiğeṫısıre çıǵır meğu Beceriksizin diktiği ağaç kurur.
armırew öyle olmayıp
armırıme öyle değilse
armırımiy zaten
armırme olsada
armırme veya
armırme yahut
armoni armoni
armonik pçe armonik kapı
Arsen erkek ismi
arşham lakin
arşın arşın (.71 mt)
arter arter
artezyen artezyen
artist sanatçı
aruq trabzan
arya arya
as seviye
as ĺes ḣun düşmek,zayıflamak (mali yönüyle)
asağ uslu, usluluk
asağe uslanma, ehilleşme
Ase erkek ismi
ase itaatli
ase uysal
ase munis
asej uslu
asejın sakinleşmek
asejın uslanmak
Asen > ḣuşıe: Me ehilleşmek
Asen > ḣuşıe: Me uysallaşmak
asenkron asenkron
asetat asetat
asetilen zexeğaj asetilen kaynak
asetilen zexeğajen asetilen kaynağı 
aseyis asayiş
aseyis emniyet
asfalt asfalt
asfalt ćeğ asfalt altı
asfalt çımentew asfalt çimentosu
Ashad erkek ismi
asıhatım o saat
ašıqo geline seslenme hitabı
Aśıw kız ismi
asimetri asimetri
asimilasyon asimilasyon
asimtot asimtot
Asiye kız ismi
Asker erkek ismi
asker erbaş
asker of askeri , asker işi
Aslan erkek ismi
Aslanbeç erkek ismi
Aslanbiy erkek ismi
Aslanceriy erkek ismi
asĺanıbz dişi aslan
aslanır megurme aslan kişner
aslanır meğoáḣo aslan hırıldar
asĺes dar gelen giyecek
Asme kız ismi
asmıj kıkırdak
asmolen asmolen
aspirin aspirin
Asran erkek ismi
astatin astatin
Astémır erkek ismi
astigmat astigmat
astrofizik astrofizik
astronomi astronomi
Asyat kız ismi
asye asya
ahır
ora
aş fede zać hep öyle
aş fedizew o kadarda
aş feş'ıće ona mahsus onun için
aş ĺeş el ayak kuvveti
aş nemıćew ondan başka
Yigukećıre yimaf Aklına geleni yaşayan
Aşabe kız ismi
Gum yiĺın Aklında tutmak
aş'ağe mamul
Aşba kız ismi
aşće onunla
Aşe kız ismi
aşe silah
aşe çolak
aşe kolu sakat olan
Aşe değur ğuseşüı İyi silah iyi arkadaştır
aşe ş'ıṕ silah fabrikası
Yigu ze xezırep Aklından bir türlü çıkmıyor
aşebışe sakar
Aşebiy kız ismi
aşeće wızendın silahlandırmak
aşeće zıwızendın silahlanmak
aşeğonağ kalibre
aşeĺeşığ silah gücü
Aşem wıfemıazeme, şıbzem zıfeğeaz ! Silaha yatkın değilsen, çalışmaya yönel
Aşemez erkek ismi
aşemıku tripod
aşenç silahsız
aşençenığ silaha sahip olmamak
aşepıd kolluk
Aşer cegoáĺep Silah oyuncak değildir.
aşeuş sakat
aş'ex pratik
aşexer silahlar
aşfeş'ıće onun için
aşha yen ,el ile bilek arası
aşhape gömlek kolu
aşhatét yaver
aşhatét yönetici
aşhe zıpımıt yensiz ( kolsuz )
aşıağe ziı' sanatkar
Aşıex şüfereḣu' Kolay gelsin
aşıf el kremi
Aşıfen > ḣuşıe: V1p el sürmek
Aşıfen > ḣuşıe: V1p okşamak
aş'ığe ğanefın yapay aydınlatma
aşığum öyleyse
aşığum o halde
aşığum o zaman
aşığum blıpe mafem tızereĺeğun öyleyse pazartesi görüşmek üzere
aşığum sehatır bığum tızeréĺeğun. o halde saat 9 da görüşürüz
aşığum sıd tış eştır ? öyleyse ne yapacağız ?
aşığum sidığo wıkeqoşt ? o halde ne zaman geleceksin
aşığum we pşını. tamam o zaman sen öde
aşığum yatfenerıye kanalım tépĺın öyleyse 5. kanalı seyredelim.
aşık sevdalı
Aşıko erkek ismi
Aşın erkek ismi
Aşıne erkek ismi
aşıw yahu
Wiahılep wilı şışep Akraban değil,dostun değil
aşıwım ozaman
aşö çelik gömlek
aşö zırh elbise
aşöçöák çarık
aşöeć ametal
aşöḱu tank, zırhlı araç, zırhlı
aşpaye onun için
aşqe avuca sığan cisim
aşşıkınewıj ondan sonra
aşt hesap operasyonu dayak
aştağetx makbuz
aştew öyle
aştew ḣuşünce seguğe. öyle olur umarım
aştew kısşeḣu öyle zannediyorum
aştew pĺıten varsaymak
aştew şıtmiy öyle olsa bile
aştew ştıme öyle ise
aştew tıomı farz etmek
aştew wereḣu öyle olsun
aştew zereşıtew rağmen, öyle oldukça
aştew zıḣuće öyle olunca
aştewıgore öylece
aştewımiy yinede
aşto ḣume ne olur ne olmaz
aştram bataklık ağacı
Yeĺebırkawe gore qon Aksak aksak gitmek
aşüı tatlı
aşüı lezzetli
aşüı şirin
aşüı < > dıcı tatlı < > acı
aşüı <> xafe tatlı <> ekşi
aşüı aşü'ew tatlılıkla
aşüı ṕıṫığ tatlı ilaveli
aşüı šıqu çitlembik
aşüı šıuq şirin
Pçıha daqo Akşamcı
aşüı şüıće tatlılar
aşüı wız şeker hastalığı
aşüı zışaşere şekerci dükkânı
aşüıay berbat tatlı
aşüıćay tatlı (epey)
aşüıće reçel
aşüıće tatlı ile
aşüıded tatlı (çok)
Yiof xemıĺıjın Alakası kalmamak
aşüığaće zıxeĺ zevkli
aşüığaće zıxemıĺ zevksiz
aşüığe lezzet
aşüığe tat
aşüığe tatlılık
aşüığeće tatlılıkla
aşüıme tatlı koku
aşüıme aromatik
aşüıme zexeĺxer aromatik bileşikler
aşüınçağ tatsızlık
aşüıneḣ tatlı ama
aşüınığe lezzetlilik
aşüıo tatlıca
aşüıṕ tatlı yeri
aşüıps nektar çiçekler
aşüışe tatlı (aşırı)
aşüışö tatlımsı
aşüıwız dıabet
aşüıxer tatlılar
aşüme menengiç
aşüme sakız ağacı
aşüray aşure
at < > ğeṫıĺ al < > bırak
Atajuk erkek ismi
atake horoz
atake oğu horoz ötme vakti
atake on horoz ötmesi
Atakećere fıće ṕastere Taze horozla, darı pastası.
ataker mao horoz öter
ataĺ kriko
ataşh can damarı
ate sap yığını
ate öbek
ate yığın
Ate mılḱur bın ğeqod Baba mirası haneyi bozar
Atebiy erkek ismi
atej babanın dedesi
atej anej cet
atej anej ecdat
Atejıha erkek ismi
ateĺat atlet
Atelceriy erkek ismi
atélefon cep telefonu
athaćaf sabun
atı kaldır
atığe ünlem işareti (!)
atığe yüksek
atığe kalkık
atığe rakım
atığoáy kaldırması zor
atığoáye tahammülü zor
atıjın yürürlükten kaldırmak
atıĺ kaldıraç
atıĺ vinç
Atın > ḣuşıe: F2p kaldırmak
atlantik atlantik
atlas atlas
atlas okyanusu atlas okyanusu
atletizm atletizm
atobe hayret
atom atom
atom bomb atom bombası
atom haĺe atom ağırlığı
atom iyon atomal iyon
atom ĺıtağe atom sayısı
atom pku atom kütlesi
atom qošıfe atom hacmi
atom sıhat atom saati
atom şapḣe atom modeli
atom ş'ıće atom yapısı
atom thaf atom numarası
atom xabze atom kuramı
atomik pkı zıpşığu atomik kütle birimi
atomum enerji atom enerjisi
atomum yiĺaće atomaltı
audio input audio input
audio lewel audio level
audio output audio output
auto auto
avagadro xabze avagadro yasası
avantajığe avantajlı
aw ama
aw şey
aw fakat
aw şıtmiy öyleyse de
awa elbette
awagadro pçağe avagadro sayısı
awans avans
awans dalga geçmek
awantaj avantaj
awantajığe avantajlılık
awbıte mevkuf
awe velakin
awe ĺawe cıngar
Mıskare ş’ın Alay etmek
Awecec erkek ismi
awegadro xeyiğe avogadro kanunu
awekado avokado
Wenafe anafe Alenen
Aweĺe erkek ismi
aweĺewen çırpınmak
aweĺewen ellerini sağa sola çırpmak
awestığ el feneri
Neṫaw neṫaw Alın tokuşturma
awex aferin
awex ar aferin sana
awı şıtmiy öyle ise de
awıbıtıṕ trabzan
awıj delil
awıj söz verme nişanı
awırasya avrasya
awırupam şış avrupalı
awısturalya avusturalya
awışıtew öyle ama
awre belki
awrupa avrupa
axem onlar
axemće onlara göre
axeme onlara
axeme yadiy onların yanında
axeme yaşış onlardan biri
axeme yay o onların
axeme yazıre onlardan birisi
axer onlar
axer pışefı pşü'eyiğoá ? onları almak mı istiyorsun ?
axer zeşıḣon ellerini oğuşturmak
axeri onlarda
axeriy onlar da
Axın erkek ismi
ay o
ay onu, ona
ay amal yiap onun çaresi yok
Şhaqo ş'ın Alınmak,kafaya takmak
Şhar xehajın Alıp başını gitmek
Ay blemıfıme Werıće değu ḣun Çok ileri gitmesen senin için iyi olur
ay fedeće o hususta
ay fedeće o şekilde , o bakımdan
ay fedew gibi
ay fedew onun gibi
ay fediz misli
ay fediz o kadar
ay fedizće o kadarıyla
ay fedizew o kadarda
ay fedizew wıfaĺ emı ḣunba. çok istiyorsan peki
ay feş'ıće dolayı
ay fikun ona yeter
Tham wigu kéremığeć Allah aklına düşürmesin
A tham siğewneḣuğıy Allah belamı verdi
ay neḣ xemıĺew bir hiç uğruna
ay neha o kadarcık
ay nemıć ondan başka
ay nesfeće o zamana kadar
Tham siğewıneḣuy siğeṫısıjığ Allah belamı verdi
ay papće o yüzden
ay pemıćew ondan başka
Tham séğaĺı' Allah canımı alsın
A sizıcağom a fede bın kıréremıt Allah düşmanıma böyle evlat vermesin
ay sıfézeşığ onu özledim
ay şéğejağew ondan beri
ay şımış ondan olmayan
ay şış ondan
ay şış oralı
ay şışen oralı olmak
Tham wizıcağom ay fede kırét Allah düşmanıma onun gibisini versin
Wizıcağom tham ayfede kırét Allah düşmanına versin
Ay thar yetağ Durumu iyi, şansı açık
Ay thar yewağ Onun durumu kötü, işi zor
Tham yipećiy yiwıjıćiy wıkréremığeć Allah kimseyi onun önüne çıkarmasın
Tham ay fıtréremığaf Allah ona muhtaç etmesin
Tham şöğewın Allah sizi ihya etsin
Tham yeğepš Allah yalanlasın
ay wızépĺıće ona bakarsan
Tham yeremıd Allah yazdıysa bozsun
ay xeş'ehıjın şıap elden bir şey gelmemesi
Thar kıfewısen Allah yüzüne baktı
A tha zewağer Allahın gazabına uğramış
Maşü’e ćeş’ehın Altına ateş yakmak
ay yehıĺ'ağew o nedenle
ay yidiy ona, onun yanında
ay yihatırmiy hatırı için
Gum riwıbıten Amaçlamak
ay yipeće ondan önce
A nını guş Aman allahım
A dıdıd guş, sıdew çıa Aman çok soğuk
ay yiwıjće ondan sonra
ay yiy ona ait
ay zıgore xeĺ onda bir şey var
Yine kıćehajın Anılarda boğulmak
Dık yiow yiğeştığ Anında dondurdu.
ayağe çirkinlik
ayağeće kötülükle
ayal baksana
ayanasın vay be
Zeo zaş'e Aniden
Kışiwıtew ğın Aniden birdenbire ağlamak
ayće onunla
Ayde kız ismi
Aydemir erkek ismi
Aydemirkan erkek ismi
aye çirkin
aye kalitesiz
aye kötü
aye ayew kötülük ile, kem gözle
aye ḣun çirkinleşmek
Yigu kıxiźen Aniden hatırlamak
aye tay çirkin
aye teyağ çirkinlik
aye teyağ pejmürdelik
aye uy çok çirkin
ayeded çok kötü
ayeded çok çirkin
ayeded korkunç
ayeded nah çok çirkin olsada
ayededew çok çirkince
ayej çirkin
Ayer zımışxığem aşüır yiş'erep Kötüyü yemeyen, tatlıyı bilmez
ayfed onun gibi
ayfede o gibi
ayfedezać hep öyle
ayfediz bir o kadar , onun kadar
ayiy o, onun
aynese oraya kadar
aynesfeće ta oraya kadar
Ayşet kız ismi
Ayték erkek ismi
Ayub erkek ismi
ayyiwıjı ondan sonra
Azade erkek ismi
azağe doktorluk
azağe hekimlik
azağe ihtisas
azağe uzmanlık
azan ezan
azan caṕe minare, şerefe
azan cen ezan okumak
azaṕe dispanser, hastane
Aze erkek ismi
aze yetenekli
aze becerikli
aze hekim
aze mahir
aze tabip
aze usta
aze ḣeden gazlı bez
azebz cerrahi
azeğu çare
azeğu deva
azeğu ilaç
azeğu şifa
azeğu of eczacılık
azeğu téwıtxen ilaçlamak
azeğunıçe ilaçsız
azeğups iksir
azeğups içmeler
azeğups kaplıca
azeğuşaṕ eczane
azeğuşe eczacı
azeğutx reçete
Azeko erkek ismi
Azem mezaxe yiap Usta için karanlık yoktur.
Azem zewıje yiblağ Ustanın herkes dostudur
Azemet erkek ismi
Azemıko erkek ismi
azenığ hüner
azenığ maharet
azenığ ustalık
azenığ yetenek
azepk çıkıkçı
Azepş erkek ismi
azepşerıh çırak
azerbaycan azerbaycan
azereğewbıtın toka etmek
azew xezış'ıćrer ehli vukuf
Tumpı ḣun Aniden kaybolmak
azğen tuzğen hurdahaş
azğen tuzğen parçalanmak
Azmet erkek ismi
azot azot
azot yebz azotlu gübre
azotuğe azotlu
Azyid erkek ismi
bab sı pş'ere ? alo , baba ne yapıyorsun
bab, tı baba
Babıgu erkek ismi
Babıne kız ismi
Babıś kız ismi
Babıw kız ismi
Babiy erkek ismi
Babrine kız ismi
Bac erkek ismi
bace tilki
bacejiy tilki yavrusu
Bacem tığujipĺ'ı yeğaṕše Tilki dört kurdu aldatır.
Bacem yaneh uşır bım şawbıtı En kurnaz tilkiyi ininde yakalarlar
Bacem yişö yipiy Tilkinin düşmanı kürküdür
Badıw kız ismi
Badi erkek ismi
bagaj bagaj
bagaj unćıbzap bagaj kilidi
bağe oyunda saklanan nesne
bağenığ çokluk
bağo bereket
bağo ḱup çarpım kümesi
bahamaxer bahamalar
bahreyn bahreyn
Bahriye kız ismi
Baḣsen erkek ismi
baḣsıme mısır bozası
Baḣsit erkek ismi
Baḣu erkek ismi
Baj erkek ismi
Baje erkek ismi
Bajö nehiy ğebejü' Çoğalmak yerine, çoğalt.
bakalit bakalit
Baḱi erkek ismi
baklava baklava
bakmer tok (karnı tıka basa doymuş)
bako atlamak (adım kadar)
baktéri bakteri
bakteri ğaĺ'e bakteri kıran
bakteri peuwçö bakteri önleyici
balalayka balalayka
balans balans
balans ğaps balans ayarı
bale bale
balerin balerin
Balıḣu erkek ismi
Balıw erkek ismi
balid ule
balo balo
bamıć kene
bamıć sakırga
band band
bando bando
bane güreş
Bane zıdeşımıem ğaş`e şıep Mücadele olmayan yerde hayat olmaz.
banerer güreşen
bangladeş bangladeş
banka banka
banka ziyer bankacı
banker banker
banknot banknot
banko banko
banśe saç arası (tatlı türü)
bant bant
bant bğuźe dar band
bant psıyiṕer bant spektrumu
banyo banyo
bao çokca
Bao neḣıy baş'e Çok laftan ziyade, çok iş
baoded fazlaca
baow çokça
bar bar
barbados barbados
barbitüratxer barbitüratlar
Barden erkek ismi
Bares erkek ismi
Baresbiy erkek ismi
baret baret
Barıç erkek ismi
Barin kız ismi
Barine kız ismi
bariton bariton
bariyer bariyer
bark araba oku
barmen barmen
barok barok
barometre barometre
baryon baryon
baryum baryum
Baś erkek ismi
basketbol basketbol
başe fazla
başe mığot nadir
başe şıxın aşırı doygunluk
başe témş'ew çok geçmeden
Ar tızefiṫıṕaĺ Anlaştığımız gibi
Yiguğu ş'ın Anmak
başep çok değil
başere çokca
Oş’e demış’ew Ansızın
Bat erkek ismi
Baṫ erkek ismi
Batceriy erkek ismi
Bate erkek ismi
Baṫe erkek ismi
batérye akü
baṫı çömüş
Batır erkek ismi
batır bahadır
Batıray erkek ismi
Batırbeç erkek ismi
Batırbiy erkek ismi
batırğen herkül gibi
batırığ yiğitlik
Batıze erkek ismi
Batiy erkek ismi
Batmet erkek ismi
Batmırze erkek ismi
baw ahır
Bay erkek ismi
baye ḣun zenginleşmek
bayew zengin olarak
bayi varlıklı
bayi zengin
bayiay çok zengin
bayided çok zengin
bayij zengin (çok)
Bayim cenaće kızşiĺeme “mafe pfeḣu`” rao, thamıćem kızşiĺeme “te kipxığ” rao Zengin yeni elbise giyince “hayırlı olsun”, fakir giyerse “nereden buldun” derler.
Bayim fethawısxere be Zenginin taziyecisi çok olur
Bayim yiguşü`ağor mılḱu, thamıćem bını Zengini mal, fakiri evlat sevindirir.
bayinığ zenginlik
bayinığeće zennginlikle
bayio zengince
bayişe aşırı zengin
Bayiy zışıbem thamećeriy be Zenginin çok olduğu yerde fakir çok olur
baykol bodyguard
baykol pşı (beyi) koruyan
baymıšıj pinti zengin
baymışüj çok zengin
Bayšit erkek ismi
Bayşin kız ismi
Bayzet erkek ismi
baz baz
bazalt bazalt
baźe karasinek
baźe ğaĺ'e sinek ilacı
baźe šınćaf sinek pisliği
Gum ḱiĺeden Ansızın hatırlamak
Dunayer pş’ağ Arkasında çok kişi takılı olmak
baźepse çok zayıf, yapamaz
be çok
Yerıh yerışx Arsız,kötü,nankör,
Be ğaş'e weḣu Çok yaşa
be ḣun çok olmak
be maće az çok
be maş'e uzun zamandır
be maş'ew çok olmadan
be mıḣun çok olmamak
be mış'ew çok geçmeden
be şıağe çok zaman oldu
be şıağep çok zaman olmadı
be şıağew çok evvel
Be şxerer ha şxaṕe yeqodejı Obur insan en sonunda it yalağında ölür.
be yibıtın çok yer tutmak
be zepx çoklu bağlar
Be zığeş'ağe nahiy be zıĺeğuğ Çok yaşayandan ziyade çok gören.
Be zığeş'ağe nehiy, be zıĺeğuğe Çok yaşayan değil çok gören
Be zıorem neḣıy, be zışı' Çok konuşandan ziyade, çok bilen
bebı manivela
bebı levye
becaşö tilki postu
bećay epeyce
bećaye oldukça
beće çoğunlukla
beće misil misli
becebı tilki yuvası
becend icar
becend kira
becend müstecir
becendıḱu kiralık araba
beceş çakal
becı örümcek
bećı ıtiraz sömürgeci
becıḣ örümcek ağı
Bećıjin erkek ismi
becın yulaf
becınapḣ becıne unu
becıne boza
Beç erkek ismi
Beçkan erkek ismi
beçmez pekmez
Beçmız erkek ismi
Bedax kız ismi
beded çokca
bededep çok değil
bededere fazlaca
Bedef kız ismi
bédehawe boşuna, in from nafile veya kullanım
bedek dut
Bedın kız ismi
Bedınoko kız ismi
Bedin erkek ismi
beǵığe şişik
Beǵın > ḣuşıe: Me kabarmak
Beǵın > ḣuşıe: Me şişmek
beǵıre şişen
begonya begonya
begu yara
begu uyuz
begu şöu yara bere
Yemıḱoḱujım wıprikuşüştep Arsızın hakkından gelemezsin
begu wıś yara tozu
begul devamlı yara bere içinde olan
Begum ḱoreşü' kıtéćağ Yara üstüne çıban çıktı.
beguy her tarafı yaralı
beğaş'e uzun ömürlü
beğoáğe bolluk
beğojığe tekrar artmış
beğon üremek
Beğon > ḣuşıe: Me artmak
beğon bereket
beğon çoğalmak
beğonığ bereketlilik
beğorjüğo gereksiz aşırı
Sine zećitḣıjışta? Artık bana ne faydası dokunabilir
Behime erkek ismi
bej bej
bejek çapraz dizili
Bejı erkek ismi
bejü bereketli
bejü' bereket
Bejüko erkek ismi
Bekan erkek ismi
bekmıjö taç atma oyunu
bekoáć adım atlama şekli
Bekon > ḣuşıe: Me atlamak (adım kadar)
beku iki ayak arası
belağ düz kepçe
belahe xefen belaya düşmek
belahe xet başı belalı
belaś kıvırcık
belaś tüylü
Belaśe erkek ismi
belçika belçika
belçikam şış belçikalı
beleh başarılı
beleh bela
beleh kolera
beleh musibet
beleh yaman
beleh xehan belaya çatmak
belehağ yamanlık
belehıj yaman
belej mesai
belembeşew aylak
Belerğın > ḣuşıe: Me dikkati gevşemek
belerığ mayışma
belerığe mahmur
belerığe sersemleşme
belerığığ ıhmal, dikkat eksikliği, ilgisizlik
beleśen tüylenmek
Belet erkek ismi
beĺf çok doğuran
belıce turp
belıce fıj turp beyaz
belıce pĺıj turp kırmızı
belıce şüıše siyah turp
Bella kız ismi
beme çok ise
beme yaş'e tanınmış
Bemıo beşı' Çok konuşmayan, çok iş yapar
Yigu yiźıjın Artık dönmek istiyor
bemiye çokgen
bemol bemol
ben çoğalma
Ben deĺımre, yamıwıbıremre zefed Mezarda yatanla, çekiştirilmeyen benzerdir
benaće güreş stili
benaqo güreşçi
Benećın > ḣuşıe: Me yıkılmaya doymayan
Benen > ḣuşıe: Me güreşmek
benı mezar çukuru
benığ yıkık (güreşte)
benıṫ mezarcı
benzin benzin
benzol  benzol 
beonığ bereketlilik
bep çok degil
Ber kız ismi
Ber zédéame ćır kağeḣıye Çok kişi beraber omuzlarsa yeri oynatır.
Berak erkek ismi
berawıps saatler olsun (tıraş olana denir )
Berawıps Saatler olsun
Berawıtı Saatler olsun
bercah kurnaz, becerikli
Berd erkek ismi
bere çoğu kez
bere sık sık
Bere dao Çok dinle
Ziy yia kimıfejın Artık elinden bir şey gelmemek
Bere wıĺfeme, bere wığın Çok doğurursan çok ağlarsın
Śeh femış’ıjın Artık güvenmemek
bereban davul
bereban tranpet
berebenawe davulcu
bereçet bereket
bereçetew bereketlice
bereçetıj eli açık
berejey mücver
Berekét erkek ismi
bereskéjıye şecağo wıjım sehatır tfım wıkeqoşüşta? çarşamba öğleden sonra 5 de gelebilir misiniz.
beresḱéjiy çarşamba
beresḱéşxo cuma
bereṫin nane
berewımaf bereketli olsun
berilyum berilyum
berjer berjer
Berkan erkek ismi
berkelyum berkelyum
berkı me havasız
Gum yimıfejın Artık kalben taşıyamamak
Berktuğ erkek ismi
Berkuk erkek ismi
Bersej erkek ismi
Bersey erkek ismi
Bersis erkek ismi
Berzeç erkek ismi
beśağ kefal
Beslan erkek ismi
Besleney Adıǵe ırkı
beş asa
beş çomak
beş değnek
beş şheoánṫe baston
beş ṫarko baston
beş'ağe çoktan
beş'ağew çok evvel
beşeç çilekeş
beşeçınığ çilekeşlik
beş'enığ epey oldu
beşgoş slaş ( / )
beşha çoğul
beşhakeğeş baston
beşıağe epey oldu
beşkak koltuk değneği
beşké fıçı
beşreb şişe
beşx obur
beşxı obur
beşxınığ oburluk
Beşxır nasıpınç Obur nasipsizdir
beta beta
béta bziyxer beta ışınları
béta zeqoćın beta bozunması
bétemal uğursuz
betı çok veren
Betın erkek ismi
Betmıṫ erkek ismi
béton beton
beton depkzewı' beton perde
beton ğuć beton çeliği
beton ğućıne beton çivisi
beton zexeğehağ hazır beton
betonarme oámble betonarme hasırı
betonş'ığ betonarme
betonş'ığe depkzewı' betonarme perde
betopan betopan
bew gayet
Pşeğu feḣun Askıntı olmak
bew be ş'ağe çok zaman oldu
Kızxećığer yiğeğoşerep Aslını inkar etmiyor
bew bere defalarca
bew bere sık sık
bew değu çok iyi
bew hun hayhay
bew kezqohıre seyyah
bewejiy öpücük
bewen öpmek
bewıj
bewоn buse
bexeme çoğuda
bexer çok olanı
bey beyefendi
beyawıj sakinlik
beyawıjın ferahlamak
beysbol beysbol
beźaĺ sineklik
beźeneşü' yakarca
bezer piyasa
beźerıqo pazarcı
Beźeweğu Temmuz
beźewehın aşlak aylak gezmek
beźewıbıt sinek böcek avcısı
beźewıć sinek öldüren
bǵal bedduacı
bǵane deste
bǵane ekim demeti
bǵanepx ekim demeti bağı
bǵe beddua
Bǵen > ḣuşıe: Ma beddua etmek
Bǵen > ḣuşıe: Ma ilenmek
bǵen intizar
bǵenepsı
bǵeriy hiciv, için, muzdarip pek çok hiciv ve küfrederek
bǵı tepe
bǵı bel
bǵı ĺağ yüksek tepe
bǵı wız bel ağrısı
bǵı xeıćın belini incitmek
bǵıḱu yokuş arabası
bǵıĺaps yamaç başlangıcı
bǵıĺe dağlık
bǵıĺe çok tepeli
bǵınağ izbe
bǵınağ köhne
bǵınağ metruk
bǵınağ terk edilmiş
bǵınağe viran
Bǵınen > ḣuşıe: F2w terk etmek
bǵınṫe kemersiz (belinde kemeri takılı olmayan)
bǵıpx kemer (köprü kemeri)
bǵıpx tonoz
bǵırıpx kemer
bǵırıpx kayış
bǵırıpxfız korse
bǵırıpxı şöámbğo palaska
bǵırıpxışha toka
bǵıśać uçurum (ön ucu)
bǵışha dağ geçiti
bǵızand uçurum
bğable karkas
bğable ş'ığe karkaslı yapı
bğağe betonarme karkas
bğağe bina
bğağe çatılı, örülü
bğağe zimıar evsiz
bğağew sistem kolon-kiriş sistemi
bğake kendini beğenmiş
bğake ukala
bğal göğüslük
bğaĺe sütyen
bğane ekin demeti
bğape göğüs daralması
bğaşḣo doğan
bğaşḣo şahin
bğaşö göğüs derisi
bğaşxew yepĺın beslemek
bğaṫe çıkık göğüslü
bğaṫe görkemli
bğe göğüs
bğe sine
bğe bağır
bğe doğurmamış
bğe döş
bğe kısır
bğe хeu broş
bğeas şahin tame, avcılık şahin, avcılık şahin
bğebzı doğurmamış koyun
bğebzı şişek
bğeće ğoĺın yüzükoyun
bğećeh balaban kuşu
bğećes nanıw süt çocuğu
bğedećın ayrılık
bğedes çok yakını, beraberinde
bğedesın eşlik, refakat
bğegu döş ortası
göğüs kafesi
bğegup göğüs kafesinin önü
bğej kartal
bğejır mace kartal çığlık atar
bğekolen barbunya balığı
bğelıb tavuk göğsü
bğen çatı örtmek
bğen kuru ot
bğeneps demet ipi
bğenepx ekin demeti bağı
bğenı çer çöp
bğepaş tümgeneral
bğeqošıwız zatürre
Oáćiy ş'ıćiy yiş'erep Asosyal
bğeş'eğon hayret etmek
bğeuĺ önlük (bebe)
bğeun ilan etmek
bğexeu broş
bğo tuzlanarak kurutulmuş koyun gövdesi
bğoáğ genişlik
bğoáne boyut
bğoáte küf
bğoáte küflülük
bğodah sokulgan
bğodećıjın tamamen yanından ayrılmak
bğodećın yanından ayrılmak
bğodeĺetın yanından uçup geçmek
bğodesın oturmak (yanında)
bğodeşen birinin yanına yaklaştırmak
bğodetın yanaşığında durmak
bğodex yanından alma
bğodexın yanından almak
bğopśağe suyunu çekmiş, üstü kurumuş
bğośen suyunu çekmek
bğotağ bayat
bğotağe küflenmiş
bğotağeće yeni küflenmiş (Yemek ismi de olabilir)
bğotağeded aşırı küflenmiş
bğotağew küflenmiş halde
bğoteğej eski küflü
bğoten küflenmek
bğoterme bayat kokusu
bğoterme küf kokulu
bğoxer ebat
bğu cephe
bğu dokuz
bğu cihet
bğu taraf
bğu yan
bğu yön
bğu det araba yan kanadı
bğu ṫumće iki yönlü
bğu wıbıtın taraf tutmak
bğu zediṫu çift yönlü
bğuć doksan
bğuć bğu doksan dokuz
bğuć blı doksan yedi
bğuć pĺ'ı doksan dört
bğuć şı doksan üç
bğuć tfı doksan beş
bğuć ṫu doksan iki
bğuć xı doksan altı
bğuć yi doksan sekiz
bğuć zı doksan bir
bğudepk yan duvar
bğuipĺ'ı dört etraf
bğuiṫıum kıdenağer iki taraftan arada kalan
bğuiṫu iki yan
bğuiṫuğ iki yanlı
bğumće yandan
bğunce yamuk vaziyette
bğunce bğuncew yan yan
bğunce blerıps yan zincir
bğunce txığ yatık yazı
bğunce źın eğik atış
bğuncenığ yamukluk
Xehaćiy xećıćiy yiş'erep Asosyal
bğuncew yepĺın yan bakmak birine)
bğuncırıqu' yan gidiş
bğuncışön yanlı
Yişha yiwase pıqodejın Astarı yüzünden pahalı olmak
bğupĺe pusula
bğuşöĺ yanal alan
bğutépĺe profil
bğuṫumće iki yandan
bğuxer taraflar
bğuyiṫu ğaz iki yanlı
bğuyiṫumćiy iki yanıyla, iki yönüyle
bğuyiṫunığ iki yönlülük
bğuzabz dapdar
bğuzağ darlık
bğuzao darca
bğuzaṕe yeri, darlık, daralma
bğuzaşe dar (oldukça)
bğuze dar
bğuze ensiz
bğuźe şöámbğo dar geniş
bğuze <> şöámbğo (ćışö) dar <> geniş
bğuze ćeh dar ve uzun
bğuze şöámbğo dar geniş (düzlemsel)
bğuzeay çok dar
bğuzeće darlıkla
bğuzeded aşırı dar
bğuzediṫu ğogu' çift yönlü yol
bğuzej çok dar
bğuzeneḣ dar olsada
bğuzew dar halde
bḣu zejü geniş dar
bḣubz genlik
bḣubz wızenćığe genlik düzenleme
bḣuğo ğaşerıwen genişlik kontrolü
bıat bıat
bıb kel, saçsız bayan
bıbaqo kanatlılar
bıbate uçuş vaziyette
bıbatew kanatlanarak
bıbetağ yeni uçmaya başlamak
Bıbeten > ḣuşıe: Me uçuşmak
bıbeten dalgalanmak
bıbetenığ uçarılık
bıbeyen uçuşmak
Bıbı erkek ismi
bıbı rotar uçuş rotası
bıbıć uçuş
bıbıćın uçuşmak
Bıbın > ḣuşıe: Me uçmak
bıbınığ uçuculuk
bıbıqo uçucu
bıbıre uçan
bıbıre arğoyim cane şéĺe fazla göz açık
Bıbıw erkek ismi
Bıde erkek ismi
bıfalo bıfalo
Bıfı erkek ismi
bıǵaće beddua şekli
bığağe örtülü(yapının üstü)
bığu boğa
bıḣu geniş
bıḣu bant geniş band
bıḣuğ genişlik
Bıḣuj erkek ismi
bıj kemer tokası
Bıj erkek ismi
bıjıbjın acıyarak kaşınmak
Bıḱo kız ismi
bıḱo kuyruksuz
bıĺ gizem
Bılaw erkek ismi
bılbıçü bakımsız
bıldok bıldok
bılgar bılgar
bılgarıbz bılgarca
bılgaristan bılgaristan
bılım mal
bılım ğeḣun hayvan yaymak
bılım ğeḣuq hayvan güden
bılım ḣun hayvan gütmek
bılım ĺebjan toynak
Bılım nehiy akıl Maldan ziyade akıl
bılım ṕaş büyük baş hayvan
bılım pıĺ hayvancılık yapan
bılım ş'ıćepş mal müdürlüğü
bılım wız hayvan hastalığı
bılım zia mal sahibi
bılımığogu hayvan yolu (geliş gidişde takip ettikleri yol)
bılımıĺ'e öldürücü hayvan hastalığı
bılımıĺećaĺ gebre
Bılımım dimışexırer ĺ`ı şıpk Mülkün şımartmadığı erkektir.
Bılımım, yiacal zıyer arı Hayvanın eceli ,sahibindendir
Bılımır ziyem femıdeme haram Mal sahibine benzemezse haram sayılır.
bılon bılon
bılwar bılvar
bın evlat
bın peş çocuk odası
Gur pişün Aş ermek,canı bir şeyler çekmek
bın wınağo ailece
bın wınağo ofxer ev işleri
Bın zıṕurer bın yiwas Aile yetiştiren, aile kadar değerlidir
bın zıxemıć wınağu çocuğu olmayan aile
bını çocuklar
Bınım maşü'em wıxişeşt Evlat ateşe sürükler
Bınım, maşü'em wıxişeşt Evlat ateşin içine çeker
bınınçe çocukların olmayışını
bınje dölüt
bınker bınker
bınqod afat
bınqod soykırım
bınqodınığ telef (ailece yok olma)
bınt hır gür
Ğıćayew meğı Aşırı ağlıyor
bıobış formu bozulmuş, kambur
bıram bayram
Bıram ḣarxer koḣuĺı' Bayramınız kutlu olsun
bıramḣan kız ismi
bıramıpḣ bayramlık
bıramıṫ kaçak köle
bırç bırç
Bırıbın > ḣuşıe: Me dalgalanmak
bırıw burgu
bırıw ćeraḣu matkap
bırıw téwe darbeli matkap
bırıwığ helezon
bırıwığaz tornavida
bırjuwa bırjuva
bırk kötürüm
bırḱina bırkina
bırs şeytan
bırsır anarşi
bırsır arbede
bırsır çatışma
bırsır hengame
bırsır hırgür
bırsır huzursuzluk
bırsır isyan
bırsır kargaşa
bırsır tartışma
bırsırew kargaşayla
bırsırığ tartışmak
bırsırığeće metazori
bırsırığu tantana, kargaşa
bırsırın eylem
bırṫıme kilolu formsuz
bırṫımej hantal, kilolu
bırul efsanevi at
bırundi bırundi
Bıś kız ismi
Bıśe kız ismi
Bısım erkek ismi
bısım ev sahibi
Bısım femıfır, deqoáte ćıh Tembel ev sahibi uzun uğurlayıcıdır
Bısımgoáşem yićaser, bınım yiçeş'us Evin hanımının sevdiği ailenin sevdiği yemektir
bısımguaş ev sahibesi
bısımlah besmele
bıslımen müslüman
Bışe erkek ismi
bışe yamuk
bışe yampiri
Bıte erkek ismi
bıte kambur (hafif)
bıtḣ iyice ihtiyarlamış, çökmüş
bıtḣe dayanıksız giysi
bıtı kambur
bıtı ded iki büklüm
bıtı ḣun kamburlaşmak
bıtığ kamburluk
bıṫıj popo
bıtırbıf s. petersburg
Bıtırbıf Tham wéh Allah Bıtırbıf a göndersin
bıtik bıtik
bıton bıton
bıvat bıvat
bıwı böğürme
bıwıál böğüren (sık sık)
bıwıl çok böğüren
Bıwın > ḣuşıe: Me ulumak
bıwın böğürmek
bıyawıjın sakinleşme
bıyawın yatışmak
bıyawıś çiğdem
bıź yeşön meme emmek
bıźaşö sütten kesilmemiş bebek
bızemıu' kendi milletinden olmayan
bıźı meme
bıźı yeğeşön emzirmek
Ha lejaćew melaje Aşırı çalışan
bızıhaf kumaş kesikleri
Gur kıpiwtın Aşırı doygunluk
bızıpḣe dikiş modeli
bıźışe meme sütü
bıźışe nan süt anne
Bib kız ismi
Biberd erkek ismi
bibliyografya bibliyografya
Bide erkek ismi
bidon bidon
bigudi bigudi
Bijan erkek ismi
bijon unćıbze bijon anahtar
Bikan erkek ismi
Bilana kız ismi
bilanço bilanço
bilardo bilardo
bilateral bilateral
bilet bilet
bilet wase bilet ücreti
biletır tede kışısşéfışüşt ? nereden bilet alabilirim ?
bilirubin bilirubin
binary binary
Binbolet erkek ismi
binom zebğırıć binom dağılımı
bios bios
bira bira
birma burma
birmanya birmanya
biseksüel biseksüel
Bislan erkek ismi
bismillah bismillah
Biy erkek ismi
biyawıjın sakinleşmek
biyoenerji biyoenerji
biyofizik biyofizik
biyoḱimya biyokimya
biyolog biyolog
biyoloji biyoloji
biyoloji oksijen şıćağ biyolojik oksijen ihtiyacı
biyoloji şüıšağe biyolojik siyah
biyopsi biyopsi
bizmut bizmut
bjaḣo arı besleyen
Bjaḣo değur, bje ğebağu' İyi arıcının arıları çok üreme yapar
bjaĺ the korkaklık yapma kalıp çerkes
bjamiy öküz boynuzundan üflemeli müzik aleti
bjane av sürüsünden avlanabilecek hayvanlar
Şxıćayew meşxı Aşırı gülüyor
bjaneś mızrap
bjape yokuş
bjapš anten
bjapš ḱurbı çanak anten
bjaşe çarpık ve sahip century
bje arı
bje boynuz
bje kadeh
bje bın aile arılar
bje kepćığ arının oğul vermesi
Başe zıöş’ehı Aşırı yüzgöz oluyor
bjebğoj arı katili
bjedır arı kuşu
Bjeduğ Adıǵe ırkı
bjeḣun arıcılık
bjekepć arı oğulu
bjekojiy küçük boynuz
bjemat arı kovanı
bjemate kovan
bjemiy üflemeli müzik aleti
bjemiyapş borazancı
bjemiyapş trompetçi
bjenaĺ duyarga
bjenkure acımık
bjenṫen > ḣuşıe: Me süsmek
bjenṫen boynuzlamak
Bjentḣon > ḣuşıe: Me tırmalamak
bjentḣun cırmalamak
bjepş arı beyi
bjeşü biberon
bjeṫen boynuzla toprağı boynuzlamak
bjew geyik (ren)
bjexes hanımeli
bjey gürgen
bjéy gürgen
bjı mızrak
bjı üvendire
bjı zıpkın
bjı temepk yan boyunduruk parçası
bjıb tutam
bjıbjen sızlamak
bjıcegu cirit
bjığe benek
bjığe leke
bjığe neğesın lekelemek
bjığe nesın lekelenmek
bjığe téĺ benekli
bjığe xeğehan lekelemek
bjığe xehan lekelenmek
bjığe zıxeĺ lekeli
bjığe. adet
bjıha sonbahar
bjıha güz
Bjıha baźer śekeriy Güz sineği ısırgandır
Bjıha maşü'er aşüı Güz ateşi hoştur
bjıhakuj armut (güz armudu)
bjıham güzün
bjıham sonbaharın
bjıhan güz olma
bjıhape mazexer sonbahar ayları
bjıhapḣ güzlük
bjıhas kış ekini
bjıhas sonbahar ekimi
bjımıće yeon yumruklamak
bjın šıne yeşil soğan
bjıne boyunduruk deliği
bjıne yifın ölçüsünü kaçırmak
Yipe ğoáne yihaşt Aşırı yüzgöz,burnuna girecek
bjıne yimıf ölçüsünde kalmak
bjıneliy boyunduruk eşit çekme halatı
bjını soğan
bjını şha soğan başı
bjınıć tohum soğan
bjınıf sarımsak
bjınıf bler sarımsak hevengi
bjınıf şığu tuzlu sarımsak
bjınıfı şha sarımsak (başı)
bjınıfśe sarımsak tanesi
bjınışh soğan başlı
bjınlığo soğan kızartması
bjıṕen kalkınmak
bjışö yakışıklı
bjışö endamlı
bjıźe pire
bjıziy ḣurep bir karış olmuyor
bjiy küçük boynuz
bjiz karış
bjiz bjızew karış karış
bjiz źın karışlamak
bjаp bayır
blabj yılan boynuzu
blaće örme şekli
blaç karaağaç
blağe akrabalık
blağe yakın
blağe evlilikten gelen akrabalık
blağe hısım
blağe < > çıje yakın < > uzak
Blağe déle nehıriy, gubzığe piy Deli hısımdan ziyade, akıllı düşman
blağe kıkoćıṕe yakın doğu
Blağe ṕığınıre ćenće ṕığınıre zefed. Akraba ile yumurtayı taşımak aynı şeydir.
blağe wışıtın yakın olmak
Blağe zépşenıriy piy zépşenıriy zı Dost idare etmekle düşman idare etmek birdir
blağeće yakınlıkla
blağem yakında
blağeneas füze kısa menzilli füze
blağer yakın olanı
blağexer akrabalar
blaj sarmaşık
blan çevik
blan yiğit
Blane erkek ismi
blane ala geyik
blane ceylan
Blaner zışaĺfırem yequjı Ceylan doğduğu yere geri döner
blantḣe kürek kemiği
blapše sarkana balığı
blaşe çıngıraklı yılan
blaşḣo çıyan
blaşḣo engerek yılanı
blaşö yılan derisi
blatıḱu mendil
Ble erkek ismi
ble yılan
ble şha yılan başı
ble yewen yılan sokmak
bleć p'aĺe geçiş süresi
blećğem yiyiwıbıtağer geçmiş kaydı
blećğer wışefı geçmişi gizle
blećğer keğaĺaoğ geçmişi göster
blećğer ĺećı geçmişi sil
blećığ geçmiş
blećığe geçen
blećığe mazi
blećığe blıpem sısmeceşxoáğ. geçen pazartesi çok fena hastaydım
blećığe ĺeḣan ( waḣt ) geçmiş zaman
blećığe mafem geçen gün
blećığe mınaf belirsizgeçmiş
blećığe naf belirli geçmiş
blećığe Thamafem geçen hafta
blećığew geçmiş halde
blećıjın geçiş (son kez)
Blećın > ḣuşıe: F1 geçmek
blećın pas geçmek
blećınığ geçerlilik
blećıp geçiş yeri
blećıṕe geçit
blećıṕenıç geçişsiz
blećıziı' geçişli
Bleçın > ḣuşıe: F1 akmak (önünden)
blefığe potansiyel aşırı potansiyel
blefığe zıupş'ıhan laubalilik
blefığew aşırı
blefıjın yanından geçirmek
Blefın > ḣuşıe: V1w fazla olmak
blefın aşmak
bleğağaćığe laje. blećığegor sabıka
bleğağeće akrabalıkça
bleğaş çok yakın
bleğećığoáy yanından zor geçirilebilen
Bleğećın > ḣuşıe: V1b geçirmek (bir şeyi savmak)
bleğej eski dost
bleğej kadim dost
bleğen buyurmak
Bleğeqotın > ḣuşıe: V1b öteye götürmek
bleğeşüı dizimi kolay
bleğezıćığer savuşturulmuş
bleğezıćın savuşturmak
bleğoáy dizilmesi zor
blehac karayılan
bleḣu guwbıte yedek hafıza
bleḣu ş'ın yedekleme
Bleḣuşütın > ḣuşıe: F1 kaçmak (kenarından sıyrılıp)
blekeb acı kavun
blemıć e lıqo psewıṕ geçersiz e posta adresi
blemıć psewıṕ geçersiz adres
blemıć skype še geçersiz skype adı
blemıć zeğew'uğ geçersiz veri
blemıćıjın tedavülden kalkmak
blemıćıpḣ yasak geçiş
blemıćıre geçersiz
Blemıf Şığet Uzatma kes
blemığećın süresi geçmemek
Blen > ḣuşıe: Ma dizmek
blen örmek
blenağ çeviklik
blenaş geyik sütü
bleneśı geyik yünü
Bleonṫećın > ḣuşıe: V1w bükmek (öbür tarafına)
blepk yılan omurgası
Blepĺın > ḣuşıe: F1 bakmak (ötesine)
blepśejiy yılan balığı
bler dizi
bler örgü
bler satır
bler meşüyi yılan tıslar
Bler zewağer, ćapsem şeşıne Yılanın ısırdığı kişi ipten korkar
blerığe dizin
blerığem ĺıḣu' dizini ara
blerıps kemer tokası
bleş kobra yılanı
Bleşın > ḣuşıe: V1w götürmek (öteye)
bleşır yılan yavrusu
Bletekun > ḣuşıe: V1w atmak (ötesine)
blethaqume deniz salyangozu
bleṫupşın uğurlamak (yanından)
blewın ıska
blewın yandan savrulma
blewıś yılan otu
blex geçirmek (bir şeyi bir şeyin ötesine)
Blexın > ḣuşıe: V1w geçirmek (kenarından)
blezerefın geçiş hareketlilik (insan trafiği)
blezereğećın geçişmek
blezfığer aşırıya giden
Bleźın > ḣuşıe: V1w atmak (ötesine)
blezşığer geçiren
blı yedi
blıbğu kürek kemiği
blıbl çatırdıyarak yanmak
blıć yetmiş
blıć bğu yetmiş dokuz
blıć blı yetmiş yedi
blıć pĺ'ı yetmiş dört
blıć şı yetmiş üç
blıć tfı yetmiş beş
blıć ṫu yetmiş iki
blıć xı yetmiş altı
blıć yi yetmiş sekiz
blıć zı yetmiş bir
blıgu koltuk
blıgućad koltuk altı yaması
blıgućeğ koltuk altı
blım hayvan (büyük baş)
blım kullanıma yarayan, değerli
blım aze veteriner
blım aze baytar
blım defığo sığırların yaylım için toplanma zamanı
blım halel helal mal
blım keqojığo sığırların yaylımdan dönme zamanı
blım of hayvancılık
blım pıĺ hayvancılık yapan
blım şef hayvan simsarı
blım şhaşxo büyükbaş hayvan
blım ṫuće yiĺeşır pĺ'ıć bğu 7= 49 yedinin karesi eşittir kırk dokuz, 7^2= 49
blım us hayvan yemi
blım xı xebğećıme kanerer zı yedi eksi altı eşittir bir (7-6=1)
blımıl sığır eti
Blımxeriy, waxehame ketecıx Hayvanlar bile , içlerine girersen ayağa kalkarlar
blın çeper
blın duvar
blıpe pazartesi
blıpk kör kasa
blıpk ön kol
blıpkışh omuz başı
blırıbl yedişer
Blıw erkek ismi
blokaj blokaj
blokışha blok başı
bluetooth bluetooth
bobinaj bobinaj
boks boks
boksit boksit
boksör boksör
Bole erkek ismi
bolero bolero
Bolet erkek ismi
boliwıyam şış bolivyalı
boliwya bolivya
bomba bomba
bomba yiźen bombalamak
bombawe bombalama
bombeźın bombardıman
bone bone
bono bono
bor bor
bordür bordür
Bore erkek ismi
Borej erkek ismi
Boren erkek ismi
boren bora
borepşığ şişik
Borepşın > ḣuşıe: Me şişirmek
borsa borsa
bosna bosna
bostwana bostvana
bot bot
botanik botanik
bow çokça
boykot boykot
Bram erkek ismi
bramıṫ kaçak köle
Bramiy erkek ismi
branda branda
branş branş
branşman branşman
brezilya brezilya
brezilyalı brezilyalı
briket briket
britanya britanya
britanyalı britanyalı
briyantin briyantin
brokoli brokoli
brom brom
brown zéqo brown hareketi
brunei brunei
bruwyew hilti
brülör brülör
brüt beton brüt beton
thaćal bulaşık bezi
Ćaše kıxeğetekun Aşırı zorlamak
burş karabiber
büfe büfe
büro büro
büst büst
bütan bütan
bütçe bütçe
bwı uğultu
bwın böğürmek
byawın dinelmek
bypass bypass
byte byte
bzabzew tatlı dille
bzac haylaz
bzać kesim şekli (dikiş)
bzace arsız
bzace fena
bzace şirret
bzace şirret, haşin
bzace yaramaz
Bzace bayim nehiy, thamıće kabzer nehışüı' Arsız zenginden, efendi fakir daha iyidir.
Bzace ğusem, mıse wéş'ı Yaramaz arkadaş , terbiyesiz yapar
bzace télhaṕe günah keçisi
Bzacem mezaxer yiblağ Arsızın dostu karanlıktır.
Bzacem şüır dewıneḣu Kötünün yanında iyide mavolur
Bzacem wiće yiwbıtıme, pıwıpćiy ćeź Yaramaz kuyruğunu tutarsa, keste at
Bzacer zıxeharer yeğewşörećı Yaramaz girdiği şeyi dağıtır
bzaḱo dilsiz
bzaĺ dilimleyici
bzame yapışkan tohum
bzapš maymuncuk
bzaqo dilsiz, tat
bźaşö süt emen (hala)
bze lisan
bze lejaqoxer dil çalışanları
bze ş'en dil bilme
bze şhaf farklı dil
bze şhafće zeźećın tercüme etmek
Bze thamıće şıap zımış'erer arı thamıćer Fakir dil yoktur, bilmeyen fakirdir
bze zebloḣ dil değiştir
bze zetéć lehçe
Bze zimıem ĺepk yiap Dili olmayanın soyu yoktur
bzebzen yalvarmak
bzecağ yaramazlık
bzecağe zıtéĺ sabıkalı
bzecaqo yaramazlık yaratan
Bzecaş`em mezaxer yiblağ Karanlık kötünün ahbabıdır.
bzecaş'e suçlu
bzecaş'e yaramaz
bzecay çok arsız
Nerĺeğu feḣun Aşikar olmak
bzeće télha iftira
bzece téĺhaṕ suçlama
bzeceguşıa argo
bzecej arsız
bzecejiy afacan
Bzecen > ḣuşıe: Me arsızlanmak
bzecenığ serserilik
bzecenığ şirretlik
Bzecerıĺf Arsız,ahlaksız
bzecerıĺf piç
bzecerıĺf rezil
bzecerıĺf soysuz
bzeceşıağ kötü işler
bzecetéĺhan suçlamak
bzegu dil
bzegu aşüı dili tatlı
bzegu hen laf taşımak
Maşü’eha keqon Ateş almaya geldi,ayak üstü,çok aceleci
bzegu jiy dilcik
bzegudak dil kökü
bzeguha dedikoducu
bzeguha casus
bzeguha fitneci
bzeguhağ dedikoduculuk
bzeguhan laf taşımak
bzeguhanığ dedikodu
Bzeguhar bzeguibl Laf taşıyan, yedi dillidir
bzegujiy küçük dil
bzegupe dil ucu
Bzegur sew yixığ Dil kınsız kılıç gibidir
bzeguraçö kekeme
bzeguraçö peltek konuşma
Maşü’e ćeğenen Ateşi tutuşturmak
bzeguraçü ahraz
bzeguraçü peltek dil
bzeguraçü pepe
bźejay istavrit
bźejıye apedeşx lüfer
bźejıye dışedeş sarı kanat
bźejıye dışeşır çinekop
bźejıye pĺıj kızıl kanat balığı
bźejıyef yayın balığı
bzejıyeṕaş morsin morinası
bzeḱoábze temelli dilsiz
bzeḱonığ dilsiz, tat
Bzem piwıpćıre ćıjırep Dilin kestiği iyileşmez
bźemaj yüzgeç
bzemay konuşamakta zorlanan
bzemıu' pepe
Bzen > ḣuşıe: Ma biçmek
bzenıb orta ark, yaslanarak ok sıkılır
bzeps yay teli
Maşü'e ćeĺ Ateşi var
Bzer ĺepkım yips Dil, ırkın canıdır
bzerabzew düzgün konuşan
bzerebzen ötmek
bzeşen dil kuralı
bzeşenığ dlin kuralı
bzeşenığeĺ' dil bilgisi kuralları sözlüğü
bzexabze dilbilgisi
bzexu alüminyum
Bzeyen > ḣuşıe: F1 yalamak
bzéyin yalamak
bzı dişi
bźı iskarpile
bzıće dilme şekli
bzığe dilme
bzığe dilmlenmiş
bzığe biçilmiş kesilmiş
bzığe dilim
bzığeşüı kolay dilimlenen
bzığoáy zor kesilen
bzığoáye zor dilimlenen
bzığoşüı kolay kesilen
bzıhaf bez parçası
bzıhaf biçki kırpıntısı
bzıhan kesmek (kenarını)
bzıj kancık
bzıĺfığ dişil
bzıĺfığ hanım
bzıĺfığ kadın
bzılfığe bayan
bzıĺfığe hatun
bzıĺfığe can kadın gömleği
bzıĺfığe dax dilber
bzıĺfığe ğumı hamile
bzıĺfığe keşöáqo dansöz
bzıĺfığe ĺeped kadın çorabı
bzıĺfığe pay kadın (bayan) için
bzılfığe şığın kadin elbisesi
bzıĺfığe xetaqo hoppa kadın
bzıĺfığe yehıjağ afat
bzıĺfığe zewaqo amazon
Bzıĺfığe zıdeşısım çate şıraxırep Kadının olduğu yerde kılıç çekilmez.
Bzıĺfığe zidimıs huĺfığere zane zimığuse sabıyire zefed Kadınsız erkek, annesiz çocuk gibidir
Bzıĺfığem yapere sabıyim gumećır kıdéĺfı Kadın ilk çocuğuyla birlikte sıkıntıyı da doğurur
bzıĺfığen kadınsı
Bzın > ḣuşıe: F2w biçmek
Bzın > ḣuşıe: F2w kesmek
bzıpḣe elbise patronu
bzıpḣe örnek
bzıpḣe şablon
bzıpḣepḣ yamalık
bzıps kadın özsuyu
bzıten dilimlemek (üstünden keserek)
Bzıw kız ismi
bzıw kuş
bzıw laḣ ökse otu
bzıw laḣ kuş kapanı
Bzıw šıqur, bzıw yinım yenekokugore zızegütḣıjığ Küçük kuş, büyük kuşla yarışırkan , kendini parçaladı
bzıw us kuş yemi
bzıw weter kuş sürüsü
bzıwćepĺ kızıl kuyruk
bzıwdegu sağır kuş
bzıwı ćezegox split kuyruk
bzıwı şır yavru kuş
bzıwıćaĺ kuş lastiği
bzıwıćaĺ sapan
bzıwıćepĺ kızıl kuyruklu kuş
bzıwıjiy küçük kuş
bzıwıkoáy bitki türü
bzıwıoáqo ötücü kuş
bzıwıpe gaga
bzıwıpš ardıç kuşu
bzıwır mebzabze kuş öter
Bzıwır yiḱup debıbı Kuş, kuş sürüsüyle uçar
Bzıwıriy yinabğo şıĺ`ıḣuj Kuş bile yuvasında yiğittir.
bzıwıśıf pamuk
bzıwışhatekıś ibikli kuş
bzıwıwıbıt kuş tuzağı
bzıwko tuzak (kuş)
bzıwḱoşxer göçmen kuşlar
bzıwmıḱoş kalıcı kuşlar
bzıwpsaĺe muhabbet kuşu
bzıwpsaĺe papağan
bzıwśıfıć pamuk tohumu
Bzıwśıfım maşü'e xebğebıĺhan pĺećıştep Pamukta ateş saklayamazsın.
bzıyitḣ kombi
bziy hüzme
bziy azeğu' ışın tedavisi
bziy xeźeğu' ateşleme noktası
bziyif ıhlamur
bziyĺes ışık yılı
bziyxaź ateşleyeci
Pĺırstır ćeĺ Ateşi var
cabğu sağ
cabğu < > semegu sağ < > sol
cabğum yeğaqoaĺı' sağa yanaştır
cabğum yeğaz sağa yasla
cabğum yenećaw sağa sinyal
cabğumće sağdan
ćabl at hastalığı (ayaklarındaki yara)
ćable gelen gideni çok
ćabze astar
cać sesleniş şekli
ćać döküm
ćać ḱurbı döküm çukuru
cade kocaman
ćade pençe (ayakkabı altına geçirilen astar)
cade, yinı büyük
cade, yinı <> šıqu büyük <> küçük
cadeneḣ büyük olsada
cadew büyük olarak
cadexer büyükler
cadéyim orada
cafedew o gibi
ćafiy flüt
cağ örgü mili
ćağaṫıshağ mahkum
ćağeme keske bilseydim!
cağjegu' barbekü
cağo dost olmayan
cağo nefret
cahın çapa yapmak
ćaḣo kötüye gitmek, fakirleşmek
Maşü’e xeğenen Ateşi yakmak
Ćaḱo erkek ismi
ćaḱo kısa
ćaḱo <> ćıha kısa <> uzun
ćaḱo ğetḣığ kısa tire
ćaḱo šıqu' bücür
ćaḱoded çok kısa
ćaḱow kısaca
ćale oğul
ćaĺe alt, aşağı taraf, taban
ćale <> jı genç <> yaşlı
ćale kıfeḣun çocuğu doğmak
Ćale p'ow wéwıpćıjın kemığan Çocuk deyip sormamazlık yapma
ćale ṕuxer çocuk bakıcısı
ćale šıqu tıfıl
ćale yeğac okutman
Ćale zıṕurem, ćale wase xećı Çocuk büyüten çocuk değeri kadar yıpranır
Ćale zimıar fal'e ziar yeğaĺ'e Çocuğu olmayan özler, olanı da eziyetçeker
ćaleded gencecik
ćaleğoálexer gençler
ćaleneṕos üvey evlat
calepstune gepegenç
Ćaler değume, nıseriy değu Oğul iyiyse, gelinde iyi
Ćaler oáftiy, yiwıjı yihaj Çocuğa iş buyur arkasından git
ćalew çocuk halde
Cambeç erkek ismi
cambırıw vida
Cambor erkek ismi
Cambot erkek ismi
Camırze erkek ismi
Ćamlet erkek ismi
Canbolat erkek ismi
Maşü’e yiş’ehın Ateşi yakmak, sobada
Cançate erkek ismi
Cançeriy erkek ismi
cane gömlek
cane aşha ćaḱu' kısa kollu gömlek
cane aşha ćeh uzun kollu gömlek
cane aşhaćaḱu' gömlek (kısa kollu)
cane aşhaćeh gömlek (uzun kollu)
cane ćeğćeĺ iç gömlek
Cane mılajere gopeğu mıotejıre şıep Eskimeyen fistanla, bitmeyen dert yoktur
cane ṕoáć gömlek (ince)
cane ṕoáće ince gömlek
cane ujü kalın gömlek
ćane weteğuğo tane ağırlığı
canetéĺh süveter
canfes ipek (bir türü)
Canfıj kız ismi
Canḣot erkek ismi
Canket erkek ismi
Cankılış erkek ismi
Cankule kız ismi
Canpagu kız ismi
Canseray kız ismi
Canset kız ismi
Cansur kız ismi
Cantémır erkek ismi
Cantuz kız ismi
ćape kuyruk (hayvan)
ćaṕe semt
ćaṕe mevki
ćaṕe yer
ćaṕe yöre
ćapḣe alt sergi
ćapšabz çok koyu
ćapšaşe çok koyu
udan ip
ćapse sicim
ćapse urgan
ćapše koyu
ćapše kasık (kadının)
ćapse ğum halat
ćapse max dayanıksız ip
ćapse psığo ince ip
ćapse psığo kınnap
ćapše wız kasık bölgesindeki ağrı
ćapse yeĺen ip atlamak
ćapšeded çok koyu
ćapšej berbat koyu
ćapserıqo akrobat
ćapserıqo cambaz
ćapšew koyu halde
ćapş yaralıya yapılan teselli
ćapxe kırılan kemiğe iyileşme sürecinde destekleyen çubuk
caqo mübaşir
caqo tellal
Ćaqo erkek ismi
ćaqo kepenek (siyah)
ćaqo pelerin
ćaqo yamçı
Ćaqor ĺ`ım yiwın Yamçı erkeğin evidir.
car o
cararı işte öyle
careştew böylece
carew öyle
carew öylece
carew böylece
carı öyle
carı beklenti
carı işte o
carı zepıt hep öyle
carıće onun ile
Carım erkek ismi
carım soya fasülyesi
carın öyle
carın fay öyle olmalı
carışıpk aynen o
ćas canan
ćas hoşa giden
ćas hoşlanma
ćase geç
Maşü’em zıréğewı Ateşin karşısında ısınıyor
ćaseded çok geç
ćasew geç olarak
caśı yatsı
caśıceğu yadsı vakti
caş o gibi
caş fedew aynı şekilde
caşığum o zaman
caşö çıplak, derbeder
ćaşö tavan
ćaşö çatı arası
ćaşö tavan arası
ćaşö jızéf tavan vantilatörü
ćaşö tého çatı örtüsü
caştew öyle
caştewgore öyle öyle
catalog catalog
Catawe erkek ismi
ćaṫe gömme, defin
ćateĺate eliçabuk
ćatḣe çekik
ćatxe alt yazı
ćatxe dipnot
caw oraya
cawe işte
caweştew onun gibi
caweze öylece
cawezere işte öylece
cawıgore öylece
caxemće onlarla
caxeme onlar, onlara
caxer onlar, onlara
ćay tezgah
cay neḣ mıḣuremiy boyuna bosuna bakmadan
ćaye som balığı
caye ĺeş kayma kuvveti
cayere téwıçö kayar mesnet
cayneḣ o bile
ćaźe altlık
ćaźe keçe (eyer altına konulan)
ćaźe yağ (yemeklik)
ćaźen tutuklanmak
cazır o bir
cd cd
će yana
će çekirdek
će kuyruk
će tohum
će < > jı yeni < > eski
ce féğaj çağrı başlat
ce feğazer zepıfağep çağrı aktarımı başarısız
ce feğeśéşüğep çağrı başarısız
ce feğezen çağrı yönlendirme
će pıte sert çekirdekli
ce şüığe çağrı kalitesi
će zediṫuxer çift çekirdekler
će ziı' çekirdekli
ćeabeĺeben altını kurcalamak
Ćeaben > ḣuşıe: F1 ellemek (altına)
Ćeabeyen > ḣuşıe: F1 ellemek
Ćeabıćın > ḣuşıe: F1 el uzatmak (altından)
Ćeabın > ḣuşıe: F1 altından elini uzatmak
ćeajın tüymek
Ćean > ḣuşıe: F1 dokunmak (altına)
ćean kaçmak
Ćeateyen > ḣuşıe: V1p kaldırmak, kaldırıp bağlamak
Ćeatıćın > ḣuşıe: V1p kaldırmak (altından)
ćebarin fırfır, etek alt süsü
ćebeğon altında çoğalmak
Ćebenen > ḣuşıe: F1 saldırmak (altına)
Ćebeneyen > ḣuşıe: F1 saldırmak (altına zıplayarak)
ćebğuku kiriş
ćebğuĺen atın yana kaçması
Ćebıben > ḣuşıe: F1 uçmak (altına)
ćebıbeyejın uçmak (altına)
Ćebıbeyen > ḣuşıe: F1 uçmak (altına zıplayarak)
ćebıbıćıjın uçarak kaçmak (altından)
Ćebıbıćın > ḣuşıe: F1 uçarak kaçmak (altından)
Ćebıcen > ḣuşıe: F1 dürtmek (altına)
Ćebın > ḣuşıe: F1 gömülmek
Ćebın > ḣuşıe: F1 batmak
Ćebıśe erkek ismi
cebiriğe fonksiyon cebirsel fonksiyon
cebiriğe geometri cebirsel geometri
cebiriğe ofığoxer cebirsel işlemler
cebiriğe zefediziṫu' cebirsel denklem
cebirim yiĺapse téoremır cebirin temel teoremi
ćeble göbek (nesil)
Ćeblen > ḣuşıe: F1 tutuşmak
ćebzağ altı dikili
ćebzapḣ astarlık kumaş
ćebzapḣe astarlık
Ćebzen > ḣuşıe: V1w astarlamak
ćebzewıt sırra kadem bastı
Ćebzıćın > ḣuşıe: V1w kesmek (altından)
Cec erkek ismi
ćeć tavan arası
ćeć verim
ćeć zimı verimsiz
ćećaf dip tortu
ćećeabeĺeben taciz etmek
Ćećeaben > ḣuşıe: F1 el atmak (altına)
ćećeabexın altan aralıklı el ekmek
Ćećeabıćın > ḣuşıe: F1 ellemek (altından)
ćećeabın aralıklı alttan el atma
Ćećean > ḣuşıe: F1 ellemek (altına)
Ćećebıcen > ḣuşıe: F1 dürtmek (altına)
Ćećebzen > ḣuşıe: V1w makaslamak (altına)
Ćećebzıćın > ḣuşıe: V1w kesmek (altından)
ćećeçerezıćın dönerek çıkma (altından)
Ćećeçöḣon > ḣuşıe: F1 sürünmek (altına)
Ćećeçöḣun > ḣuşıe: F1 sürünmek (altından)
ćećefen alta düşme
ćećefıćew
Ćećeğean > ḣuşıe: V1b kurmak (altına)
Ćećeğebıĺhen > ḣuşıe: V1b saklamak (altına)
Ćećeğeçöḣun > ḣuşıe: V1b sürüklemek (altından)
Ćećeğehan > ḣuşıe: V1b sorun çıkarmak (altından)
Ćećeğeḣon > ḣuşıe: V1b kaçırtmak (altından)
ćećeğenağ ısrarla birisine takılmak
Ćećeğenen > ḣuşıe: V1b altından yakmak
Ćećeğepĺen > ḣuşıe: V1b baktırmak (altına)
Ćećeğepĺın > ḣuşıe: V1b baktırmak (altından)
Ćećeğepsen > ḣuşıe: V1b aydınlatmak (altına)
Ćećeğetekon > ḣuşıe: V1b dökmek (altına)
Ćećeğetekun > ḣuşıe: V1b dökmek (altından)
Ćećeğetın > ḣuşıe: V1b bekletmek (altından)
Ćećeğewen > ḣuşıe: V1b bastırmak, batırmak (altına)
Ćećeğewın > ḣuşıe: V1b alttan tütsülemek
ćećeğezıhan ittirerek sokmak
Ćećeğezın > ḣuşıe: V1b düşürmek (altından)
ćećeĺ olayı yaşamayı çok istemek
ćećeĺhan eteğin altına koymak
Ćećen > ḣuşıe: V1p dökmek (altına)
ćećeş'ehen örtmek, kapatmak (bir şeyin altını)
ćećeşın kaçırmak
ćećeşın titreme
ćećeṫırgon dürtmek (alttan)
ćećeṫıshan zorla altına oturmak
ćećeunćen açağıya ittirmek
ćećew sırayla
ćećewınćen alttan alttan itelemek
ćećexın kaldırıp altından almak
ćećeźen kaldırıp altına atmak
ćećı özet
ćećı kestirme yol, kese
ćećı randıman
ćecıbeu cep ağzı
ćećıćığ mesneti kırılmış
ćećıćıjın kırılmak (altından)
Ćećıćın > ḣuşıe: F1 koparmak (altından)
ćećığeşüı verimli
ćećığoáy geçmesi zor
ćećığoşüı geçmesi kolay
ćećıjın çekilme, normale dönme
Ćećın > ḣuşıe: F1 geçmek
ćećıṕ çıkış (alttan)
ćećıṕe çıkış yeri (alttan)
ćecırmıh tekrar
ćećiyićın acıklı bağırtı
ceç tahıl yığını (harmandaki)
Ćeçefın > ḣuşıe: V1p neşelenmek
Ćeçehın > ḣuşıe: F1 donmak (altından)
ćeçerezıćın kıvrılmak (altından)
Ćeçerezın > ḣuşıe: F1 dönmek (altından)
Ćeçeş'en > ḣuşıe: V1p bağlamak (altına, yanına)
Ćeçeṫıćıćın > ḣuşıe: V1p kazımak (altından)
Ćeçın > ḣuşıe: F1 koparmak (altından)
ćeçöḣoáć sürünerek altına girme pozisyonu
Ćeçöḣon > ḣuşıe: F1 sürünmek (altına)
Ćeçöḣun > ḣuşıe: F1 sürünmek (altından)
cedağ heybet
ćedağ dikili (altında)
cedamışx yaban ıspanağı
ćedaṕe dikiş payı
cedaşe olagandan daha büyük
cedaşö iri görünümlü
ćedawer müşteki
ćedawerer namzet
Ceday erkek ismi
ceday büyük
ćedeçerezıćın kıvrılmak (altından aradan)
ćedéğeṕıṫen sıkıştırmak (arasına)
ćedehaşxıćın gülmek (kıs, kıs)
cedej haşmet
cedej iri
cedejded devasa
ćedejın altına dikmek (tekrar)
Ćeden > ḣuşıe: V1b dikmek (altına)
cedenığ büyüklük
cedenığeće iriliği ile
ćedeşxo muazzam
Ćedeućın > ḣuşıe: F1 dinlemek (duymaya çalışmak)
Ćedeućın > ḣuşıe: F1 kulak kabartmak
ćedeweáğer dava açan
Ćedewen > ḣuşıe: F1 batmak (altına)
cedğale yaban yasemini
Ćedıćın > ḣuşıe: V1p dikmek (altını)
cedıgu' kürk
cedıgu' gocuk
cedıgupḣ kürklük deri
cedıguşıe kürkçü
Ćedıken > ḣuşıe: F1 donmak (altına)
ćedıtağ altı teyelli
Ćedıten > ḣuşıe: V1b örmek (altına)
ćefefı esinti
ćefefıćew nefes nefese
ćefefıćın altından yel, esinti geçme
Ćefehan > ḣuşıe: V1p yaymak (altına sürterek)
Ćefehen > ḣuşıe: V1p sıvazlamak (altına)
ćefehın karıştırmak (altından)
Ćefen > ḣuşıe: F1 sığmak (altına)
ćefen altına düşme
Ćeferızen > ḣuşıe: F1 dönmek (altına)
cefı uçuk renk
ćefıćığ yatık vaziyette kesik formda
Ćefıćın > ḣuşıe: V1p nefes nefese, uçarak
cefığ solgunluk
ćefıjın kovmak (altından)
ćefıĺıćığ altı verev kesik
Ćefıĺıćın > ḣuşıe: V1p ölmek (altından)
Ćefın > ḣuşıe: V1p kovmak (altından)
ćefızećın sıkmak (altından)
Ćefızen > ḣuşıe: V1p sıkmak (altına)
ćefızıćın éfızıćın suyunu sıkmak
Maşü'em yehı Ateşler içinde yanıyor
Kıriğeĺetiy kioáğ Atıp tutan
ćegoden altında kaybolmak
cegoğu oyun vakti
cegoĺej soytarı
cegoqonığ oyun severdi
cegoqoxeź düğün için kız evine davete giden
Ćegoşen > ḣuşıe: F1 dağıtmak (altına)
cegu düğün
cegu oyun
ćegu şögu basit, oyuncak
ceguaĺe oyuncak
ćeguaĺe bayağı
ceguaĺeş'ıqo ḣepeş'ı oyuncakçı
ceguaqo oyuncu
ceguć oyun şekli
ceguće oyun tarzı
ćeguğu' düğün zamanı
Cegun > ḣuşıe: Me oynamak
cegun <> lejen oynamak <> çalışmak
ceguṕe oyun yeri
cegupše eğlenceli
ćegupşısıćı dalgın
Ćegupşısıćın > ḣuşıe: F1 düşünmek (altından)
cegurey çok oyun oynayan
ceguréy haşarı
ceguréy oyunbaz
ceguriy oynak
ceguriy oyuncu
Ćeguşıan > ḣuşıe: F1 konuşmak (altında)
ćeguşüıćın sevinmek (bir şeye umutlanarak için için)
Ćeguşüıhan > ḣuşıe: F1 sevinmek (altına)
Ćeguşüın > ḣuşıe: F1 sevinmek ( umarak)
Ćeguşxohen > ḣuşıe: F1 moral bulmak (altında)
Ćeguşxon > ḣuşıe: F1 cesaretlenmek (altına)
ćeğ ćećıṕe alt geçit
ćeğ ćıow altlı üstlü üst üste
ćeğ ćıu alt ust
ćeğ ğetḣ alt çizgi
ćeğ ğoyiğ alt toplam
ćeğ program alt program
ćeğ zexet alt kurul
ćeğaĺe daldırma
ćeğawıko direk
ćeğawıko dayanak
ćeğawıko payanda
ćeğaźen tutuklatmak
ćeğćeĺ iç çamaşır
ćeğćeĺ içlik
ćeğćeĺ bızeće dolaylı anlatmak
ćeğćeĺ guşıe imalı söz
ćeğćeĺıbz ima
ćeğćeĺıbz mecaz
ćeğćeĺıbz üstü kapalı konuşma
Nebe nabew pĺen Aval aval bakmak
Yi make riwıṫupşığew meğı Avazı çıktığı kadar ağlamak
ćeğćeĺıpḣ iç giyeceklik
Ćeğeaben > ḣuşıe: V1b elletmek (altına)
Ćeğeabıćın > ḣuşıe: V1b altından el uzattırma
Ćeğeabın > ḣuşıe: V1b
Ćeğean > ḣuşıe: V1b kurmak (altına)
Ćeğebeğon > ḣuşıe: V1b altında çoğaltmak
Ćeğebenen > ḣuşıe: V1b altına hücum ettirmek
Ćeğebeneyen > ḣuşıe: V1b
Ćeğebıben > ḣuşıe: V1b altına uçurmak
Ćeğebıbıćın > ḣuşıe: V1b altından uçurmak
Ćeğebıcen > ḣuşıe: V1b altına dürttürmek
Ćeğebıĺhan > ḣuşıe: V1b saklamak (altına)
Ćeğebın > ḣuşıe: V1b batırmak (altından)
ćeğebın daldırmak
Ćeğeblen > ḣuşıe: V1b altına ışık tutmak
ćeğećaqo titiz
ćeğećaqu gösteriş meraklısı
ćeğećıj altından geri çıkartmak
Ćeğećın > ḣuşıe: V1b altına destek vermek
ćeğeç altından çıkart
ćeğeçehen çalkalamak (birşeyin altını)
Ćeğeçehın > ḣuşıe: V1b dondurmak (altından)
Ćeğeçerezen > ḣuşıe: V1b evirmek (altına)
Ćeğeçerezıćın > ḣuşıe: V1b altından vidayı gevşetmek
Ćeğeçerezın > ḣuşıe: V1b evirmek (altından)
ćeğeçığe sürgülenmiş
Ćeğeçın > ḣuşıe: V1b akıtmak (altından)
Ćeğeçöḣon > ḣuşıe: V1b sürüklemek (altına)
Ćeğeçöḣun > ḣuşıe: V1b iteklemek (altından)
Ćeğedeućın > ḣuşıe: V1b kulak kabarttırmak
Ćeğedıdıćın > ḣuşıe: V1b kapıp götürmek (altından)
Ćeğedıdın > ḣuşıe: V1b kapıp götürmek (altından)
Ćeğedıken > ḣuşıe: V1b altında dikili bırakmak
Ćeğefen > ḣuşıe: V1b düşürmek (altına)
Ćeğefen > ḣuşıe: V1b sığdırmak (altına)
ćeğeguğıć ümit verme şekli
Ćeğeguşüın > ḣuşıe: F1 sevindirmek (altından)
Ćeğeğohen > ḣuşıe: V1b altında kurutmak
ćeğeğojın caydırmak
ćeğeğojın pişman etmek
Ćeğeğoĺhan > ḣuşıe: V1b yatırmak (altına)
ćeğeğućıjın yavruyu meme sütünden kesmek
Ćeğeğućın > ḣuşıe: V1b kurumak (, altında)
ćeğeğujın kurutmak (bir şeyi güneşte)
Ćeğeğun > ḣuşıe: V1b kurutmak (bir şeyi güneşte)
Ćeğeğuthan > ḣuşıe: V1b işetmek (altına)
ćeğehajın sürmek (yerine)
ćeğehajın yetiştirmek (bir şeyi vaktinde bir yere)
Ćeğehan > ḣuşıe: V1b sürmek (altına)
Ćeğehan > ḣuşıe: V1b ulaştırmak
ćeğehan sulamak (salma su ile)
Ćeğeḣıćın > ḣuşıe: V1b gürültü koparmak (altında)
Ćeğeḣon > ḣuşıe: V1b dökmek (altına)
Ćeğeḣućın > ḣuşıe: V1b altan alışturma
Ćéğeḣumen > ḣuşıe: V2b örttürmek
Ćeğeḣuşütın > ḣuşıe: V1b kovmak (altından)
Ćeğejehen > ḣuşıe: V1b altında pişirmek
Ćeğejen > ḣuşıe: V1b altına kaynak yapmak
Ćeğejöhın > ḣuşıe: V1b kaynatmak (tekrar)
Ćeğejüćın > ḣuşıe: V1b alttan eriyerek sızmak
Ćeğeken > ḣuşıe: V1b dondurmak (altından)
Ćeğekıćın > ḣuşıe: V1b dondurmak (altına)
Ćeğekıhan > ḣuşıe: V1b payandalamak (altına)
Ćeğekın > ḣuşıe: V1b kolalama
Ćeğekon > ḣuşıe: V1b altına destek vermek
Ćeğeḱoşıćın > ḣuşıe: V1b altından değiştirmek
Ćeğekutıćın > ḣuşıe: V1b alttan dökmek
Ćeğekuzen > ḣuşıe: V1b büzerek altına sıktırmak
ćeğeĺedejın kaçırtmak (atına geri)
Ćeğeĺeden > ḣuşıe: V1b daldırmak (altına)
ćeğeĺeḣen daldırmak
Ćeğelelen > ḣuşıe: V1b altına sarkıtmak
Ćeğelelın > ḣuşıe: V1b altından sarkıtmak
Ćeğeĺen > ḣuşıe: V1b alttan daldırmak
ćeğelentḣ çizmek (altını)
Ćeğelentḣın > ḣuşıe: V1b çizmek (altından)
Ćeğeĺetın > ḣuşıe: V1b fırlatıp atmak (altından)
Ćeğelıćın > ḣuşıe: V1b boyamak (bir şeyin eteğini)
Ćeğeĺ'ıćın > ḣuşıe: V1b
Ćeğeĺın > ḣuşıe: V1b yakmak (altından)
ćéğeĺısıćın üfür üfür, fır dönen
ćeğenağ tutturulmuş (altına)
ćeğenaĺ tutuşturucu (ateş)
ćeğenejın yakmak (yeniden)
Ćeğenen > ḣuşıe: V1b takmak (altından)
ćeğenen yakmak
Ćeğepćen > ḣuşıe: V1b yapıştırmak (altına)
Ćeğepćın > ḣuşıe: V1b atlatmak (altından)
Ćeğeṕınen > ḣuşıe: V1b sokmak (altına)
Ćeğepıtehen > ḣuşıe: V1b sıkılamak (altına)
Ćéğeṕıten > ḣuşıe: V2b sıkıştırtmak (altına)
Ćeğeṕıyen > ḣuşıe: V1b altından açıkça göstermek
Ćeğeṕıyićın > ḣuşıe: V1b uzatmak (altından)
Ćeğepĺen > ḣuşıe: V1b baktırmak (altına)
Ćeğepĺıhan > ḣuşıe: V1b baktırmak (altına)
Ćeğepĺın > ḣuşıe: V1b baktırmak (altından)
Ćeğepsefen > ḣuşıe: V1b rahatlatmak (altında)
Ćeğepsen > ḣuşıe: V1b aydınlatmak (altına)
Ćeğepsıćın > ḣuşıe: V1b aydınlatmak (altından)
Ćeğepsın > ḣuşıe: V1b aydınlatmak (altından)
Ćeğepšıyićın > ḣuşıe: V1b zırlamak, tiz ses çıkarmak
ćeğepş savurma
ćeğepşaqu yelleyici
ćeğepşıhajın girdirmek (altına)
Ćeğepşıhan > ḣuşıe: V1b girdirmek (altına)
Ćeğepşın > ḣuşıe: V1b taşırmak, pot (altından)
Ćeğeqoden > ḣuşıe: V1b kaybetmek (altında)
Ćeğeqodıćın > ḣuşıe: V1b yok etmek (altında)
Ćeğeqodın > ḣuşıe: V1b yok etmek (altında)
ćeğeqojın göndermek (birini)
Ćeğeqoreyen > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (altına)
Ćeğeqoreyin > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (altından)
Ćeğeqoşen > ḣuşıe: V1b sıkıştırmak (altına)
Ćeğeqoşın > ḣuşıe: V1b altına destek vermek
Ćeğeqoten > ḣuşıe: V1b ötelemek (altına)
Ćeğeqotın > ḣuşıe: V1b ötelemek (altından)
Ćéğešelın > ḣuşıe: V1b altını karalama
Ćéğesen > ḣuşıe: V1b altına kar yağdıttırmak
Ćeğešenĺen > ḣuşıe: V1b kaydırarak sürmek (altına)
Ćeğešenĺeyen > ḣuşıe: V1b kaydırarak sürmek (altına)
Ćeğešenĺın > ḣuşıe: V1b altından kaykılmak
Ćeğešentḣen > ḣuşıe: V1b kaydırmak (altına)
Ćeğešentḣın > ḣuşıe: V1b itip kazıtarak altından çıkaımak
Ćeğešeşütın > ḣuşıe: V1b altından kaydırmak
Ćeğeseyen > ḣuşıe: V1b sıvamak (altına)
Ćeğešıbğućın > ḣuşıe: V1b sıvıştırmak (altından)
Ćeğesın > ḣuşıe: V1b oturtmak (altından)
Ćeğešıren > ḣuşıe: V1b fışkırtmak (altına)
Ćeğešıreyen > ḣuşıe: V1b fışkırtmak (altına)
Ćeğesısehen > ḣuşıe: V1b altında sallandırmak
ćeğesteh yakacak malzemesi
Ćeğestehen > ḣuşıe: V1b yakmak (altına)
Ćeğestehın > ḣuşıe: V1b yakmak (altından)
Ćeğestıćın > ḣuşıe: V1b yakmak (altından)
Ćeğestıhen > ḣuşıe: V1b altına ateş yakmak
Ćeğestın > ḣuşıe: V1b yakmak (altından)
ćeğestın yakacak, çalı çırpı vs
ćeğeş altından sürmek
Ćeğeşeyen > ḣuşıe: V1b altına uzatmak
Ćeğeşeyićın > ḣuşıe: V1b altından uzatıwermek
Ćeğeşeyin > ḣuşıe: V1b altından uzatmak
ćeğeşığ akrep
Ćeğeşın > ḣuşıe: V1b sürmek (altından)
Ćeğeşınehen > ḣuşıe: V1b korkutmak (altına)
Ćeğeşıpehen > ḣuşıe: V1b altındakileri teker teker toplatmak
Ćeğeştehen > ḣuşıe: V1b altında dondurmak
ćeğeştün alttan fırlamak
Ćeğeşühan > ḣuşıe: V1b altında çürütmek
Ćeğeşün > ḣuşıe: V1b emdirmek (ucundan)
ćéğeşün soğurma, sıvının dibe inmesi
Ćeğeşxen > ḣuşıe: V1b altına yağdırmak
Ćeğetecen > ḣuşıe: V1b ayağa dikmek (altına)
Ćeğetekon > ḣuşıe: V1b dökmek (altına)
Ćeğetekun > ḣuşıe: V1b dökmek (altından)
Ćeğeṫeṕućın > ḣuşıe: V1b altından dikiş sökmek
Ćeğeṫeṕun > ḣuşıe: V1b dikişi sökmek (altından)
Ćeğeṫeṫen > ḣuşıe: V1b pelte halinde akıtmak (altına)
Ćeğeṫeṫın > ḣuşıe: V1b pelte halinede akıtmak (altından)
ćeğetḣ altı çizik
ćeğetḣıć çizik (alt)
ćeğetḣığ alt çizgi ( _ )
Ćeğetḣın > ḣuşıe: V1b çizmek (altından)
Ćeğetḣon > ḣuşıe: V1b altına saldırtmak
Ćeğetın > ḣuşıe: V1b bekletmek (altından)
Ćeğeṫıshan > ḣuşıe: V1b oturtmak (altına)
Ćeğeṫısıćın > ḣuşıe: V1b dışarı oturtmak (altından)
Ćeğeṫqon > ḣuşıe: V1b damlatmak (altına)
Ćeğeṫqun > ḣuşıe: V1b damlatmak (altından)
ćeğetxen altına yazdırmak
Ćeğetxıćın > ḣuşıe: V1b
Ćeğeućın > ḣuşıe: V1b altından duyurmak
Ćeğeunćen > ḣuşıe: V1b altına itekletmek
Ćeğewehın > ḣuşıe: V1b altına atış yaptırmak
Ćeğewen > ḣuşıe: V1b tütsülemek (altından)
ćeğewen dayamak (birşeyin altına)
ćeğewgoreyen altına yuvarlamak
céğewıbıten kapatmak (üstüne)
Ćéğewıbıten > ḣuşıe: V2b altına tutturmak
ćeğewıçöjın koymak (bir şeyi bir şeyin altına)
Ćeğewıçön > ḣuşıe: V1b koymak (altına)
Ćeğewıçüćın > ḣuşıe: V1b dışarı koymak (altından)
Ćeğewıçün > ḣuşıe: V1b almak (altından dışına)
Ćéğewıḣumen > ḣuşıe: V2b kapattırmak
ćeğewıkoáğ desteklenmiş (altına)
Ćeğewıkon > ḣuşıe: V1b dayamak (altına)
Ćeğewın > ḣuşıe: V1b havalandırmak
Ćeğewın > ḣuşıe: V1b kokutmak (altında)
Ćeğewıpćen > ḣuşıe: V1b sordurmak
Ćeğewıqoreyen > ḣuşıe: V1b altına yuvarlamak
Ćeğewıqoreyićın > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (altından)
Ćeğewıqoreyin > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (altından)
Ćeğewıseyen > ḣuşıe: V1b altına yaslamak
Ćeğewıtısen > ḣuşıe: V1b tozutmak (altına)
Ćeğewıṫonćen > ḣuşıe: V1b altına katlamak
Ćeğewıtxen > ḣuşıe: V1b altına püskürtmek
ćeğez altına yerleştir
Ćeğezeğen > ḣuşıe: V1b yerleştirme (bir şeyi altına)
ćeğezıćığ kaykık
ćeğezıćığew kayık (yana)
Yiamće yiĺın Avcunda olmak
Ćeğezıćın > ḣuşıe: V1b sürmek (altından)
ćeğezıhajın sokmak (altına)
Ćeğezıhan > ḣuşıe: V1b altına sokmak
Ćeğezıhan > ḣuşıe: V1b batırmak (altına)
ćeğezıjın düşürmek (altından)
Ćeğezın > ḣuşıe: V1b düşürmek (altından)
Ćéğeźın > ḣuşıe: V2b attırmak, bıraktırmak
ćeğı alt
ceğoáṕe sevimsiz
ćeğoás baca isi
ćeğoás baca kurumu
Ćeğoǵen > ḣuşıe: F1 bağırmak (altına)
ceğoğ nefret edilen
ceğoğu düşman
ceğoğuğeće düşmanca
ceğoğunığ düşmanlık
Ceğoğur ğotığoşüı, blağer ğotığoáy Düşmanı bulmak kolay, dostu bulmak zor
Ceğoğure ćeseğure zimıa şıap Sevmeyeni de, seveni de olmayan yoktur.
Ćeğohen > ḣuşıe: F1 kurumak (altına)
ćeğohın kurumak (altında)
ćeğoj cayma
ćeğoj pişman
ćeğojığer pişman olmuş
ćeğojın caymak
ćeğojın pişman olmak
ćeğojın pişman olmak
ćeğojın vazgeçmek
ćeğojınığ nedamet
ćeğojınığ pişmanlık
ćeğojınığeće pişmanlıkla
Ćeğoĺhan > ḣuşıe: v1 yatmak (altına)
ceğon gücüne gitmek
ceğonığ güce gitmek
Ćeğot icat
Ćeğoten > ḣuşıe: V1p bulmak (altına)
ćeğotın icat etmek
Ćeğoyen > ḣuşıe: V1p toplamak (altına)
ceğu hoşa gitmeyen
ćeğućıjın sütten kesilme
ćeğućın kurumak (altından)
Ćeğuşıćın > ḣuşıe: V1p kurumak (altında )
Ćeğuthan > ḣuşıe: F1 işemek (altına)
ćeh ĺeh uzun uzadıya
Yiĺako zećeken yiĺako zećećın Ayağı kilitlendi, ayağı açıldı.
ćehağu gişe
ćehaj içeri gir
ćehajın ulaşma, yetişme
Ćehan > ḣuşıe: F1 girmek (altına)
Ćehan > ḣuşıe: F1 ulaşmak
Ćehan > ḣuşıe: F1 yetişmek (birşeye)
cehanam cehennem
cehanam šıpem qon cehennemin dibine gitmek
ćehejın içeri girmek
ćehen uzamak
Cehenem tekej weḣu’ Cehenneme kütük olasın
ćehew uzunca
Cehhar erkek ismi
cehı < > ćaḱo uzun < > kısa
ćehıbzew upuzun
ćeḣıćın sorunlar, gürültüler yaşamış olmak
ćehığe boy
ćehığe uzunluk
ćehıj fazla uzun
Ćehın > ḣuşıe: F1 uzamak
ćehıneḣ uzun uzadıya
ćehınığe uzunluğu
ćehınığeće uzunlamasına
ćehıo uzunca
ćehışe fazla uzun
ćehĺıḣu tafsilat
Ćeḣoćın > ḣuşıe: V1p eskitmek
Ćeḣohen > ḣuşıe: V1p olmak (altına)
Ćeḣon > ḣuşıe: F1p artmak (altına)
ćeḣops özlem
ćeḣops umutlanarak beklenti içerisinde olmak
ćeḣopsew imrenerek
ćeḣopsıć özenç
Ćeḣopsın > ḣuşıe: F1 imrenmek (beklenti içinde olmak)
ćeḣopsınığ imrenme
Ćeḣućın > ḣuşıe: F1 olmak (altından)
Ćeḣumen > ḣuşıe: V1p örtmek (altına)
ćeḣuşütın kaçmak, fırlamak (altından)
ćeiće hulasa
ćej eski çekirdek
Ćejehen > ḣuşıe: F1 pişmek (altına)
Ćejen > ḣuşıe: F1 kusmak (altına)
ćejıb cep
Ćejıhen > ḣuşıe: F1 yaşlanmak (altında)
Ćejöhen > ḣuşıe: V1p kaynayarak pişmek (altında)
ćejöhıj ikileme (nadas)
ćejöhıjın ikilemek (sürüp)
ćejöḣın tarlayı sürme, ikileme
ćejüćıjın sürmek tekrar (toprağı )
Ćejüćın > ḣuşıe: V1p sancının geçmesi (altından)
ćejühan eriyerek sızmak (altında)
ćejüjın ikileme (nadas)
Ćejüntxen > ḣuşıe: F1 tükürmek (altına)
ćeken donakalmak (altına)
ćekepsı yepyeni
ćekepsıbz yepyeni
ćekeśı yepyeni
ćeḱoáğ atına tepili
ćeḱoáś püskül
ćeḱoáşe kısa (fazla)
Ćeḱon > ḣuşıe: V1p tepelemek (altına)
ćeḱonığe kısalık
ćeḱonığeće kısalıkla
Ćeḱuden > ḣuşıe: V1p tıkamak (altına)
ćekudeyen uzatıp çekmek (altına)
Ćekudıyen > ḣuşıe: V1p aşağıya çekmek
Ćekuten > ḣuşıe: V1p kırmak (altına)
Ćekutıćın > ḣuşıe: F1 kırılmak (altından)
ćekuzağew büzülü olarak (altında)
Ćekuzen > ḣuşıe: V1p sıkmak (altına)
ćeĺ altında var
ćelaće delikanlı
ćelağe çocukluk
ćelağeće yeni yetme delikanlı
ćelao henüz çocuk
ćelaşe gencecik
ćelaşö delikanlı görünümü
ćeĺaşö kılıf
celcuis pşıĺe celcius ölçeği
Ćepḣe ćeṫaku Ayak altı etmek
ćele ğoál delikanlılar
Ĺegu ćetı ḣun Ayak altı olmak
Yiĺakoxer riğenen Ayak diremek
ćeĺećehen silmek (birşeyin al kısmını)
ćeĺećehıjın peşinden geri götürmek
Ćeĺećehın > ḣuşıe: F1 silmek (altından)
Ćeĺećıćın > ḣuşıe: V1p silmek (altını)
Ćeĺećıhan > ḣuşıe: F1 silmek (alt kısmını)
Ćeĺećın > ḣuşıe: F1 silmek (altını kurutmak)
ćeleded daha çocuk
Ćeĺeden > ḣuşıe: F1 kaçmak (altına)
ćeledış
ćeleğaşüı'
ćeleğoál çoluk çocuk
Yi çöáke ćığsığ kéo Ayakkabısı gıcırdıyor
Ćeĺeğon > ḣuşıe: V1p görmek (altında)
ćeleğu gençlik
ćeĺ'ehın ölmek (altında)
ćeleḣu erkek evlat
ćelej yaramaz delikanlı
ćeĺejen yakalamak için arkasından koşmak
Ćelejıćın > ḣuşıe: V1p ekitmek (altında)
Ćelelen > ḣuşıe: F1 sarkmak (altına)
Ćelelın > ḣuşıe: F1 sarkmak (altına)
ćelenığeće çocukça
ćelenığem gençlikte
ćeĺenıku yarım delikanlı
ćelentḣ elde tırnaktçizilmea
ćelentḣığ çizik (altı)
Ćelentḣın > ḣuşıe: F1 çizmek (altını)
ćeĺeojın yalvarma, tekrar ricada bulunma
ćeleps gencecik
Ćelepsı kız ismi
ćelepsınć
Ćeĺerezen > ḣuşıe: V1p etrafında dönmek
Ćeĺesen > ḣuşıe: F1 tozlanmak (altına)
ćelešıqu çocuk
ćelešıquğ küçük çocukluğu
Ćelešıqur zıp'oáfterem wéoftejı Çocuğu iş yaptırmak için gönderdiğin yere, senide gönderir.
ćeleSTUN çocuk (gencecik)
ćelestun gencecik
Ĺakoxer ćemıćıjın Ayakları tutulmak
ćeleşıw
Ćeĺeşöhen > ḣuşıe: V1p
Ćeĺeşön > ḣuşıe: V1p bulamak (altına)
Ćeĺeşühan > ḣuşıe: V1p altında sürüklemek
ćeleşüı
ćeĺeşüj dağınık (kimse)
ćeĺeşüjded çok pasaklı
ćeĺeşüjew pasaklı halde
ćeĺeşüjı aye çirkin pasaklı
ćeĺeşüjın sözünü geri almak
ćeĺeşüjın vazgeçmek
ćeĺeşüjınığe uslu çoçukluk hali
ćeĺeşüjneḣ iyi çocuk ama
ćeĺeşüjnığeće uslu çocuklukta
Ćeĺeşün > ḣuşıe: V1p çekip çıkarmak (altından)
Ćeĺetın > ḣuşıe: F1 fırlamak (altından)
ćeĺeu rica
Ćeĺeun > ḣuşıe: F1 rica etmek
ćelewıne çeteş giren çıkanı çok
Ćeĺexın > ḣuşıe: F1 eziyet çektirmek
ćeleyecaqu öğrenci,okuyan çocuk
ćeleyeğac öğretmen,çocuk okutan
ćeĺhajın bırakmak (altına geri)
ćelhan altına koymak
Ćeĺhan > ḣuşıe: V1p koymak (altına)
ćeĺhaṕ bırakma yeri (altına)
ćeĺhaṕe alt göz raflığı
ćeĺhıj. nısaćer yate yiwıne yişıpe qoğum rağehıre şühaftınxem ćeĺhıj rao
ćeĺıaben arkasından uzanmak
ćeĺıbenen arkasından elle uzanmak
ćeĺıć yanından ayrıl,ordan ayrıl
ćeĺıcej seslenmek (bir kimsenin arkasından)
ćeĺıcejın seslenmek (yeniden bir kimsenin arkasından)
Ćeĺıcen > ḣuşıe: F1 seslenmek
ćeĺıćığew altı silik
ćeĺıćın kenardan ayrılma
Ćeĺ'ıćın > ḣuşıe: F1 ölmek (altından)
Ćeĺıçen > ḣuşıe: F1 koşmak (arkasından)
ćeĺıçerezıćın kıvrılmak (altından peşinden)
ćeĺığeqojın göndermek (onun için)
ćeĺığeqon göndermek (peşine adam)
ćeĺığın arkasından ağlamak
ćeĺıhıj çeyiz (gelinin yaptığı)
ćeĺıḣohın aşermek (hamile kadının)
Ćeĺıḣonen > ḣuşıe: F1 küfür etmek (ardından )
Ćeĺıḱuwen > ḣuşıe: F1 bağırmak (arkasından)
Ćeĺın > ḣuşıe: F1 olmak (altında)
ćeĺıṕe göpçük, alt oyuk
ćeĺıpḣen arkasına bağlamak
ćeĺıpĺ arkasından bak,gözetle
ćeĺıpĺejın bakmak (sonradan peşinden)
Ćeĺıpĺen > ḣuşıe: F1 bakmak (altına peşine)
ćeĺıqo devam
ćeĺıqo yazfagu takip mesafesi
ćeĺıqoj gitmek (sonradan arkasından)
ćeĺıqojın peşinden gitmek
Ćeĺıqon > ḣuşıe: F1 gitmek (peşinden )
ćeĺıqotın geri uzaklaşmak
Ćeĺıten > ḣuşıe: V1p saymak (altına)
ćeĺıtḣojın peşinden kapmaya hamle yapmak
Ćeĺıtḣon > ḣuşıe: F1 yakalamaya çalışmak (bir kimsenin peşinden)
ćeĺıwehın arkasından ateş etmek
Ćeĺıwen > ḣuşıe: F1 batmak (altına peşine)
Ćeĺıźın > ḣuşıe: V1p atmak (altından peşinden)
cem guğuwémıĺı' çağrıyı yoksay
cem peoj çağrıyı yanıtla
cem xah çağrıya katıl
ćem yiḱimya çekirdek kimyası
cemak seslenme sesi
Cemalettin erkek ismi
ćembırıwen alabora dnz
ćemexıhen bayılmak (içeride )
Ćemguy Adıǵe ırkı
ćemıćıjın dışarıya çıkmamak
ćemıfen sığmamak (altına)
ćemığeğojın caydırmamak
ćemığezıj elinden düşürme
ćemığezın düşürmemek
ćemığojın caymamak
ćemığojın pişman olmamak
ćemıhajın yetişememek, altına girmemek
ćemıhan yetişememek
ćemıhejın içeri girmemek
ćemınen tutuşmamak
ćemıqotın geri gitme
cemışx kaşık
cemışxıć kaşık sapı
cemışxıĺ kaşıklık
ćemıtın bulunmamak (altında)
ćemṫıćırıjü cefakar
ćemṫıćırıjü en çok yükü çeken insan (bir ailede veya bir yerde)
cen çağrı
Cen > ḣuşıe: Ma çağırmak
Cen > ḣuşıe: Ma seslenmek
cen anons
cen çınlamak
ćen aşık kemiği
ćen haya
ćen zar (tavla zarı)
cenać elbise eteği
ćenać hiciv
cenaz cenaze
ćenće yumurta
ćenće japḣe omlet
ćenće jöáğ kaynamış yumurta
ćenće ḱurğo yumurta sarısı
ćenće şıḱoáĺe rafadan, yarı pişmiş yumurta
ćenće şıqumṕe cılk yumurta
ćenće şü'amṕ yumurta kabugu
cenceç wıḣun tereddüde düsmek
Ĺakoxer wıterebjen Ayakları uyuşmak
ćenćem yifıj yumurta aki
cencen tavsiye
cenceş mütalaa
cenceş kararsızlık
cenceş teredüd
cenceş wıḣun tereddüt etmek
cenceşeğu kararsızlık anı
cenceşenığ kararsızlık
cenceşığeće kararsızlıkla
cenceşığu kararsızlık anı
cenceş'ıl kararsız
ćenćeşılbır yoğurtlu haşlanmış yumurta
cenceşınç karasız
cenceşınçenığ kararsızlık
ćenćexer kırişınew ğoĺhan kuluçkaya yatmak
cenç fasülye
cenç ǵın fasülye ezmesi
cenç ğuğe kuru fasulye
cenç kolen barbunya
cenç ĺepkıxer bakliyat
cenç šıne taze fasülye
cenç şıps kuru fasülye yemeği
cençıźı fasülye falı
cençneşüš börülce
cençşıp fasülye toplıyan
cençtur pişmiş taze fasulye (yoğurtlu)
Cendar erkek ismi
cendığe devrik
cendın téfen
Cendırem wıfemıdehaşx, weriy wıcendınće ḣun Tökezleyene gülme, senin de tökezleyeceğin olur
cene ćeh entari
ćenećać yeni gömlek
cenećaḱo fanila
ćenećaĺ gülünç
ćenećapḣ elbise eteği
cenećapš yanlız gömleği ile
Ćenećen > ḣuşıe: Me alay etmek
ćenećаĺ alaycı
cenej gömlek (eski)
ćenejın tutuşmak (kendinden)
Ćenen > ḣuşıe: F1 tutuşmak
ćeneš gıpta etmek
Ćenešehen > ḣuşıe: F1 ummak (bir kimsenin arkasından)
Ćenešın > ḣuşıe: F1 ummak (bir kimsenin arkasından)
ćeneşü bamya
cenet cennet
Cenetır tham kırét Allah cenetlik etsin
ćenı kalıt
ćenı miras
ćenı mirascı
ćenı veraset
cenı féğaj çağrı yap
cenı ğeps çağrı ayarları
ćenıç çekirdeksiz
ćenıç kuyruksuz
ćenığ tereke
cenıko ocak
cenıko şömine
cenıko peşha ocak başı
cenıkopaşha ćal hanım evladı
cenıkopeşha şömine önü
ćenışх mirasyedi
ćenṫıu anüs
ćeonṫağ eğrilmiş, kavisli
Ćeonṫen > ḣuşıe: V1p çevirmek, burmak (altını)
Ćeonṫıćın > ḣuşıe: V1p eğmek (altına)
Ćeorjörın > ḣuşıe: F1 gevezelik etmek (altında)
ćeotıćıj tekrarlama
ćep kendir
ćep keten gövdesi
ćep dağe bezir
Ćepćen > ḣuşıe: F1 yapışmak (altına)
ćepe dağe kuyruk yağı
Ćepehın > ḣuşıe: F1 sıkılmak (altında)
cephe cetako har vurup harman savurmak
Ĺakor ğećehığew şısın Ayakları uzatarak oturmak
Ćepḣen > ḣuşıe: V1w serpmek (bir şeyin altına bir şeyi)
Ćepḣenćehen > ḣuşıe: V1w süpürmek (altında)
ćepḣenćehın süpürmek, altına süpürge sürtmek (altından)
Ćepḣenćen > ḣuşıe: V1w süpürmek (altında)
Ćepḣenćıćın > ḣuşıe: V1w süpürmek (altından)
Ćepḣenćıhen > ḣuşıe: F1 süpürmek (altına doğru )
Ćepḣenćın > ḣuşıe: V1w süpürmek (altından)
Ćepḣotıćın > ḣuşıe: V1w kapmak (altından)
Ćepḣotın > ḣuşıe: V1w kapmak (altından)
ćepıć dağe kenevir yağı
Ćepıcen > ḣuşıe: F1 batırmak (sivri bir şeyi altına)
ćepıḣu son ek
ćeṕın kavlamak
Ćeṕınen > ḣuşıe: F1 kalakalmak (altına)
ćeṕıten sıkıştırmak (altına)
Ćepĺehen > ḣuşıe: F1 aramak (altına)
ćepĺehın bakmak, hertarafa göz gezdirmek (altına)
Ćepĺen > ḣuşıe: F1 bakmak (altına)
Ćepĺın > ḣuşıe: F1 bakmak (altından)
ćepĺıṕe bakılabilen aralık yer
ćepĺır artçı
ćepś bud (kanatlılar)
ćepsaće ipucu
cepsaĺ bildiri
cepsaĺe duyuru
ćepsejiy küçük ip
Ćepsen > ḣuşıe: F1 ışımak (altına)
Ćepseşxom, yihırer, ćepsejıyem, kéhıjı Urganın götürdüğünü, iplik getirir
cepsetxıĺ bildirim
ćepsı yeni
ćepsı ćerıqu yenilikçi
ćepsıbz yepyeni
ćepsım tésew şısın tek ayağı kıvırarak üzrine oturmak
Ćepsın > ḣuşıe: F1 ışımak (altından)
ćepsıpbz gıcır gıcır
ćepsqin yukarı atlamak
ćepş hasta için yapılan teselli toplantısı
ćepş kırbaç
Ćepşehen > ḣuşıe: F1 yoğurmak ( yeniden)
Ćepşen > ḣuşıe: F1 üflemek (altına)
ćepşıćıjın tekrar yoğurmak
ćepşıhajın sürünerek altına girmek
Ćepşıhan > ḣuşıe: F1 sürünerek girmek (altına)
ćepşın çıkmak (altından)
ćep'un çakmak (yere)
ćeṕun kavlanma
Ćepxehen > ḣuşıe: V1w bağlamak (altına)
Ćepxen > ḣuşıe: V1w bağlamak (altına)
Ćepxıhan > ḣuşıe: V1w bağlamak (içeride )
ćepxın etek
ćepxın zepıĺ tayyör
Ćeqoden > ḣuşıe: F1 kaybolmak (altına)
Ćeqodıćın > ḣuşıe: F1 kaybolmak (altından)
Ćeqodın > ḣuşıe: F1 kaybolmak (altından)
ćeqojın ettiğini bulmak
Ćeqon > ḣuşıe: F1 ettiğini bulmak
Ćeqoreyehın > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (altından)
Ćeqoreyen > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (altına)
ćeqorıćın rahvan gidiş
ćeqoşen yanaşmak (bir şeyin yanına sessizce)
ćeqoşıćın yavaş ama iş bitirici
Ćeqoşın > ḣuşıe: F1 sıvışmak (altından)
ćeqoşın zılmak
ćeqot altında kaybol,geri git
ćeqotejın kaymak (altına)
Ćeqoten > ḣuşıe: F1 kaymak (altına)
ćeqotığ çekilmiş (bir şey bir şeyin altından)
ćeqotıjın eski haline dönme
Ćeqotın > ḣuşıe: F1 çıkmak (altından)
ćeqotın ötelenmek (alttan)
Ćequtın > ḣuşıe: V1p dökülmek (altından)
Ćer kaqo jır meqojı Genç gelir, yaşlı gider
cer wıxı çağrıyı bitir
cer wıxığ çağrı sonlandırıldı
ćerać güzel giyimli
ćerać şık
ćerać yenilik
ćeraće modaya uymak
ćeraćew süslenmiş
ćeraḣo tabanca
ćeraḣo ḱixın silah çekmek
ćeraḣoáĺ tabanca kılıfı
ćeraḣoáĺe kılıf
ćeramıgu
cerarı işte böyle
Ćeraşe erkek ismi
ćeraw salınım
cercer göz açıklık
ćereć ayrıntı
ćerećaş çok süslü giyinen
Ćerećen > ḣuşıe: F1 süslenmek
Ćereçan erkek ismi
Ćeref erkek ismi
ćereh çarık
ćereḣoáĺ silah kılıfı
ćereḣoáşe mermi
ćereḣun gidişme
ćerewen oyalanmak
ćerıaben ellemek altına zorla
Ćerıatıćın > ḣuşıe: V1p kaldırmak altından yukarıya
ćerıbeǵehen şişmek altında
ćerıbeğon çoğalmak altında
Ćerıbenen > ḣuşıe: F1 toplanmak (başına yığılmak)
ćerıbeneyen yakından saldırmak
ćerıbıben uçmak altına
ćerıbıbeyen yakınına uçmak
Ćerıbıbıćın > ḣuşıe: F1 uçmak (yanından)
Ćerıbzen > ḣuşıe: V1w biçmek (bir kumaşı bir şeyin kenarına)
ćerıbzeyićın yalatmak altından
Ćerıbzıćın > ḣuşıe: V1w kesmek altından
ćerıć ayrıl
ćerıćew yeniden
ćerıćexer atıj yinelenenleri kaldır
ćerıćıćın çıkmak altından
ćerıćıjın terketmek (birini)
Ćerıćın > ḣuşıe: F1 ayrılma
ćerıç ayrılış, uzaklaşmak (bir şeyden)
ćerıçehın cidarına donmak
ćerıçerezın yakınında dönmek
Ćerıçın > ḣuşıe: F1 koparmak (kenarından)
ćerıçöḣon kaymak altına
ćerıçöḣun kaymak altından
Ćerıden > ḣuşıe: V1b dikmek (bir kumaşı bir şeyin kenarına)
ćerıdıćın dikmek altından
ćerıdıken sıkıştırmak altına
Ćerıdıten > ḣuşıe: V1b içerden dikmek (Teyellemek)
ćerıfağ sürdü altından
ćerıfehen sürmek altına her tarafa
Ćerıfen > ḣuşıe: F1 sığmak (bir şeyi bir şeyin yanına)
Ćerıfın > ḣuşıe: V1p kovmak (kenarından)
ćerıfızen sıkıştırmak altına zorla
ćerıgoşen paylaştırmak altında
ćerıguşxohen yanında cesaretlenmek
ćerıguşxon yakınında sevinmek (Zaman için)
Ćerığeaben > ḣuşıe: V1b elletmek altından
ćerığean elletmek altına
ćerığebıĺhen saklamak altına
Ćerığećen > ḣuşıe: V1b yaslamak
Ćerığećın > ḣuşıe: V1b uzaklaştırmak (kenarından çekmek)
ćerığeçehın çatlatmak altında
ćerığeçerezen çevirmek altına geri
Ćerığeçerezın > ḣuşıe: V1b çevirmek altından geriye
Ćerığeçın > ḣuşıe: V1b sürmek, ayırmak (kenarından)
Ćerığeçöḣon > ḣuşıe: V1b sokmak altına sürünerek
Ćerığeçöḣun > ḣuşıe: V1b çıkarmak altından sürünerek
ćerığedıdıćın fırlatmak altından hızla
ćerığedıdın fırlatmak altına hızla
Ćerığefen > ḣuşıe: V1b sığdırmak (bir şeyi bir şeyin kenarına)
Ćerığeguşüın > ḣuşıe: V1b sevindirmek yeniden
ćerığeguşxon mutlu etmek yeniden
Ćerığeğoĺhan > ḣuşıe: V1b yatırmak (birisinin yanına)
Ćerığehan > ḣuşıe: F1 yaklaştırmak (kenarına çekmek)
ćerığeḣon doldurmak altına
Ćerığeḣuşütın > ḣuşıe: V1b çıkarmak altından hızla
ćerığeken sertleştirmek altında
Ćerığekıćın > ḣuşıe: V1b
Ćerığekıhen > ḣuşıe: V1b sertleştirmek altında
Ćerığeḱoşıćın > ḣuşıe: V1b değiştirmek altından yerlerini
ćerığeḱoşın değiştirmek altında yerlerini
Ćerığeĺeden > ḣuşıe: V1b kaçırmak altına hızla
ćerığeĺen atlatmak altına
ćerığelentḣın yanından sınır balirlemek
Ćerığeĺetın > ḣuşıe: V1b çıkarmak altından hızla
Ćerığeĺın > ḣuşıe: V1b yatırmak (birisini birisinin yanında)
ćerığenen sıkıştırmak altına
Ćerığepćen > ḣuşıe: V1b yapıştırmak (kenarına)
ćerığepćın atlatmak altından
ćerığeṕınen tutturmak altına
ćerığepıtehen sıkıştırmak altına sıkı sıkıya
Ćerığeṕıyićın > ḣuşıe: V1b bağırtmak altından dışarıya
Ćerığepşıhan > ḣuşıe: V1b yormak altında
ćerığepşın şişirmek altından
ćerığeqoden kaybetmek altında
ćerığeqodıćın kaybettirmek altından
Ćerığeqoreyen > ḣuşıe: V1b yuvarlamak altına
Ćerığeqoreyin > ḣuşıe: V1b yuvarlamak altından
Ćerığeqoten > ḣuşıe: V1b yanaştırmak (kenarına)
Ćerığeqotın > ḣuşıe: V1b ayrımak (kenarından)
Ćerığešenĺen > ḣuşıe: V1b süründürmek altına
ćerığešenĺeyen süründürmek altından dışarıya
Ćerığešentḣen > ḣuşıe: V1b
Ćerığešeşütın > ḣuşıe: V1b kaydırmak altından dışarıya
Ćerığešıbğućın > ḣuşıe: V1b fırlatmak altından hızla
Ćerığesın > ḣuşıe: V1b oturtmak (birisini birisinin yanında)
Ćerığešıren > ḣuşıe: V1b fışkırtmak altına
ćerığestehen tutuşturmak altını
ćerığestıćın yakmak altının her tarafını
Ćerığeşın > ḣuşıe: V1b çıkarmak altından ucunu
ćerığetecen kaldırmak altında ayağa
Ćerığetekon > ḣuşıe: V1b dökmek altına
Ćerığetekun > ḣuşıe: V1b sıyırmak, dökmek (dış yüzeyini)
Ćerığeṫeṕun > ḣuşıe: V1b sökmek altından dikiş yerini
ćerığeṫeṫen damlatmak altına her tarafa
Ćerığetḣın > ḣuşıe: V1b yarmak altında
Ćerığetın > ḣuşıe: V1b ayakta durdurmak (birisini birisinin yanında)
Ćerığeṫıshan > ḣuşıe: V1b oturtmak (yanına)
Ćerığeṫısıćın > ḣuşıe: V1b oturtmak altından dışarıya
Ćerığeṫqon > ḣuşıe: V1b damlatmak altına
Ćerığeṫqun > ḣuşıe: V1b eritmek altını
Ćerığewen > ḣuşıe: V1b vurdurmak altına
Ćerığewıçön > ḣuşıe: V1b koymak altına
Ćerığewıçüćın > ḣuşıe: V1b çekip ayırmak (bir şeyi bir şeyin kenarından)
ćerığewıkon desteklemek altından
ćerığewın yıkmak altından
Ćerığewıqoreyićın > ḣuşıe: V1b yuvarlamak altından dışarıya
Ćerığewıqoreyin > ḣuşıe: V1b yuvarlamak altına
Ćerığewıtısen > ḣuşıe: V1b tozatmak altına
Ćerığezeğen > ḣuşıe: V1b razı etmek altında
Ćerığezen > ḣuşıe: V1b çevirmek altına tekrar
Ćerığezıćın > ḣuşıe: V1b ayırmak (kenarından)
Ćerığezıhan > ḣuşıe: V1b sürmek (yanına yakınlaştırmak)
Ćerığezın > ḣuşıe: V1b düşürmek (bir şeyi yanından)
Ćerığohen > ḣuşıe: F1 kurumak (kenarında yapışık)
Ćerığoĺhan > ḣuşıe: F1 yatmak (yanına)
Ćerığoyen > ḣuşıe: V1p toplamak (birşeyleri yanına)
Ćerıhan > ḣuşıe: F1 yanaşmak (yanına)
ćerıḣıjen musallat
ćerıḣohen yanında olmak
ćerıḣon yapışmak, kenarına tutmak
ćerıḣosıs sallanan koltuk
ćerıḣuşütın kaymak altından hızla
Ćerıjehen > ḣuşıe: F1 yapışıp pişmek (kenarında)
ćerıjen pişti altında
ćerıjöhen yanında pişmek
ćerıjüćın erimek altından
ćerıjüntxen yırtmak altıda
Ćerıken > ḣuşıe: F1 donup kalmak (birisini birisinin yanında)
ćerıḱon sıkıştırmak altına
ćerıḱoten kaçmak birdenbire
ćerıkudıyen çekmek altına
ćerıkuten parçalamak altında
ćerıkutıćın parçalamak altından dışa doğru
Ćerıkuzen > ḣuşıe: V1p sıkıştırmak, vidalamak (bir şeyin altına)
Ćerıĺećıćın > ḣuşıe: V1p silmek (bir şeyi bir şeyin yanından)
Ćerıĺećın > ḣuşıe: V1p silmek (bir şeyi bir şeyin yanından)
Ćerıĺeden > ḣuşıe: F1 yanaşmak (bir şeyin yanına koşarak)
Ćerıĺeğon > ḣuşıe: V1p görmek (birisinin yanında)
ćerılelın sarkıtmak altından dışarıya
ćerıĺesen girmek altına hızla
ćerıĺeşöhen çekmek altında her tarafa
Ćerıĺeşön > ḣuşıe: V1p çekmek altına
Ćerıĺeşün > ḣuşıe: V1p çekmek altından
Ćerıĺetın > ḣuşıe: F1 fırlamak (bir şeyin yanından)
Ćerıĺhan > ḣuşıe: V1p koymak (bir şeyi yanına)
Ćerıĺın > ḣuşıe: F1 yatmak (birisini birisinin yanında)
Cerım erkek ismi
ćerınen bırakmak altında
cerıoáqo vakit geçirtmek için yapılan ziyaret
Ćerıonṫen > ḣuşıe: V1p yamultmak altına
Ćerıonṫıćın > ḣuşıe: V1p yamultmak altından dışarıya
ćerıpć kopça
ćerıpćağ yapışık
Ćerıpćen > ḣuşıe: F1 yapışmak (yanına)
Ćerıpehen > ḣuşıe: F1 canı sıkılmak (birisinin yanında)
ćerıpehın sıkılmak altına
Ćerıpḣenćen > ḣuşıe: V1w süpürmek altına
Ćerıpḣenćın > ḣuşıe: V1w süpürmek altından
Ćerıpḣotın > ḣuşıe: V1w kapmak (kenarından)
Ćerıpĺın > ḣuşıe: F1 gözetlemek, incelemek
Ćerıpşehen > ḣuşıe: F1 yorulmak (birisinin yanında)
ćerıpxehen bağlamak altına
Ćerıpxen > ḣuşıe: V1w bağlamak (bir şeyi yanına)
Ćerıqoden > ḣuşıe: F1 kötü alışkanlık kazanmak,zarar görmek (arkadaşlıkta)
ćerıqodıćın kaybolmak altından
Ćerıqoĺ'en > ḣuşıe: F1 yaklaşmak (yanına)
ćerıqoşın altında taksim etmek
Ćerıqoten > ḣuşıe: F1 yanaşmak (yanına)
Ćerıqotın > ḣuşıe: F1 ayrılmak ( kenarından)
ćerıqutın dökmek bilmeden altına
Ćerıšelen > ḣuşıe: V1p sürerek boyamak (üzerine altına)
ćerıšelıćın kaydırmak altından dışarıya
Ćerıšelın > ḣuşıe: V1p kaymak altından dışarıya zorla
ćerıšenĺın kaymak altından dışarıya
ćerıšenthen çekmek altına
ćerıšentḣućıjın kenarını tekrar kazımak
Ćerıšentḣućın > ḣuşıe: V1p kazımak altından dışarıya
Ćerıšenthun > ḣuşıe: V1p kazımak altını
ćerıseyağ sıvazlanmış
Ćerıseyen > ḣuşıe: V1p sıvazlamak
Ćerısın > ḣuşıe: F1 oturmak (birisinin yanında)
ćerıstıhan altında yanması
Ćerıstıhen > ḣuşıe: F1 yanmak (bir şeyi bir şeyin kenarında)
cerış eyerin kuyruğa bağlanan kısmı
Ćerışehen > ḣuşıe: V1p sarmak (kenarına)
ćerış'ehın kapatmak altına
Ćerışekéhen > ḣuşıe: V2p biçmek (bir kumaşı bir şeyin kenarına)
Ćerışen > ḣuşıe: V1p yanaştırmak (bir şeyin yanına)
Ćerış'en > ḣuşıe: V1p bağlamak (bir şeyi bir şeyin kenarına)
Ćerışeyen > ḣuşıe: V1p yaklaştırmak (bir şeyi yanına)
Ćerışeyićın > ḣuşıe: V1p uzatmak altından dışarıya
Ćerışeyin > ḣuşıe: V1p çekmek (yaslandığı yerinden)
ćerış'ıćın yapmak altını
Ćerış'ıhan > ḣuşıe: F1 yapmak (yanında bitişik)
Ćerışın > ḣuşıe: V1p çekmek (yanından)
ćerışıṫehen donmak altında beraber
ćerıştıhan donmak altında
ćerışühan çürümek altından
Ćerışxen > ḣuşıe: V1p yağmak (bir şeyin kenarına)
Ćerışxen > ḣuşıe: V1p yapıştırmak (bir şeyi bir şeyin kenarına)
ćerışxıćın yemek altından
ćerıt dibinde, yanında
Ćerıtekon > ḣuşıe: V1p dökmek (kenarına)
Ćerıtekun > ḣuşıe: V1p dökülmek (kenarından sıvanın boyanın)
ćerıṫeṕućın söktürmek altından
ćerıṫeṕun altından sökülmesi
ćerıṫeṫen kenarına akmak
ćerıṫeṫın kenarından akmak
Ćerıtḣın > ḣuşıe: V1p koparmak (üzerinden)
ćerıtḣućın kürümek altından
Ćerıtḣun > ḣuşıe: V1p kürümek altını
Ćerıṫıćın > ḣuşıe: V1p kazmak altını
Ćerıtın > ḣuşıe: V1p durmak (yanında)
Ćerıṫıshan > ḣuşıe: F1 oturmak (yanına)
Ćerıṫısıćın > ḣuşıe: F1 çökmek (yanına, altına )
ćerıṫqon damlatmak altına
ćerıṫupş salmak altına
ćerıṫupşew serbest bırakılmış olarak
cerıtx gazete
Ćerıtxen > ḣuşıe: V1p yazmak altına
Ćerıtxıćın > ḣuşıe: V1p yazmak altından
Ćerıuĺ'en > ḣuşıe: V1p çakmak (yanına)
Ćerıwıben > ḣuşıe: V1w sıkıştırmak altına
ćerıwıbıtejın tutmak (bir şeyi bir şeyin kenarında bastırarak)
Ćerıwıbıten > ḣuşıe: V1w tutmak (bir şeyi bir şeyin kenarında bastırarak)
ćerıwıbzen yanından kesip biçme
Ćerıwıçön > ḣuşıe: F1 durmak (yanında)
ćerıwıçüćın koymak altından dışarıya
Ćerıwığoyen > ḣuşıe: V1w toplamak altına
Ćerıwınećen > ḣuşıe: V1w boşaltmak altına
Ćerıwıpćıćın > ḣuşıe: V1w kesmek altından
Ćerıwıpćın > ḣuşıe: V1w kesmek (yanından)
Ćerıwıṕoon > ḣuşıe: V1w toplamak altına sıkıştırarak
Ćerıwıpsehen > ḣuşıe: V1w yontmak altında
Ćerıwıpšen > ḣuşıe: V1w serpmek altına
Ćerıwıpsıćın > ḣuşıe: V1w kesmek altından
Ćerıwıseyen > ḣuşıe: V1w yaslamak (yanına)
ćerıwıšınıhan altında ıslanmak
ćerıwışörećın devirmek altından dışarıya
ćerıwıṫereḣın altına kıvırarak rule yapmak
Ćerıwıṫupşıhan > ḣuşıe: V1w salmak (bir şeyi birinin yanına)
ćerıwıṫupşın altından salmak
Ćerıwıtxen > ḣuşıe: V1w serpmek (kenarına)
Ćerıw'uben > ḣuşıe: V1w kapamak altına
Ćerıxın > ḣuşıe: V1p almak, uzaklaştırmak (bir şeyi yanından)
ćerızeğen yeniden razı olmak
ćerızeşıhan yeniden birbirine sataşmak
ćerızıjın düşmek (kenarından)
Ćerızın > ḣuşıe: F1 düşmek (kenarından)
Cerim erkek ismi
ćeriş'ehen sıvanmak (cidarına)
Ceriy erkek ismi
ćeriy halef
cerpecej akis
cerpecej aksiseda
cerpecej yankı
cerş bakla
cerz tunç
cerz ĺeḣan tunç devri
ćerаće yepyeni
ćes dul çocuklu evlenen kadının beraberindeki çocukları
ćes terki
ćesağ gecikme
ćesağe rötarlı
ćesağer geciken
ćesao vakit biraz geç
ćesaşe geç (oldukça)
ćesće yedekte, terkide
Ćešelen > ḣuşıe: V1p karalamak (altında)
Ćešelıćın > ḣuşıe: V1p karalamak (altını)
Ćešelın > ḣuşıe: V1p karalamak (altını)
Ćesen > ḣuşıe: F1 kar yağmak (altına)
Ćesen > ḣuşıe: F1 saplamak (altına)
Ćesen > ḣuşıe: F1 gecikme
ćesen paravana
ćesen rötar
Ćešen > ḣuşıe: F1 pislemek (altına)
ćešenĺen altına sürünmek
Ćešenĺın > ḣuşıe: F1 kaymak (altından)
Ćešenthen > ḣuşıe: F1 kaymak (altına)
Ćešentḣın > ḣuşıe: F1 kaymak (altından)
Ćešentḣućın > ḣuşıe: V1p sıyırmak (altından)
Ćešentḣun > ḣuşıe: V1p sıyırmak (altından)
ćeserıu istek kipi
ćeserıyer sonraları
Ćešeşütın > ḣuşıe: F1 kaymak (altından)
ćesew keqojın dönüş (doğurduğuyla)
ćeseyağ dayalı
Ćeseyen > ḣuşıe: V1p yaslamak (altına)
ćesıj kendiliğinden yetişen,halazade
Ćesın > ḣuşıe: F1 oturmak (altından)
Ćešın > ḣuşıe: Me yumurtlamak
ćesıṕe konut
ćesıṕe oturacak yer(altında)
ćešıren fışkırmak (altına)
Ćešıreyen > ḣuşıe: F1 fışkırmak (altına)
ćešırıćın altından fışkırması (içinden)
Ćesısehen > ḣuşıe: V1p sallanmak (altına)
ćesısıhan sallanmak altında
Ćestehın > ḣuşıe: F1 yanmak (altında )
Ćestıćın > ḣuşıe: F1 yanmak (altından)
Ćestıhen > ḣuşıe: F1 yanmak (altına)
ćesаş çok geç
ćeş'ağ asılı
ćeş'ağ koşulu
ćeş'ağ takılı, ilintili (bir şey altında)
ćeş'ehen örmek (altından)
Ćeş'ehın > ḣuşıe: V1p yapmak (altından)
Ćeşekéhen > ḣuşıe: V2p katılaşmak altında
Ćeşen > ḣuşıe: V1p çekmek (altına)
Ćeş'en > ḣuşıe: V1p bağlamak (altına)
Ćeşeućın > ḣuşıe: F1 inlemek (altında)
Ćeşeyen > ḣuşıe: V1p çekmek (altına)
Ćeş'eyen > ḣuşıe: V1p örmek (altını)
ćeşeyić altından ucunu çıkar
Ćeşeyićın > ḣuşıe: V1p ileri sürmek (altından)
Ćeşeyin > ḣuşıe: V1p sürmek (altından)
ćeş'ıćıj çıkar altından
ćeş'ıćıjıć iyice altından çıkar
ćeş'ıćıjın çıkarmak altından dışarıya
Ćeş'ıćın > ḣuşıe: V1p yapmak (altından)
ćeşıf üstübeç
ćeşığo heves
ćeşığo iştah veren
ćeşığo özlem
Yiĺakoxeme yamıwbıtıjın Ayaklarının tutmaması,halsizlik
ćeşığo zedeşten yiyeceği birlikte beğenmek
ćeşığon heveslenmek
ćeşığoşxo büyük bir hevesle
ćeşığow heves ile
Ćeş'ıhan > ḣuşıe: V1p kapatmak altına
ćeşıjın çekmek (altından)
Ćeşın > ḣuşıe: V1p çıkarmak (altından)
Ćeşınehen > ḣuşıe: V1p korkmak (altında)
Ćeşıpehen > ḣuşıe: F1 ayıklamak (altına)
ćeşıpkem fed aynı yeni gibi
ceşışöxer baklagiller
Ćeşıṫehen > ḣuşıe: F1 ezmek (altına)
ceşöábz bomboş düzlük
ceşöáğ çıklaklık, dazlaklık
ceşönığ dazlak lık
ceşpeş'ı soya
ceştehen donmak (altında)
Ćeştehın > ḣuşıe: F1 donmak (altında )
Ćeştıćın > ḣuşıe: F1 donmak (altından)
ćeşü emme
Ćeşüćın > ḣuşıe: F1 çürümek (altından)
Ćeşühan > ḣuşıe: F1 çürümek (altına)
Ćeşün > ḣuşıe: F1 emmek (altından)
ćeşüyićın keyfinden ıslık çalma
ceşüz fasülya falına bakan
Ćeşxehen > ḣuşıe: V1p yapıştırmak (altını)
ćeşxehıj yemek (gece geç vakitte yenen)
ćeşxehıj. çeşnıkom wışxenır arı. Cegum çeşnıkom kıxećıjıre xaćexeme ćeşxehıj yarağeş'eştığ
Ćeşxen > ḣuşıe: F1 yağmak (altına)
Ćeşxen > ḣuşıe: F1 yamayı yapıştırmak (altına)
Ćeşxıćın > ḣuşıe: V1p yemek (altından)
Ćeşxıpšın > ḣuşıe: F1 gülümsemek (altından)
ceşzexeĺ pilaki
ćeṫağ gömülü
ćeṫarko tesbih böceği
Ćeṫećın > ḣuşıe: V1p sökmek (altından)
ćeṫehın kazımak (altınından)
ćeṫejın defin etmek
ćeṫejın ölüyü toprağa vermek
Ćetekon > ḣuşıe: V1p atmak (altına)
ćetekuğ dökük (altına)
ćetekuğe döküntü
ćetekujın dökülmek (altına)
Ćetekun > ḣuşıe: V1p atmak (altından)
ćetekuṕ dökme yeri (altından)
ćeteĺat çeviklik (güçlülük)
ćeteĺat téwçöáṕ hareketli mesnet
ćeteĺate hareketli
ćeteĺate hiddetlenmek
Ćeṫen > ḣuşıe: V1p gömmek
ćetep altında yok
Ćeṫeṕućın > ḣuşıe: F1 sökülmek (altından)
Ćeṫeṕun > ḣuşıe: F1 sökülmek (altından)
Ćeṫeṫen > ḣuşıe: F1 akmak (altına)
Ćeṫeṫın > ḣuşıe: F1 akmak (altından)
ćethaćıćın yıkamak altından
Ćethaćıhan > ḣuşıe: F1 yıkamak (altında )
Ćethalıhan > ḣuşıe: V1p boğmak (altında)
Ćetḣın > ḣuşıe: V1p kopartmak (altından)
ćetḣojın ellemek (içine sık sık)
Ćetḣon > ḣuşıe: F1 doldurmak (altını, etrafını)
Ćetḣućın > ḣuşıe: V1p kürümek (altından)
Ćetḣun > ḣuşıe: V1p eşmek (altını)
ćeṫıć kazı (dibini boşaltma)
Ćeṫıćın > ḣuşıe: V1p çözmek (atları arabadan çözmek)
Ćeṫıćın > ḣuşıe: V1p deşmek (altını)
Ćetığućın > ḣuşıe: V1p araklamak (altından)
ćetıḱu' odanın üst köşesi
ćetıḱum tésın köşede oturmak
Ćetın > ḣuşıe: F1 durmak (altından)
Ćeṫırgon > ḣuşıe: F1 dürtmek (altına)
ćeṫırğoaĺ bilyalı yatak
ćeṫırğu' bilya
ćeṫıshajın oturmak (altına)
Ćeṫıshan > ḣuşıe: F1 oturmak (altına)
ceṫısıćığ çökelti
Ćeṫısıćın > ḣuşıe: F1 oturmak (altından)
cetıwıće kandilçiçeği
çeşneşü' renkkörü
ćeṫiy bağırsak
ćeṫiy ğum kalın barsak
ćetiy ḱiĺ basur
ćetiy neşü kör bağırsak
ćeṫiy neşü' apandisit
ćeṫiy psığo incebarsak
ćeṫiy wız kolit
ćeṫiyğaz barsak düğümlenmesi
ćeṫiyneşü wız apandisit hastalığı
Ćeṫqon > ḣuşıe: F1 damlamak (altına)
ćetuḱ zaviye
Ćeṫupşıćın > ḣuşıe: V1w salmak (altından)
Ćeṫupşıhan > ḣuşıe: V1w salmak (altına)
ćeṫupşıjın altakini geri salıvermek
ćeṫupşın salmak (bir şeyi bir şeyin altından)
ćetxaṕ dipnot yeri
ćetxe dip not
Ćetxen > ḣuşıe: v1 yazmak (altına)
ćetxıć kopya
ćetxıćıj sonradan altına yaz
Ćetxıćın > ḣuşıe: F1 yazmak (altından)
ćeuben kapamak (birşeyin altına)
Ćeućın > ḣuşıe: V1p ses gelmek (altından)
ćeuğ payanda
Ćeuĺ'en > ḣuşıe: V1p çakmak (altına)
Ćeun > ḣuşıe: V1p sokmak (altına)
Ćeunćen > ḣuşıe: F1 iteklemek (altına)
ćew erken, beklenilenden daha çabuk
ćew ş'ıjın yenilemek
Céwahir kız ismi
cewap yanıt
ćewe peut vuruntu önleyici
ćewehın
Ćewen > ḣuşıe: F1 batmak (altına)
ćewezez ağustos böceği
Ćewıben > ḣuşıe: V1w tepelemek (altına)
ćewıbğen sermek (birşeyin altına)
ćewıbıtejın tutmak (altına)
Ćewıbıten > ḣuşıe: V1w tutmak (altına)
Ćewıbıtıhan > ḣuşıe: V1w içeriye sermek
Ćewıbzen > ḣuşıe: V1w biçmek (altına)
Ćewıćıhan > ḣuşıe: V1w öldürmek (altında)
Ćewıćın > ḣuşıe: F1 atış etmek (altından)
ćewıçöáṕe altında durma yeri
ćewıçöáṕe saçak altı
Ćewıçön > ḣuşıe: F1 durmak (altına)
Ćewıçüćın > ḣuşıe: F1 durmak (altından)
Ćewıfehen > ḣuşıe: V1w içine eğmek (altına)
Ćewıgoşen > ḣuşıe: V1w pay etmek (altına)
ćewığoyaqu savurgan olmayan
Ćewığoyen > ḣuşıe: V1w toplamak (altına)
ćewıḣum örtmek üstünü kapatmak
ćewıḣumağ örtülü, gizli
Ćewıḣumen > ḣuşıe: V1w örtmek (bir şeyin üstünü)
ćewıjın geçirmek, çıkarmak (bir şeyin altından)
Ćewıjüntxen > ḣuşıe: F1 tükürmek (altına)
Ćewılewıhen > ḣuşıe: F1 yorulmak (altına)
ćewın içinden geçirmek
Ćewınećen > ḣuşıe: V1w boşaltmak (altına)
Ćewınezıhan > ḣuşıe: F1 başı dönmek (altında)
ćewıpć sor,araştır
ćewıṕćaqo sorgulayıcı
Ćewıpćehen > ḣuşıe: V1w aralıklı biçmek (altına)
ćewıpćejın sormak (tekrar bilgi almak)
Ćewıpćen > ḣuşıe: F1 danışmak
Ćewıpćen > ḣuşıe: F1 kısaltmak (etek vs boyunu)
Ćewıpćen > ḣuşıe: F1 sormak
ćewıpćen kovuşturma
Ćewıpćıćın > ḣuşıe: V1w kesmek (altından)
Ćewıpćıhan > ḣuşıe: F1 soruşturmak
Ćewıpćın > ḣuşıe: V1w kesmek (altından)
Ćewıpḣen > ḣuşıe: V1w sermek (altına)
Ćewıpḣıhan > ḣuşıe: V1w traşlamak (altlarını)
Ćewıpḣohen > ḣuşıe: V1w traşlamak (altına)
Ćewıpḣon > ḣuşıe: V1w sermek (altına)
ćewıpḣuć tıraşlamak (alt kısımlarını)
Ćewıṕoon > ḣuşıe: V1w ditmek (altına)
Ćewıpsehen > ḣuşıe: V1w traşlama (altına)
Ćewıpsen > ḣuşıe: V1w serpmek altına
Ćewıpšen > ḣuşıe: V1w yapıştırmak (altına atarak)
Ćewıpsıćın > ḣuşıe: V1w kesmek (altından)
ćewıpsıh detaylı sorgula
Ćewıpsıhan > ḣuşıe: V1w yontmak (altına)
ćewıpsıhan alt etekleri kazıtma
ćewıpş'en müracaat etmek
ćewıpş'en soruşturma
Ćewıpxen > ḣuşıe: V1w bağlamak (altını)
ćewıqoreyağ yuvarlanmış
Ćewıqoreyen > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (altına)
Ćewıqoreyićın > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (altından)
Ćewıseyen > ḣuşıe: V1w yaslamak (altına)
ćewıšınıćın ıslanmak altından
Ćewıšınıhan > ḣuşıe: F1 ıslanmak (altına)
Ćewışen > ḣuşıe: V1w sıkıştırmak (altına)
Ćewışörećen > ḣuşıe: F1 devrilmek (altına)
Ćewışörećın > ḣuşıe: F1 devrilmek (altından)
ćewıṫereḣağ büzülerek altına toplanmak (dikişte kumaşın)
Ćewıṫereḣın > ḣuşıe: V1w dürmek (altından)
ćewıtığ sökük (bir şeyi bir şeyin altından)
ćewıtıjın sökmek (altından yanından vurarak)
Ćewıtın > ḣuşıe: V1w kopartmak (altından)
Ćewıtınehen > ḣuşıe: V1w dövmek (altına)
Ćewıtısen > ḣuşıe: F1 pülverize etmek (altına)
ćewıṫonćağ kıvrılmak (altına)
Ćewıṫonćen > ḣuşıe: V1w katlamak (altından)
ćewıṫupşıhan salmak (birşeyin altına)
Ćewıṫupşın > ḣuşıe: V1w salmak (altından)
Ćewıtxen > ḣuşıe: V1w dökmek (altına)
Ćewıtxınźen > ḣuşıe: V1w elemek (altına)
ćewıxı final
ćewıxı sonuç
ćewıxın sonuçlandırmak
ćewten kalın saman, hayvan altlığı
Ćew'uben > ḣuşıe: V1w kapamak (altına)
ćewxıjı nihayet
ćewxıjı sonunda
ćex çabuk ol !, çabuk
cexać odanın kapıya yakın kısmı
cexaşö döşeme
cexaşö téźaṕ yaygı
cexaşöĺecaĺ yer bezi
cexaşötéź giriş yolluğu
ćexeć sıkıntı
ćexećın çok sıkıntılı yaşamak
Ćexeçın > ḣuşıe: F1 koparmak (altından)
cexer çağrılar
cexeşöáć antre
cexeşögu odanın ortası,meydanı
ćexew ivedi
ćexew acele
ćexew derhal
ćexew hemen
Ĺer tét Ayakta
ćexew kuteşüşt çabuk kırılabilir
ćexew zeühare nefesi çabuk kesilen
ćexexıć öç alma şekli
ćexexıj intikam
ćexexıjın öç almak
Ćexexın > ḣuşıe: V1p çektirmek (bir kimseye)
ćexı acele
ćexığ altı alınmış
ćexıjın almak (altından)
Ćexın > ḣuşıe: V1p almak (altından)
ćey dişbudak
ćeyağ sıvalı (alt)
ceye kayma
ceyen kaymak
Ćeyen > ḣuşıe: V1p sıvamak (altına)
ćeyi köyün alt tarafı
ćeyihan astarlama
ceź ıspanak
cezayir cezayir
cezayir şış cezayirli
Ćezeğen > ḣuşıe: F1 kalmak (altına)
ćeźejın atmak (altına)
Ćeźen > ḣuşıe: V1p atmak (altına)
ćeźen hapsetmek
ćezereğeaben ellemek (birlikte şeyi bir şeyin altına)
ćezereğebıĺhan saklanmak (birlikte altta)
ćezereğebın batırmak altında beraber
ćezereğeçöḣon sürünmek (birlikte alta)
ćezereğeçöḣun sürünerek çıkartmak (bir birini)
ćezereğedeućın dinletmek altında hepsini birbirine
ćezereğefen sığmak (birlikte şeyi bir şeyin altına)
ćezereğeğojın toplanmak altında hepsi bir araya
ćezereğenen sıkıştırmak altında birbirini
ćezereğeqoşen ayrılmak altında birbirinden
ćezereğetecen kalkmak altında birlikte
ćezereğeṫısıćın oturtmak altında birlikte bitişik
ćezereğewıçön dikilmek altında beraber
ćezereğewıqoreyen yuvarlanmak altına beraber
ćezereğezıhan sıkıştırmak altına birbirlerini
ćezeremığefen sığmamak (bazıları bir şeyin altına)
ćezereşen girmek altına birlikte
ćezerewıbıten tutunmak altında birbirlerine
ćezerewığoyen sırayla toplamak
ćezerıfın kaçışmak (birlikte şeyi bir şeyin altından)
Ćezeşıhan > ḣuşıe: F1 usanmak (altına)
ćezez titreşim
ćezez sarsıtı
ćezez titreme
Ćezezın > ḣuşıe: Me titremek
cezezıriy titrek
ablesıs parkinson hastalığı
ćezğeğoz caydırıcı
ćezığ düşük (alttan)
ćeźığ atık
ćezıjın düşmek (altından)
ćeźıjın atmak (bırakıp)
Ćezın > ḣuşıe: F1 düşmek (altından)
Ćeźın > ḣuşıe: V1p atmak (altından)
ćezıpıt jöáğo kuyrukluyıldız
ćezıw yemjew sıra beklemeden
cezıwew pış'ın sırayla yapmak (bir seyi)
ćezızığe titreklik
cezwe cezve
ćğastaqo' kaloriferci
check check
ćı sap
ćı ćıć yıkılma, çökme sesi
ćı ćıu toprak üstü
cı dedem şimdi
Ćı katiblım Tham wéh Allah yedi kat yerin altına göndersin
Ćı katiblım Tham yéh Yerin dibine batasıca
ćı, ćıgu toprak
ćıazeğu rıf ilaç pompası
ćıazeğu téwtxen ilaçlama
ćıb arka plan
ćıb art
ćıb dışarı
ćıb aĺmek sırt çantası,
ćıb det arkada
ćıb ib geri
ćıbće dışsal
ćıbdepk arka duvar
ćıbguşıaj dedikodu
ćıbğe bodrum
ćıbğe çardak
ćıbğe örtme
ćıbı arka
ćıbı <> gupe arka <> ön
ćıbımće arkadan
ćıbıneşü köstebek
ćıbj toprak arısı
ćıbkeĺeğoać arkaplan
ćıbrıh sırtlamak
ćıće meradan üretilen yeni tarla
ćıćeğ toprak altı
ćıćeğoát define
ćıćeĺ lahana türü
ćıćıbj sedef
ćıćıcı' çıtır çıtır
cıcıl bilye
cıcıl misket
ćıćın çatırdamak
ćıde fıstık
cıded şimdi, şu an
cıdedem son dakika
cıdedem hemen
cıdedem şimdi
cıdedem mafeyéqu ş'ı hemen güncelle
ćıfe borç
Yiĺe tétın Ayakta durmak
ćıfe hafe zexexıjın hesaplaşmak
ćıfe keşten borç almak
ćıfe kutémıĺın bir kimseye borçlu olmak
ćıfe şten borçlanmak
ćıfe téĺ borçlu
ćıfe tın borç vermek
ćıfe tın ödünç vermek
cıfe wien borçlu olmak
ćıfe wimıajın borcu kalmamak
ćıfe yetın borç vermek
ćıfeće veresiye
ćıfejıy eski borç
ćıfençe borçsuz
ćıfetéwıbıtın rehin tutmak
ćıfetxıĺ senet
ćıfew borç ile
ćıfı soluk
ćıfı açık renk
ćıfıbz allı
ćıfıded fazla allı
ćıfıj al al,beyaz saplı
ćıfın çıkarmak, itmek (yukarıya)
ćıfıo biraz allı
ćıfışe çok allı
cıǵare sigara
ćıǵınıf kereviz
cıǵıt cesur
ćıgu kara parçası
ćıgu arazi
ćıgu tarla
ćıgu bzıw tarla kuşu
ćıgu ćeğ yeraltı
ćıgu riĺeşex yer çekimi
ćıgućeğ yer altı
ćıguçıu yer yüzü
ćıgugu guguk kuşu
ćıguḣuray yer küresi
ćıguĺ humuslu toprak
ćıgundır kırmızı pancar
ćıgundırıps pancar suyu
ćıgurış toprak hattı
ćıgusıs deprem
ćıgusıs zelzele
ćıguşö yeryüzü
ćıguxah topraklama
Mılaje mıpsew Aylak
ćıguzewı' ada (parselasyon)
cığ yanında
cığe yumak
ćığo kil
ćığogu' tünel
ćığoj sarı kuyruk balığı
ćığoz doğalgaz
ćığoz ĺıt doğalgaz sayacı
ćığoz yeḣur pşem ut doğalgaz zammı kapıda
ćıha uzun
ćıhajü' kokarca
ćıhaĺıha ş'ın savsamak
Cıhan > ḣuşıe: Ma çapalamak
ćıhan téwbıtĺıtağ uzama katsayısı
ćıḣuray yerküre
ćıḣuşütın yukarı koşmak
ćıjı eskiden sürülen tarla
ćıjığe kaynamak (kırık yerin)
ćıjın kaynaşmak (kırılan kemikte kaynaşma)
ćık sık tak tuk
Zıpćaşe téğuthan Aynı fikirde olmak
ćıkat yerin alt katmanı
ćıkatibl yerin yedi kat dibi
ćıkéwex heyelan
ćıkık sıkık çatırtı
ćıkrık kasnak vinç
ćıkudiy yerçekimi
ćıḱuḱ soğanın erkek sürgünü
ćıl abartma
ćıĺe wıne zemin altında kalan ev, bodrum
ćıĺen fırlayıp kalkma
ćıĺenıko yerin bir tarafı
ćıĺenıku yarım (gövdenin yarısı)
ćıĺerıqu yerde yürüyen,yer altında yürüyen
ćıĺeşü'eyinığ çevre kirliliği
ćıĺewın mahzen
ćım sımığ sessizlik
ćım zıxexıjın zengin, varlıklı olmak
ćımaf kış
ćımafe mazexer kış ayları
ćımafe spor kış sporları
ćımafekes her kış
Zepezırız ḣun Ayrı düşmek
ćımafen kışlamak
ćımefegu zemheri
ćımefeḱu kış ortası
ćımefeşxu şiddetli kış
ćımexer ıtriyat
ćımsım sessiz
ćımsım asude
ćımsım ıssız
ćımsımeće sessizlikle
ćımsımeded iyice sessiz,kimse yok
ćımsımew sessizlik ve gürültüsüz
ćımsımığ sesizlik
ćımsımıj hiç ses yok
ćımsımneḣ hiç ses olsada
ćımsımnığeće sessizlikle
Cın > ḣuşıe: F2w eğirmek
Cın > ḣuşıe: F2w hatim
ćın uzamak, ğelişme, boy atma
ćınaĺ yer (belirli, azıcık)
ćınaĺe anakara
ćınaĺe küçücük bir yer
cınapš kurnaz,cin fikirli
cınapše kurnazlıkla aldatan
cıncıf masallardaki at
ćıne kutup
ćıne kutup
ćıne pĺ'ı dört kutuplu
ćıne ş'ığe kutuplanmış
cınebırak cin gibi
cınebırak fıldır fıldır
ćınee jöáğo kutup yıldızı
ćıneğeće kutupsal
ćıneğen kutuplanma
cınepḣoter midye
cınepšağ cinin aldattığı
cınepş ifrit
cıṕe dershane
ćıṕe mahal
ćıṕe mekan
ćıṕe muhit
ćıṕe yer
ćıṕe ćıṕ yer-yer
ćıṕe ćıṕe yer yer
ćıṕe ćıṕe waye yer yer yağış
ćıṕe ćıṕe weşöápşe yer yer bulutlu
ćıṕe list mahal listesi
ćıṕe maf uğurlu yer
ćıṕe pıçağe yüz ölçümü
ćıṕe uxığ açık bölge
ćıṕe wıbıtın yer tutmak
ćıṕe yetın yer vermek
ćıṕegu havza
ćıṕeğenafe koordinat
ćıṕenç yersiz
ćıṕençağ yersizlik
ćıṕençenığ yersizlik
ćıṕepş kadastro
ćıperıć muhacir
ćıṕerıs yerleşimci
ćıṕerıs yerli halk
ćıṕeş yerli
ćıṕewıbıt yer tutma, işgal
ćıpḣe çark
ćıpḣe hamur keseceği
ćıpĺew haki renkte olduğu halde
ćıpĺıbz iyice haki renkte
ćıpĺıće biraz haki renkte
ćıpĺıded epey haki rankte
ćıpĺıj kırmızı sap
ćıpĺıneḣ haki renkte olsada
ćıpĺıo biraz kaki renkte
ćıpĺışe çok haki rengimde
ćıpĺışö haki renginde
ćıpše yalın giyim
ćıpšew giyiniksiz (çok ince giyinmek)
cıpstıw hemen şimdi
cıpstuwıće halihazır
ćıpş geometri
ćıpxe arma
ćıqu porsuk
cır şimdi
ćır bitki
ćır nebat
ćır bırıwın sondaj
cır tw sıd yitmıy weş'a? şimdi tv de ne olduğunu biliyormusun ?
Maće ĺaće Az çok
Cırak erkek ismi
cırapşe şimdilik
ćırat bitkisel
cıre şimdiki
Ṫequ şöqu Az çok
cıre gore altından arkasından giderek
cıre kenejığem bundan sonra
cıre kınewıj artık
cıre kışnewıjım cumhuriyet
cıre ĺeḣan şimdiki zaman
cıre ĺeḣanım bu günlerde
cıre nequbğe şimdiki sayfa
cıre nesfeće simdiye kadar
cıre nesıfe şimdiye kadar
cıre rapş'ew şimdiden
cıre šıfxer zamane insanları
cıreblağe yakın zamanda
Cıreće tekrar, yeniden
cıreće hala
cıreće henüz
cıreće şimdilik
cıreće atıjın askıya almak
cıreće pesaşe şimdi çok erken
cıreće waser simdiki fiyat
cırefedew bu zamanlarda, bu durumda
cırenes simdiye dek
cırenesıfeće şimdiye kadar
cırexem şimdilerde
cırexer şimdikiler
ćırğ gıcırtı
ćırğ sırğ make gıcırtılı
ćırğın gıcırdamak
cırı şimdi
ćırı gür
ćırığ gürlük
Ćırın > ḣuşıe: Me büyümek (bitki)
ćırıṕ altından geçme yeri
ćırıpĺın arkasından gözetlemek
ćırıqu' yerelması
ćırıś püskül
ćırıśe ele geçmek
ćırıwın altından kayması
cıriy gene
cıriy hala
cıriy henüz
cıriy yine
Mace şüáćep Az değil
cıriy ze bir dаhа
ćıśe kıvılcım
ćısej kendi biten
Ćısen > ḣuşıe: Me filizlenmek
ćısen çimlenme
ćısığ fide
ćısıj halazade (bitkilerde)
ćısıj tarlada dökülen tohumlardan çıkan mahsül
ćısısışxo şiddetli deprem
cıstıw hemen
cıstıw dedem hemen hemen
cıstune şimdi
ćış demirci atölyesi
ćış tamirhane
ćışö yüzey
ćışö cilt
ćışö ten
ćışö pçağ yüzölçümü
ćışö şıĺ cephe giydirmesı
ćışö şöĺ yüzey alanı
ćışöpk vücut derisi
ćışörıqu gıcık
Ćışten > ḣuşıe: Me savurmak
ćıtağe çok temiz olma
Ćıten > ḣuşıe: Me çok temiz yıkama
ćıtḣ harita
ćıtḣ tépşıć harita ölçeği
ćıtḣ mühendis harita mühendisi
ćıṫır ark, arık
ćıu üst
ćıu <> ćeğ üst <> alt
ćıu <> ćeğı yukarı <> aşağı
Amaće lemaćep Az uz değil
ćıwe volkan
ćıwe yaj volkanik tüf
ćıwe ḱurb krater
ćıwe pepšed volkan konisi
ćıwe psıwıçü volkanik göller
ćıwe wejek volkan bacası
ćıwegaz doğalgaz
ćıwep doğal
ćıweps doğa
ćıweps tabiat
cıwıdad cin gibi, çok hareketli
ćıwın bodrum
ćıwın mağara
ćıwıne bodrum
ćıyeşex yerçekimi
ćıyéşex pkur yerçekimi kütlesi
ćıyéşex potansiyel énérjir yerçekimi potansiyel enerjisi
ćıyew haykırarak
ćıyi çığlık
ćıyi feryat
ćıyi siren
Ćıyin > ḣuşıe: F1 haykırış
Ćıyin > ḣuşıe: Me çığlık atmak
ćıyin bağırmak
ćıyin cayırtı
ćıyin ciyaklamak
ćıyin feryat etmek
ćıyiw obruk
cibıti cibıti
Ćiğeĺeşön > ḣuşıe: V2b sürükleyerek altına çekmek
Bemiy maćemiy Az veya çok
ćiğu beraberinde
ćiğu refakat
ćiğun eşlik etmek
Ćiĺesen > ḣuşıe: F1 savrulmak (altına)
ćiĺesıćın savrulmak, akmak (bir şeyin altından)
ćiĺeşön çekilmek (bir şeyin altına)
ćipḣen depara kalkmak
cips cips
ćirişün emilme
ciro ciro
ćişın çekmek (bir şeyi bir şeyin altına)
ćişöĺeć perdah
ćişüjın suyunu çekmesi
ćişün emilme, suyunu çekme
ćiwıbıten kalmak (altında)
ćixın almak (gözün ışıktan etkilenmesi)
ćiy cığlık
ćiy figan
ćiyi çok tiz çığlık
ćiyi yaygara
ćiypsıye çığlık çığlığa
ćiz altı dolu
ćiz ḣun dolmak (altına)
ćizıbz dopdolu (bir şeyin altı)
CM CM
cm karem tegoşağew zı ḱilo bir kilogram bölü santimetre kare (1 kg / cm2)
coğrafi ćıṕe coğrafi bölge
coğrafi wıtıgu coğrafi bölüm
coğrafya coğrafya
control control
conwerter converter
corme sucuk
corme salam
coulomb xabze coulomb yasası
counter counter
ćşö tébze cephe kaplaması
Cumaz erkek ismi
curd musevi
cüçön çapa yapmak
Çab kız ismi
çabe Kábe
çabze duru
çaće koşma şekli
Çaçe kız ismi
çaçe şerare
çaçen laklak etmek
çad çad
çafir kefere
çağe çatlak
çağe çatlamış
çağo berrak
çağo ḣun durulmak
çağoded epey berrak
çağow berrak olarak
çainat evren
çainat alem
Çaḱo' erkek ismi
Çamlet kız ismi
çan etkin
çan çakı
çan zeki
çanew keskince
çanı atik
çanı uyanık
çanı keskin
çanı < > śaḱo keskin < > kör
çanıay kötü keskin
çanığe uyanıklık
çanığeće kurnazlıkla
çanığeće xećın sıyrılmak (kurnazlıkla)
çanıneḣ keskin olsada
çanınığe keskinliğiyle
çanıšıqu' küçük becerikli( çocuk)
çanışe fazla keskin,keskince
çanšıqu çakı
çape yamaç
çaṕe koşma yeri
çape neçay sarp (yamaç)
çapıç ruble
çar çar
çar kâr
çar menfaat
çareştew öylece
Çaruḣ erkek ismi
çate kılıç
çate a kabza
çate pśejiy kılıç balığı
çateḱu kılıç ağzı
Çatem piwıpćıre mećıjı jem piwıpćıre ćıjırep Kılıcın kestiği , yeniden iyileşir. dilin kestiği iyileşmez
Çatuk erkek ismi
çawe alttan değen.vuran
çay varil
çe dalak
çebe kabe
çebeğeps mihrap
Çebehan kız ismi
Çebiy erkek ismi
çebzağ durulmuş
Çebzen > ḣuşıe: Me durulmak
çećaye hızlı koşan
çeće koşarak
çećıć kırık (altından)
çećığ benzi soluk
Çećın > ḣuşıe: F1 çıkmak(altından)
Çeçane erkek ismi
Çeçen > ḣuşıe: Me cakcak ötmek
çeçen çeçen
çeçen gülmek (yüksek sesle)
çeçen kahkaha
çeçen meleme
Çeçenay kız ismi
çeçenıbze çeçence
çef keyif
çef neşe
çef yiap keyfsiz
çef ziar keyifli
çefew keyifli olarak
çefı neşeli
çefı <> doğmıc neşeli <> ciddi
çefığ silik (bir şeyin alt kısmı)
çefığo keyif zamanı
çefığo neşeli zaman
çefıj hep keyifli
Maće maćew Azar azar
çefın kefen
çefınç keyifsiz
çefınç neşesiz
çefınığ neşelenmek
çefınığeće keyiflilikle
çefınıpḣ kefenlik
çefışe fazla keyifli
çefışö keyiflice
çeğaṕ nehır yatağı
çeğawko iksa
çeğon bekletilen suyun durulması
çeğu koşma zamanı
çehı ğetḣığ uzun tire
çek çek
çekap çekap
Çel erkek ismi
çel kulübe
Çelekan erkek ismi
Çelemet erkek ismi
Çeleşaw erkek ismi
çello çello
çem ḣuşe inek sürüsü
çem us inek yemi
çem xeğas gelinle birlikte gelen kız tarafı
çem zećes buzağılı inek
çemaḣo inek çobanı
çemaḣo çoban (sığır çobanı)
çemçüy inek gübresi
çemeḣon sırtmaç olmak
çemeş ahır (inek için)
çemı inek
çemıbğe kısır inek
çemıçüy inek pisliği
Çemıde erkek ismi
çemır mebıwı inek böğürür
çemış inek sağımı
çemışe inek sütü
çemışö inek derisi
çemıtḣu inek yağı
çemodan bavul
çemxeğase gelin refakatçısı
Çen > ḣuşıe: Ma çatlamak
Çen > ḣuşıe: Ma koşmak
çenasuw qoćağe asit değeri
çenasuw maxe zayıf asit
çencew sığ olarak
çencı sığ
çencıće az sığ
çencıded epey sığ
çencığ sığlık
çencıj çok sığ
çencıneḣ sığ olsada
çencınığe sığlığıyla
çencınığeće sığlığı kadar
çencıo sığ (çok az)
çencışe sığ (çok)
çepaşö hafif meyil
Çepeşöwen > ḣuşıe: F1 dövünme
çepetre koşarak
çepewen dizginlemek
çepḣığe kuru (kurumuş)
Çepḣın > ḣuşıe: Me kurumak
çeqonığ ettiğini bulmak
çer akar
çer yarışçı
çer ĺeş akım şiddeti
çeraz bijon
çereğu spiral
Çereğun > ḣuşıe: Me dönmek (bir eksende)
çereps akışkan
çereste sinek (iskambil kağıdında)
çerez muwıx sonsuz vida
Çerezın > ḣuşıe: Me dönmek (fır)
çerezışha vida başı
çerıç koşucu
çerıçe koşar adım
çerıçeće koşarak
çerığ atik
Çerığewıçön > ḣuşıe: V1b yaslamak (bir şeyi bir şeyin kenarına)
Çerım erkek ismi
çerıpş debi
çerıqu` yer elması
çerış akıcı, koşucu
Çerko erkek ismi
Çermıt erkek ismi
çeroğ sipin
çeroğ ĺedanen spin tuzaklama
çeroğ txıjiy spin etiketleme
çeruğ akarsu rejimi
çesey patiska
çesey beyaz bez
Çeslaw erkek ismi
çeş cane gecelik
çeş ĺeğu gece görüşü
çeş maf gündüz gece
çeş pаu' takke
Çeş rehat kıwequ‘ Gecen rahat geçsin
Ṫequ ṫeqow Azar azar
çeş'ağe metal ćaşö metal asma tavan
çeş'en asmak (bir şeyi tavana asmak)
çeş'en atları koşmak
çeşéy şimşir
çeşı gece
çeşıbǵe geceyarısı
çeşıbǵeneşü' gece körlügü
çeşıcan pijama
çeşım geceleyin
Ḣonı şxın Azar işitmek
çeşkes her gece
çeşlaj gececi
çeşnıko gece yarısı
çeşnıko mezax alacakaranlik
çeşrénım bütün gece
çeştéw kabus
çeştéwe gece baskını
çeşü ĺeş emme kuvveti
çeşüqo emici
çeşwın gecekondu
çeşyiĺın gecelemek
çet tavuk
çet anać anaç tavuk
çet ḣun tavuk besiciliği
çet lıbje çerkes tavuğu
çet us tavuk yemi
çetape kılıç balığı
çetape kın
Çetaw erkek ismi
çetćeš yumurtlayan tavuk
çetçüye tavuk piliği
çeten keten
çeteş kümes
çeteş psewışh kümes hayvanı
çetǵın dağ kekiği
çetǵın zahter
çetğaĺ'e tavuk hastalığı
çetı tavuk
çetıḣoáqo tavukçu
Çetıjıye mıwıçü’ psıjö xapć Yerinde duramayan civciv, kaynar suya atlar
Çetıjıye paser meĺaye, çetıjıye ćaser bğem yehı Erken civciv tüner,geç civcivi kartal kapar
çetıjiy civciv
çetıl tavuk eti
çetıĺ'e tavuk hastalığı
Çetım neḣıy ćenćer neh uş Yumurta tavuktan akıllıdır
Çetım nehiy çetıjıyer neh uş Civciv, tavuktan akıllıdır
Çetım yihayiy yiğuthiy, zexet Tavuğun dışkısı ile sidiği iç içe
çetır mekake tavuk gıdıklar
çetır mekurte gurk tavuk gurtluyor
çetıš tavuk biti
çetıśı tavuk tüyü
çeṫısıć çökelti
çetıw kedi
çetıw hac sinsi
Çetıw zerımısım śığo şecegu Kedinin olmadığı yerede, fare oynar.
Çetıwım yiguşü'ağo, śığom yiguağu' Kedinin sevinci , farenin üzüntüsüdür
çetıwır mepšımame kedi miyavlar
Çetıwır, śığoće ĺ'ıḣuj Kedi, fareye göre kabadayıdır
çetıwşır kedi yavrusu
çetkamziy tavuk kanat teleği(telek)
çetkurt kuluçka
çetkurte gurka yatmış tavuk
çetuwıbz dişi kedi
çetuwıḣu erkek kedi
çewı ağıl
çewı çit
çewı örtme
çewıpćehın altını kesmek,temizlemek
çexı tez
çeze koşarak
çezep kezzap
çezıw dizi
çezıw münavebe
çezıw sıra
Ḣonšenı yişın Azarlamak
çezıw çezıwew sıra ile
çezıwı çezıwew pepĺen beklemek (nöbetleşe)
çezıwıće münavebe ile
çezıwım yiğehan sıralamak
çezıwınç sırasız
çezuwım tét sıralı
çı çubuk
çı ince dal
çı sürgün
çı ĺemıc (ĺerıqo) çit köprü (yayalar için)
çı mate söğüt sepeti
çı pxır çalı demeti
çı šıne yaş dal
çıa soğuk
çıa ded oldukça soğuk
Yinaṕo yićığ Azmak,laftan anlamamak
çıa xehan üşütmek
çıaĺ buzdolabı
Ĺakor zetéźağew şısın Bacaklar üst üste oturmak
çıbl çırpı
Çıçıḣu erkek ismi
çıe <> fabe sıcak <> soğuk
çıe çıew soğuk soğuk
çıe ĺıağ üşümüş
çıe wız soğuk alğınlığı
çıe yewen soğuktan üşümek (bitkilerin)
çıebz soğuk gibi
çıećay soğukça
çıeće biraz soğuk
çıeded aşırı soğuk
çıeĺ'en üşümek
çıeĺıepx çabuk üşüyen
Habıḣow şısın Bağdaş oturmak
çıem tıristıćığ soguktan yanmis
Ḱuwe hawew guşıen Bağırarak konuşmak
Ḱuwegore guşıen Bağırarak konuşmak
Ḱuwe hawe Bağırmak
Ḱuwen šıtḣen Bağırmak, çağırmak
Yibğe zerılelı Bağrı açık
çıemıl buz gibi soğuk
çıeneḣ soğuk olsada
çıenığe soğukluğu
çıenığeće soğukluğu ile
çıeşe çok soğuk
çıetağ serin
çıetağew serince
çıeteğaṕ serin yer
çıeten serinlemek
çıew wıfeşıtın birine soguk davranmak
çıǵ blaje ağaç sarmaşığı
çıǵ ğeṫısın ağaç dikmek
çıǵ ğurb ağaç kovuğu
çıǵ lediy ağaç gövdesi
çıǵ şhape ağaç tepesi
Wışhağo ĺıḣun Bahane aramak
çıǵ xaw ş'ın ağaç aşılamak
çıǵ xawe ağaç aşısı
Çıǵ zakor jım şeşıne Yalnız ağaç, rüzgardan korkar
Çıǵ zakor mezım şeşıne Tek ağaç ormandan korkar
çıǵay meşe
çıǵı ağaç
çıǵıf akağaç
çıǵıĺe ağaçlı
Wışhağo keğotın Bahane bulmak
çıǵışö ağaç kabuğu
çıǵşerğub abaza hurması, adana hurması
çığe kaskatı
çığer kaskatı olan
çığıjiy fidan
çığućıtığuj çubuk mıknatıs
çığurban duvardaki raf boşluğu
Çıḣo erkek ismi
çıḣu erkek çocuk
çıjabz uzakça
çıjağ ıraklık
çıjapĺ dürbün
çıjapĺe falcı
çıjay uzak
çıjaye uzak (epey)
çıje uzak
çıje <> blağe uzak < > yakın
çıje hazır uzakça
çıje kıfeqon uzaksanmak
çıjeĺeğunığ uzağı görebilmek
çıjeneas füze uzun menzilli füze
çıjenığ uzaklık
çıjeonığ uzaklık, aralık
çıjepĺenığ uzağa bakabilmek
Çıjer zıĺeğurer gupsefışürep Geleceği gören, rahat edemez
çıjerıpĺ uzağı gören
çıjerıpĺ hipermetrop
çıḱuk tohuma kaçan soğan filizi
çılapḣ tohumluk
çılapḣe tépḣen ekin ekmek
Çılar erkek ismi
çılase mibzer
çıle köy
çıle el, diğerleri
çıle halk
çıle kamu
çıle mezra
çıle ğogu köy yolu
çıle of halk işi
çıle šıqu küçük köy
çıle zığebl ortalığı karıştırıcı
Çılebiy erkek ismi
çıledes köylü
çılem elalem
çılem wıkeqoşta ? köye gelecekmisin ?
Çılem yideğu nehiy, we widey Elin iyisinden çok , senin kötün evladır
çıleşhağrıt muhtar
çılıse kilise
çımat örme sepet
çımće hayepsım wıxaweme sırıkla boklu suyun içine vurursan
çımefen kış olma
çımye kimya
Çın > ḣuşıe: Ma dönmek (topaç gibi)
Çın > ḣuşıe: Me katılaşmak
çın topaç
çınasıw çok ekşi (mecazi)
çınasıwığ asitlik
çınasıwışömetre asitimetri
çınasıwışü' asitik
çınasuw psınc asit çamuru
çınasuw zaşe asit işlemi
çınçezıw fırıldak
çınığ katılaşma 
çınıps çekül
çınpıĺha topaç çeviren ip
çıpe çıbuk
çıpĺ'e kart
çıpĺ'zaf kartpostal
çıpše kabuksu esnek ince sopa
çır lenıst çelik makas
Çır šınew wıfe, ćaler šıqow ğase Dalı yaşken eğ, çocuğu küçükken eğit
çırapće kira ücreti
çırbış tuğla
çırbış kerpiç
çırbış ğoán delikli tugla
çırbış yixıṕ kerpiç kesilen yer
çırbışwın kagir
çıre icar
çıreće ćesır kiracı
Çırem wéğeçırejı Çalıştırdığın seni çalıştırır
Çıren > ḣuşıe: Me ücretle çalışmak
çıretı kiralık
çırew wıwbıtın kiralamak
çırıwıt cirit
çıristan hıristiyan
Çırpıt erkek ismi
çıse kese
çıse torba
çıšı oğlak
çısıj çöğür
çıšıpéy iğbitkisi
çışö dış yüzey, dış
çıtır çıtır cayır cayır
çıu düğme
çıu şüáź kopça
çıu yizın düğme kopmak
çıu zetépće çıtçıt
çıude fermuar
çıudetéğeṕıt çıt çıt
çıuf katarakt
çıune düğme iliği
çıuzerıź kopça
çıuzetépće çıt-çıt
çıx'an yorgan
çıx'an maste yorgan iğnesi
çıx'an tébz yorgan çarşafı
çıx'an teḣu battaniye
çıx'anıpḣ yorganlık
çıxı tahra
çıyapxe uykucu
çıyapxew uykulu iken
çıyapxneḣ uykucu olsada
çıyaşö zıtebğewen uyur gibi yapmak
çıye uyku
çıye < > kewış uyu < > kalk
Wışhağo ş'ın Bahane etmek
çıye kéqun uykusu gelmek
Xatem bzıw šırğ şırğ makexer deućı Bahçede kuş cıvıltıları duyuluyor
çıye neḣunajü uyku sersemliği
A sidax Bak güzelim
çıye qodın uykuyu kaçırmak
çıye téwıjın uykusu kaçmak
çıye ujü derin uyku
Ye sikebzej Bak sen,,
Çıyećın > ḣuşıe: Me uykuya doymak
çıyefaĺ'e uyumaya bayılıyor
çıyejın uyumak (tekrar)
Yepĺ mı zımsıfetım Bak şu adam bozuntusuna
çıyem riwıtın çok uykulu olmak
Miy neh zımsıfetım Bak şu bacaksıza
Yişö wıkéşı Bakımlı, besili
Yişö kıtéşın Bakımlı,besili
Şöwı halıjömiy sıfayep Bal kaymak da olsa istemem
çıyem yine kırićın gözünden uyku akmak
Zeḱoşöwejew ğın Baldırlarına vurarak ağlamak
Çıyen > ḣuşıe: Me uyumak
çıyençağ uyumak üzere
çıyenegu uykulu
çıyenegu uykusu gelen
çıyenepš uyuklamak
çıyenıçenığ uykusuzluk
çıyepetre uykuya dalarken
Ham fediz sıriźağep Bana Köpek Kadar Değer Vermedi
Weşögur ğoáne ḣuğe Bardaktan boşalırcasına
Çıyerem wes kıtése çırem wéğeçırejı Üstü açık uyuyanın üzerine kar yağar
çıyerıqu uyur gezer
çıyeups salya sümük uykuı
çıyewız uyku hastalığı
çıyiḣu bademcik
çıyişha boğaz (ses telleri bölgesi)
çıyişha aze kulak burun boğaz doktoru
Çızew wımıwfeme pçeğu zıḣuće fewfejıştep İnce dal iken eğmezsen kalınlaşınca eğemezsin
çijağe uzaklık
çijeće uzaktan
çijew wışıtın uzak durmak
çikolata çikolata
çil çadır
çimento çimento
çimstone çimstone
çin çin
çin şış çinli
çinıbze çince
çini çini
çip çip
çiy boğaz
çiy geniz
Bızıbzıbz yiow kéşxığ Bardaktan boşalırcasına yağdı
çöábze pulluk ağzı
Çöábzem wıfemıazeme, şabzem wıfereaz Sabana elin yakışmıyorsa,okta ustalaşmalısın
çöáke ayakkabı
çöáke dıjıqo ayakkabıcı tamircisi
çöáke ĺedak ökçe
Keşxırep, kebzebzexı Bardaktan boşalırcasına yağdı
çöákeĺeps ayakkabı bağı
çöákenez ayakkabı (ayağı sıkan)
çöákeşıĺ ayakkabı çekeceği
çöákeşıĺe kerata
Zıtéwıçörer yeğeǵırzı Bastığı yeri titretiyor
çöámsamıj gürültülü neşeli
çöámsamıjeded çok patavatsız
çöámsamıjneḣ çok patavatsız olsada
çöápše saban demirinin çevirdiği
çöbzaś saban demiri
Çöḣon > ḣuşıe: Me emeklemek
Çöḣon > ḣuşıe: Me sürünmek
çökap ayakkabı burnu
çökaş kunduracı
çöke daĺh ayakkabılık
çökedıj ayakkabı tamircisi
çökeş'ı ayakkabıcı
çökeşıf ayakkabı boyası
Çurey erkek ismi
Çurmıt erkek ismi
çü öküz
çü boğa
Çü beme yaxetır, çü şüı meḣu Öküz sürüsünde yetişen, iyi öküz olur
Çü bjane tıriwıtışüştep Hiçbir şey beceremez
Çü ḣuştır şıqew keweş'e Öküz olacak ,buzağı iken bilinir
Çü usı ḣun öküz yemi olasıca
Çü zexetı şqe xećırep Öküz sürüsünden buzağı çıkmaz
Çü zimıem şıqe ćéş'e Öküzü olmayan çifte dana koşar
Çübje téwıtın Pot kırmak
Çübje zerınağer zerixışünep Takılan öküz boynuzunu ayıramaz
Çübjem tés baźemiy, «tejö» yioáğ Öküz boynuzundaki sinek de "çift sürüyoruz" der
çüće genç boğa
çüćın yolmak
çüçön çapa yapmak
Çüjım yimefapće, çüće yiwas Yaşlı öküzün yevmiyesi bir tosuna bedeldir.
çüḱu kağnı
Şha wınezen Baş dönmesi
çülıbelıc vırt zırt
çüĺın emmek
Çüm yibjako şü'ehıĺep Öküze buynuzu yük gelmez
çümpe çilek
çünće özü yenen bir diken türü
çünd andiy simsiyah
çündew karanlık halde
çündı zifiri
çündı karanlık
Şham téğeṫıshan Baş tacı etmek
çündıbz kapkaranlık
çündıded epey karanlık
çündıj kuzgun
çündıj zifiri karanlık
Çündıjım, yişır şü'edax Kargaya yavrusu güzeldir
çündıneḣ karanlık olsada
çündıo karanlıkça
çündışe fazla karanlık
çüntḣaf parçalayıcı,yıtıcı
çüntḣağe paralanmış
çüntḣaqo parçalayıcı
çüntḣaqo çapulcu
çüntḣaqo yırtıcı
çüntḣe çapul
çüntḣe paralama
Çüntḣen > ḣuşıe: F2w paralamak
Çüntḣen > ḣuşıe: F2w yolmak
çüntḣeqonığ yırtıcılık
Çüriy qoćeşxu' kawbıtı ćaş'e neh Öküz de kuvvetlidir ama çifte koşarlar
çüşha boğa başı
çüye hayvan pisliği
çüye yixığ tezek
çаpe bayır
çаpıç kuruş
dabze dikiş (araya parça kesimi)
dać gövde filizi
daće dikiş şekli
daće kabul yöntemi
Daće zımış'erem, yiudane ćehı meḣu Dikiş bilmeyenin ipliği uzun olur
daçe bahçelik
Dade erkek ismi
Dadıḣu erkek ismi
Dadıw erkek ismi
Dadız kız ismi
Dadine kız ismi
dadiy lavanta
Dadukan erkek ismi
Dadune kız ismi
Daduse kız ismi
dage keçi (erkek)
dago küt, kısır
dağaşe yağcı
dağe yağ
dağe çenasuw yağ asidi
dağe diyiğ katıyağ
dağe ğaṕćıĺ yağ banyosu
dağe pkığo yağlı maddeler
dağe rıf yağ pompası
dağe şıfağ yağlı
dağe şıfen yağlamak
dağe txıĺıṕ yağlı kağıt
dağe ujü ağır yağ
dağe wıpşer yağ keçesi
dağe zexefxer yağ analizleri
dağençe yağsız
dağeṕoáće ince yağ
dağerıj kızartma
dağestığ yanık yağı
dağeşıfaqo' yağcı
dağezać yağlı
dağezaćew her tarafı yağlı
dağezaćneḣ her tarafı yağlı olsada
dağezećej kendi üzerine yağ dök
dağo eksiklik
dağo ziı' özürlü
dağo zimıar mükemmel
Daḣo erkek ismi
dake segman,pul
daketḣıtéĺ cıvata
daḱika dakika
daktilo daktilo
daktilograf daktilograf
Daline erkek ismi
daltonizm daltonizm
dame değećın göklere çıkarmak
Damerıs erkek ismi
Damır erkek ismi
Damış erkek ismi
pḣeps damıtma
Damiy erkek ismi
Danbiy erkek ismi
Dane kız ismi
dane ipek
dane ketec sıhatır 8 hey dane kalk. saat 8
dane ṕe ipek yatak yorgan
dane şıqurṫım ipek kozalak
dane wımçıyej dane uyuma sonra geç kalacaksın.
danef beyaz ipek
danef pĺışö ipek gibi
daneḱuḱ menekşe
daneos tül, eşarp
Daneps kız ismi
daneps tül
daneşe ipekçi
danimarka danimarka
danimarkam şış danimarkalı
Daniye kız ismi
dansimetre dansimetre
dansite dansite
dansör dansör
dao dinle!
dao itaat
daoće söz dinlemekle
daoneḣ söz dinle olsada
daore laftan anlayan
daow itaatlice
daṕe dikim evi
dapse ışığın araya girmesi
daqo dikişci
darbogaz çiyzejü'
dargu güm sesi
Şör kahın Başarmak, aferim almak
Darihan kız ismi
Darine kız ismi
dariy ipek atlas
Daryal erkek ismi
dase ek, ilave
daş'e çelik, aşı çubuğu
data data
data screen data screen
datxe kayıt
Haće koáće Başı boş gezen hayvanlar
dawe dava
dawın çitlembik
Dawır erkek ismi
dawış övgü
Dawmıze erkek ismi
Daxe kız ismi
daxe güzel
daxe yosma
daxe daxew güzel güzel
daxe ded muhteşem
Daxe nehiy ş'ıćaşüı', aşüı nehiy guahı Güzelden ziyade iyi huy, tatlıdan ziyade mayhoş
daxe ub çok güzel, hoş
Daxe zıore nehiy, daxe zış'ere Ağzı laf yapandan, eli iş yapan evladır
daxeće güzellikle
Daxeće kemıḣurer ayeće keḣuştep İyilikle olmayan, kötülükle olmaz
daxeded enfes
Daxejan kız ismi
daxekaş çok güzel
Daxem daxer yipeğoć Güzeli güzel karşılar
Daxem şıexew wézeşı, xabze daxe ziam wézeşırep Güzelden çabuk usanırsın,güzel huyludan asla
Daxem ziğepaǵeme pıwıtı meḣu Güzel kibirlenince değerini yitirir
daxenur hoş
daxep nahoş
Daxeps kız ismi
Daxer kızemıqu şıap İyilik her yere yakışır
Daxer zığedaxerer şen dax Güzeli güzelleştiren güzel huydur
Daxer, kızemıqu' şıap Güzelin yakışmadığı yoktur
daxešıqu daxe šıqu' cici
Daxesur kız ismi
daxeub zarif
daxew güzelce
daxew yeqow guşıarer sözü yerinde
Daxewes kız ismi
Daxewınay kız ismi
daye yabani fındık
daźe ayrıca içişleri veya açıklayıcı, aydınlatıcı montaj
de ceviz
déa destek
Deabayiy yet, yeabexiy kaşe Üste uzanda ver, aşağıya uzan al (gelin alma için)
Deabećın > ḣuşıe: F1 elini uzatmak (aradan)
Deabeĺeben > ḣuşıe: F1 kurcalamak (arasını)
Deaben > ḣuşıe: F1 ellemek (arasına)
deabexın arasından uzanmak
Deabeyen > ḣuşıe: F1 yukarı el uzatmak
Deabıćın > ḣuşıe: F1 ellemek (aradan)
Deabın > ḣuşıe: F1 ellemek (aradan)
deahan içine beraber ellemek
deahın kurcalamak (arasını)
Deajen > ḣuşıe: F1 yatıştırmak (onunla)
dealın kanmak (beraber)
Dean > ḣuşıe: F1 dokunmak (arasına)
Déan > ḣuşıe: F1 desteklemek
deapeku yardım
Deapekun > ḣuşıe: F1 desteklemek
deapıağu' psıme yardımcı techizat
deapıan yardın etmek
deapıku takviye
Deasen > ḣuşıe: F1 uslanmak (onunla)
deateyağ yukarıda
Deateyen > ḣuşıe: V1p yükseltmek
Deatıćın > ḣuşıe: V1p yukarıya kaldırmak (beraber )
Deatın > ḣuşıe: V1p kaldırmak (onunla)
Déazećın > ḣuşıe: F1 yardımcı olmak
deazen ustaya yardım etmek
Debćen > ḣuşıe: F1 atlamak (içeriye)
Debćeteyen > ḣuşıe: F1 zıplamak
Debćeyen > ḣuşıe: F1 sıçramak
Debćeyen > ḣuşıe: F1 zıplamak
debćeyen hoplamak
debćeyen < > képćexın yukarı atlamak < > aşağı atlamak
Debćın > ḣuşıe: F1 atlamak (dışarıya)
debćırayen yukarıya hoplamak
debćıyen sıçramak (yukarıya)
Debec erkek ismi
debećın dışarıya yuvarlanmak
debeǵehın şişmek (içinde kalmak)
Debeǵen > ḣuşıe: F1 kalakalmak (arasında )
Debeǵıhan > ḣuşıe: F1 şişmek (bir şeyin arasında)
Debeğon > ḣuşıe: F1 bollaşmak (arasında)
Debekon > ḣuşıe: F1 uzun adım (onunla)
Debenećın > ḣuşıe: F1 yıkılmaya doymayan (onunla)
Debenen > ḣuşıe: F1 saldırmak (arasına)
Debeneyen > ḣuşıe: F1 zıplamak (yukarı)
Debenın > ḣuşıe: F1 engelden aşmak
Debǵınen > ḣuşıe: F1 terk etmek (onunla)
debğeqoyen terfi ettirmek
debğodehen içinde küflenmesi
debğotıhağ içinde küflendi
Debğotıhan > ḣuşıe: F1 küflenmek (arasında)
debıbağ içinden uçtu
Debıben > ḣuşıe: F1 uçmak (arasına)
Debıbeten > ḣuşıe: F1 kanat çırpmak (arasında)
debıbeyejın tünemek (eski yerine uçmak)
Debıbeyen > ḣuşıe: F1 uçmak (hızla yukarı doğru)
debıbıćıjın uçarak kaçmak (arasından)
Debıbıćın > ḣuşıe: F1 uçmak (arasından )
Debıbın > ḣuşıe: F1 uçmak, havalanmak (beraberinde)
Debıcen > ḣuşıe: F1 dürtmek (arasına)
Debırıbın > ḣuşıe: F1 dalgalanmak (bayrağın, arasında)
Debıṫen > ḣuşıe: V1w sıkıştırmak (araya)
Debıwın > ḣuşıe: F1 böğürmek (onunla)
Debıyawın > ḣuşıe: F1 sakinleşmek
Debjentḣon > ḣuşıe: F1 tırmalamak (onunla)
debjıku kakül
debjıku perçem
Deblen > ḣuşıe: F1 dizmek (beraberinde)
Debleonṫećın > ḣuşıe: V1w bükmek (öbür tarafına, onunla)
Deborepşın > ḣuşıe: F1 şişmek (onunla)
Debrak erkek ismi
Debzecen > ḣuşıe: F1 arsızlanmak (beraberinde)
Debzen > ḣuşıe: V1w yamamak (arasına)
Debzeyen > ḣuşıe: F1 yalamak (arasını)
Debzeyićın > ḣuşıe: V1w yalamak (aradan)
Debzeyin > ḣuşıe: V1w yalamak (onunla)
debzıć çetele
debzıć kertik
debzıćığ arasından kesilip alınmış
Debzıćın > ḣuşıe: V1w kesmek (aradan)
Debzın > ḣuşıe: V1w kesmek (onunla)
Dećean > ḣuşıe: F1 dokunmak (altına, onunla)
Dećebeǵehen > ḣuşıe: F1 ilenmek (altında, onunla)
Decegun > ḣuşıe: F1 oynaşmak (beraberinde)
dećejın dökmek (arasına)
Decen > ḣuşıe: F1 çağırmak (onunla)
Dećen > ḣuşıe: V1p dökmek (araya)
dećesen gecikmek (beraberinde)
dećıćıjın kırılmak (arasında)
Dećıćın > ḣuşıe: F1 koparmak (aradan)
dećığo çıkı zamanı
dećığoáy çıkışı zor
dećığom çıkışta
dećığoşüı çıkışı kolay
dećıjın çıkmak (bir şeyi bir şeyin arasından)
Dećın > ḣuşıe: F1 çıkmak (aradan)
dećyex tuw asansör yuvası
Deçebzen > ḣuşıe: F1 durulmak (beraberinde)
Déçećın > ḣuşıe: F1 koşmak (etrafında)
déçećış'ıxer muameleler
Deçeçen > ḣuşıe: F1 cakcak ötmek (beraberinde)
Deçefın > ḣuşıe: F1 neşelenmek (beraber)
deçeğon süzülmek
Deçehen > ḣuşıe: F1 donmak (arasından)
deçehın donmak (arasında)
Deçen > ḣuşıe: V1p koşmak (beraberinde)
Deçepḣın > ḣuşıe: F1 kurumak (beraberinde)
Deçereğun > ḣuşıe: F1 burkulmak (beraberinde)
deçerezıćın kıvrılmak (aradan)
deçerezığ birlikte döndü
Deçerezıhan > ḣuşıe: F1 dönerek girmek (arasına)
Deçerezın > ḣuşıe: F1 dönmek (aradan)
deçex beraber aşağıya götür
deçexığ yoldan çıkma
Deçexın > ḣuşıe: F1 kaymak (yandan)
deçexıṕ çıkış yeri
Deçeyen > ḣuşıe: F1 koşarak çıkmak (yukarı)
Deçıhan > ḣuşıe: F1 donmak (arada)
Deçın > ḣuşıe: V1p koparmak (aradan)
deçıṕe savak, aradan akış yeri
Deçıyen > ḣuşıe: F1 uyumak (beraber)
Deçöḣoćın > ḣuşıe: F1 çıkmak (aradan sürünmeyle dışarı)
Deçöḣon > ḣuşıe: F1 sürünmek (araya)
Deçöḣoyen > ḣuşıe: F1 tırmanmak
Deçöḣun > ḣuşıe: F1 sürünmek (aradan)
deçüntḣen yolmak (onunla)
dedağ dikili (araya)
deday gıcır gıcır
deday ufak tefek süs eşyaları
dedejığ arası yamalı
Dedejın > ḣuşıe: V1p yamalama, arasını dikme
Deden > ḣuşıe: V1b dikmek (arasına)
Deder erkek ismi
Dedıćın > ḣuşıe: V1p kazmak (bir şeyin arasını)
Dedıdıćın > ḣuşıe: F1 dönerek çıkmak (arasından)
Dedıken > ḣuşıe: F1 donmak (araya)
dedıtağ arasına dikilmiş
Dedıten > ḣuşıe: V1b örmek (araya)
defans defans
Defehen > ḣuşıe: V1p yaymak (araya)
Defehın > ḣuşıe: V1p götürmek (onun için)
Defen > ḣuşıe: F1 düşmek (araya)
deferezen arasına sıkışmak
deferzağ girmek (çarçabuk)
Deferzen > ḣuşıe: F1 dönmek (araya)
defıjın kovmak (aradan , bir yerden)
Defın > ḣuşıe: V1p kovmak (arasından)
defıx tali
Defıxın > ḣuşıe: V1p biçmek (onunla)
Defıyen > ḣuşıe: V1p itmek (yukarı basmak)
Defızen > ḣuşıe: V1p sıkmak (araya)
deformasyon deformasyon
defrag defrag
Degoşen > ḣuşıe: F1 dağıtmak (araya)
degoşın birisiyle paylaşma
degu sağır
degu psıgu iyice sağır
degu ḣun sağır olmak
Şhar pzın Başı düşmek
degu wiş'ışt sağır edici
deguahen üzerinde titiz davranmak
deguan endişelenmek (birisi için)
deguğ önemse
Degujiy erkek ismi
Degum yion yeğotı, neşüm yiğotıre yekuzı Sağır söyleyecek söz bulur, kör bulduğuna sarılır
Degumećın > ḣuşıe: F1 zahmete girmek (beraberinde)
degunığ sağırlık
Degupsefın > ḣuşıe: F1 kalbi rahatlamak (onunla)
Degur beğaş'e Sağır uzun ömürlüdür
Degusen > ḣuşıe: F1 küsmek (onunla)
deguşıen görüsmek, konusmak
Deguşü'en > ḣuşıe: F1 sevinmek (onunla)
deguşüıhan çürütmek arasında
Deguşüın > ḣuşıe: F1 sevinmek (aradan)
Deguşxohen > ḣuşıe: F1 morallenmek (araya)
Deguşxon > ḣuşıe: F1 cesaretlenmek (araya)
deguzejöjın acele etmek (onunla birlikte geri)
Deguzejön > ḣuşıe: F1 acele etmek (beraberinde)
değać aşı (bitki)
değaće yağlı tohum
değale yağlı boya
değaĺe yağdanlık
değanağ arasına saplanmış
değaşö yağımsı
déğaşt destekle
déğaşte destekleme
déğaşte riayet
déğaşte tasvip
Değeaben > ḣuşıe: F1 elletmek (araya)
Değeabıćın > ḣuşıe: V1b elletmek arasından dışarıya
Değealın > ḣuşıe: V1b kandırmak (imrendirerek, onunla)
Değean > ḣuşıe: V1b kurmak (araya)
Déğeateyen > ḣuşıe: V2b kaldırmak beraber biraz yukarıya
Déğeatıćın > ḣuşıe: V2b kaldırmak beraber arasından yukarıya
Değeayen > ḣuşıe: V1b çirkinleştirmek (onunla)
Değeazen > ḣuşıe: V1b birisine ustalık yaptırmak (onunla)
Değebćeteyen > ḣuşıe: V1b yalanmak (kendi ağzını, onunla)
değebćeyen zıplatmak
Déğebećın > ḣuşıe: V2b artırmak (bir yöne ağırlık vermek)
Değebeǵın > ḣuşıe: V1b şişirmek (suya doyurmak, onunla)
Değebeğon > ḣuşıe: V1b çoğaltmak (onunla)
Değebekon > ḣuşıe: V1b adımlatmak (onunla)
Değebenen > ḣuşıe: V1b güreştirmek (birini, onunla)
Değebeneyen > ḣuşıe: V1b uzanmak arasından yukarıya
Değebıben > ḣuşıe: V1b fırlatmak arasına
Değebıbeyen > ḣuşıe: V1b uçurmak (yukarıya)
değebıbıćın uçurmak (aradan)
Değebıcen > ḣuşıe: V1b tos vurmak (onunla)
Değebıĺhan > ḣuşıe: V1b saklamak (arasına)
Değebıĺın > ḣuşıe: V1b örtbas etmek (onunla)
Değebın > ḣuşıe: V1b batırmak (aradan)
Değebıwın > ḣuşıe: V1b vınlatmak (onunla)
Değeblen > ḣuşıe: V1b yakmak (ışığı, onunla)
Değeborepşın > ḣuşıe: V1b şişirmek (onunla)
Değebzen > ḣuşıe: V1w doğrattırmak, makaslattırmak (onunla)
Değebzeyen > ḣuşıe: V1w güreştirmek (birini, onunla)
Déğebzeyićın > ḣuşıe: V2b kestirmek arasından yukarı doğru
Déğebzıćın > ḣuşıe: V2b kesmek arasından
değeć salmak (bir şeyi bir şeyin altına)
Değeceden > ḣuşıe: V1b büyütmek (onunla)
Değecegun > ḣuşıe: V1b oynatmak (onunla)
değećejın yaslamak (arasına)
Değećeḱon > ḣuşıe: V1b kısaltmak, kesmek (onunla)
Değecen > ḣuşıe: V1b bağırtmak, söyletmek (onunla)
Değećen > ḣuşıe: V1b yaslamak (arasına)
Değećerećen > ḣuşıe: V1b süslemek (onunla)
Değećereḣon > ḣuşıe: V1b tersine, geriye dönmek (onunla)
Değećesen > ḣuşıe: V1b geciktirmek (onunla)
Değećezezın > ḣuşıe: V1b silkelemek (onunla)
değećığoáy çıkışı zor
değećığoşüı çıkarmak yukarıya kolay
Değećıhen > ḣuşıe: V1b uzatmak arasından
değećıjın ayırmak (arasından)
Değećın > ḣuşıe: V1b ayırmak (aradan)
Değećısen > ḣuşıe: V1b geciktirmek (onunla)
Değećıten > ḣuşıe: V1b çok temiz yapma (onunla)
Değećıyin > ḣuşıe: V1b bağırtmak (onunla)
değeç çekmece
Değeçanın > ḣuşıe: V1b bilemek (onunla)
değeçay panjur (üste sürgülü)
Değeçebzen > ḣuşıe: V1w durultmak
Değeçeçen > ḣuşıe: V1b cakcak ötmek (onunla)
Değeçefın > ḣuşıe: V1b neşelendirmek (onunla)
Değeçehen > ḣuşıe: V1b çalkalamak (arasını)
Değeçehen > ḣuşıe: V1b dondurmak (arasına)
Değeçehın > ḣuşıe: V1b dondurmak (aradan)
Değeçen > ḣuşıe: V1b çatlatmak (bir şeyi, onunla)
Değeçencın > ḣuşıe: V1b kotu düşürmek (onunla)
Değeçereğun > ḣuşıe: V1b burmak
Değeçerezen > ḣuşıe: V1b evirmek (araya)
Değeçerezeyen > ḣuşıe: V1b döndürerek burmak (yukarı doğru)
Değeçerezıćın > ḣuşıe: V1b çevirmek arasından
Değeçerezın > ḣuşıe: V1b evirmek (aradan)
Değeçexın > ḣuşıe: V1b yoldan çıkarma
Değeçeyen > ḣuşıe: F1 yukarıya kaldırma(Pencere için)
Değeçeyen > ḣuşıe: V1b sürmek (bir şeyi yukarıya)
Değeçıeteğen > ḣuşıe: V1b serinletmek (onunla)
Değeçın > ḣuşıe: V1b akıtmak (aradan)
Değeçıren > ḣuşıe: V1b ücretle çalıştırmak (onunla)
Değeçıyen > ḣuşıe: V1b uyutmak (onunla)
Değeçöḣoćın > ḣuşıe: V1b kaydırmak arasından
Değeçöḣon > ḣuşıe: V1b sürmek (bir şeyi bir şeyin arasına)
Değeçöḣoxın > ḣuşıe: V1b kaydırmak arasına
değeçöḣoyen kaydırmak yukarıya
Değeçöḣun > ḣuşıe: V1b kaydırmak (arasından)
Değedehaşxın > ḣuşıe: V1b güldürmek (onunla)
Değedelen > ḣuşıe: V1b delirmek beraber
Değedeon > ḣuşıe: V1b söz dinletmek (onunla)
Değedewen > ḣuşıe: V1b atmak, vurmak (arasına, onunla)
Değedexen > ḣuşıe: V1b güzelleştirmek (onunla)
Değedeyin > ḣuşıe: V1b kötülemek (onunla)
Değedıdeyen > ḣuşıe: V1b çıkarmak (yukarıya alelacele ile)
Değedıdıćın > ḣuşıe: V1b kapıp götürmek (aradan)
Değedıdın > ḣuşıe: V1b kapıp götürmek (aradan)
Değedıten > ḣuşıe: V1b güreştirmek (birini, onunla)
Değedıyen > ḣuşıe: V1b çıkarmak (yukarı alelacele)
Değedıyin > ḣuşıe: V1b uyuşturmak (onunla)
Değefeben > ḣuşıe: V1b ısıtmak (araya)
Değefebjen > ḣuşıe: V1b hızlandırmak (onunla)
Değefelen > ḣuşıe: V1b yarı pişirme (onunla)
Değefen > ḣuşıe: V1b düşürmek (araya)
Déğefıyen > ḣuşıe: V2b sürdürmek (yukarıya)
Déğefızen > ḣuşıe: V2b süzmek (onun için, onunla)
Değeǵıćen > ḣuşıe: V1b yıkatmak (onunla)
Değeǵırzın > ḣuşıe: V1b sarsmak (onunla)
Değegoşen > ḣuşıe: V1b paylaştırmak (onunla)
Değegun > ḣuşıe: V1b dibekletmek (onunla)
Değeguşıan > ḣuşıe: V1b konuşturmak (onunla)
Değeguşüın > ḣuşıe: V1b sevindirmek (aradan)
Değeguşxon > ḣuşıe: V1b cesaretlendirmek (araya)
Değeğın > ḣuşıe: V1b ağlatmak (onunla)
Değeğoǵın > ḣuşıe: V1b bağırtmak (onunla)
Değeğoĺhan > ḣuşıe: F1 yatırmak (araya)
Değeğoĺhen > ḣuşıe: V1b yarırmak arasına
Değeğoĺın > ḣuşıe: V1b döndürerek burmak (birlikte)
Değeğonlen > ḣuşıe: V1b soldurmak (onunla)
Değeğoşen > ḣuşıe: V1b şaşırtmak (onunla)
Déğeğoyen > ḣuşıe: V2b toplamak arasına
Değeğozen > ḣuşıe: V1b tarif etmek (onunla)
Değeğućın > ḣuşıe: V1b kurutmak (aradan)
Değeğun > ḣuşıe: V1b kurutmak (birlikte)
değeğuşehen kurutmak (arasında )
Değeğuşıćın > ḣuşıe: V1b kurutmak (arasında )
Değeğuşın > ḣuşıe: V1b kurutmak (taneli malzemeler, onunla)
Değeğuthan > ḣuşıe: V1b işetmek (onunla)
Değehacen > ḣuşıe: V1b öğütmek (onunla)
Değehaćen > ḣuşıe: V1b misafir ağırlamak (onunla)
Değehajın > ḣuşıe: V1b girdirmek (arasına)
Değehan > ḣuşıe: V1b girdirmek (arasına)
değehazırın hazırlamak (birlikte)
Değeḣıćın > ḣuşıe: V1b hırgür çıkarmak (içinde, bir yerde)
Değeḣıyen > ḣuşıe: V1b kımıldatmak
Değeḣon > ḣuşıe: V1b ilave etmek (bir sıvıyıyı arasına)
değeḣun oldurmak (beraberinde)
Değeḣuşütın > ḣuşıe: V1b dondurmak (araya)
Değejehen > ḣuşıe: V1b çalkalamak içinde
Değejen > ḣuşıe: V1b pişirmek (birlikte)
Değejöhın > ḣuşıe: V1b kaydırmak arasından
Değejün > ḣuşıe: V1b pişirmek (kaynatarak birlikte)
Değejüntxen > ḣuşıe: V1b tükürtmek arasına
Değekebzen > ḣuşıe: V1w paklamak
Değeken > ḣuşıe: V1b dondurmak (aradan)
Değekıćın > ḣuşıe: V1b
değekıhan payandalamak (araya)
Değekıyen > ḣuşıe: V1b sertleştirmek içinde
Değeḱinın > ḣuşıe: V1b zorlaştırmak (onunla)
Değekon > ḣuşıe: V1b ayırmak (aradan)
Déğeḱon > ḣuşıe: V2b sıkıştırmak içine
Değeḱoşıćın > ḣuşıe: V1b kaçırmak (araya)
Değeḱoşın > ḣuşıe: V1b yerini değiştirme
Değekoyen > ḣuşıe: V1b yolmak, tütsülemek (onunla)
Déğekutıćın > ḣuşıe: V2b parçalattırmak içini
Değeḱuwen > ḣuşıe: V1b bağırtmak (onunla)
Déğekuzen > ḣuşıe: V2b sıkıştırmak zorla içine
Déğeĺećın > ḣuşıe: V2b silmek arasını
Değeĺeden > ḣuşıe: V1b daldırmak (araya)
Değeĺeǵen > ḣuşıe: V1b yükseltmek (onunla)
Değelejen > ḣuşıe: V1b çalıştırmak
Değelelen > ḣuşıe: V1b gevşetmek arasında
Değelelın > ḣuşıe: V1b sarkıtmak arasından
Değelen > ḣuşıe: V1b boyamak
Değelenlen > ḣuşıe: V1b gevşetmek (onunla)
Değelentḣın > ḣuşıe: V1b fırlatmak (aradan)
Değeĺeon > ḣuşıe: V1b rica ettirmek (onunla)
Değeĺepen > ḣuşıe: V1b yüceltmek (onunla)
Değeĺeşın > ḣuşıe: V1b kuvvetlendirmek (onunla)
Déğeĺeşöhen > ḣuşıe: V2b sıyırtırmak arasını
Déğeĺeşön > ḣuşıe: V2b sürükletmek (bir şeyi içeriye)
Déğeĺeşün > ḣuşıe: V2b sürükletmek (bir şeyi dışarıya)
Değeĺeten > ḣuşıe: V1b zıplatmak (onunla)
Değeĺetın > ḣuşıe: V1b fırlatmak (aradan bir şeyi)
Değeĺeyen > ḣuşıe: V1b sızlatmak (arasına)
Déğeĺhan > ḣuşıe: V2b koydurmak arasına
Değeĺḣençen > ḣuşıe: V1b kotu azaltmak, seviyeyi düşürmek (onunla)
Değelıbjen > ḣuşıe: V1b kızartmak (onunla)
Değeĺ'ıćın > ḣuşıe: V1b arasında ölüme terketmek
Değelıdın > ḣuşıe: V1b cilalamak (onunla)
Değelığon > ḣuşıe: V1b kavurmak (onunla)
Değeĺ'ıhan > ḣuşıe: V1b terketmek ölüme
Değeĺın > ḣuşıe: V1b yakmak (aradan)
Değelıṕen > ḣuşıe: V1b kavurmak (onunla)
Değelıšen > ḣuşıe: V1b dağlamak (onunla)
Değemartın > ḣuşıe: V1b galip gelmek (onunla)
Değemećen > ḣuşıe: V1b indirmek (onunla)
değenağ araya sıkıştırılmış
Değenefen > ḣuşıe: V1b netleştirmek (onunla)
Değenefın > ḣuşıe: V1b aydınlatmak (onunla)
değenejın sıkıştırmak (arasına)
Değenen > ḣuşıe: V1b takmak (aradan)
Déğeonṫıćın > ḣuşıe: V2b yamulttuturmak içine
Değepćen > ḣuşıe: V1b yapıştırmak (araya)
Değepćenṫen > ḣuşıe: V1b terletmek (onunla)
Değepćeten > ḣuşıe: V1b zıplatmak (onunla)
Değepćeteyen > ḣuşıe: V1b zıplatmak
Değepćeyen > ḣuşıe: V1b hoplatmak (yukarı)
Değepćın > ḣuşıe: V1b atlatmak (aradan)
Değepehın > ḣuşıe: V1b bırakmak nefessiz
Déğepḣotın > ḣuşıe: V2b bir yerden aniden yürütmek (araklamak)
Değepıcen > ḣuşıe: V1b atlatmak arasına
Değeṕınen > ḣuşıe: V1b sıkıştırmak (arasına)
Değepıtehen > ḣuşıe: V1b sıkılamak (araya)
Déğep'ıṫen > ḣuşıe: v2b bir yere sıkıştırmak
Déğeṕıṫen > ḣuşıe: V2b sıkıştırmak (arasına)
Değeṕıyen > ḣuşıe: V1b yukarıya doğru göstermek
Değeṕıyićın > ḣuşıe: V1b döndürerek burmak (birlikte)
Değepıyin > ḣuşıe: V1b küsmek (onunla)
Değeṕıyin > ḣuşıe: V1b dikkat çekmek, ucunu kaldırmak (onunla)
Değepĺehen > ḣuşıe: V1b baktırmak arasına
Değepĺen > ḣuşıe: V1b baktırmak (araya)
Değepĺ'en > ḣuşıe: V1b katlamak (onunla)
Değepĺeyen > ḣuşıe: V1b baktırtmak (yukarı)
Değepĺıhan > ḣuşıe: V1b baktırmak (araya)
Değepĺın > ḣuşıe: V1b baktırmak (aradan)
Değeṕonćın > ḣuşıe: V1b kaynatıp pişirme (onunla)
Değepsefen > ḣuşıe: V1b dinlendirmek (araya)
Değepsen > ḣuşıe: V1b aydınlatmak (araya)
Değepšewın > ḣuşıe: V1b bağırtmak (onunla)
Değepsıćın > ḣuşıe: V1b aydınlatmak (aradan)
Değepsığon > ḣuşıe: V1b inceltmek (onunla)
Değepsıhen > ḣuşıe: V1b içeriye istiflemek
Değepsın > ḣuşıe: V1b aydınlatmak (aradan)
değepsınćen hızlanmak (hızına göre)
Değepsıten > ḣuşıe: V1b mahvetmek, haşlamak (onunla)
Değepšıyićın > ḣuşıe: V1b
Değepşehen > ḣuşıe: V1b yormak arasında
Değepşen > ḣuşıe: V1b ölçmek arasını
Değepşerın > ḣuşıe: V1b semirtmek (onunla)
Değepşıhan > ḣuşıe: V1b girdirmek (araya)
Değepşın > ḣuşıe: V1b taşırmak, pot (aradan)
Değepşıyen > ḣuşıe: V1b yukarıya tırmandırmak
Déğepxen > ḣuşıe: V2b bağlatmak arasına
Değeqoden > ḣuşıe: V1b yok etmek (bir şeyi bir şeyin arasında)
Değeqodıćın > ḣuşıe: V1b yok etmek (aradan)
Değeqodın > ḣuşıe: V1b yok etmek (bir şeyi bir şeyle)
değeqojın evlendirmek (tekrar)
Değeqoreyehın > ḣuşıe: V1b yuvarlattırmak
Değeqoreyen > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (araya)
Değeqoreyin > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (aradan)
Değeqosen > ḣuşıe: V1b söndürmek (beraber)
Değeqoşen > ḣuşıe: V1b kımıldatmak (araya)
Değeqoşıćın > ḣuşıe: V1b değiştitirmek yerini
Değeqoşın > ḣuşıe: V1b kımıldatmak (aradan)
Değeqoten > ḣuşıe: V1b ötelemek (araya)
Değeqotın > ḣuşıe: V1b ötelemek (aradan)
Değeqoyen > ḣuşıe: V1b çıkarmak (yukarı)
Déğequtın > ḣuşıe: V2b döktürmek
Değerezen > ḣuşıe: V1b memnun etmek
değerıj yağda pişen
Değesambırın > ḣuşıe: V1b sakinleştirmek (onunla)
Değeśećen > ḣuşıe: V1b muvaffak olmak (onunla)
Değeseḣucen > ḣuşıe: V1b ocutmak, şımartmak (onunla)
Déğešelen > ḣuşıe: V2b karalamak
Déğešelıćın > ḣuşıe: V2b süründürmek altından
Déğešelın > ḣuşıe: V2b süründürmek yerde
Değesen > ḣuşıe: V1b birlikte eğitmek, arasına kar yağdırmak
Değešenĺen > ḣuşıe: V1b kaydırarak sürmek (araya)
Değešenĺeyen > ḣuşıe: V1b kaydırarak sürmek (araya)
Değešenĺın > ḣuşıe: V1b kaydırmak yerden
Değešenthen > ḣuşıe: V1b yarmak arasından
Değešentḣen > ḣuşıe: V1b kaydırmak (araya)
Değešentḣın > ḣuşıe: V1b yarmak arasını
Değešentḣućın > ḣuşıe: V1b kazımak arasından dışarıya doğru
Değešenthun > ḣuşıe: V1b kazdırmak arasından
Değešeşüten > ḣuşıe: V1b kaydırmak (onunla)
Değešeşütın > ḣuşıe: V1b kaydırmak (aradan)
Değešewın > ḣuşıe: V1b bağırtmak (onunla)
Değesexın > ḣuşıe: V1b mahvetmek (onunla)
Değeseyin > ḣuşıe: V1b enemek (onunla)
Değešıbğućın > ḣuşıe: V1b tüymek
Değesın > ḣuşıe: V1b oturtmak (aradan)
Değešıqun > ḣuşıe: V1b ufaltmak (onunla)
Değešıren > ḣuşıe: V1b fışkırtmak (araya)
Değešıreyen > ḣuşıe: V1b fışkırtmak (araya)
Değesısehen > ḣuşıe: V1b sallamak arasında
Değesısın > ḣuşıe: V1b sallamak (birlikte)
Değestıćın > ḣuşıe: V1b yakmak (aradan)
Değestıhan > ḣuşıe: V1b yakmak (arasında)
Değestıhen > ḣuşıe: V1b yakmak arasında
Değestın > ḣuşıe: V1b yakmak (aradan)
değestır kızgın yağ
Değestırın > ḣuşıe: V1b ısıtmak (onunla)
değeş arasından ucunu çıkar
Değeşeben > ḣuşıe: V1b yumuşatmak (onunla)
Değeşefen > ḣuşıe: V1b satın aldırmak (onunla)
Déğeşehen > ḣuşıe: V2b çalkalamak içinde
Değeş'en > ḣuşıe: V1b yaşamak (onunla)
Déğeşen > ḣuşıe: V2b kaçırmak beraber
Déğeşeyen > ḣuşıe: V2b çektirmek yukarıya
Değeşeyićın > ḣuşıe: V1b çekmek arasından yukarıya hızla
Değeşhafın > ḣuşıe: V1b ayrı tutmak (onunla)
Değeşhapen > ḣuşıe: V1b yararını dokundurmak (onunla)
değeşığ aradan uzatılmış
Değeşın > ḣuşıe: V1b sürmek (aradan)
Değeşınehen > ḣuşıe: V1b korkutmak (araya)
Değeşınen > ḣuşıe: V1b korkutmak (onunla)
Değeşıpen > ḣuşıe: V1b öteberiyi yerden toplatmak (onunla)
Değeşıpken > ḣuşıe: V1b doğrulamak (onunla)
Değeşkoyin > ḣuşıe: V1b ufalamak (onunla)
Değeşöşen > ḣuşıe: V1b uygun bulma (onunla)
Değeşöun > ḣuşıe: V1b ekşitmek (onunla)
déğeştapḣ dodurucu yer
Değeştehen > ḣuşıe: V1b dondurmak arasında
Değeşten > ḣuşıe: V1b ürkütmek (onunla)
Déğeşten > ḣuşıe: V2b desteklemek
Değeştıćın > ḣuşıe: V1b dondurmak içini
Değeştın > ḣuşıe: V1b dondurmak (onunla)
Değeşüćın > ḣuşıe: V1b ıslatmak içini
Değeşü'en > ḣuşıe: V1b hoşnut etmek (onunla)
Değeşü'eyin > ḣuşıe: V1b tecavüz etmek (onunla)
Değeşühan > ḣuşıe: V1b çürütmek içinde
Değeşün > ḣuşıe: V1b çürütmek
Değeşütıreyen > ḣuşıe: V1b fırlattırmak yukarıya
Değeşxen > ḣuşıe: V1b yedirmek (onunla)
Değetecen > ḣuşıe: V1b ayağa dikmek (araya)
Değetekon > ḣuşıe: V1b dökmek (araya)
Değetekun > ḣuşıe: V1b dökmek (aradan)
Değeṫeṕućın > ḣuşıe: V1b söktürmek içinden
Değeṫeṕun > ḣuşıe: V1b dikişi sökmek (aradan)
değeterezıjın kovmak (birlikte)
Değeterezın > ḣuşıe: V1b yerine getirmek (onunla)
Değeṫeṫen > ḣuşıe: V1b pelte halinde akıtmak (araya)
Değeṫeṫın > ḣuşıe: V1b pelte halinede akıtmak (aradan)
Değetḣen > ḣuşıe: V1b ağırlamak
Değetḣın > ḣuşıe: V1b çizmek (aradan)
Değetḣon > ḣuşıe: V1b saldırtmak (onunla)
Déğetḣućın > ḣuşıe: V2b küremek arasından dışarıya
Déğetḣun > ḣuşıe: V2b küremek arasını
Değetḣurben > ḣuşıe: V1b köpürtmek (onunla)
Déğeṫıćın > ḣuşıe: V2b kazmak arasını
değeṫıĺhan koymak (araya)
Değeṫıĺın > ḣuşıe: V1b koymak (yere, onunla)
Değetın > ḣuşıe: V1b bekletmek (aradan)
Değeṫırğon > ḣuşıe: V1b olgunlaştırmak (onunla)
Değeṫıshan > ḣuşıe: V1b oturtmak (araya)
Değeṫısıćın > ḣuşıe: V1b dışarı oturtmak (aradan)
Değeṫısın > ḣuşıe: V1b
değetqon damlatmak (birşeyin arasına)
değetumıćın yok etmek, kaybetmek (aradan)
değetumıpıćın yok etmek (bir şeyi ortadan)
Değetumıpın > ḣuşıe: V1b gizlemek (onunla)
Déğeṫupşıćın > ḣuşıe: V2b saldırmak arasından dışarıya
Değeturen > ḣuşıe: V1b araklamak (onunla)
Değetxen > ḣuşıe: V1b yazdırmak (onunla)
Déğetxıćın > ḣuşıe: V2b yarmak arasından
Değeućın > ḣuşıe: V1b duyurmak içerden seslerini
Değeuĺ'en > ḣuşıe: V1b teyelletmek (onunla)
Değeunćen > ḣuşıe: V1b iteklettirmek (onunla)
Değeuşın > ḣuşıe: V1b akıl vermek, fitlemek (onunla)
değewçöáṕe banyo dolabı
Değewedın > ḣuşıe: V1b zayıflatmak, soldurmak (onunla)
Değewehın > ḣuşıe: V1b kaydırmak birlikte
Değewen > ḣuşıe: V1b bastırmak, batırmak (araya)
Değeweyen > ḣuşıe: V1b çıtayı yükseltmek
Déğewıben > ḣuşıe: V2b sıkıştırmak,tepmek arasını
Déğewıbğon > ḣuşıe: V2b sermek arasına
Déğewıbıten > ḣuşıe: V2b sıkıştırmak arasına
Déğewıbıtın > ḣuşıe: V2b tutturmak (araya )
Déğewıbzen > ḣuşıe: V2b
Değewıçıun > ḣuşıe: V1b soğutmak (onunla)
değewıçöjın araya koymak (eski yerine)
Değewıçön > ḣuşıe: V1b koymak (araya)
Değewıçüćın > ḣuşıe: V1b dışarı koymak (aradan)
Değewıçün > ḣuşıe: V1b koymak (birlikte)
Déğewıfehen > ḣuşıe: V2b sürmek arasında her tarafa
Déğewığoyen > ḣuşıe: V2b toplamak bir araya
Değewıkon > ḣuşıe: V1b dayamak (araya)
Değewıkoreyen > ḣuşıe: V1b yolmak (onunla)
Değewıkoyen > ḣuşıe: V1b yolmak (onunla)
Değewılerećın > ḣuşıe: V1b devirmek (yana, onunla)
Değewılewıhen > ḣuşıe: V1b yormak beraber altında
Değewılewın > ḣuşıe: V1b yormak (onunla)
Değewın > ḣuşıe: V1b kokutmak (arasında)
Déğewınećen > ḣuşıe: V2b boşaltmak arasına
Değewınefen > ḣuşıe: V1b belirlemek (onunla)
Değewınefın > ḣuşıe: V1b belirlemek (onunla)
Değewıneğon > ḣuşıe: V1b ev sahibi yapmak, hanelendirmek (onunla)
Değewıneḣun > ḣuşıe: V1b mahvetmek (onunla)
Déğewıpćın > ḣuşıe: V2b kesmek arasından
Déğewıpḣen > ḣuşıe: V2b kırkmak arasından
Değewıpḣohen > ḣuşıe: V1b kesmek arasında kenarları
Déğewıpḣon > ḣuşıe: V2b
Déğewıṕoon > ḣuşıe: V2b kapatmak arasını üstten
Déğewıpsehen > ḣuşıe: V2b
Déğewıpsen > ḣuşıe: V2b
Déğewıpšen > ḣuşıe: V2b serpmek arasına
Déğewıpsıćın > ḣuşıe: V2b sivriltmek arasında
Değewıqoreyen > ḣuşıe: V1b yuvarlamak arasına
Değewıqoreyićın > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (aradan)
Değewıqoreyin > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (aradan)
Değewıseyen > ḣuşıe: V1b dayatlamak arsına
Değewıšınıhan > ḣuşıe: V1b ıslatmak arasında
Değewışebın > ḣuşıe: V1b yumuşatmak
Değewışkoyin > ḣuşıe: V1b ufalamak (onunla)
Değewışörećen > ḣuşıe: V1b devirmek içine
Değewışörećın > ḣuşıe: V1b bulandırmak
Değewışü'eyin > ḣuşıe: V1b pislemek (onunla)
Değewışüšın > ḣuşıe: V1b karartmak (onunla)
Değewıterebjen > ḣuşıe: V1b uyuşturmak (onunla)
Değewıṫereḣın > ḣuşıe: V1b dürmek (onunla)
Değewıteşön > ḣuşıe: V1b azdırmak (onunla)
Déğewıtın > ḣuşıe: V2b yardırmak arasından
Déğewıtınehen > ḣuşıe: V2b
Değewıtısen > ḣuşıe: V1b tozutmak (araya)
Değewıtıseyen > ḣuşıe: V1b tozutmak (yukarıya)
Değewıṫıun > ḣuşıe: V1b kırıştırmak (onunla)
Déğewıṫonćen > ḣuşıe: V2b yamultmak arasında
Déğewıṫupşın > ḣuşıe: V2b bıraktırmak içinden
Değewıtxen > ḣuşıe: V1b yazmak (onunla)
Değewıtxınźen > ḣuşıe: V1b eletmek (onunla)
Déğew'uben > ḣuşıe: V2b kapatmak arasını
değexın kandırmak
Değeyinın > ḣuşıe: V1b büyütmek
değezać çok yağlı
Déğezećın > ḣuşıe: V2b kovmak arasından
Değezeğen > ḣuşıe: V1b bekletmek (arasında)
Değezehan > ḣuşıe: V1b taşımak (onunla)
değezejın dönmek (birisiyle gerisin geri)
Değezen > ḣuşıe: V1b döndürmek (araya)
Değeźen > ḣuşıe: V1b attırmak (bir şeyi bir şeyin arasına)
Değezeşıhan > ḣuşıe: V1b sıkılmak bulunduğu yerde canı
değezıćıjın çıkarmak (bir şeyi aradan dışarıya)
Değezıćın > ḣuşıe: V1b sürmek (aradan)
déğezıćın çıkarmak arasından
değezıhajın sürmek (aralığına geri)
Değezıhan > ḣuşıe: V1b batırmak (araya)
değezıjın düşürmek (bir şeyi bir şeyin arasından)
Değezın > ḣuşıe: V1b düşürmek (aradan)
Déğeźın > ḣuşıe: V2b attırmak (birisine dışarı)
değezıyağ yokuş yukarı
değezıyağe yukarı doğru
değezıyeğu' rampa
değezıyeğu' yokuş
değezıyen dikmek (içmek için)
değeziyağ rampa ( yokuş )
değeziyaṕ yokuş başlangıcı
değeziyeğu yeğezıxığu inişli çıkışlı
Değın > ḣuşıe: F1 ağlamak (birlikte)
değıyen beraber ağlamak
Değoǵen > ḣuşıe: F1 bağırmak (araya)
değoǵeyen bağırmak (yukarıya)
Değoǵın > ḣuşıe: F1 bağırmak (aradan)
Değohen > ḣuşıe: F1 kurumak (araya)
değoĺhağ arasına yattı
Değoĺhan > ḣuşıe: V1p yatmak (araya)
Değoĺın > ḣuşıe: F1 yatmak (yeni yatmak, onunla)
Değonlen > ḣuşıe: F1 pörsümek (onunla)
değopçen sararmak (onunla)
Değorǵın > ḣuşıe: F1 kükremek (onunla)
Değoşen > ḣuşıe: V1p şaşırmak (aradan)
Değoşxen > ḣuşıe: F1 geviş getirmek (onunla)
Değoten > ḣuşıe: V1p bulmak (araya)
Değoṫen > ḣuşıe: V1p çoşmak (onunla)
değotıjın bulmak (beraberinde)
Değotın > ḣuşıe: V1p bulmak (onunla)
değow ş'en iyi bilmek
değow wıpćırıpĺın iyice arastirmak
değow yepĺın iyi bakmak
değow zıfepen kıyafeti düzgün olmak
Değoyen > ḣuşıe: V1p toplamak (araya)
Değoyin > ḣuşıe: V1p toplamak (onunla)
değu iyi
değu pekala
değu ame iyi öyleyse
değu dedew mükemmel olarak
değu tızereĺeğun. peki görüşürüz
değućay iyice
değuće iyilikle
değućen iyi herhalde
değućığ arası kurudu
Değućın > ḣuşıe: F1 kurumak (, arasında)
değuded çok iyi
değuded mükemmel
değuded pekiyi
değuj şimdi iyi
Değun > ḣuşıe: V1p kurumak (onunla)
değuneḣ iyi olsada
değunığ fazilet
değunığe iyilik
değunığeće iyiliğiyle
değur iyisi
Değusen > ḣuşıe: F1 eşlik etmek
değuşe fazla iyi
değuşehen arasına sıkıştırarak tepmek
Değuşın > ḣuşıe: F1 kurumak, kurulamak (onunla)
Değuthan > ḣuşıe: F1 işemek (araya)
değuxep iyi değil (hiçde)
Yişha ḣumağ Başı kapalı
déhać giriş şekli
Dehacen > ḣuşıe: F1 öğütmek (beraberinde)
Dehaćen > ḣuşıe: V1p ikram etmek (onunla)
Dehacın > ḣuşıe: V1p öğütmek (onunla)
Déhaćın > ḣuşıe: V2p taşımak (bir şeyi bir şeyin etrafında)
dehağom girişte
dehağu giriş yeri
dehajın girmek (arasına)
Dehan > ḣuşıe: F1 girmek (arasına)
dehaṕ nizamiye
dehapće giriş bedeli
dehaṕe giriş yeri (avluya)
Dehapşen > ḣuşıe: F1 nefes almak (onunla)
dehaşx gülen
dehaşxı gülme
Dehaşxın > ḣuşıe: Me gülmek
dehaşxın < > ğın gülmek < > ağlamak
dehaşxını komik
dehaşxınığ gülünç
Dehaşxıpšın > ḣuşıe: F1 gülümsemek
dehaşxıriy güleç
Deḣıćın > ḣuşıe: F1 sıkıntı yaşamak (aradan)
dehığoáy geçinmesi zor
Dehıjen > ḣuşıe: V1p sabırsız olmak
Déhıjen > ḣuşıe: V2p taşımak (beraberken )
Dehın > ḣuşıe: V1p gevelemek
dehıxın birlikte indirmek
Dehıyen > ḣuşıe: V1p götürmek (yukarıya)
dehıyen yükseltmek
Deḣıyen > ḣuşıe: V1p hareket etmek (onunla)
dehıyen <> kehıxın yükseltmek <> alçaltmak
dehidratasyon dehidratasyon
Deḣohan > ḣuşıe: V1p olmak, meydana gelmek (birşeylerin bir şeyin arasında)
deḣohın olan olay
Deḣon > ḣuşıe: V1p artmak (araya)
Deḣonen > ḣuşıe: F1 küfür etmek (onunla)
Deḣopsın > ḣuşıe: F1 imrenmek (aradan)
deḣućay dikit
Deḣućın > ḣuşıe: F1 olmak (aradan)
Deḣuhan > ḣuşıe: V1p arasında olabilme, yetişme
Deḣumen > ḣuşıe: V1p örtmek (araya)
Deḣun > ḣuşıe: F1 olmak (onunla)
Deḣunćen > ḣuşıe: V1p istila edip ganimet almak (onunla)
Deḣupḣen > ḣuşıe: F1 uslu durmak (onunla)
Deḣuşütın > ḣuşıe: F1 fırlamak (bir şeyin arasından)
Deığın > ḣuşıe: V1p tutmak yanında elle
dej nezdinde
Déjećın > ḣuşıe: V2p taramak (bir şeyi birlikte yana)
Dejedetekon > ḣuşıe: V1p yüzüne atmak (onunla)
Dejehen > ḣuşıe: F1 pişmek (araya)
déjejığ gitmek, dönmek (birisinin yanında)
Dejen > ḣuşıe: F1 kusmak (araya)
Déjen > ḣuşıe: F1 harekete geçmek (beraberinde)
Dejexetḣon > ḣuşıe: V1p saldırmak (yüzüne, onunla)
Dejexewen > ḣuşıe: V1p vurmak (yüzüne, onunla)
Dejıhan > ḣuşıe: F1 pişmek (arasında )
Dejıkun > ḣuşıe: F1 genirmek (onunla)
dejın yaşlanmak (birisiyle ömür boyu)
déjıwaqo vokalist
Déjıwın > ḣuşıe: F1 koroyla eko yapmak
dejıyağ üste doğru taranmış
Dejıyen > ḣuşıe: V1p taramak (yukarı)
dejiye fındık
dejöćıjın arasında erimek
Dejöhen > ḣuşıe: F1 sürmek, pulluklamak (aradan)
Dejöhın > ḣuşıe: F1 kaynayıp pişmek (aradan)
Dejötın > ḣuşıe: F1 şımarmak (onunla)
dejuw tempo
dejüćıjın altından sızmak
Dejüćın > ḣuşıe: V1p sancının geçmesi (aradan)
Dejüntxen > ḣuşıe: F1 tükürmek (araya)
dejyeḣu antep fıstığı
dékan dekan
dekar dekar
dekaś mengene
Deken > ḣuşıe: F1 donakalmak (araya)
dekıhan arasında sertleşmek
Dekıyen > ḣuşıe: F1 geğirmek
deḱo dewışe tıkabasa
deḱoáğ tepili
dekoáś kıskaç
Deḱon > ḣuşıe: V1p tepelemek (araya)
dekont dekont
dekor dekor
dekorasyon dekorasyon
dekoratif dekoratif
dekoratör dekoratör
Dekosın > ḣuşıe: F1 oturmak (arkasından, onunla)
deḱoşıćın sehim
Deḱoşın > ḣuşıe: F1 göçmek (biriyle)
Dekotın > ḣuşıe: F1 durmak (arkasından, onunla)
Deḱuden > ḣuşıe: V1p tıkamak (araya)
Dekudıyen > ḣuşıe: V1p çekmek (yukarı)
dekupaj dekupaj
Dekuten > ḣuşıe: V1p kırmak (araya)
Dekutıćın > ḣuşıe: V1p kırılmak (aradan)
Deḱuwen > ḣuşıe: F1 bağırmak (araya)
dekuzağ sıkışmak (araya)
Dekuzen > ḣuşıe: V1p sıkmak (araya)
dekuzen tékuzen bastırmak
deĺ mevduat
deĺ olmak (arasında)
délağe delilik
Sişha zetéwıtı Başım çatlıyor
délağeće delilikle
délao tuhaf, delice
délaşö tuhaf
délaşö manyak
déle deli
déle kaçık
Déle blağe nehiy akıl zia piy Deli dosttan akılllı düşman iyidir
déle ḣun delirmek
Sişha kéqoćı Başım dönüyor
déle sımećeş akıl hastanesi
déle ş'ın delirtmek
deĺećehen silmek (birşeyin arasını)
deĺećehıjın beraber aşağıya koşmak
Deĺećıćın > ḣuşıe: V1p silmek (aradan)
Deĺećıhan > ḣuşıe: F1 silmek (arasını)
Deĺećın > ḣuşıe: V1p silmek (birlikte)
deĺedaṕe kaçma yeri aralığı
deĺedejın kaçmak (içeriye)
Deĺeden > ḣuşıe: F1 kaçmak (arasına)
Deĺeğon > ḣuşıe: V1p görmek (arasında)
Deĺeğun > ḣuşıe: V1p görmek (bir şeyi birisiyle)
déleḣun cinnet getirmek
déleḣuray zırdeli
délej deli dolu
Delejen > ḣuşıe: F1 çalışmak (birisiyle)
Delejıćın > ḣuşıe: V1p eskimek (arasında )
Delejıhan > ḣuşıe: F1 eskitmek (arasında)
delejın üretmek, çalışmak (beraber)
Delelen > ḣuşıe: F1 sarkmak (arasına)
delelığ sarkık
Delelın > ḣuşıe: F1 sarkmak (araya)
Délem kolenır yićas Deli karışık rengi sever
Délem wemıwıpćew yikebar kıwéo Deliıe sormadan haberlerini söyler
Délem wémıwıpćew yikebar kıwéo Deliye sormadan kendi haberini söyler
Delem wıripşın nehiy akılım wıripşıĺ'ıme nehışüı' Delinin beyi olacağına, aklın kölesi olmak iyidir
Délem xifırterer xéfırte Deli bellediğini beller
Délem yimısağe yiğuse tıréĺha Deli kabahatini arkadaşına yükler
Délem zıdemışı' Deliye uyma
Délem zıdemışı' wızpişen bzacem zıdemışı' wızxişen Deliye uyma kendine çeker, arsıza uyma kendine uydurur
Délem, wipao yetiy bleć Deliye şapkanı verde geç
délenığ delilik
Delentḣın > ḣuşıe: V1p yarmak arasından
Sişha mewınaze Başım dönüyor
déleo délaşü' yarım akıl
deĺep arasında yok
déĺeqonın beraber hızlı yürümek
Déler dehaşxırıy Deli gülmekten hoşlanır
Déler halıjö, ćenešı Deli, halüje hayal eder
Déler halıjöm ćenešıze, hantḣupsım xenığ Deli halüjü beklerken, çorbadan olur
Déler pşeğu wımışı' Deliyi arkadaş edinme
Déler şhaşıtḣuj Deli övüngeç
Déler yibılım peşxı Deli hayvanıyla güler
Déler zereğapšere hamšiy halığu Deli çavdar ekmeği ile kandırırlar
Deĺerezen > ḣuşıe: F1 girmek (fırtına gibi)
Déleriy kemıguşıere uş Deli konuşuncaya kadar akılı zannedilir
Deĺesen > ḣuşıe: F1 etrafında dönmek (araya)
Deĺesın > ḣuşıe: V1p yıkayarak süzmek
déleş tımarhane
Deĺeşöhen > ḣuşıe: V1p ardından yetişmek
Deĺeşön > ḣuşıe: V1p bulamak (araya)
Deĺeşöyen > ḣuşıe: V1p çekmek (asılarak yukarı)
Deĺeşühan > ḣuşıe: V1p sürümek (arasına)
deĺeşüjın çekip çıkarmak (arasında)
Deĺeşün > ḣuşıe: V1p çekip çıkarmak (arasında)
Deĺeteyen > ḣuşıe: F1 fırlamak (bir şeyin arasından)
Deĺetın > ḣuşıe: F1 fırlamak (arasından)
déleul delice
deĺf kardeş
pxırğeć delgiç
delhağoáy konulması zor
delhağoşü konulması kolay
deĺhağoşüı koyması, araya yerleştirmesi kolay
deĺhajın koymak (bir şeyi eski arasına)
Deĺhan > ḣuşıe: V1p koymak (bir araya)
deĺhaṕe koyma yeri
Deĺıcen > ḣuşıe: F1 seslenmek (ardından)
Deĺ'ıćın > ḣuşıe: F1 ölmek (aradan)
Deĺıçen > ḣuşıe: F1 koşmak (peşinden ardısıra)
Delığon > ḣuşıe: F1 tütsülenmek (beraberinde)
deĺ'ıhan arasınsa ölüm
Deĺıḣon > ḣuşıe: F1 aramak (arada)
Deĺın > ḣuşıe: F1 olmak (arasında)
deĺıṕe koyma yeri
Deĺıpĺen > ḣuşıe: F1 bakmak (peşine, onunla)
Deĺıqon > ḣuşıe: F1 gitmek (ardından)
Deĺıten > ḣuşıe: V1p saymak (arasına)
Deĺıtḣon > ḣuşıe: F1 yakalamak için el atmak (beraberinde)
Deĺıwen > ḣuşıe: F1 atmak (bir şeyle birisinin arkasına)
deĺıxer arasındakiler
Deĺıźın > ḣuşıe: V1p atmak (birisinin arkasına)
deĺiye sekman
delta delta
demaḱine dikiş makinesi
demans demans
demexıhan bayılmak (bir şeyin arasında)
demıapıajın birini desteklemekten vazgeçmek
demıguşıajın bir daha konuşmamak
demıguşıan konuşmamak
demığaḣun etkinsizleştirme
demığećın çıkarmamak (bir şeyi aradan)
démığeşten desteklememek
demığezın düşürmemek (bir şeyi bir şeyin arasından)
demıḣun olmamak (onunla)
demıqoáğ bekar
demıqonığ evlenmemek
demısın ikamet etmemek
Sişha wızı kıriğewıçöáğ Başıma ağrı girdirdi
demışhaxın erinmemek
demışhaxınığ erinmemek
demızeğen sığmamak (bir araya)
démızeşın usanmamak
demızın düşmemek (bir aradan)
demokrasi demokrasi
demokrat demokrat
demokratik demokratik
Den > ḣuşıe: F2b kabul etmek
Den > ḣuşıe: Ma dikiş dikmek
den onay
den razı
den rıza
den tasdik
den pĺequ' kabul muayenesi
denağ arasına sıkıştı
denağo sarı ipek
denaṕe sıkışma yeri
denaşö ipeksi
dene hamblıw ipekböceği
dene ketab ipekli kalın kumaş
Denedış kız ismi
Denef kız ismi
denef beyaz ipek
Deneğu kız ismi
denejın saplanıp kalmak (arasına)
Denen > ḣuşıe: F1 saplanıp kalmak (arasına)
Deneps kız ismi
denepš saten
denexeĺ ipekli
denı ibra
denı dikiş
denı ḣunfayetxıĺır kabul şartnamesi
denığexer muvafakat
denıĺe dikiş kutusu
denıĺemat dikiş sepeti
denĺać şerit
deoáqo dinleyici
déoć kinaye
Déoćın > ḣuşıe: V2p duyurmak, laf çarptırmak
deodorant deodorant
Deohen > ḣuşıe: V1p söylenmek
deoj tekrar dinle
Deon > ḣuşıe: Me dinlemek
Deon > ḣuşıe: Me itaat etmek
deon riayet etmek
deonığ riayet
deonṫağ araya vidalanarak sıkıştırılmış
Deonteğon > ḣuşıe: F1 ağırlaşmak (beraberinde)
Deonṫen > ḣuşıe: V1p çevirmek, burmak (arasını)
deonṫex birbirinin üzerine yamult
deonṫexın eğmek (yan aşağı)
Deonṫıćın > ḣuşıe: V1p eğmek (araya)
deoray riayetkar
Deorjörın > ḣuşıe: F1 gevezeliğe eşlik etmek
Deoten > ḣuşıe: V1p söylemek (beraber)
Depćen > ḣuşıe: F1 yapışmak (arasına)
Depćeten > ḣuşıe: F1 sekmek (onunla)
depćéyen sıçrama
Depćın > ḣuşıe: F1 atlamak (içeriden dışarıya)
Depebzen > ḣuşıe: V1w makaslamak (önüne, onunla)
Depehen > ḣuşıe: F1 arasında sıkılmak
Depehın > ḣuşıe: F1 canı sıkılmak (arada)
Depemen > ḣuşıe: F1 koklamak (arayı)
deṕeṫerewe bağıl
deṕeṫerewe fabje bağıl hız
deṕeṫerewe lebı bağıl nem
deṕeṫerewe zéqo bağıl hareket
Depḣen > ḣuşıe: V1w serpmek (araya)
Depḣenćehen > ḣuşıe: V1w süpürmek (arasına)
Depḣenćen > ḣuşıe: F1 süpürmek (arasına)
Depḣenćıćın > ḣuşıe: V1w süpürmek (arasından)
Depḣenćıhen > ḣuşıe: V1w süpürmek arasını
Depḣenćın > ḣuşıe: V1w süpürmek (arasını)
Depḣoćın > ḣuşıe: V1w eskitmek
Depḣotıćın > ḣuşıe: V1w kapmak (arasından)
Depḣotın > ḣuşıe: V1w kapmak (arasında)
Depıcen > ḣuşıe: F1 batırmak (sivri bir şeyi arasına)
Depıhan > ḣuşıe: F1 sıkılmak (arasında)
Deṕınen > ḣuşıe: F1 kalakalmak (araya)
deṕıṫağ sıkışık
deṕıtaĺ mandal
Deṕıṫen > ḣuşıe: V1w sıkmak (araya)
Deṕıṫın > ḣuşıe: V1w ezmek, sıkıştırıp preslemek (onunla)
depk ş'ıqo duvarcı
depk txaṕ yazı tahtası
depkı duvar
depkı degu' sağır duvar
depkı ḣen duvar örmek
depkı sıhat duvar saati
depkı suret duvar resmi
depkı txıĺıṕe duvar kağıdı
depkıdas duvara çakılan askılık
depkısuret afiş
depkışha harpuşta
depkızaf aplik
depkızew'u zad dikey perde
Depĺehen > ḣuşıe: F1 aramak (araya)
depĺehın göz gezdirmek (arada)
Depĺen > ḣuşıe: F1 bakmak (araya)
Depĺıhan > ḣuşıe: F1 gözle taramak (araya)
Depĺın > ḣuşıe: F1 bakmak (aradan)
depĺıṕ aralık (bakma yeri)
depĺıṕe bakılacak yer (bir yerin arasından)
depozit depozit
depresyon depresyon
Depseĺen > ḣuşıe: F1 konuşmak (birisiyle)
Depsen > ḣuşıe: F1 aydınlatmak (araya)
Depsewın > ḣuşıe: F1 yaşamak (birisiyle birlikte)
Depšıhan > ḣuşıe: F1 piriz yapmak (ara yerde)
Depsın > ḣuşıe: F1 ışımak (aradan)
Depsınćen > ḣuşıe: F1 hızlanmak (birisiyle)
Depşehın > ḣuşıe: F1 yoğurmak (arasından)
Depşen > ḣuşıe: F1 üflemek (araya)
depşerıhın yardım etmek
depşéy tırmanma
depş'eyen örmek (yukarı doğru yükseltmek)
depşıhajın girmek (araya)
Depşıhan > ḣuşıe: F1 sürünerek girmek (araya)
depşıhen yorulmak arasında
Depşın > ḣuşıe: F1 sürünerek çıkmak (arasında)
depşıṕ beraber yorul
depşıṕe yoruluncaya kadar
depşıréy tırmanıcı
Depşıyen > ḣuşıe: F1 tırmanmak
dep'un dikmek (arasını)
Depxehen > ḣuşıe: V1w bağlamak (araya)
Depxen > ḣuşıe: F1 bağlamak (araya)
depxen belemek
Depxıhen > ḣuşıe: F1 bağlamak (araya)
Depxın > ḣuşıe: V1w çekip almak (arasından)
deqo dewşew
deqoáğ evli
deqoáy yukarıya çık
deqoáyaṕ merdiven
déqoć varyant, tali
déqoć gurğao' dolaylı etki
déqoćın sapmak (etrafından)
Deqoden > ḣuşıe: F1 kaybolmak (araya)
deqodıćığ arasında kayboldu
Deqodıćın > ḣuşıe: F1 kaybolmak (aradan)
Deqodın > ḣuşıe: F1 kaybolmak (aradan)
deqoğu keşeğu evlenme çağı
deqoğаć yeni evli kadın
deqohğogu yörünge
deqojığ evlenmek (tekrar)
deqojın tekrar evlenmek (kadın)
Deqon > ḣuşıe: F1 evlenmek (kadın için)
Deqon > ḣuşıe: F1 gitmek (beraberinde)
deqon keşen evlenmek
Deqoreyehın > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (aradan)
Deqoreyen > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (araya)
deqoşağ girmek (içeri sessizce)
Deqoşen > ḣuşıe: F1 usulca araya girme
Deqoşın > ḣuşıe: F1 sıvışmak (aradan)
deqotejın eşlik ederek yolcu etmek
Deqoten > ḣuşıe: F1 girmek ( arasına)
Deqoten > ḣuşıe: F1 refakat etmek
Déqotexın > ḣuşıe: F1 inmek (eşliğinde aşağıya)
Deqoteyen > ḣuşıe: F1 çıkmak (daha yukarıya)
deqotıćın arasından kaybolması
Deqotın > ḣuşıe: F1 biraz ötelenmek (arasında)
deqoyać yukarı çıkma şekli
deqoyeğoáy yukarı çıkması zor
Deqoyen > ḣuşıe: F1 çıkmak (merdiven ile yukarı)
deqoyen terfi
Dequtın > ḣuşıe: V1p dökülmek (aradan)
derbzer terzi
derdes alel acele
derece terfi
derer dikiş diken
derıbzen terzilik
derıĺ derz
derıl delay derz dolgu
dermatit dermatit
dermatoloji dermatoloji
des olmak (içinde)
desay den dosya kabulü
desay ĺéğaten dosya uyarısı
desay qoáğep dosya gönderimi başarısız
desay riźeşüğep dosya yüklenemedi
desay şıap dosya mevcut değil
desay ştağ dosya alındı
desay wıkağ dosya kullanılamaz
desay yeğah dosya gönder
desay zıriğahıće dosya gönderdiğinde
dése ders
dešel derz
Dešelen > ḣuşıe: V1p derz yapmak
Dešelıćın > ḣuşıe: V1p sürmek (bir şeyi bir şeyin arasına)
Dešelın > ḣuşıe: V1p derzlemek
Desemerkewın > ḣuşıe: F1 şakalaşmak
Desen > ḣuşıe: F1 kar yağmak (arasına)
Desen > ḣuşıe: F1 saplamak (arasına)
Dešen > ḣuşıe: F1 pislemek (arasına)
dešenĺağ kaymak (aşağıya, yana)
Dešenĺen > ḣuşıe: F1 kaymak (bir şeyin arasına)
Dešenĺexın > ḣuşıe: F1 kaymak (aşağıya)
Dešenĺeyen > ḣuşıe: F1 sürünerek yukarıya ötelenmek
Dešenĺḣen > ḣuşıe: F1 kaymak (onunla)
Dešenĺın > ḣuşıe: F1 kaymak (aradan)
Dešentḣen > ḣuşıe: F1 kaymak (onunla)
Dešentḣın > ḣuşıe: F1 kaymak (aradan)
Dešentḣon > ḣuşıe: V1p kazımak (onunla)
Dešentḣućın > ḣuşıe: V1p sıyırmak (aradan)
Dešentḣun > ḣuşıe: V1p sıyırmak (onunla)
dešešen beraber çekişmek
dešeşüten kaymak beraber
Dešeşütın > ḣuşıe: F1 kaymak (arasından)
Desexın > ḣuşıe: V1p mahvolmak (onunla)
desey dosya
desey deĺhen dosyalamak
desımecen hastalanmak (birlikte)
Desın > ḣuşıe: F1 oturmak (arasından)
Désın > ḣuşıe: F1 yüzmek (beraber)
desıṕ kalınacak yer
desıṕe arasında oturuncaya kadar
dešıren araya fışkırma
Dešıreyen > ḣuşıe: F1 fışkırmak (yukarı)
Desısehen > ḣuşıe: F1 sallanmak (arasından)
Dešıšıhan > ḣuşıe: F1 ezmek (arasında)
Desısın > ḣuşıe: F1 sallanmak (birlikte)
Dešıtḣen > ḣuşıe: V1p içeriye çizmek
dešıwı iki kapılı bir han
dešıwıć kırınım
desibel desibel
desimetre desimetre
desinatör desinatör
desmecen birlikte acı çekmek
destehen yanmak arasında
Destıćın > ḣuşıe: F1 yanmak (aradan)
Destıhan > ḣuşıe: F1 yanmak (arasında)
Destın > ḣuşıe: F1 yanmak (beraberinde)
Deş'ahen > ḣuşıe: V1p kapatmak beraber altına
deşarj deşarj
deşay elevatör
deşay çekmek (yukarı asılmak)
Deşećın > ḣuşıe: V1p dışarı çıkmak (beraber )
Deşeçın > ḣuşıe: V1p çile çekmek (birisiyle)
deşefen alışveriş etmek (birisiyle)
Deşefın > ḣuşıe: V1p satın almak (beraber)
Deş'ehen > ḣuşıe: V1p örmek (arasından)
Deş'ehın > ḣuşıe: V1p yapmak (aradan)
Deşeın > ḣuşıe: V1p sabretmek (onunla, orada)
déşejen birlikte götürmek
deşejın yanında götürmek
Deşekéhen > ḣuşıe: V2p
Deşen > ḣuşıe: V1p çekmek (arasına)
Deş'en > ḣuşıe: V1p bağlamak (araya)
Déş'en > ḣuşıe: F1 oyun oynamak (birisiyle)
deşex aşağıya çek
Deşexın > ḣuşıe: V1p yana akma,taşmak
Deş'exın > ḣuşıe: V1p dışarıya çıkarmak (beraber )
déşexın aşağıya beraber çek
deşeyaĺ lift
Deşeyen > ḣuşıe: V1p çekmek (yukarıya)
Deş'eyen > ḣuşıe: V1p örmek (duvarı yukarıya doğru)
Deşeyićın > ḣuşıe: V1p ileri sürmek (aradan)
Deşeyin > ḣuşıe: V1p aralıktan dışarıya uzatmak
deşeyyex asansör
Deşhaxın > ḣuşıe: F1 erinmek (bir şeyi yapmaya)
deş'ıćıjın içinden eski hale getirme
Deş'ıćın > ḣuşıe: V1p yapmak (aradan)
deş'ıćın işlemek (arasını)
deşığoáy dışarı çıkarılması zor
Deşığon > ḣuşıe: F1 yas tutmak (birlikte)
deşığoşüı dışarı çıkarılması kolay
deşığu ceviz, sarımsak, biberli kahvaltılık
Deş'ıhan > ḣuşıe: V1p ekmek, yapmak (arasında)
deşıjın çekip götürmek (bir yerden)
deşıĺ yükseltgen
Deşın > ḣuşıe: V1p çıkarmak (aradan)
Deş'ın > ḣuşıe: V1p yapmak (ortaklaşa)
Déş'ın > ḣuşıe: F1 destek çıkma
Deşınehen > ḣuşıe: F1 korkmak (ara yerde)
deşıṕ çekim yeri
Deşıpehen > ḣuşıe: F1 ayıklamak (araya)
Deşıpken > ḣuşıe: V1w gerçekleştirmek
Deşıṫehen > ḣuşıe: V1p ezmek (araya)
Deşıṫehın > ḣuşıe: F1 yorulmak, yoğurmak (arasında)
Deşıyen > ḣuşıe: V1p çekmek (yukarıya)
deşöhın aşağıya beraber koşmak
Deştehen > ḣuşıe: F1 donmak (araya)
deştehın donmak arsında
Deşten > ḣuşıe: V1p almak (birlikte bir şeyi)
Deştıćın > ḣuşıe: F1 donmak (aradan)
Deştıhan > ḣuşıe: F1 donmak (arada)
Deşüćın > ḣuşıe: F1 çürümek (aradan)
Deşühan > ḣuşıe: F1 çürümek (araya)
Deşün > ḣuşıe: F1 emmek (aradan)
Deşütıreyen > ḣuşıe: F1 zıplamak (yukarıya)
Deşxehen > ḣuşıe: V1p yemek yemek arasında
Deşxen > ḣuşıe: F1 yağmak (arasına)
Deşxen > ḣuşıe: F1 yamayı yapıştırmak (arasına)
Deşxıćın > ḣuşıe: V1p yemek (aradan)
Deşxın > ḣuşıe: V1p yemek
deşxın katık
deşxın meze
deşxın kenejığ artan yemekler
deşxını katık yemek
deşxınıpḣ yemeklik
Deşxıpšın > ḣuşıe: F1 gülümsemek (aradan)
det ara yerde
detay detay
Detecın > ḣuşıe: F1 ayağa kalkmak (birine)
Deṫećın > ḣuşıe: F1 sökmek (aradan)
deṫehın kazmak (arasını)
Detekon > ḣuşıe: V1p atmak (araya)
Detekoxın > ḣuşıe: V1p biçmek (onunla)
deteḱuáğ dökük (arasında)
detekujın dökmek (arasında)
Detekun > ḣuşıe: V1p atmak (aradan)
detekuṕe döküm yeri (içeriden dışarıya)
Deṫen > ḣuşıe: F1 eşmek (beraber)
Deṫeṕućın > ḣuşıe: V1w sökülmek (aradan)
Deṫeṕun > ḣuşıe: F1 sökülmek (aradan)
Deterezen > ḣuşıe: F1 araya girmek
Deṫeṫın > ḣuşıe: F1 akmak (aradan)
Dethaćıhan > ḣuşıe: V1p yıkamak (arasını)
dethalen arasında boğulmak
Dethalıhan > ḣuşıe: V1p boğmak (arasında)
Detḣen > ḣuşıe: F1 mutlu olmak (birisiyle)
Detḣıhan > ḣuşıe: V1p keyf yapmak (arada)
Detḣın > ḣuşıe: V1p kopartmak (aradan)
detḣojın doldurmak (arasına)
Detḣon > ḣuşıe: F1 doldurmak (arasına)
Detḣon > ḣuşıe: F1 saldırmak (arasına)
Detḣućın > ḣuşıe: V1p kazımak (arasından)
Detḣun > ḣuşıe: V1p kürümek, atmak (arayı)
detḣuyen arasını kürümek
Deṫıćın > ḣuşıe: V1p kazmak (bir şeyin arasını)
Detığon > ḣuşıe: F1 çalmak (beraber)
Detığućın > ḣuşıe: V1p araklamak (aradan)
deṫıhan kazmak (arasını)
Detın > ḣuşıe: F1 durmak (arasından)
Deṫın > ḣuşıe: V1p kazmak (arasını beraber)
Deṫırgon > ḣuşıe: F1 dürtmek (araya)
deṫıshajın yerleşmek (eski yerine çekilmek)
Deṫıshan > ḣuşıe: F1 oturmak (araya)
deṫısıćın onunla beraber oturmak
Deṫısın > ḣuşıe: F1 oturmak (beraber)
detqon arasına damlamak
Deṫqon > ḣuşıe: V1p damlamak (araya)
Detqoxın > ḣuşıe: F1 erimek (arasında )
detumığ kayıp (birisiyle birlikte)
detumın kaybolmak, görünmemek (birisiyle birlikte)
Deṫupşıćın > ḣuşıe: V1w salmak (aradan)
Deṫupşın > ḣuşıe: V1w göndermek (birlikte)
detxaṕ rehber
detxejın yazmak (arasına yeniden)
Detxen > ḣuşıe: F1 yazmak (araya)
detxer, yitxer içindekiler
detxıćıjın yazmak (bir şeyi bir şeyin içinden)
deuben yaslamak (birşeyin arasına)
Deućın > ḣuşıe: F1 ses gelmek (aradan)
deuğ çakılı (ara yerde)
deuĺ'ağ arasına tutturuldu
Deuĺ'en > ḣuşıe: V1p çakmak (arasına)
Deun > ḣuşıe: V1p sokmak (arasına)
Deunćen > ḣuşıe: F1 iteklemek (araya)
déw ritim
dewağ içine çöktü
Dew'an > ḣuşıe: F1 batmak (arasına)
dewaqo davacı
deway kalkık
dewayew kalkıkça, yukarı kotta
dewbıten kıstırmak
Déwećın > ḣuşıe: F1 hedefin yanına atış, hedefte sapma
déwećıqogore qon sağa sola yalpalıyarak gitmek
dewedaşx yemeğe iştirak
Dewehen > ḣuşıe: F1 vurmak (arasına )
Dewehın > ḣuşıe: F1 götürmek (onunla)
Deweĺewıhan > ḣuşıe: F1 yorulmak (arasında )
Dewen > ḣuşıe: F1 batmak (araya)
Déwen > ḣuşıe: F1 ritim
deweyağ hopladı yukarıya
Deweyen > ḣuşıe: F1 atmak (yukarısına)
Dewgoşın > ḣuşıe: V1p çekmek (yanından)
Dewğoyen > ḣuşıe: V1p tolamak (beraber )
Dewıben > ḣuşıe: V1w tepelemek (araya)
Dewıbetıhan > ḣuşıe: V1w kırmak arasında parçalıyarak
Dewıbğon > ḣuşıe: V1w yaymak (araya)
Dewıbıćın > ḣuşıe: V1w kesmek (aradan)
Dewıbın > ḣuşıe: V1w dedikodu yapmak (beraber)
dewıbıtağe sıkıştırıldı arasına
Dewıbıten > ḣuşıe: V1w tutmak (araya)
Dewıbıtıhan > ḣuşıe: V1w kapatmak (bir yere)
Dewıbıtın > ḣuşıe: V1w tutmak (beraberinde)
Dewıblen > ḣuşıe: V1w başlamak
Dewıbzen > ḣuşıe: V1w biçmek (araya)
Dewıbzıhan > ḣuşıe: V1w biçmek arasında
Dewıceğun > ḣuşıe: V1w kanıksamak
Dewıćıhan > ḣuşıe: F1 arada öldürmek
Dewıćın > ḣuşıe: F1 atış etmek (aradan)
dewıçöáğ araya bastı, birikti
dewıçöáṕ ayak basılacak yer (içeride)
Dewıçön > ḣuşıe: F1 durmak (araya)
Dewıçüćın > ḣuşıe: F1 durmak (aradan)
Dewıçün > ḣuşıe: F1 durmak (beraberinde)
Dewıfehen > ḣuşıe: V1w içine eğmek (araya)
Dewıgoşen > ḣuşıe: F1 paylaştırmak (birisiyle)
Dewıgoşın > ḣuşıe: V1w paylaşmak (birisiyle)
dewığ çöktü içinin kenarı
Dewıḣumen > ḣuşıe: V1w kapatıp, üstünü örtmek (araya)
dewıjın geçirmek, çıkarmak (arasından)
Dewıjüntxen > ḣuşıe: F1 tükürmek (araya)
Dewılerećın > ḣuşıe: F1 devirilmek (beraber)
Dewılewıhen > ḣuşıe: F1 yorulmak (araya)
Dewılewın > ḣuşıe: F1 yorulmak (birlikte)
Dewın > ḣuşıe: V1w ipliği geçirmek (aradan)
Dewınećen > ḣuşıe: V1w boşaltmak (araya)
Dewınećın > ḣuşıe: V1w boşaltmak (birisiyle birlilkte)
dewıneğon içeride hane sahibi olma
Dewıneḣon > ḣuşıe: F1 mahvolmak (bir yerde birarada)
Dewıneḣun > ḣuşıe: F1 mahvolmak (birinin yanında)
Dewınezıhan > ḣuşıe: F1 başı dönmek (içeride)
dewıpćağ katlanarak toplanmış
Dewıpćehen > ḣuşıe: F1 aralıklı biçmek (araya)
dewıpćehın içeriden biçme
Dewıpćen > ḣuşıe: V1w katlamak (eteği veya uçları toplayıp bir şeyin içine sokmak)
dewıpćeten kesmek parçalıyarak arasında
Dewıpćıćın > ḣuşıe: V1w kesmek (aradan)
Dewıpćıhan > ḣuşıe: V1w öldürmek arasında
Dewıpćın > ḣuşıe: V1w kesmek (aradan)
dewıṕeṕen sıkıştırmak üstüste arasına
Dewıṕeṕın > ḣuşıe: V1w yoğurmak, birşeyler yapmak (birlikte)
Dewıpḣen > ḣuşıe: V1w serpmek (araya)
Dewıpḣıhan > ḣuşıe: V1w bağlamak arasına
dewıpḣoáhen kırpmak (ara yerde)
Dewıpḣohen > ḣuşıe: F1 traşlamak (araya)
Dewıpḣon > ḣuşıe: V1w sermek (araya)
Dewıpḣućın > ḣuşıe: V1w arasını biçmek
Dewıṕoon > ḣuşıe: V1w ditmek (araya)
Dewıpsehen > ḣuşıe: V1w traşlama (araya)
Dewıpsen > ḣuşıe: V1w rendelemek (araya)
Dewıpšen > ḣuşıe: V1w atmak, yaymak (arasına)
Dewıpseyen > ḣuşıe: V1w yaslamak (arısına)
Dewıpsıćın > ḣuşıe: V1w kesmek (aradan)
Dewıpsıhan > ḣuşıe: V1w yontmak (araya)
Dewıpxehen > ḣuşıe: V1w bağlamak (onunla)
Dewıpxen > ḣuşıe: V1w bağlamak (ününe)
dewıqoreyağ yuvarlanmak (araya)
Dewıqoreyen > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (araya)
Dewıqoreyićın > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (aradan)
Dewısen > ḣuşıe: V1w yaslamak (arasına)
Dewıšeṕun > ḣuşıe: V1w kirletmek (onunla)
Dewıseyen > ḣuşıe: V1w yaslamak (arasına)
Dewışefın > ḣuşıe: V1w gizlemek (beraber)
Dewışen > ḣuşıe: V1w sıkıştırmak (araya)
Dewışerehen > ḣuşıe: V1w sarmak (birlikte)
Dewışetın > ḣuşıe: V1w arasında preslemek
Dewışörećen > ḣuşıe: V1w devrilmek (araya)
Dewışörećın > ḣuşıe: V1w devrilmek (aradan)
Dewışü'eyin > ḣuşıe: V1w kirlenmek (beraber)
Dewıṫereḣen > ḣuşıe: V1w burmak (arasında)
dewıṫereḣığ içine birlikte sarılan
Dewıṫereḣın > ḣuşıe: V1w dürmek (aradan)
dewıteşöáğ azgın, kontrolsuz (bir yerde rahatsız edici davranmak)
Dewıteşöhen > ḣuşıe: F1 azmak, bela olmak (bir bölgede)
dewıteşöhın şımarmak aşırı derecede bir yerde
Dewıteşön > ḣuşıe: F1 azmak (birisiyle)
dewıtığ çentik
dewıtıjın koparmak (arasından)
Dewıtın > ḣuşıe: V1w kopartmak (aradan)
Dewıtınehen > ḣuşıe: V1w dövmek (araya)
Dewıtının > ḣuşıe: V1w dayak atmak, birini pataklamak
Dewıtısen > ḣuşıe: F1 pülverize etmek (araya)
Dewıṫonćen > ḣuşıe: V1w katlamak (aradan)
Dewıṫupşıhan > ḣuşıe: V1w salmak (araya)
Dewıṫupşın > ḣuşıe: V1w salmak (aradan)
Dewıtxen > ḣuşıe: V1w dökmek (sıvıyı arasına)
Dewıtxınźen > ḣuşıe: V1w elemek (araya)
Dewıwćıhan > ḣuşıe: V1w dövmek (içeride birisini)
Dewıxın > ḣuşıe: V1w bitirmek (beraberinde)
dewızendın içini sıkıca doldurmak
Dew'on > ḣuşıe: V1p çentiklemek (araya)
dewseyaĺ klasör
dewseyaĺer keğaĺağo' klasörü göster
dewseyaĺer zebleḣu' klasörü değiştir
dewtığ gedik
dewṫonćen katlamak arasına
Dew'uben > ḣuşıe: V1w yaslamak (arasına)
Dew'un > ḣuşıe: F1 çentiklemek
dex alma, yerinden çıkarma
dex geçiş
dexağe güzellik
dexağe letafet
dexağo zerafet
dexaĺ makyaj
dexaĺe süs
dexao güzelce
dexaşe güzel (çok)
dexe oál tatlı dilli
dexe ub cana yakın
Dexećas kız ismi
dexećay dilber
dexećayew güzellikle
dexedaxew güzellikle
dexeded güzel (çok)
dexeğaće güzellikle
dexeğu güzellik (tavı)
dexeğuṕe güzellik dönemi
Dexej erkek ismi
Dexejan kız ismi
Dexejı erkek ismi
Dexekaş erkek ismi
dexelın gamze
dexen güzel olmak
dexenağo dexenağo
Dexenağu kız ismi
dexenapśe güzel kaşlı
Dexenef kız ismi
Dexenequ kız ismi
dexenığ güzellik
dexenığ zarafet
dexeoáĺ hoş sohbet
Dexepsı kız ismi
dexešıqu' narin, cici
Dexeub kız ismi
Dexewes kız ismi
dexezać
dexığ sapık
dexığoáy almak,çekmesi zor (aradan)
dexığoşüı almak,çekmesi zor (kolay)
dexıjın defin etmek
Dexın > ḣuşıe: V1p almak (aradan)
dexıṕ alım yeri (aradan)
dexıṕe arasından çıkartılacak yer
dexıṕe geçilebilecek yer
Dexsas kız ismi
dey bayağı (adi)
dey ded fena halde
Dey lıye meḣu nah, değu lıye ḣurep Kötülüğün fazlası olur, iyiliğin olmaz.
Deyen > ḣuşıe: V1p sıvamak (arayı)
deyew kötü bir şekilde
Deyı pş’ew şüı wışımıguğ Kötü yapıp iyiyi umma
deyi feci
deyi fena
deyi kötü
deyided berbat
deyidedew çok kötü durumda
deyidedneḣ çok fena olsada
deyiğe fenalık
deyiğe ş'en kötülük yapmak
deyiğeće kötülükle
deyiḣun fenalaşmak
deyimiy değumiy kötüysede iyisede
deyineḣ fena olsada
deyinığ kötülük
deyinığeće kötülüğü ile
deyio kötüce
deyixep kötü değil
déźeć yana atmak
déźećın atmak (arasına yeniden)
Dezeğen > ḣuşıe: F1 kalmak (araya)
deźejın atmak (arasına)
Deźen > ḣuşıe: V1p atmak (araya)
dezenfekte dezenfekte
dezéqoáće davranış şekli
dezéqoáće muamele
Dezéqohen > ḣuşıe: F1 gezinmek (hastanın ayaküstü kısa süreyle)
dezéqon davranmak
Dézequhen > ḣuşıe: F1 gezinmek (arasında )
dezeref izdiham
dezerefıć aralıktan bir birini kovma def etme
dezerefın üşüşmek (dışarı)
dézereğaşt birlikte hareket etme
dézereğebećın ellemek beraber dışarıya doğru
dezereğebenen ellemek hepsi beraber arasına
dezereğeçex koşmak beraber içinde
dezereğeçexın inmek (birlikte kayarak)
dezereğeçıyen koşmak, koşuşturmak (yukarıya)
dezereğeçöḣon sürünerek topluca içeri girmek
dezereğeçöḣoyen çıkmak (topluca yukarıya)
dezereğeçöḣun sürünerek topluca dışarı çıkmak
dezereğefen sığmak (araya)
dezereğehan girmek beraber arasına
dézereğehıx ayarttı birbirlerini
dézereğehıxın geçişmek (birlikte)
dezereğeḣuşütın kaydırmak hepsi birbirini dışarıya
dezereğeĺeden aralığa bir birini kovalamak
dezereğeĺetın aralıktan bir birini kovmalayarak dışarı fırlama
dezereğepćeteyen zıplamak (birlikte yukarıya)
dezereğepĺen bakmak (birlikte içeriye)
dezereğepĺın bakmak (dışarıya)
dezereğepĺıyen bakmak (birlikte yukarıya)
dezereğepşıhan aralıkta bir birini yormak
dezereğepşın sürünerek dışarı çıkmak (birlikte)
dezereğepşıyen çıkmak (birlikte sürünerek yukarıya)
dézereğeqoćın saptırmak hepsini beraber arasında
dezereğeqoten aralıktan bir birini yukarıya öteleme
dezereğeqoyen çıkmak (birlikte yukarıya)
dezereğešenĺexın sürünerek topluca aşağıya kaymak
dézereğeşten hep bir ağız olmak
dezereğetekon bir birlerini aralığa düşürmek
dezereğewıçön dikiltmek hepsini beraber arasına
dezereğexın birbirlerini ayartmak
dezereğezıćın bir birlerini aralıktan şürmek, çıkartmak
dezereğezıhan bir birlerini aralığa sokmak,kovalamak
dezereğoyen toplanmak (birlikte içeriye)
dezerehan aralığa bir birini sokmak
dezereĺeşön aralığa bir birini çekiştirmek
dezereşejın girmek beraber arasına
dezereşen aralığa doğru bir birini yürütmek
dezereşeyen çıkmak (yukarıya hep birlikte destekle)
dezereşın çıkmak (birlikte dışarıya)
dezeşıhağ kaldığı yerde canı sıkıldı
Dezeşıhan > ḣuşıe: F1 usanmak (araya)
Dézeşıhan > ḣuşıe: F1 usanmak (bir yerde, bir arada)
Dézeşın > ḣuşıe: F1 bıkmak (birisinden)
dezewantaj dezavantaj
dézğaşt tarftar
dézğaştere destekçi
dézğaştere taraftar
deźığ karık
dezıjın düşmek (arasından)
deźıjın atmak (arasında)
Dezın > ḣuşıe: F1 düşmek (aradan)
Deźın > ḣuşıe: V1p atmak (aradan)
Deźıxın > ḣuşıe: V1p arttırmak
Deźıyen > ḣuşıe: V1p atmak (yukarı)
dezimığaştere tarafsız
dezqoh uydu
dezqoh gezegen
deхeon lütfetmek
deхаğe güzellik
dıabeĺeben ellemek gelişigüzel altına
dıć dikim şekli
Sımıwdegu' ! Başımı ağrıtma, kafa ütüleme
Dıće > ḣuşıe: F2b dikmek (dikiş)
Dıćeaben > ḣuşıe: F1 el atmak (beraber altına)
Dıćeabıćın > ḣuşıe: F1 ellemek (beraber altından)
Dıćeabın > ḣuşıe: F1 ellemek (beraber altından)
Dıćean > ḣuşıe: F1 ellemek (beraber altına)
Dıćebenen > ḣuşıe: F1 dalmak, saldırmak (beraber altına)
Dıćeblen > ḣuşıe: V1w tutuşmak (beraber altına)
Dıćebzıćın > ḣuşıe: V1w kesmek (beraber altından)
Dıćećın > ḣuşıe: F1 ayrılmak (beraber altından)
dıćeçerezıćın kıvrılmak (beraber altından)
Dıćeçın > ḣuşıe: V1p koparmak (beraber altından)
Dıćeçöḣon > ḣuşıe: F1 sürünmek (beraber altına)
Dıćeçöḣun > ḣuşıe: F1 sürünmek (beraber altından)
Dıćedıćın > ḣuşıe: V1p dikmek (beraber altından)
Dıćefehen > ḣuşıe: V1p yaymak (beraber altına)
Dıćefen > ḣuşıe: F1 düşmek (beraber altına)
Dıćefın > ḣuşıe: V1p kovmak (beraber altından)
Dıćeguşüın > ḣuşıe: F1 sevinmek (beraber altından)
dıćeğeabıćın elletmek hepimizi altınan dışarıya
Dıćeğean > ḣuşıe: V1b ellemek hepimizi altına
Dıćeğebenen > ḣuşıe: V1b elletmek hepimizi altına
Dıćeğeçöḣon > ḣuşıe: V1b sürüklemek (beraber altına)
Dıćeğeçöḣun > ḣuşıe: V1b sürüklemek (beraber altından)
Dıćeğefen > ḣuşıe: V1b düşürmek (beraber altına)
Dıćeğeguşüın > ḣuşıe: V1b sevindirmek (beraber altından)
Dıćeğeguşüxon > ḣuşıe: V1b
Dıćeğeğoĺhan > ḣuşıe: F1 yatırmak (beraber altına)
Dıćeğeğućın > ḣuşıe: V1b kurutmak (beraber altından)
Dıćeğeḣon > ḣuşıe: V1b kaçırtmak (beraber altından)
Dıćeğeḱoşıćın > ḣuşıe: V1b kaçırmak (beraber altına)
Dıćeğeĺeden > ḣuşıe: V1b daldırmak (beraber altına)
Dıćeğeĺetın > ḣuşıe: V1b yatırmak (beraber altından)
Dıćeğenen > ḣuşıe: V1b takmak (beraber altından)
Dıćeğeṕınen > ḣuşıe: V1b tutmak (beraber altına)
Dıćeğepıtehen > ḣuşıe: V1b sıkılamak (beraber altına)
Dıćeğeṕıyićın > ḣuşıe: V1b çıkartmak (beraber altından)
Dıćeğeqodın > ḣuşıe: V1b yok etmek (altında, onunla)
Dıćeğeqoreyen > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (beraber altına)
Dıćeğeqoten > ḣuşıe: V1b ötelemek (beraber altına)
Dıćeğeqotın > ḣuşıe: V1b ötelemek (beraber altından)
Dıćeğešentḣen > ḣuşıe: V1b kaydırmak (beraber altına)
Dıćeğešeşütın > ḣuşıe: V1b kaydırmak (beraber altından)
Dıćeğešıbğućın > ḣuşıe: V1b kovmak (beraber altından)
Dıćeğesın > ḣuşıe: V1b oturtmak (beraber altından)
Dıćeğešıren > ḣuşıe: V1b fışkırtmak (beraber altına)
Dıćeğešıreyen > ḣuşıe: V1b fışkırtmak (beraber altına)
Dıćeğestehen > ḣuşıe: V1b yakmak (beraber altına)
Dıćeğestehın > ḣuşıe: V1b yakmak (beraber altından)
Dıćeğestıćın > ḣuşıe: V1b yakmak (beraber altından)
Dıćeğestın > ḣuşıe: V1b yakmak (beraber altından)
Dıćeğeşın > ḣuşıe: V1b sürmek (beraber altından)
Dıćeğetekon > ḣuşıe: V1b dökmek (beraber altına)
Dıćeğetekun > ḣuşıe: V1b dökmek (beraber altından)
Dıćeğeṫeṫen > ḣuşıe: V1b pelte halinde akıtmak (beraber altına)
Dıćeğeṫeṫın > ḣuşıe: V1b pelte halinede akıtmak (beraber altından)
Dıćeğeṫıshen > ḣuşıe: V1b oturtmak bizi altına
Dıćeğeṫısıćın > ḣuşıe: V1b dışarı oturtmak (beraber altından)
Dıćeğeṫqon > ḣuşıe: V1b damlatmak (beraber altına)
Dıćeğeṫqun > ḣuşıe: V1b damlatmak (beraber altından)
Dıćeğewen > ḣuşıe: V1b bastırmak, batırmak (beraber altına)
Dıćeğewıçön > ḣuşıe: V1b koymak (beraber altına)
Dıćeğewıçüćın > ḣuşıe: V1b dışarı koymak (beraber altından)
Dıćeğewıqoreyićın > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (beraber altından)
Dıćeğewıqoreyin > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (beraber altından)
Dıćeğewıtısen > ḣuşıe: V1b tozutmak (beraber altına)
Dıćeğezehen > ḣuşıe: V1b sıkıştırmak bizi altına
Dıćeğezıćın > ḣuşıe: V1b sürmek (beraber altından)
Dıćeğezıhen > ḣuşıe: V1b sıkıştırmak bizi altına
Dıćeğezın > ḣuşıe: V1b düşürmek (beraber altından)
Dıćéğeźın > ḣuşıe: V2b attırmak, bıraktırmak (onunla)
Dıćeğoĺhan > ḣuşıe: F1 yatmak (beraber altına)
Dıćeğoyen > ḣuşıe: V1p toplamak (beraber altına)
Dıćehan > ḣuşıe: F1 girmek (beraber altına)
Dıćeḣopsın > ḣuşıe: F1 imrenmek (beraber altından)
Dıćeḣućın > ḣuşıe: V1p olmak (beraber altından)
Dıćeḣumen > ḣuşıe: V1p örtmek (beraber altına)
Dıćeḣuşütın > ḣuşıe: f1 fırlamak (beraber altından)
Dıćejöhen > ḣuşıe: V1p kaynayarak pişmek (altında, onunla)
Dıćejüćın > ḣuşıe: V1p sancının geçmesi (beraber altından)
Dıćeḱon > ḣuşıe: V1p tepelemek (beraber altına)
Dıćekuten > ḣuşıe: V1p kırmak (beraber altına)
Dıćekutıćın > ḣuşıe: V1p kırılmak (beraber altından)
Dıćekuzen > ḣuşıe: V1p sıkmak (beraber altına)
dıćeĺ refakat etmek (hastaya)
Dıćeĺećehen > ḣuşıe: V1p girmek arkasından altına
Dıćeĺećın > ḣuşıe: V1p silmek (beraber altına)
Dıćeĺeden > ḣuşıe: V1b silmek (beraber altından)
Dıćeĺejen > ḣuşıe: V1p koşmak (peşinden, onunla)
Dıćelejıćın > ḣuşıe: V1p ekitmek (altında, onunla)
Dıćelelın > ḣuşıe: V1p sarkmak (beraber altına)
Dıćeĺesen > ḣuşıe: V1p etrafında dönmek (beraber altına)
Dıćeĺeşön > ḣuşıe: V1p bulamak (beraber altına)
Dıćeĺeşühen > ḣuşıe: V1p çekmek hepimizi altına
Dıćeĺeşün > ḣuşıe: V1p sürüklemek (beraber altına)
Dıćeĺetın > ḣuşıe: V1p sürümek (beraber altına)
Dıćeĺeun > ḣuşıe: V1p rica etmek (onunla)
Dıćeĺıcen > ḣuşıe: V1p fırlamak (beraber altından)
Dıćeĺ'ıćın > ḣuşıe: V1p ölmek (beraber altından)
Dıćeĺın > ḣuşıe: F1 refakat etmek, yanında kalmak
dıćeĺıqo ardı sıra eşlik etmek
dıćeĺıqon peşisıra yürümek
Dıćeĺıtḣon > ḣuşıe: F1 yatar durumda olmak (beraber altından)
Dıćeĺıwen > ḣuşıe: V1p batmak (altına peşine, onunla)
Dıćeĺıźın > ḣuşıe: V1p atmak (altından peşinden, onunla)
Dıćenen > ḣuşıe: V1p saymak (beraber altına)
Dıćenešehen > ḣuşıe: F1 ummak (bir kimsenin arkasından, onunla)
Dıćenešın > ḣuşıe: V1p ummak (bir kimsenin arkasından, onunla)
Dıćeonṫen > ḣuşıe: V1p bırakmak (beraber altına)
Dıćeonṫıćın > ḣuşıe: V1p eğmek (beraber altına)
Dıćepḣen > ḣuşıe: V1w sıkılmak (beraber altından)
Dıćepḣenćıćın > ḣuşıe: V1w süpürmek (altından, onunla)
Dıćepḣotıćın > ḣuşıe: F1 kapmak (altından, onunla)
Dıćepḣotın > ḣuşıe: V1w süpürmek (beraber altından)
Dıćepıcen > ḣuşıe: f1 kapmak (beraber altından)
Dıćeṕıṫen > ḣuşıe: V1w sıkmak (beraber altına)
Dıćepĺehen > ḣuşıe: F1 aramak (beraber altına)
Dıćepĺen > ḣuşıe: V1w bakmak (beraber altına)
Dıćepĺın > ḣuşıe: V1w bakmak (beraber altından)
Dıćepsen > ḣuşıe: V1w aydınlatmak (beraber altına)
Dıćepsın > ḣuşıe: V1w ışımak (beraber altından)
Dıćepşehen > ḣuşıe: V1w yoğurmak (beraber altına)
Dıćepxehen > ḣuşıe: V1w bağlamak (beraber altına)
Dıćepxen > ḣuşıe: V1w bağlamak (beraber altına)
dıćeqoreyehen altına yuvarlanalım
Dıćeqoreyen > ḣuşıe: V1p yuvarlanmak (beraber altına)
Dıćeqoşın > ḣuşıe: V1p sıvışmak (beraber altından)
Dıćeqoten > ḣuşıe: V1p ötelenmek (beraber altına)
Dıćeqotın > ḣuşıe: V1p ötelenmek (beraber altından)
Dıćequtın > ḣuşıe: V1p dökülmek (beraber altından)
Dıćerıćın > ḣuşıe: V1p ayrılma, uzaklaşma (onunla)
Dıćerıçın > ḣuşıe: V1p koparmak (kenarından, onunla)
Dıćerıden > ḣuşıe: V1b dikmek (bir kumaşı bir şeyin kenarına, onunla)
Dıćerıfen > ḣuşıe: V1p sığmak (bir şeyi bir şeyin yanına, onunla)
Dıćerıfın > ḣuşıe: V1p kovmak (kenarından, onunla)
Dıćerığeçın > ḣuşıe: V1b sürmek, ayırmak (kenarından, onunla)
Dıćerığefen > ḣuşıe: V1b sığdırmak (bir şeyi bir şeyin kenarına, onunla)
Dıćerığeğoĺhan > ḣuşıe: V1b yatırmak (birisinin yanına, onunla)
Dıćerığeĺın > ḣuşıe: V1b yatırmak (birisini birisinin yanında, onunla)
Dıćerığepćen > ḣuşıe: V1b yapıştırmak (kenarına, onunla)
Dıćerığeqoten > ḣuşıe: V1b yanaştırmak (kenarına, onunla)
Dıćerığeqotın > ḣuşıe: V1b ayrımak (kenarından, onunla)
Dıćerığesın > ḣuşıe: V1b oturtmak (birisini birisinin yanında, onunla)
Dıćerığetekun > ḣuşıe: V1b sıyırmak, dökmek (dış yüzeyini, onunla)
Dıćerığetın > ḣuşıe: V1b ayakta durdurmak (birisini birisinin yanında, onunla)
Dıćerığeṫıshen > ḣuşıe: V1b oturtmak hepimizi altına
Dıćerığewıçüćın > ḣuşıe: V1b çekip ayırmak (bir şeyi bir şeyin kenarından, onunla)
Dıćerığezıćın > ḣuşıe: V1b ayırmak (kenarından, onunla)
Dıćerığezıhen > ḣuşıe: V1b sıkıştırmak hepimizi altına
Dıćerığezın > ḣuşıe: V1b düşürmek (bir şeyi yanından, onunla)
Dıćerığohen > ḣuşıe: V1p kurumak (kenarında yapışık, onunla)
Dıćerığoĺhen > ḣuşıe: V1p yatırmak hepimizi altına
Dıćerığoyen > ḣuşıe: V1p toplamak (birşeyleri yanına, onunla)
Dıćerıhen > ḣuşıe: V1p almak altına
Dıćerıjehen > ḣuşıe: V1p yapışıp pişmek (kenarında, onunla)
Dıćerıkuzen > ḣuşıe: V1p sıkıştırmak, vidalamak (bir şeyin altına, onunla)
Dıćerıĺećıćın > ḣuşıe: V1p silmek (bir şeyi bir şeyin yanından, onunla)
Dıćerıĺetın > ḣuşıe: V1p fırlamak (bir şeyin yanından, onunla)
Dıćerıĺhen > ḣuşıe: V1p koymak altına
Dıćerıĺın > ḣuşıe: F1 yatmak (birisini birisinin yanında, onunla)
Dıćerısın > ḣuşıe: F1 eşlik etmek (oturarak)
Dıćerıstıhen > ḣuşıe: V1p yanmak (bir şeyi bir şeyin kenarında, onunla)
Dıćerıxın > ḣuşıe: V1p almak, uzaklaştırmak (bir şeyi yanından, onunla)
Dıćešelen > ḣuşıe: V1p karalamak (beraber altına)
Dıćešelıćın > ḣuşıe: V1p karalamak (beraber altından)
Dıćešenĺın > ḣuşıe: V1p kaymak (beraber altından)
Dıćesın > ḣuşıe: F1 oturmak (beraber altından)
Dıćeşın > ḣuşıe: V1p çıkarmak (beraber altından)
Dıćeşxıćın > ḣuşıe: V1p yemek (beraber altından)
Dıćeṫećın > ḣuşıe: V1p sökmek (beraber altından)
Dıćetekon > ḣuşıe: V1p atmak (beraber altına)
Dıćetekun > ḣuşıe: V1p atmak (beraber altından)
Dıćetḣın > ḣuşıe: V1p kopartmak (beraber altından)
Dıćetḣun > ḣuşıe: V1p küremek (beraber altından)
Dıćetın > ḣuşıe: F1 durmak (beraber altından)
Dıćeṫıshen > ḣuşıe: V1p oturmak altına
Dıćeuĺ'en > ḣuşıe: V1p teyellemek (beraber altına)
dıcew acılı
dıćewehın kaydırmak altından
Dıćewen > ḣuşıe: F1 batmak (beraber altına)
Dıćewıbğon > ḣuşıe: V1w yaymak (beraber altına)
Dıćewıbıten > ḣuşıe: V1w tutmak (beraber altına)
Dıćewıbzen > ḣuşıe: V1w biçmek (beraber altına)
Dıćewığoyen > ḣuşıe: V1w toplamak (beraber altına)
Dıćewıpćen > ḣuşıe: V1w sormak (onunla)
Dıćewıpćıćın > ḣuşıe: V1w kesmek (beraber altından)
Dıćewıpćın > ḣuşıe: V1w kesmek (beraber altından)
Dıćewıpḣon > ḣuşıe: V1w sermek (beraber altına)
Dıćewıṕoon > ḣuşıe: V1w ditmek (beraber altına)
Dıćewıpsehen > ḣuşıe: V1w traşlama (beraber altına)
Dıćewıpšen > ḣuşıe: V1w sıçratmak (beraber altına)
Dıćewıpsıćın > ḣuşıe: V1w kesmek (beraber altından)
Dıćewıpxen > ḣuşıe: V1w bağlamak (altını, onunla)
Dıćewıqoreyen > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (beraber altına)
Dıćewıqoreyićın > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (beraber altından)
Dıćewıseyen > ḣuşıe: F1 yaslamak (beraber altına)
Dıćewışen > ḣuşıe: F1 sıkıştırmak (beraber altına)
Dıćewıṫereḣın > ḣuşıe: F1 dürmek (beraber altından)
Dıćewıtın > ḣuşıe: F1 kopartmak (beraber altından)
Dıćewıṫonćen > ḣuşıe: V1w katlamak (beraber altından)
Dıćewıṫupşhen > ḣuşıe: V1w salmak hepsini altına
Dıćewıṫupşın > ḣuşıe: V1w salmak (beraber altından)
Dıćewıtxen > ḣuşıe: V1w serpmek (beraber altına)
Dıćewıtxınźen > ḣuşıe: V1w elemek (beraber altına)
Dıćew'on > ḣuşıe: V1p çentiklemek (beraber altına)
Dıćeźen > ḣuşıe: V1p atmak (beraber altına)
Dıćezın > ḣuşıe: F1 düşmek (beraber altından)
Dıćeźın > ḣuşıe: V1p atmak (beraber altından)
dıcı acı
dıcı dıcew acı acı
dıcıće biraz acı
dıcıded fazla acı
dıcığe acılık
dıćığu beraberinde
dıcıj sert acı
dıcıneḣ sadece acı
dıcınığ acılık (tat)
dıcınığe acı tat
dıcınığeće acılığıyla
dıcıo acımtırak
dıcıpsıc zehir gibi acı
dıćıpsıć çok acı
dıcıpx hardal
Dıcır zımış'erem aşüır yiş'erep Acıyı bilmeyen tatlıyı bilmez
dıcışe çok acı
dıcışö acımsı
Dıćışten > ḣuşıe: F1 savurmak (onunla)
Dıćiğun > ḣuşıe: F1 eşlik etmek
dıçerezıćın kıvrılmak (beraber)
Dıçerığewıçön > ḣuşıe: V1b yaslamak (bir şeyi bir şeyin kenarına, onunla)
Dıçeş'en > ḣuşıe: V1p yapmak (onunla)
Dıçexın > ḣuşıe: V1p almak (onunla altından)
Dıdeaben > ḣuşıe: F1 ellemek (arasına, onunla)
dıdećın kalkalım
dıdı tığ
Dıdı erkek ismi
dıdı biz (delme aleti)
dıdıć biz sapı
Dıdıḣu erkek ismi
Dıdın > ḣuşıe: F2b ayırmak (liflerine)
Dıdın > ḣuşıe: Me üşümek (donarcasına)
dıdıpe biz ucu
Dıfetın > ḣuşıe: V1p vermek (onun için, onunla)
dıgoçerezıćın kıvrılmak (beraber yanından)
Dıgoçın > ḣuşıe: V1p ayrılmak (beraber yanından)
Dıgoğetın > ḣuşıe: F1 dışarı oturtmak (beraber yanından)
dıgoğewıçön dayamak (beraber yanına)
Dıgoğezın > ḣuşıe: V1b kurumak (beraber yanına)
Dıgokutıćın > ḣuşıe: V1p ölmek (beraber yanından)
Dıgokuzen > ḣuşıe: V1p silmek (beraber yanından)
Dıgolelın > ḣuşıe: F1 etrafında dönmek (beraber yanına)
Dıgoĺeşün > ḣuşıe: V1p sürümek (beraber yanından)
Dıgoĺetın > ḣuşıe: F1 fırlamak (beraber yanından)
Dıgoĺhan > ḣuşıe: V1p koymak yanına
Dıgoĺın > ḣuşıe: F1 yatar durumda olmak (beraber yanından)
Dıgoṕıṫen > ḣuşıe: V1w sıkmak (beraber yanına)
Dıgopĺen > ḣuşıe: F1 bakmak (beraber yanına)
Dıgopĺın > ḣuşıe: F1 bakmak (beraber yanından)
Dıgopşen > ḣuşıe: F1 üflemek (beraber yanına)
Dıgopşın > ḣuşıe: F1 ayırmak (yanından, onunla)
Dıgoqoten > ḣuşıe: F1 ötelenmek (beraber yanına)
Dıgosın > ḣuşıe: F1 oturmak (beraber yanından)
Dıgoş'ehen > ḣuşıe: F1 örmek (yanından, onunla)
dıgoşen paylaşalım
Dıgoş'en > ḣuşıe: V1p bağlamak (beraber yanına)
Dıgoşeyen > ḣuşıe: V1p üleştirmek (onunla)
Dıgoşeyićın > ḣuşıe: V1p ileri sürmek (beraber yanından)
Dıgoşeyin > ḣuşıe: V1p uzatmak (beraber yanından)
Dıgoş'ıćın > ḣuşıe: V1p yapmak (beraber yanından)
Dıgoşın > ḣuşıe: V1p çıkarmak (beraber yanından)
Dıgoşxen > ḣuşıe: V1p yapıştırmak (beraber yanına)
Dıgotekon > ḣuşıe: V1p atmak (beraber yanına)
Dıgotekun > ḣuşıe: V1p atmak (beraber yanından)
Dıgotḣın > ḣuşıe: V1p kopartmak (beraber yanından)
Dıgotḣon > ḣuşıe: V1p saldırmak (beraber yanına)
Dıgotḣućın > ḣuşıe: V1p küremek (beraber yanından)
Dıgotḣun > ḣuşıe: V1p küremek (beraber yanından)
Dıgoṫıćın > ḣuşıe: V1p kazmak (beraber yanından)
Dıgotın > ḣuşıe: F1 durmak (beraber yanından)
Dıgoṫıshen > ḣuşıe: F1 gocunmak (onunla)
Dıgotxen > ḣuşıe: V1p yazmak (beraber yanına)
Dıgotxıćın > ḣuşıe: V1p yazmak (beraber yanından)
Dıgouben > ḣuşıe: V1w yaslamak (yanına, onunla)
Dıgouĺ'en > ḣuşıe: V1p teyellemek (beraber yanına)
Dıgounćen > ḣuşıe: F1 iteklemek (beraber yanına)
dıgowehın yanından ayıralım
Dıgowıben > ḣuşıe: V1w tepelemek (beraber yanına)
Dıgowıbğon > ḣuşıe: V1w yaymak (beraber yanına)
Dıgowıbıten > ḣuşıe: V1w tutmak (beraber yanına)
Dıgowıbzen > ḣuşıe: V1w biçmek (beraber yanına)
Dıgowıçön > ḣuşıe: F1 durmak (beraber yanına)
dıgowıçüćın durmak (beraber yanından)
Dıgowıçün > ḣuşıe: F1 durmak (onunla)
Dıgowığoyen > ḣuşıe: V1w toplamak (beraber yanına)
Dıgowıpćın > ḣuşıe: V1w kesmek (beraber yanından)
Dıgowıpḣon > ḣuşıe: V1w sermek (beraber yanına)
Dıgowıṕoon > ḣuşıe: V1w ditmek (beraber yanına)
Dıgowıpšen > ḣuşıe: V1w sıçratmak (beraber yanına)
Dıgowıpxen > ḣuşıe: V1w bağlamak (ününe, onunla)
Dıgowıqoreyen > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (beraber yanına)
Dıgowıqoreyićın > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (beraber yanından)
Dıgowısen > ḣuşıe: V1w şiir yazmak (onunla)
Dıgowıseyen > ḣuşıe: V1w yaslamak (beraber yanına)
Dıgowışen > ḣuşıe: V1w sıkıştırmak (beraber yanına)
Dıgowıṫereḣın > ḣuşıe: V1w dürmek (beraber yanından)
Dıgowıtın > ḣuşıe: V1w kopartmak (beraber yanından)
Dıgowıṫonćen > ḣuşıe: V1w katlamak (beraber yanından)
Dıgow'uben > ḣuşıe: V1w dopdolu (beraber yanına)
Dıgoxın > ḣuşıe: V1p almak (beraber yanından)
Dıgozeğen > ḣuşıe: F1 kalmak (beraber yanına)
Dıgozın > ḣuşıe: F1 düşmek (beraber yanından)
Dıgoźın > ḣuşıe: V1p atmak (beraber yanından)
Dıgune erkek ismi
dığe zéğewın güneşlemek güneşlenmek
dığoáy dikimi zor
dığoşüı dikimi kolay
dıj cılız
dıj tamir (dikiş)
Dıjexebenen > ḣuşıe: F1 saldırmak (onunla)
Dıjexeĺeden > ḣuşıe: F1 saldırmak, yönelmek (onunla)
Dıjexetekon > ḣuşıe: F1 atmak (yüzüne, onunla)
dıjığ yamalı
dıjın dikmek (söküğü)
dıjın tébzen gümüşlemek
Dıjökun > ḣuşıe: F1 şımarmak (onunla)
Sişha péşxıćı Başımın etini yiyor
dıkı psık kas katı
dıkın apışmak
dıkın donakalmak
Dıkoxın > ḣuşıe: V1p biçmek (onunla)
Dıĺeşın > ḣuşıe: F1 güçlenmek (onunla)
Dıĺıaben > ḣuşıe: F1 el atmak (beraber peşine)
dıĺıcejın seslenmek (ardından)
dıĺıçerezıćın kıvrılmak (beraber peşinden)
dıĺıqojın gitmek ardından)
Dıĺıźın > ḣuşıe: V1p atmak (beraber peşinden)
dım sım patırtı
Dıme erkek ismi
Dımıu erkek ismi
dımıu ters konuşan insan
dımıuğ elimizde değil
dımṕ tak (ses)
dımṕın kaybolmak (ortadan)
dın dikim
dıneğun ilgili
dınxew gelin takı merasimi
dıṕe dikiş izi
Dıpeaben > ḣuşıe: F1 el atmak (beraber önüne)
Dıpeabıćın > ḣuşıe: F1 ellemek (beraber önünden)
Dıpećen > ḣuşıe: V1w dökmek (sıvıyı içine, onunla)
Dıpećın > ḣuşıe: F1 ayrılmak (önündın, onunla)
Dıpeçen > ḣuşıe: F1 koşuda yarışmak (onunla)
dıpeçerezıćın kıvrılmak (beraber önünden)
Dıpeçöḣon > ḣuşıe: F1 sürünmek (beraber önüne)
Dıpeçöḣun > ḣuşıe: F1 sürünmek (beraber önünden)
Dıpefın > ḣuşıe: V1w kovmak (beraber önünden)
Dıpeğećen > ḣuşıe: V1b yaslamak (önüne, onunla)
Dıpeğećın > ḣuşıe: V1b bıraktırmak (onunla)
Dıpeğeçerezen > ḣuşıe: V1b evirmek (önüne, onunla)
Dıpeğeçöḣon > ḣuşıe: V1b sürüklemek, emekletmek (onunla)
Dıpeğeçöḣun > ḣuşıe: V1b sokmak (ucuna sürerek, onunla)
Dıpeğedıdıćın > ḣuşıe: V1b kaldırmak hepimizi önünden
Dıpeğefen > ḣuşıe: V1b sığdırmak (bir şeyin önüne, onunla)
Dıpeğeğoĺhen > ḣuşıe: V1b yatırmak hepimizi önüne
Dıpeğeḣuşütın > ḣuşıe: V1b kaçırtmak (önündın, onunla)
Dıpeğeĺedın > ḣuşıe: V1b kovalamak (yamacına önüne hızlı sokma, onunla)
Dıpeğelentḣın > ḣuşıe: V1b çizmek (kenarını, onunla)
Dıpeğeqodıćın > ḣuşıe: V1b harcamak hepsini onun için
Dıpeğeqodın > ḣuşıe: V1b harcamak onun için
Dıpeğeqotın > ḣuşıe: V1b ötelemek (beraber önünden)
Dıpeğeşın > ḣuşıe: V1b sürmek (beraber önünden)
Dıpeğetecen > ḣuşıe: V1b ayağa dikmek (beraber önüne)
Dıpeğetekon > ḣuşıe: V1b dökmek (beraber önüne)
Dıpeğetekun > ḣuşıe: V1b dökmek (beraber önünden)
Dıpeğetın > ḣuşıe: V1b bekletmek, geciktirmek (onunla)
Dıpeğeṫıshen > ḣuşıe: V1b oturtmak hepimizi önünde
Dıpeğeweyen > ḣuşıe: V1b toplamak (önüne, onunla)
Dıpeğewıçön > ḣuşıe: V1b ön tarafına koymak (bir şeyi bir şeyin içine, onunla)
Dıpeğewıçüćın > ḣuşıe: V1b ötelemek (önündın, onunla)
Dıpeğewıqoreyin > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (önünden, onunla)
Dıpeğezıhen > ḣuşıe: V1b geçirmek beraber üzerine
Dıpeğın > ḣuşıe: F1 ağlamak (ağlayana karışı, onunla)
dıpeğoćın karşılamak hepimiz beraber
Dıpeğoyen > ḣuşıe: V1w toplamak (yamacına, önüne, onunla)
dıpeḣuşütın fırlamak (beraber önünden)
Dıpekudıyen > ḣuşıe: V1w çekmek karşılıklı
Dıpekuzen > ḣuşıe: V1w sıkıştırmak (önünden vidalıyarak, onunla)
Dıpepĺen > ḣuşıe: F1 bakmak (beraber önüne)
Dıpepxen > ḣuşıe: V1w kaldırmak (önünden, onunla)
Dıpeqoşın > ḣuşıe: F1 sıvışmak (beraber önünden)
Dıpeqoten > ḣuşıe: F1 ötelenmek (beraber önüne)
Dıpeqotın > ḣuşıe: F1 ötelenmek (beraber önünden)
Dıpešelen > ḣuşıe: F1 karalamak (beraber önüne)
Dıpešelın > ḣuşıe: V1w karalamak (önünden, onunla)
Dıpešenĺın > ḣuşıe: F1 kaymak (beraber önünden)
Dıpešentḣın > ḣuşıe: V1w kaymak (önünden, onunla)
Dıpešentḣućın > ḣuşıe: V1w sıyırmak (önünden, onunla)
Dıpešentḣun > ḣuşıe: V1w sıyırmak (bir şeyin önünden, onunla)
Dıpesın > ḣuşıe: F1 oturmak (beraber önünden)
Dıpesısehen > ḣuşıe: F1 sallanmak (beraber önüne)
dıpeşen getirmek hepsini bir araya
dıpeşeyen ayırmak hepsini etrafa
Dıpeşın > ḣuşıe: V1w sümük (onunla)
Dıpeş'ın > ḣuşıe: V1w nispet yapma (onunla)
Dıpetecen > ḣuşıe: F1 ayağa kalkmak (bir şeyin önünden, onunla)
Dıpetećın > ḣuşıe: V1w sökmek (koşumları, onunla)
Dıpetekon > ḣuşıe: V1w atmak (yamacına önüne topluca, onunla)
Dıpetekun > ḣuşıe: V1w katma, çekmek (bir şeyin önüne, onunla)
Dıpetḣın > ḣuşıe: V1w sökme, çıkarmak (bir şeyin önünden, onunla)
Dıpetḣon > ḣuşıe: V1w küremek (önünden içine, onunla)
Dıpetḣun > ḣuşıe: V1w çekmek (önünden, onunla)
Dıpetın > ḣuşıe: F1 durmak (beraber önünden)
Dıpeṫırgon > ḣuşıe: F1 dürtmek (önüne, onunla)
Dıpeṫıshen > ḣuşıe: F1 gocunmak (onunla)
Dıpeṫısıćın > ḣuşıe: F1 oturmak (beraber önünden)
Dıpeṫısın > ḣuşıe: F1 pusu kurmak (onunla)
Dıpeṫupşın > ḣuşıe: V1w koyuvermek (onunla)
Dıpetxen > ḣuşıe: V1w yazmak (önüne, onunla)
Dıpetxıćın > ḣuşıe: V1w yazmak (önünden, onunla)
Dıpeuḣon > ḣuşıe: F1 perdelemek (önünü, onunla)
Dıpeun > ḣuşıe: V1w çakmak (bir şeyin önüne, onunla)
Dıpeutın > ḣuşıe: F1 durmak (önünde, onunla)
Dıpeuwıçön > ḣuşıe: F1 durmak (u önüne, onunla)
Dıpeuźen > ḣuşıe: V1w atmak (önüne, onunla)
Dıpeuźın > ḣuşıe: V1w atmak (u önündın, onunla)
Dıpewıbğon > ḣuşıe: V1w önüne sermek
Dıpewıbzen > ḣuşıe: V1w biçmek (önüne, onunla)
Dıpewığoyen > ḣuşıe: V1w toplamak (önüne, onunla)
Dıpewıqoreyen > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (beraber önüne)
Dıpewıqoreyićın > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (beraber önünden)
Dıpewıseyen > ḣuşıe: V1w yaslamak (önüne, onunla)
Dıpewıṫereḣın > ḣuşıe: V1w dürmek (onunla)
Dıpexın > ḣuşıe: V1w almak (önünden çekip, onunla)
Dıpeźen > ḣuşıe: V1w atamak (içine, onunla)
Dıpeźın > ḣuşıe: V1w atmak (önünden, onunla)
Dıpıbzıćın > ḣuşıe: V1w kesmek (ucundan, onunla)
Dıpıbźın > ḣuşıe: V1w kesmek (ucundan, onunla)
Dıpıćıćın > ḣuşıe: V1w kırılmak (ucundan, onunla)
Dıpıćın > ḣuşıe: F1 çıkmak (ucundan, onunla)
Dıpıćırıpĺın > ḣuşıe: F1 izlemek (onunla)
dıpıçerezıćın kıvrılmak (beraber ucundan)
Dıpıçın > ḣuşıe: V1w koparmak (ucundan, onunla)
Dıpıçöḣon > ḣuşıe: F1 sürünmek (beraber ucuna)
Dıpıçöḣun > ḣuşıe: F1 sürünmek (beraber ucundan)
Dıpıfızen > ḣuşıe: V1w sıkmak (onunla)
Dıpığećen > ḣuşıe: V1b eklemek (ucuna, onunla)
Dıpığećın > ḣuşıe: V1b ayırmak (ucundan, onunla)
Dıpığeçereğućın > ḣuşıe: V1b tornalamak (onunla)
Dıpığeçerezen > ḣuşıe: V1b geçirmek üzerine çevirerek
Dıpığeçerezın > ḣuşıe: V1b eklemek (ucuna vidalıyarak, onunla)
Dıpığeçerızıćın > ḣuşıe: V1b döndürerek ayırmak (bir şeyin ucundan, onunla)
Dıpığeçın > ḣuşıe: V1b akıtmak (ucundan, onunla)
Dıpığeçöḣon > ḣuşıe: V1b sürüklemek (ucuna, onunla)
Dıpığeçöḣun > ḣuşıe: V1b sürüp takmak (bir şeyi bir şeyin zerine, onunla)
Dıpığedıdıćın > ḣuşıe: V1b çıkarmak ucundan hızla
Dıpığedıdın > ḣuşıe: V1b çekmek hızla yanından
Dıpığefen > ḣuşıe: V1b düşürmek (ucuna, onunla)
Dıpığeğoĺhen > ḣuşıe: V1b yatırmak arka ucuna
Dıpığeğućın > ḣuşıe: V1b kurutmak (ucunu, onunla)
Dıpığeḣıćın > ḣuşıe: V1b kesmek (ucuna, onunla)
Dıpığeḣon > ḣuşıe: V1b ekleme ulama (onunla)
Dıpığejen > ḣuşıe: V1b kaynak yapmak (bir şeyin ucuna kaynak atmak, onunla)
Dıpığeḱoşıćın > ḣuşıe: V1b ayırmak (ucundan, onunla)
Dıpığelentḣın > ḣuşıe: V1b çizmek (kenarını, onunla)
Dıpığeĺetın > ḣuşıe: V1b kesmek (ucundan kesivermek, onunla)
Dıpığelıćın > ḣuşıe: V1b boyamak (eteğini, onunla)
Dıpığeĺın > ḣuşıe: V1b durdurmak, bekletmek (bir şeyin ucunda, onunla)
Dıpığenen > ḣuşıe: V1b yakmak (bir şeyin önüne, onunla)
Dıpığepćen > ḣuşıe: V1b yapıştırmak (ucuna, onunla)
Dıpığepćın > ḣuşıe: V1b düşürmek (ucundan, onunla)
Dıpığeṕınen > ḣuşıe: V1b eklemek (ucuna, onunla)
Dıpığepĺen > ḣuşıe: V1b baktırmak (ucuna, onunla)
Dıpığepsıćın > ḣuşıe: V1b çocuğu süte doyurmak (onunla)
Dıpığepşın > ḣuşıe: V1b uzatmak (ucundan, onunla)
Dıpığeqoreyen > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (ucuna, onunla)
Dıpığeqoten > ḣuşıe: V1b sürmek (ucuna, onunla)
Dıpığeqotın > ḣuşıe: V1b ayırma, dışa çekme (bir şeyi ucundan, onunla)
Dıpığešenĺen > ḣuşıe: V1b kaydırarak sürmek (ucuna, onunla)
Dıpığešenĺın > ḣuşıe: V1b sürmek, ucundan kurtarmak (onunla)
Dıpığešentḣen > ḣuşıe: V1b kaydırmak (ucuna, onunla)
Dıpığešeşütın > ḣuşıe: V1b kaydırmak (ucundan, onunla)
Dıpığešıbğućın > ḣuşıe: V1b kovmak (ucundan, onunla)
Dıpığesın > ḣuşıe: V1b oturtmak (ucunda, onunla)
Dıpığesısın > ḣuşıe: V1b çalkalamak (onunla)
Dıpığetekon > ḣuşıe: V1b dökmek (ucuna birşeyleri, onunla)
Dıpığeṫeṫen > ḣuşıe: V1b akıtmak (ucuna, onunla)
Dıpığeṫeṫın > ḣuşıe: V1b ucundan akıtmak (içinden gelen katı bir sıvıyı, onunla)
Dıpığetḣın > ḣuşıe: V1b çizmek, işaretlemek (ucuna, onunla)
Dıpığetın > ḣuşıe: V1b dalında bırakmak (onunla)
Dıpığeṫıshen > ḣuşıe: V1b oturtmak arka ucuna
Dıpığeṫısıćın > ḣuşıe: V1b oturtmak (ucuna, onunla)
Dıpığeṫqon > ḣuşıe: V1b damlatmak (ucuna, onunla)
Dıpığeṫqun > ḣuşıe: V1b damlatmak (ucundan, onunla)
Dıpığewıçön > ḣuşıe: V1b koymak (ucuna, onunla)
Dıpığewıçüćın > ḣuşıe: V1b dışarı koymak (ucundan, onunla)
Dıpığewın > ḣuşıe: V1b göçürmek (ucundan, onunla)
Dıpığewıqoreyen > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (önüne , onunla)
Dıpığewıqoreyićın > ḣuşıe: V1b yuvarlamak hepimizi ucundan
Dıpığewıtısen > ḣuşıe: V1b pülverize etmek (ucuna, onunla)
Dıpığezıćın > ḣuşıe: V1b ayırmak (ucundan, onunla)
Dıpığezıhen > ḣuşıe: V1b sokmak zorla üstüne
Dıpığezın > ḣuşıe: V1b düşürmek (ucundan, onunla)
Dıpığoyen > ḣuşıe: V1w toplamak (ucuna, onunla)
Dıpıḣepḣen > ḣuşıe: V1w un ufak dağılmak (onunla)
Dıpıḣoten > ḣuşıe: V1w kapmak (onunla)
Dıpıḣuşütın > ḣuşıe: F1 fırlamak (beraber ucundan)
dıpıjıhen taramak birlikte üstünü
Dıpıken > ḣuşıe: F1 kırmak, yamultmak (onunla)
Dıpıḱon > ḣuşıe: V1w takmak (ucuna, onunla)
Dıpıkudıyen > ḣuşıe: V1w çekmek kendine doğru
Dıpıkuten > ḣuşıe: V1w kırmak (ucuna, onunla)
Dıpıkuzen > ḣuşıe: V1w sıkıştırmak (ucuna, onunla)
Dıpıkuzın > ḣuşıe: V1w sıkmak (onunla)
dıpıĺ'ehen ölmek uğrunda
Dıpılelın > ḣuşıe: F1 sarkmak (beraber ucuna)
Dıpıĺen > ḣuşıe: V1w idam etmek (onunla)
Dıpıĺeşön > ḣuşıe: V1w giydirmek (üzerinden çekerek, onunla)
Dıpıĺeşün > ḣuşıe: V1w çekip çıkarmak (üzerinden, ucundan, onunla)
Dıpıĺetın > ḣuşıe: F1 sürümek (beraber ucuna)
Dıpıĺın > ḣuşıe: F1 koymak (beraber ucuna)
Dıpıohen > ḣuşıe: V1w dedikodu yapmak (onunla)
Dıpıonṫen > ḣuşıe: V1w döndürerek takmak (onunla)
Dıpıonṫıćın > ḣuşıe: V1w vidalamak, çıkarmak (ucundan, onunla)
dıpıqoreyehen yuvarlanmak arka tarafına
Dıpıqoreyen > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (beraber ucuna)
Dıpıqoşen > ḣuşıe: F1 pay etmek (ucunda, onunla)
Dıpıqoşın > ḣuşıe: F1 sıvışmak (ucundan, onunla)
Dıpıqoten > ḣuşıe: F1 ötelenmek (beraber ucuna)
Dıpıqoteyen > ḣuşıe: F1 pay etmek (ucunda, onunla)
Dıpıqotın > ḣuşıe: F1 ötelenmek (beraber ucundan)
Dıpırıćın > ḣuşıe: F1 karşıya geçmek (onunla)
Dıpırıfın > ḣuşıe: V1w kovalamak üstünden
Dıpırışın > ḣuşıe: V1w geçirmek (karşıya, onunla)
Dıpırıtekun > ḣuşıe: V1w atarak dökmek (karşıya, onunla)
Dıpırıxın > ḣuşıe: V1w geçirmek karşıya
Dıpıšenĺın > ḣuşıe: V1p kaymak arka taraftan
Dıpıšentḣın > ḣuşıe: V1p kazımak arka ucundan
Dıpıšentḣućın > ḣuşıe: V1p kazımak zorla ucunda
Dıpıšentḣun > ḣuşıe: V1w kazımak (ucunu sıyırmak, onunla)
Dıpıšeşütın > ḣuşıe: F1 kayıp düşmek (ucundan, onunla)
Dıpısın > ḣuşıe: F1 oturmak (beraber ucundan)
Dıpış'en > ḣuşıe: V1w takmak (onunla)
Dıpışeyićın > ḣuşıe: V1w ileri sürmek (ucundan, onunla)
Dıpışeyin > ḣuşıe: V1w uzatmak (onunla)
Dıpışxen > ḣuşıe: V1w yamayı yapıştırmak (ucunda, onunla)
Dıpıtḣın > ḣuşıe: V1w koparmak (ucundan, onunla)
Dıpıtḣun > ḣuşıe: V1w kürümek, atmak (önü, ucu, onunla)
Dıpıṫıćın > ḣuşıe: V1w kazmak (ucunda, onunla)
Dıpıtın > ḣuşıe: F1 durmak (beraber ucundan)
Dıpıṫıshen > ḣuşıe: F1 gocunmak (onunla)
Dıpıṫısıćın > ḣuşıe: F1 oturmak (beraber ucundan)
Dıpıtxen > ḣuşıe: V1w yazmak (ucuna, onunla)
Dıpıtxıćın > ḣuşıe: V1w yazmak (ucunda, onunla)
Dıpıuĺ'en > ḣuşıe: V1w teyellemek (ucuna, onunla)
Dıpıun > ḣuşıe: V1w çakmak (ucuna, onunla)
dıpıwehın düşmek zorla ucundan
Dıpıwıbzen > ḣuşıe: V1w biçmek (ucuna, onunla)
Dıpıwıçön > ḣuşıe: F1 durmak (beraber ucuna)
Dıpıwıçüćın > ḣuşıe: F1 durmak (beraber ucundan)
Dıpıwığoyen > ḣuşıe: V1w toplamak (ucunda, onunla)
Dıpıwın > ḣuşıe: V1w kokmak (onunla)
Dıpıwınećen > ḣuşıe: V1w boşaltmak (ucuna, onunla)
Dıpıwıpćın > ḣuşıe: V1w kesmek (ucundan, onunla)
Dıpıwıpšen > ḣuşıe: V1w eklemek arkadan ucuna
Dıpıwıpsıćın > ḣuşıe: V1w sivriltmek (ucunu keserek, onunla)
Dıpıwıpxen > ḣuşıe: V1w bağlamak arkasından ucuna
dıpıwıqoreyćın yuvarlanmak arkasındam
Dıpıwıqoreyen > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (beraber ucuna)
Dıpıwıqoreyićın > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (beraber ucundan)
Dıpıwıseyen > ḣuşıe: V1w yaslamak (ucuna, onunla)
Dıpıwıṫereḣın > ḣuşıe: V1w dolamak (ucuna sarma, onunla)
Dıpıwıtın > ḣuşıe: V1w koparmak (ucundan, onunla)
Dıpıwıṫonćen > ḣuşıe: V1w katlamak (ucundan, onunla)
Dıpıxın > ḣuşıe: V1w almak (ucundan, onunla)
Dıpıźen > ḣuşıe: V1w ekleyerek devam etmek (ucuna, onunla)
Dıpızın > ḣuşıe: F1 düşmek (beraber ucundan)
Dıpıźın > ḣuşıe: V1w atmak (ucundan, onunla)
Dıṕun > ḣuşıe: V1w bakmak, beslemek (onunla)
Dıpxırızın > ḣuşıe: F1 delinerek altına düşmek (onunla)
Dıpxırıźın > ḣuşıe: V1w atmak (karşıya, onunla)
dırǵı homurtu sesi
Dırǵın > ḣuşıe: Me hayıflanmak
dırǵın sataşma
dırgu ses
dırgu' dank
Tişha tiğewceğuğ Başımızı şişirdi, bezdirdi
dırgusırgu vuruntu
dırğey halsiz
dırğey şöáşü'e çelimsiz sıhhatli
dırğı homurdama, homurtu
Dırın > ḣuşıe: F2b yutmak
dıriwen aniden çekme, asılmak
dırsew zıtına
dırsew guşıan dikine konuşmak
Şha fitın Başına buyruk
dırsı aksi
dırsı huysuz
dırsı ters
dırsı zıt
dırsı wıḣun aksileşmek
dırsınığ zıtlık
Dıseḣućen > ḣuşıe: F1 vesvese duymak (onunla)
dısew guşıen konuşmak (ters dikine)
dısı aykırı
dısığ terslik
dısığeće oturmakla
dısınığ aykırılık
dısınığ oturması
dışaś altın diş
dışase baba evine ilk gidişi
dışaş'e sarraf
Dışćedıken > ḣuşıe: F1 donmak (altına, onunla, orada)
dışćeğoĺhen yatmak altına
dışćeḣopsın imrenmek (altından, onunla, orada)
Dışćeḣuşütın > ḣuşıe: F1 fırlamak (altından çıkmak, onunla, orada)
Dışćeĺeden > ḣuşıe: F1 kaçmak (altına, onunla, orada)
Dışćeĺetın > ḣuşıe: F1 fırlamak (altından, onunla, orada)
Dışćenešın > ḣuşıe: F1 ummak (bir kimsenin arkasından, onunla, orada)
Dışćeqoten > ḣuşıe: F1 kaymak (altına, onunla, orada)
Dışćeqotın > ḣuşıe: F1 çıkmak (altından, onunla, orada)
Dışćerıćın > ḣuşıe: F1 ayrılma, uzaklaşma (onunla, orada)
Dışćerıden > ḣuşıe: F1 dikmek (bir kumaşı bir şeyin kenarına, onunla, orada)
Dışćerıfen > ḣuşıe: F1 sığmak (bir şeyi bir şeyin yanına, onunla, orada)
dışćerıhen girmek zorla altına
Dışćerıken > ḣuşıe: F1 donup kalmak (birisini birisinin yanında, onunla, orada)
Dışćerıĺeden > ḣuşıe: F1 yanaşmak (bir şeyin yanına koşarak, onunla, orada)
Dışćerıĺetın > ḣuşıe: F1 fırlamak (bir şeyin yanından, onunla, orada)
Dışćerıĺın > ḣuşıe: F1 yatmak (birisini birisinin yanında, onunla, orada)
Dışćerıpćen > ḣuşıe: F1 yapışmak (yanına, onunla, orada)
Dışćerıpşehen > ḣuşıe: F1 yorulmak (birisinin yanında, onunla, orada)
Dışćerıqoden > ḣuşıe: F1 kötü alışkanlık kazanmak,zarar görmek (arkadaşlıkta, onunla, orada)
Dışćerıqoĺ'en > ḣuşıe: F1 yaklaşmak (yanına, onunla, orada)
Dışćerıqoten > ḣuşıe: F1 yanaşmak (yanına, onunla, orada)
Dışćerıqotın > ḣuşıe: F1 ayrılmak ( kenarından, onunla, orada)
Dışćerısın > ḣuşıe: F1 oturmak (birisinin yanında, onunla, orada)
Dışćerıstıhen > ḣuşıe: F1 yanmak (bir şeyi bir şeyin kenarında, onunla, orada)
Dışćerıtın > ḣuşıe: F1 durmak (yanında, onunla, orada)
dışćerıṫıshen oturmak zorla altına
Dışćerıwıçön > ḣuşıe: F1 durmak (yanında, onunla, orada)
Dışćerızın > ḣuşıe: F1 düşmek (kenarından, onunla, orada)
dışćešenĺın kaymak (altından, onunla, orada)
Dışćešenthen > ḣuşıe: F1 kaymak (altına, onunla, orada)
Dışćešentḣın > ḣuşıe: F1 kaymak (altından, onunla, orada)
Dışćesısehen > ḣuşıe: F1 sallanmak (altına, onunla, orada)
Dışćeunćen > ḣuşıe: F1 iteklemek (altına, onunla, orada)
Dışćewıçön > ḣuşıe: F1 durmak (altına, onunla, orada)
Dışćewıqoreyen > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (altına, onunla, orada)
dışćewıqoreyić yuvarlanmak beraber dışarıya
dışćewışöreće yuvarlanınca hepimiz altına
Dışe kız ismi
dışe altın
dışe ćetağ gömü
dışe kep som altın
dışe psı altın suyu
dışe psırıl altın sırma
dışe tıjın udan sırma
dışe wınećerać altın saray
dışe zać saf altın
dışe zerıbl altın örgü
Dışebzıw kız ismi
dışeçet tavus kuşu
Dışef kız ismi
Dışéğeatın > ḣuşıe: V2b kaldırtmak (orada, onunla, orada)
Dışéğeazen > ḣuşıe: V2b bir yerde tedavi ettirmek (onunla, orada)
Dışéğecen > ḣuşıe: V2b okutmak (orada, onunla, orada)
Dışéğedın > ḣuşıe: V2b kabul ettirmek (orada, onunla, orada)
Dışéğexın > ḣuşıe: V2b indirmek (aşağıya_orada, onunla, orada)
Dışéğezen > ḣuşıe: V2b döndürmek, çevirmek (orada, onunla, orada)
Dışéjen > ḣuşıe: F1 beklemek (orada, onunla, orada)
dışekah
Dışéoćın > ḣuşıe: F1 ima etmek (orada, onunla, orada)
Dışépćexın > ḣuşıe: F1 atlamak (aşağı_orada, onunla, orada)
Dışépesın > ḣuşıe: V2w layık görmek (orada, onunla, orada)
dışepĺ arsenik
Dışépĺeqon > ḣuşıe: F1 gözetlemek (orada, onunla, orada)
Dışépĺın > ḣuşıe: F1 bakmak (orada, onunla, orada)
Dışeps kız ismi
dışepsı yeğaşöáğ altın kaplama
Dışépsıxın > ḣuşıe: F1 attan inmek (orada, onunla, orada)
Dışépşen > ḣuşıe: F1 üflemek (orada, onunla, orada)
Dışéqoćın > ḣuşıe: F1 dolaşmak (kenarından_orada, onunla, orada)
Dışéqoĺ'en > ḣuşıe: F1 yanaşmak (orada, onunla, orada)
Dışer kızşıćaxıremiy şıĺaṕ Altın çıkarıldığı yerde de pahalıdır.
Dışer yia kıpezı Elinden herşey geliyor
Dışésen > ḣuşıe: F1 alışmak (orada, onunla, orada)
dışésın gitmek yaya olarak
Dışéşön > ḣuşıe: F1 içmek (orada, onunla, orada)
Dışétığon > ḣuşıe: F1 para sızdırmak (orada, onunla, orada)
Dışéṫırgun > ḣuşıe: F1 dürtmek (orada, onunla, orada)
Dışéṫısexın > ḣuşıe: F1 çökelme, sedimantasyon (orada, onunla, orada)
Dışéṫısıĺ'en > ḣuşıe: F1 oturmak (kenarına_orada, onunla, orada)
Dışéxın > ḣuşıe: F1 inmek (orada, onunla, orada)
dışıan kalmak (birsinin yanında birisiyle)
Dışısın > ḣuşıe: F1 eşlik etmek (oturarak)
dıştfeden onamak (onun için, onunla, orada)
dıtaće teyelleme biçimi
dıtaṕe dikiş yeri
dıte oya
Dıtéaben > ḣuşıe: F1 el atmak (beraber üstüne)
dıtéabeyen uzanmak hepimiz yukarıya
dıtéabıćın uzanmak elle arasından
dıtéabın uzanmak elle içine
dıtéan ellemek üstüne
Dıtéateyen > ḣuşıe: V2p kaldırmak elle yuarıya
Dıtéatıćın > ḣuşıe: V2p kaldırmak daha yukarıya
Dıtébenen > ḣuşıe: F1 dalmak, saldırmak (beraber üstüne)
dıtébıben uçmak birlikte üzerine
dıtébıbıćın uçmak birlikte üzerinden
Dıtébıcen > ḣuşıe: F1 dürtmek (beraber üstüne)
Dıtébzen > ḣuşıe: V2w atmak bizi üzerine
Dıtébzeyićın > ḣuşıe: V2w yalamak üstünden
Dıtébzıćın > ḣuşıe: V2w kesmek üstünü
Dıtéćın > ḣuşıe: F1 ayrılmak (beraber üstünden)
dıtéçerezıćın kıvrılmak (beraber üstünden)
Dıtéçın > ḣuşıe: V2p koparmak (beraber üstünden)
dıtéden dikmek üstüne
Dıtédıćın > ḣuşıe: V2p dikmek üstünden
dıtédıten el işlemeciliği
Dıtéfın > ḣuşıe: V2p kovmak üstünden
Dıtégoşen > ḣuşıe: V2p paylaştırmak üstünde
Dıtéğeaben > ḣuşıe: V2b elletmek üzerine
Dıtéğeabexın > ḣuşıe: V2b elletmek aşağıya
Dıtéğeabeyen > ḣuşıe: V2b elletmek yukarıya
Dıtéğeabın > ḣuşıe: V2b ellemek üstünden arkaya
Dıtéğean > ḣuşıe: V2b elletmek üstüne
Dıtéğeatıćın > ḣuşıe: V2b yükseltmek üstünden yukarıya
Dıtéğebenen > ḣuşıe: V2b elletmek üstünde her tarafa
Dıtéğeḣuşütın > ḣuşıe: V2b kaydırmak üstünden
Dıtéğeḱoşıćın > ḣuşıe: V2b kaydırmak üstünden biraz
Dıtéğekutıćın > ḣuşıe: V2b çekmek üstünden yana
Dıtéğekuzen > ḣuşıe: V2b bir yere sıkıştırmak
Dıtéğeĺeden > ḣuşıe: V2b salmak üstüne hızla
Dıtéğelelın > ḣuşıe: V2b sarkıtmak hepsini aşağıya
Dıtéğeĺetın > ḣuşıe: V2b çıkarmak acele dışarıya
Dıtéğeĺın > ḣuşıe: V2b yatırmak hepsini üstüne
Dıtéğenen > ḣuşıe: V2b sabitlemek hepsini üstünde
Dıtéğeonṫıćın > ḣuşıe: V2b yamultmak hepsini üstünde
Dıtéğepćen > ḣuşıe: V2b yapıştırmak hepsini üstüne
Dıtéğepćın > ḣuşıe: V2b atlatmak hepsini aşağıya
Dıtéğeṕınen > ḣuşıe: V2b tutunmak üstünde sıkıca
Dıtéğepşıhan > ḣuşıe: V2b yormak hepimizi beraber
Dıtéğepşın > ḣuşıe: V2b kabartmak hepsini üstünde
Dıtéğeqodıćın > ḣuşıe: V2b kaybettirmek üstünden hepsini aniden
Dıtéğeqoreyen > ḣuşıe: V2b yuvarlamak hepsini üstüne
Dıtéğeqoreyin > ḣuşıe: V2b yuvarlamak hepsini üstünden
Dıtéğeqotın > ḣuşıe: V2b çekmek üstünden yana
Dıtéğešenĺen > ḣuşıe: V2b kaydırmak üstüne
Dıtéğešenĺeyen > ḣuşıe: V2b kaydırmak hepsini üstüne
Dıtéğešenĺın > ḣuşıe: V2b kaydırmak hepsini üstünden
Dıtéğešenthen > ḣuşıe: V2b kazımak hepsini üstüne doğru
Dıtéğešentḣen > ḣuşıe: V2b kazımak hepsini üstüne doğru
Dıtéğešentḣın > ḣuşıe: V2b kazımak hepsinin üstünü
Dıtéğešentḣućın > ḣuşıe: V2b kazdırmak hepsini üstünden
Dıtéğešenthun > ḣuşıe: V2b kazımak hepsini üstünden
Dıtéğešeşütın > ḣuşıe: V2b kaydırmak hepimizi üstünden hızla
Dıtéğešıbğućın > ḣuşıe: V2b fırlatmak hepsini üstünden hızla
Dıtéğesın > ḣuşıe: V2b oturtmak üstünde
Dıtéğešıren > ḣuşıe: V2b fışkırtmak üstüne
Dıtéğestehen > ḣuşıe: V2b yakmak üstünde
Dıten > ḣuşıe: Me teyellemek
dıtéqotın çekilmek üstünden
Dıtéšelın > ḣuşıe: V2p kaymak hepsi beraber üstünden
dıtéşen geçmek önüne
dıtéşeyen çekmek kenara
Dıtéşın > ḣuşıe: V2p geçmek yarışta
Dıtétḣın > ḣuşıe: V2p alalım birlikte zorla
Dıtétḣun > ḣuşıe: V2p kazımak hepsini üstünden
dıtéwehın düşürmek hepsini üstünden
Dıtéxın > ḣuşıe: V2p almak zorla
Dıtéźen > ḣuşıe: V2p atmak üzerine
Dıtézın > ḣuşıe: V2p düşmek birlikte üstünden
dıtıhan girmek beraber içine
Dıu erkek ismi
Yişha bewbe kıriqoáğ Başına çok iş geldi
dıuçerezıćın kıvrılmak (beraber önünden ucundan)
Dıuçın > ḣuşıe: V1p terk etmek birlikte
dıudış eğreti
dıudış formu bozuk
Dıutekun > ḣuşıe: V1p dökülmek birlikte önünden
Dıutḣın > ḣuşıe: V1p almak birlikte önünden
dıutın durmak birlikte
dıwah dua eden
dıwe sülük
dıwıgoşen pay etmek (araya)
dıwığoyen toplamak (araya)
dıwıṫupşın salmak (birisiyle)
Dıxaĺhen > ḣuşıe: V1p koymak birlikte
dıxeabeĺeben rastgele içini elle karıştırmak
Dıxean > ḣuşıe: F1 ellemek (beraber içine)
Dıxeatıćın > ḣuşıe: V1p yükseltmek biraz yerden
Dıxebın > ḣuşıe: F1 batmak (beraber içinden)
Dıxebzen > ḣuşıe: V1w makaslamak (beraber içine)
Dıxebzeyićın > ḣuşıe: V1w yalamak hepimiz içinden
Dıxećen > ḣuşıe: V1p dökmek (beraber içine)
Dıxećın > ḣuşıe: F1 ayrılmak (beraber içinden)
dıxeçerezıćın kıvrılmak (beraber içinden)
dıxeçın çokluğun içinden birlikte kopartmak, birlikte basım, yazım
Dıxeçöḣon > ḣuşıe: F1 sürünmek (beraber içine)
Dıxeçöḣun > ḣuşıe: F1 sürünmek (beraber içinden)
Dıxeden > ḣuşıe: V1b kabul etmek (beraber içine)
Dıxefen > ḣuşıe: F1 düşmek (beraber içine)
Dıxefın > ḣuşıe: V1p kovmak (beraber içinden)
Dıxeğeaben > ḣuşıe: V1b elletmek hepimizi içine
Dıxeğebıĺhen > ḣuşıe: V1b saklamak hepimizi içinde
Dıxeğećın > ḣuşıe: V1b ayırmak (beraber içinden)
Dıxeğeçerezen > ḣuşıe: V1b çevirmek içinde
Dıxeğeçerezın > ḣuşıe: V1b çevirmek birlikte
Dıxeğeçın > ḣuşıe: V1b akıtmak (beraber içinden)
Dıxeğeçöḣon > ḣuşıe: F1 sürüklemek (beraber içine)
Dıxeğeçöḣun > ḣuşıe: F1 sürüklemek (beraber içinden)
Dıxeğehan > ḣuşıe: V1b geçirmek beraber içine
Dıxeğeĺın > ḣuşıe: V1b yatırmak beraber içinde
Dıxeğenen > ḣuşıe: V1b tutturmak beraber içine
Dıxeğepşın > ḣuşıe: V1b şişirmek beraber
Dıxeğeştehen > ḣuşıe: V1b dondurmak beraber içinde
Dıxeğeṫıshan > ḣuşıe: V1b batırmak içine beraber
Dıxeğeṫqon > ḣuşıe: V1b damlatmak beraber içine
Dıxeğewıçön > ḣuşıe: V1b koymak içine
dıxehajığ birisiyle terki diyar eylemek
Dıxekuten > ḣuşıe: V1p kırmak (beraber içine)
Dıxekutıćın > ḣuşıe: V1p kırılmak (beraber içinden)
Dıxekuzen > ḣuşıe: V1p sıkmak (beraber içine)
dıxeĺ içeriğinde, içinde
Dıxeĺećıćın > ḣuşıe: V1p silmek içinden hepsini
Dıxeĺeden > ḣuşıe: F1 dalmak (bir şeyin içinene koşarak)
dıxelejen çalışmak (içinde emeği geçmek)
Dıxeĺesen > ḣuşıe: F1 tozlanmak (ortasına)
Dıxeĺeşöhen > ḣuşıe: V1p savrulmak (beraber içine)
dıxeĺeşön çekmek (ortasına)
Dıxeĺeşün > ḣuşıe: V1p sürüklemek (beraber içine)
dıxeĺetın fılatmak içinden
dıxeĺın yatmak (yatakta birsinin yanında)
Dıxeĺıten > ḣuşıe: V1p seslenmek (beraber içine)
Dıxenın > ḣuşıe: V1p mahrum olmak
Dıxeonṫen > ḣuşıe: V1p bırakmak (beraber içine)
Dıxepḣotın > ḣuşıe: V1p içinden kapmak
dıxepĺın bakmak içinden karşıya
Dıxepşıhan > ḣuşıe: V1w karıştırmak beraber
Dıxepxen > ḣuşıe: V1w
dıxeqoreyehın yuvarlıyalım
dıxeqoşın yerini değiştirmek
dıxeqoten geri çekmek
dıxešenĺın emekletelim
dıxešenthen bir şeye kaymak
dıxešentḣın bir şeye kaymak
Dıxešentḣućın > ḣuşıe: V1p
Dıxešentḣun > ḣuşıe: V1p
Dıxesın > ḣuşıe: F1 oturmak (beraber içinden)
Dıxeş'ehın > ḣuşıe: V1p çabuk olmak
dıxeşen koşturmak
Dıxeş'en > ḣuşıe: V1p yaşamak bir ömür
dıxeşeyen karışalım hepimiz beraber
Dıxeşeyićın > ḣuşıe: V1p
Dıxeşeyin > ḣuşıe: V1p kenara ayırmak
dıxeşün yazabilir
dıxeşxen yedirelim
Dıxetekon > ḣuşıe: V1p atmak (beraber içine)
Dıxetekun > ḣuşıe: V1p atmak (beraber içinden)
Dıxetḣın > ḣuşıe: V1p kopartmak (beraber içinden)
dıxetın içerme
dıxeṫıshan içine batma
Dıxeṫupşıhan > ḣuşıe: V1w salmak (beraber içine)
Dıxeun > ḣuşıe: V1p sokmak, dürtmek (beraber içinden)
dıxewehın pataklamaya iştirak
Dıxewıbıten > ḣuşıe: V1w tutmak (beraber içine)
Dıxewıçön > ḣuşıe: F1 durmak (beraber içine)
Dıxewığoyen > ḣuşıe: V1w toplamak (beraber içine)
Dıxewıpćın > ḣuşıe: V1w beraber içinden arasından kesmek
Dıxewıṕoon > ḣuşıe: V1w
Dıxewıqoreyen > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (beraber içine)
Dıxewıtın > ḣuşıe: V1w kopartmak (beraber içinden)
Dıxewıtxen > ḣuşıe: V1w serpmek (beraber içine)
Dıxeyen > ḣuşıe: V1p sıvamak (beraber içine)
Dıxeźen > ḣuşıe: V1p atmak (beraber içine)
Dıxezın > ḣuşıe: F1 düşmek (beraber içinden)
Dıxeźın > ḣuşıe: V1p atmak (beraber içinden)
dıxiwıbıten düşmek (aralarına, içine, onunla)
dıyiğ donukluk
dıyiğ pıhtı
dıyiğe uyuşukluk
dıyijığe donmuş vaziyette
Dıyin > ḣuşıe: Me uyuşmak
dıyin donup kaskatı olmak
dıze frekansır satır frekansı
dıze pığaḣu' satır ekle
dıze şha ş'ı satır başı yap
dıze şhar satır başı
Diaben > ḣuşıe: F1 uzanmak (kolunu uzatmak, onunla)
diabet diabet
dibıben içine fırlatmak
dibıṫen ezilmek (arada)
dibzıćın ortadan kertmek
dićıjın çıkmak (beraberinde )
Dićın > ḣuşıe: F1 dışarı çıkmak (beraberinde )
Diçın > ḣuşıe: F1 dönmek (topaç gibi, onunla)
Diçöḣon > ḣuşıe: F1 emeklemek (onunla)
Diçöḣun > ḣuşıe: F1 olmak (onunla)
Didıwı erkek ismi
difüzyon difüzyon
dihıx etkilenme
dihıx tutku
dihıx ĺeş etki kuvveti
dihıxığ aşık
dihıxığ tutkun
dihıxın kapılmak (gönül)
Dijan kız ismi
dijital dijital
diktatör diktatör
Diĺesen > ḣuşıe: F1 savrulmak, tozlanmak (arasına)
Diĺesıćın > ḣuşıe: F1 savrulmak, akmak (bir şeyin bir şeyin arasından)
diĺesın savrulmak, tozlanmak (arasından)
diĺın yanında yatmak
dimıştenığ uygun olmamak
dimmer dimmer
din din
dinamik dinamik
dinamo dinamo
dinamometre dinamometre
dinazor dinazor
Dine kız ismi
Dinejan kız ismi
Dinemis kız ismi
dinınç inançsız, dinsiz
dinınçağe dinsizlik
dinim pılır dindar
dinĺeṕeğu' mukaddes
dinof diyanet
diode diode
diploma diploma
diplomat diplomat
Dipse kız ismi
diṕun büyütmek, yetiştirmek (çocuğu ile birlikte bir başkasını)
direkt direkt
direktör direktör
disın içerde beraber oturmak
disiplin zexet disiplin kurulu
disk disk
disk yife disk kapasitesi
disko disko
diskoték diskotek
display display
distortion distortion
distribütör distribütör
dişın beraber yukarıya çıkarmak
diştağ beraber aldı
dişte uyma
Dişten > ḣuşıe: F1 uymak
diştew uyyarak, uyumlu halde
Ditın > ḣuşıe: F1 vermek (onunla)
diṫıshan beraber yanına oturdu
diwan divan (kanepe)
dixın alınmak, aşındırılmak (arası)
diyabet diyabet
diyafram diyafram
diyagonal diyagonal
diyagram diyagram
diyalog diyalog
diyapozon diyapozon
diyez diyez
diyod diyod
diyorit diyorit
diz içi, arası dolu
dizantéri dizanteri
dizdef dolu savak
dize dize
diźejın içeriye atmak
dizel dizel
dizı ḣun dolmak (arasına)
dizıbz dopdolu (bir şeyin altı)
dizıbzen dopdolu olmak
dizıbzenık dopdolu (full)
doçent doçent
doğmıc az gülen
doktrin doktrin
doküman doküman
dolar dolar
Dolatkan kız ismi
Dolçeriy erkek ismi
Dolet erkek ismi
Doletbiy erkek ismi
domate şḣonṫe yeşil domates
dombay bizon, yaban öküzü
dombayk bronz
Dombey erkek ismi
dominant dominant
dominik dominik
domino domino oyunu
domṕ pat
doping doping
doppler ğabıḣun doppler genişlemesi
dos dos
double double
downloád downloád
doz doz
dozaj dozaj
dozer dozer
döküman döküman
dönüşlü fiil dönüşlü fiil
Drab erkek ismi
drab pazen kumaş
driwen hızlı çekmek
duba duba
duçan dükkan
dudak toy kuşu
Dudar erkek ismi
Dudarıko erkek ismi
Dudarıku erkek ismi
dul dul masal atı
duldul akıllı masal atı
Dumanış erkek ismi
dunajın 3 yaşındaki dişi tay
dunan 3 yaşındaki erkek tay
dunay dünya
dunaye pek çok
Yişha bewbe téḣıćığ Başına çok iş geldi
Dunyer yişha kıriqoáğ Başına çok şey geldi
Dunayer yişha kéḣuĺ’ağ Başına çok şeyler geldi
Yişha kırihın Başına gelmek
dunaye kutej kiyamet günü
dunaye kutejığo kıyamet
Yişha kıriqon Başına gelmek
dunaye şö yer yüzeyi
Dunaye tétıćer yipsewıć Dünyada kalışı ,yaşantısı
dunayem kıtéhan dünyaya gelmek
Yişha of riĺhajın Başına iş açmak
Haye wıwtağ jı wiğeşeştep Başına iş açtın seni rahat bırakmaz
dunayem tétıć geçinme
Şüı pećeĺep Başına iyi şeyler gelmeyecek
Ğozır yişha kıxéxı Başında alev çıkıyor, çok sinirlenmek
Dunayer çezıw çezıw Dünyada, yaşam sıra, sırasıyla
Şha xehajın Başını alıp gitmek
Wişha ḱuš rişxıćın Başını etini yemek
Yişha xixıjın Başını kurtarmak
Yişha yewejın Başını taşlara vurmak
Yişha zeréşejı Başının çaresine bakıyor
Şhar zetéwıtın Başının çok ağrıması,çatlaması
dunayer kéğedeojı yaygara yapıyor.
Şha rişxıćın Başının etini yemek
Şha téşxıćın Başının etini yemek
Şham yiṫıshan Başının etini yemek
Şham beleh yiĺhajın Başınını belaya sokmak
Wase yetın Başlık parasıvermek, değer biçmek
Yiĺakoxer xiwıpšegore maqo Bata çıka gitmek
Pıtxıjığ fedew taremıĺeğu’ Batık gibi görmesinler
Yine kilelın Baygın bakmak
Zıgorexer réḣohı Bazı şeyleri planlıyor
dunayer yeğebeźejı çok bağırıp çağırıyor. sanki kıyamet kopuyor.
Ape as Becerikli
Aqo ĺaqow mepşerehı Becerikli,hamarat bir şekilde yemek yapıyor
Ğıbze ubze Beddua
Gum rihın Beğenmek
Guyeun Beğenmek
Gum rimıhın Beğenmemek
Gur témıhan Beğenmemek
dunayer yilıjışt fed çok hırslı
Umpemı ş'ın Beğenmemek
Nafe ḣun Belli olmak
Maşü’em sıriğestığ Beni çok utandırdı, beni çok üzdü
Makenıçe sımışı’ Beni habersiz bırakma
Sımığaĺı' ! Beni rahatsız etme ?
Feder zırız Benzersiz
Nepk pepk Berbat yüzlü
dunayeşxom dünya çapında
Yişö wıkişın Besili
dunéyiğo dünyalık
dunya kutej kalubela
Yi şö pızın Beti benzi atmak
durıs ciddi
durıs <> guşüıbziy soğukkanlı <> sıcak
Durıye kız ismi
dux kolonya
duyulmak keun
dübel dubel
düçantés dükkancı
düet düet
dünya ćıb dış dünya
dünyekutej tufan
düvel ihtiras
dvd dvd
dоmbаy dombay
e lıqo e posta
e lıqoxer zeğus e postalar eş
e lıqoxer zeğusexep e postalar eş değil
e thaćın el yıkamak
ebonit ebonit
ebru ebru
ebruğe ebrulu
éćaf kalbur altı
ećırıćew debdebe
ećĺeć dinamik
ećĺeć zepeğeşeçın dinamik denge
éçend ikindi
Edawiye kız ismi
edeb terbiye
edebığ edeplilik
edebınç edepsizlik
edebınçağ edepsizlik
edep xeĺ terbiyeli
edit edit
editör editör
eferwesan efervesan
eft eft
egzos egzos
éğastaĺ brülör,bek
éğış faraş
ehan tatmin
eḣoğu sürü, gurup
eject eject
ejeğu kavgayı ayıran
ejej irade
ekg ekg
eḱipman ekipman
ekliptik ekliptik
eko eko
ekokardiyogrfi ekokardiyogrfi
ekolayzer ekolayzer
ekolayzır ekolayzır
ekoloji ekoloji
ekonomi ekonomi
ekonomik ekonomik
ekonomist ekonomist
ékonomist iktisatçı
eksantrik eksantrik
ekskavatör ekskavatör
eksper eksper
ekspres ekspres
eksternal eksternal
ekstra ekstra
ekstrafor ekstrafor
ekstrem ekstrem
ékvador ekvador
ékvator şıtıć ekvator konumu
ekwator ekvator
ekzema ekzema
ekzos ekzos
ekzotermik ekzotermik
ekzotik ekzotik
el salwador el salvador
élağe delikanlılık
elastisite elastisite
Elbruz erkek ismi
elektirik elektirik
éléktirik elektirk
éléktirik çınıps elektrik sarkacı
elektirik eş elektrik akımı
éléktirik éş elektirik akımı
éléktirik ĺeĺće ğafeben elektrikli ark ile ısıtma
éléktirik ĺeş elektrik kuvveti
éléktirik motor elektrik motor
éléktirik nak elektrik tesisatı
elektirik pḣenćıpḣ elektirik süpürgesi
éléktirik pıu elektirik fişi
éléktirik pkew elektirik direği
éléktirik pşaĺ elektirik saati
éléktirik pşaĺe elektrik sayacı
éléktirik ruṕe elektirik priz
éléktirik unćıbzexer elektrik anahtarları
elektirik westığ elektirik ampülü
éléktirik zetét kaloriferır elektrikli kat kaloriferi
éléktirikće lewha radyatör elektrikli panel radyatör
éléktirikće psığefabexer elektrikli şofbenler
elektirikfişi
éléktiriḱiğe bğo elektriksel alan
éléktiriḱiğen elektirklenme
elektiriḱipş elektirik sayacı
éléktiriḱiqo elektirikçi
éléktirikzéşe elektrifikasyon
éléktrik elektrik
éléktrik rış elektirik hattı
éléktrik şıu elektrik düğmesi
éléktrodinamik elektrodinamik
éléktrokardiografi elektrokardiografi
éléktrolit elektrolit
éléktrolit maxe zayıf elektrolit
éléktrolit ṫıqunı elektrolit çözeltisi
elektroliz elektroliz
éléktromagnetik elektromagnetik
elektromanyetizm elektromanyetizm
éléktromotor ĺeş elektromotor kuvvet
elektron elektron
éléktron bziy elektron hüzmesi
éléktron dıneğun elektron ilgisi
éléktron éş elektron akımı
éléktron téğapsıhanır elektron konfigürasyonu
éléktron wıbıtın elektron yakalaması
éléktron xezğaḣore elektron çoğaltıcı
éléktron zéhağu elektron taşınım süreci
élektronik elektronik
éléktronik qoć elektronik devre
elektroskop elektroskop
elektrostatik elektrostatik
éléktrot elektrot
éléktroxeiğe elektronegatiflik
eleman eleman
élémante hıĺe elemanter yük
element element
element analizi element analizi
éléméntxeme yakeḣuće elementlerin yaratılışı
elerkış kerevit
Elmes kız ismi
Elmeshan kız ismi
élmız kız ismi
élyaf elyaf
élyafığe zerḣağ elyaflı doku
email email
embesil embesil
emıṫ ekmek parçası
emisyon emisyon
empati empati
émpedans empedans
emperyalist emperyalist
emperyalizm emperyalizm
émriye kız ismi
énamel enamel
enay kavlan ağacı
encorder encorder
endeks endeks
endeskopi endeskopi
éndokrinoloji endokrinoloji
endonezya endonezya
endonezyam şış endonezyalı
endoskopi endoskopi
éndüksiyon endüksiyon
éndüktif yiş'ıhan endüktif yükleme
endürans endürans
ének bilye
énem erkek ismi
enerji enerji
énerji pĺaqo enerji bakanı
énérji ḣume xey enerji korunumu kanunu
énérji şhasın enerji tasarruflu ampul
énérji şiz enerji seviyesi
énérji şizığe enerji düzeyi
énérji ṫuaće enerji aralığı
énérjim zeğazećı enerjinin dönüştürülmesi
enfarktüs enfarktüs
enfeksiyon enfeksiyon
enflasyon enflasyon
enjektör enjektör
énjéktör rıf enjektör pompası
énjéktör maste enjektör iğnesi
ensefalon ensefalon
enstitü enstitü
enstrüman enstrüman
entegre entegre
entelektüel entelektüel
enteresan ilginç
énzim enzim
epik epik
epitel epitel
épĺeć el bezi
epoksi epoksi
epsilon epsilon
epşeṕewen, yeśıpewen fiske atmak
ergo ergo
ergonomi ergonomi
eritre eritre
ermenistan ermenistan
error error
ésapş merhaba, selam
eskrim eskrim
wıfewıṕše esnek
ester ester
estonya estonya
éş akım
éş cereyan
éş ḱupće akım yoğunluğu
éş peğu' alternatif akım
éş'ağe ĺegu asmolen döşeme
eşanjör eşanjör
éşı pşaĺ akım ölçer
éşıpş ampermetre
éşışüḱo aşırı akım
éşıź şalter
éşofman eşofman
eta eta
étajer etajer
etejer etejer
eter eter
etiopya etiopya
etnografya etnografya
etnoloji etnoloji
etopya etopya
etopyam şış etopyalı
etüw etüv
évaparatör evaparatör
export dış satım
external external
e'yetı icazet
ezağe yecaṕe tıp fakltesi
ezen caṕe minare
fabe sıcak
fabe fabew sıcak sıcak
fabe pen sıcaktan bunalmak
fabe zıpşırer sıcaklıkölçer
fabe zıtıre ısıveren
fabeće sıcaklıkla
fabeded fazla sıcak
fabej sıcakça
Yişö pıćın Beti benzi atmak
Yişö pifın Beti benzi atmak
Yişö pızın Beti benzi solmak
fabeneḣ sıcak olsada
fabew sıcakken
fabj ğunapk hız limiti
fabj modülasyonur hız modülasyonu
fabj wektör hız vektörü
fabj yejen ivmeli hareket
fabje hızlı
fabje sürat
fabje şiddetli
fabje fabjew hızlı hızlı
fabjeće hızı ile
fabjeded fazla hızlı
fabjeğune limit hız
fabjeneḣ hızlı olsada
fabjew şiddetle
fabjew kepşeşt şiddetli esecek
fabjezeḣoć ivme
fabrika fabrika
fabrikasyon fabrikasyon
fağehın göndermek (ona)
Faḣmiye kız ismi
fahrenayt fahrenayt
faks faks
faktorizasyon faktorizasyon
faktöryel faktöryel
fakülté fakülte
faĺ merdane
faĺe deapıağu' yardımcı merdane
faĺe onṫe merdaneli bükme
familya familya
fantastik fantastik
fantezi fantezi
fantézi fantézi
fao tabir
fao tın teklif verme
fapĺe fal
faraday faraday
farfor porselen
Farize kız ismi
farmakoloji farmakoloji
fars fars
farsıbz farsça
farte kundak
farte kundak bezi
fas fas
fas şış faslı
fasikül fasikül
faş'e görgü
faş'e haraç
faş'e yiep hizmet servis dışı
faşist faşist
faşizm faşizm
Fatim kız ismi
Fatimet kız ismi
Fatiş kız ismi
fay (wıqonfay) ısın,isın,(gitmelisin)
faye icap
fayem isteyene
fayeme isterse, ister ise
Yişha psı yit Beyni sulanmak
fayer istekli
fayew istiyerek
faz ćesen faz gecikmesi
faz rıpĺ faz kalemi
faz şı üç fazlı
fdisk fdisk
fe tendon
fe ısı
fe apç ısı cam
fe pxımıć ısı yalıtımı
fe pxırğaćınığ ısı geçirğenliği
fe pxırızımığać ısı geçirmez
fe qod ısı kaybı
fe yife ısı sığası
Féabećın > ḣuşıe: F1 elle yoklamak (onun için)
Feabeĺeben > ḣuşıe: F1 kurcalamak ( sağı solu_onun için)
Feaben > ḣuşıe: F1 derlemek, toplamak (birisine)
Féabexın > ḣuşıe: F1 aşağı el uzatmak (onun için)
Féabın > ḣuşıe: F1 ellemek (onun için)
Feaćećın > ḣuşıe: F1 elinden geçmek (onun için)
Feaćekuten > ḣuşıe: V1p kırılmak (elinde_onun için)
Feaćeĺhan > ḣuşıe: F1 eline sıkıştırmak (onun için)
Feaćewen > ḣuşıe: F1 elinde patlamak (onun için)
Feaćexın > ḣuşıe: V1p almak (elinden_onun için)
Feajen > ḣuşıe: V1p engellemek
Fealın > ḣuşıe: F1 kanmak (onun için)
Fean > ḣuşıe: F1 yapmak, toparlamak (onun için)
Féan > ḣuşıe: F1 değmek (onun için)
feapeasen diğerine maharetli davranmak
Feapığezın > ḣuşıe: V1b düşürmek (elinden_onun için)
Feapıwıtın > ḣuşıe: V1w almak (elinden_onun için)
Feapıxın > ḣuşıe: V1w almak (elinden_onun için)
Feasen > ḣuşıe: F1 uslanmak (onun için)
feasĺes muhtaç
Featın > ḣuşıe: V1p kaldırmak (onun için)
Feaweĺewen > ḣuşıe: F1 çırpınmak (el ve kolları sağa sola_onun için)
Feayĺeyen > ḣuşıe: F1 mıncıklamak (onun için)
feaz ehil
feaz mütehassıs
Féazećın > ḣuşıe: F1 onarmak, tamir etmek (onun için)
Féazeğun > ḣuşıe: F1 otamak, iyileştirmek (onun için)
Féazen > ḣuşıe: F1 tedavi etmek (onun için)
feazew ustalıkla
febabz sıcacık
febağe şıpk mutlak sıcaklık
febao sıcakca
febaşe çok sıcak
febaşöxer sıcak renkler
febaye sıcakça
febe ay boğucu sıcaklık
febebš ılıman
febebšı ılık
febebšı we ılık hava
Fébecın > ḣuşıe: F1 yığılmak, kaymak (onun için)
Febeǵın > ḣuşıe: F1 kabarmak (onun için)
Febeğon > ḣuşıe: F1 bollaşmak (onun için)
Febekon > ḣuşıe: F1 uzun adım (onun için)
Febelerğın > ḣuşıe: F1 dikkati gevşemek (onun için)
Feben > ḣuşıe: Me ısınmak
feben fe ısınma ısısı
Febenen > ḣuşıe: F1 güreşmek (onun için)
febenığe sıcaklık
febenığeće sıcaklığıyla
Fébewın > ḣuşıe: F1 öpmek (onun için)
febewız tifo
Febǵen > ḣuşıe: F1 beddua etmek (onun için)
Febǵınen > ḣuşıe: V1w terk etmek (onun için)
febğezen devretmek
Febğodehan > ḣuşıe: F1 sokulmak, yanaşmak (onun için)
Febğodetın > ḣuşıe: F1 yanaşığında durmak (onun için)
febğuncaşö yatık (yana)
febğunce yana yatık
febğuncen çapraz, yan (bir diğerine göre)
febğuncew yanlamasına
febğuncın ona yan olmak
Febıbeten > ḣuşıe: F1 kanat çırpmak (onun için)
Fébıbexın > ḣuşıe: F1 uçarcasına inmek (onun için)
Febıbın > ḣuşıe: F1 havalanmak (onun için)
Febıcen > ḣuşıe: F1 tos vurmak (onun için)
Febırıbın > ḣuşıe: F1 dalgalanmak (onun için)
Febıwın > ḣuşıe: F1 ulumak (onun için)
Febıyawın > ḣuşıe: F1 sakinleşmek (onun için)
febj hız
febj téwbıt hız sabiti
febjao hızlıca
febjaşe biraz hızlı
febjay hıza uygun
febjenığ hızlı
febjenığeće hızlı zorlanarak
Febjentḣon > ḣuşıe: F1 tırmalamak (onun için)
Fébjentḣun > ḣuşıe: F1 cırmalamak (onun için)
Feblefın > ḣuşıe: V1w fazla olmak (onun için)
Febleğeqotın > ḣuşıe: V1b öteye götürmek (onun için)
Feblen > ḣuşıe: V1w yanmak (ışık_onun için)
feblen dizmek (onun için)
Féblen > ḣuşıe: F1 başlamak (onun için)
feblenığ aynen
Feborepşın > ḣuşıe: F1 şişmek (onun için)
Febzecen > ḣuşıe: F1 arsızlanmak (onun için)
Febzen > ḣuşıe: F1 makaslamak (onun için)
Febzeyin > ḣuşıe: V1w yalamak (onun için)
Fébzeyin > ḣuşıe: V1 yalamak (onun için)
Febzın > ḣuşıe: V1w kesmek (onun için)
Fecegun > ḣuşıe: F1 oynamak (onun için)
Fecen > ḣuşıe: F1 seslenmek (onun için)
Fécen > ḣuşıe: F1 okumak (birisine)
Fecenceşın > ḣuşıe: F1 danışmak (onun için )
fećeşığon istekli
fećeşığu' hevesli
Féćexın > ḣuşıe: F1 dökmek (aşağıya_onun için)
Fećezezın > ḣuşıe: F1 titremek (onun için)
Fecın > ḣuşıe: V1w eğirmek (onun için)
Fećırın > ḣuşıe: F1 uzamak, ğelişme, boy atmak (bitkilerin_onun için)
Fećısen > ḣuşıe: F1 başaklanmak, çiçeklenmek (onun için)
Fećışten > ḣuşıe: V1 savurmak (onun için)
Féćıxın > ḣuşıe: F1 dökmek (sıvıyı aşağıya_onun için)
Fećıyin > ḣuşıe: F1 çığlık atmak (onun için)
Féçećın > ḣuşıe: F1 dolaşmak (öbür yana koşarak_onun için)
Feçeçen > ḣuşıe: F1 cakcak ötmek
feçefew memnuniyetle
feçefın memnuniyet
Féçejen > ḣuşıe: F1 kaçmak (fırlayıp_onun için)
Féçeĺ'en > ḣuşıe: F1 yaklaşmak (birine koşarak_onun için)
Feçen > ḣuşıe: F1 koşmak (onun için)
Feçereğun > ḣuşıe: F1 kıvrılmak (bir eksende_onun için)
Feçerezın > ḣuşıe: F1 dönmek (bir eksende_onun için)
Féçexın > ḣuşıe: F1 koşarak inmek (onun için)
Feçın > ḣuşıe: F1 dönmek (topaç gibi_onun için)
Feçıren > ḣuşıe: F1 ücretle çalışmak (onun için)
Feçıyen > ḣuşıe: F1 uyumak (onun için)
Féçöḣoćın > ḣuşıe: F1 sürünerek gitmek (yan tarafa_onun için)
Feçöḣon > ḣuşıe: F1 emeklemek (onun için)
Féçöḣoxın > ḣuşıe: F1 kaymak (aşağıya_onun için)
Feçüntḣen > ḣuşıe: F1 yolmak (onun için)
fed denden ( " )
fed aynı
fed benzer
fed tip
fedapš sembolik
fedaxep ona güzel görünmüyor
fede benzer
féde menfaat
fede kabz tıpatıp benxeme, aynen benzeme
fede kabzew benzeriyle
fede şımı' eşsiz, emsalsiz
Fedehaşxın > ḣuşıe: F1 gülmek (onun için)
fedehazer pĺışö adeta
fedejın dikiş dikmek (birisine)
Fedéjıwın > ḣuşıe: F1 şarkıya eşlik etmek
fedekabz tıpkısı
fedekabz aynen
fedekabzew ihtiyaç
fedekebzen benzemek (tıpatıp)
Feden > ḣuşıe: F1 ona razı olmak
feden benzemek
feden dikmek (birisine dikiş)
fedenç benzersizlik
Fedeon > ḣuşıe: F1 söz dinlemek (onun için)
feder benzeri
feder muadil
Gur riwtın Bezdirmek
federal federal
federasyon federasyon
fedeşıpk tıpkısı
fedetéx fotokopi
Fédeun > ḣuşıe: F1 dinlemek (birinin sözüne uymak_onun için)
fedew dair
fedew gibi
fedew wıḣun gibi olmak
Fédewen > ḣuşıe: F1 dava etmek (onun için)
Fedézeşın > ḣuşıe: F1 usanmak (beraber )
fedfed denden
Fedıdın > ḣuşıe: F1 ayırmak (liflerine_onun için)
Fedıkın > ḣuşıe: F1 arzulamak (aşırı)
fedıkın hayran kalmak
Fedın > ḣuşıe: F1 dikmek (dikiş_onun için)
Fédırǵın > ḣuşıe: F1 sataşmak (onun için)
Fédırǵın > ḣuşıe: F1 terslemek (onun için)
Fedırın > ḣuşıe: V1b yutmak (onun için)
Fedıten > ḣuşıe: V1b örmek (onun için)
fedibğu dokuz misli
fediş 3 misli
feditf 5 misli
fediṫu iki misli
fediz eşit işareti (=)
fediz kadar
fediz ḣun esit olmak
fedizće eşit olarak
fedizće özel
fedizew eşit olarak
fedizıće kadarıyla
fedizımće onun kadar
fedizın kadar (onun)
fedizkabz aynı benzeri
feé femıyaşöw ister istemez
feedback feedback
Féfećın > ḣuşıe: V2p çevirmek (bir tarafa_onun için)
Féfexın > ḣuşıe: F1 düşmek (aşağıya_onun için)
Féfıjen > ḣuşıe: V2p harekete geçirmek (onun için)
Féfıĺen > ḣuşıe: V2p yaklaştırmak (sonuna_onun için)
fefın o götürebilir
Féfıxın > ḣuşıe: V2p sürmek (aşağıya doğru_onun için)
fefızın onun için sıkmak
Feǵıćen > ḣuşıe: F1 yıkamak (çamaşır_onun için)
Feǵıyen > ḣuşıe: F1 ayıplamak (onun için)
Féǵıyen > ḣuşıe: F1 kınamak (onun için)
Fegoabıćın > ḣuşıe: F1 el atmak (yanından, onun için)
fegobzen temizlemek başkasına
Fegoşen > ḣuşıe: F1 dağıtmak (birisine)
Fegoşen > ḣuşıe: F1 paylaşmak (onun için)
Feguan > ḣuşıe: F1 endişe etmek (onun için)
Feguan > ḣuşıe: F1 tasa etmek
feguap memnun
fegubjın kızmak (birine)
fegubjın paylamak
Fegubşısen > ḣuşıe: F1 düşünmek (onun için)
Feguğen > ḣuşıe: F1 ummak (onun için)
Féguğun > ḣuşıe: F1 itina etmek (onun için)
feguiṫu kararsız kalmak
feguiṫu tereddüt
feguiṫuğ kararsız
feguiṫun kararsızlık
Féguĺ'ın > ḣuşıe: V2p bastırmak (bir şeyi bir şeyin yüzeyine_onun için)
fegumeć endişek (biri için)
Fegumećın > ḣuşıe: F1 kaygılanmak
Fegumećın > ḣuşıe: F1 ümitsizliğe düşmek (onun için)
Fegumexen > ḣuşıe: F1 duygulanmak (onun için)
Fegun > ḣuşıe: V1b dibekte dövmek (onun için)
fegunıṫ meraklı
fegupjın azar, paylama
Fegupsefın > ḣuşıe: F1 sakinleşmek (onun için)
Fégupşısın > ḣuşıe: F1 düşünmek (bir konuyu_onun için)
Feguśefen > ḣuşıe: F1 kuşku duymak (onun için)
Fegusen > ḣuşıe: F1 darılmak (onun için)
Fegusen > ḣuşıe: F1 küsmek (onun için)
feguşhiṫow istemeyerek, gönülsüzce
feguşhiṫu çekimser
feguşhiṫu ikilem
feguşhiṫu' karasız
feguşhiṫujın kararsız kalma
feguşhiṫunığ çekimserlik
Feguşıan > ḣuşıe: F1 konuşmak (onun için)
feguşü'e kutlama
feguşü'e tebrik
Feguşü'en > ḣuşıe: F1 sevinmek (onun için)
Feguşü'en > ḣuşıe: F1 tebrik etmek
Feguşü'eşen > ḣuşıe: F1 gülmek (aşırı _onun için)
Feguşxıpšın > ḣuşıe: F1 gülümsemek (onun için)
fegutéhan kanaat getirmek (kalben_onun için)
feguṫu' kararsızlık anı
feguyeun beğenmek (onun için)
Feguzejön > ḣuşıe: F1 acele etmek (onun için)
Feguzejön > ḣuşıe: F1 telaş etmek (onun için)
feğade benzetme
feğağu muafiyet
feğağun beraat etmek
féğaj başlat
feğanen feragat etmek
feğapsın ona skı tembihleme, kurma
feğaqu' kurye
feğaşü'en tahsis
féğaz yönlendir
feğazağew binaen
feğazen tevcih etmek
Feğeaben > ḣuşıe: V1b yaptırmak (onun için)
Feğealın > ḣuşıe: V1b kandırmak (imrendirerek_onun için)
Feğean > ḣuşıe: V1b kurmak, düzeneği kurmak (onun için)
Féğean > ḣuşıe: V2b desteklemek, değdirmek (onun için)
Feğeasen > ḣuşıe: V1b uysallaştırmak (onun için)
Féğeatın > ḣuşıe: V2b kaldırtmak (onun için)
Feğeayen > ḣuşıe: V1b yermek (onun için)
Feğeazen > ḣuşıe: V1b ustalık yaptırmak
Féğeazen > ḣuşıe: V2b hastaya baktırtmak
Feğebćeteyen > ḣuşıe: V1b yalanmak (kendi ağzını, onun için)
Feğebeǵın > ḣuşıe: V1b şişirmek (suya doyurmak_onun için)
Feğebeğon > ḣuşıe: V1b çoğaltmak (onun için)
Feğebekon > ḣuşıe: V1b adımlatmak (onun için)
Féğebekon > ḣuşıe: V2b atlatmak (onun için)
Feğebelereğın > ḣuşıe: F1 uyuşturmak (onun için)
Feğebeleśen > ḣuşıe: V1b tüylendirmek (onun için)
Feğeben > ḣuşıe: V1b çoğaltmak (onun için)
Feğebenen > ḣuşıe: V1b güreştirmek (birini, onun için)
Féğebenın > ḣuşıe: V2b güreştirmek (onun için)
Féğebewın > ḣuşıe: V2b öptürmek (onun için)
Féğebǵınen > ḣuşıe: V2b terk ettirmek (onun için)
Féğebıbejen > ḣuşıe: V2b götürmek (kapıp_onun için)
Feğebıbın > ḣuşıe: V1b uçurmak (onun için)
Feğebıḣun > ḣuşıe: V1b genişletmek (onun için)
Feğebıĺın > ḣuşıe: V1b saklamak (onun için)
Féğebıĺın > ḣuşıe: V2b saklatmak (onun için)
Feğebıwın > ḣuşıe: V1b böğürtmek (onun için)
Feğebjışön > ḣuşıe: V1b değer vermek (onun için)
Féğebleğen > ḣuşıe: V2b buyur etmek (onun için)
Feğeblen > ḣuşıe: V1b yakmak (ışığı_onun için)
Feğeblın > ḣuşıe: V1b kışkırtmak (birisine)
Feğeborepşın > ḣuşıe: V1b şişirmek (onun için)
Feğebzen > ḣuşıe: V1w doğrattırmak, makaslattırmak (onun için)
Feğebzeyen > ḣuşıe: V1w güreştirmek (birini, onun için)
Féğebzeyin > ḣuşıe: V2b yalatmak (onun için)
Feğeceden > ḣuşıe: V1b büyütmek (onun için)
Feğecegućın > ḣuşıe: V1b oyuna doymak (onun için)
Feğecegun > ḣuşıe: V1b oynatmak (onun için)
Feğećehın > ḣuşıe: V1b uzattırmak (onun için)
Feğećeḱon > ḣuşıe: V1b kısaltmak, kesmek (onun için)
Feğecen > ḣuşıe: V1b bağırtmak, söyletmek (onun için)
Feğećen > ḣuşıe: V1b ıslah etmek (onun için)
Féğecen > ḣuşıe: V2b büyü yapmak (birisine)
Feğećerećen > ḣuşıe: V1b allayıp pullamak (onun için)
Feğećereḣon > ḣuşıe: V1b sapmak (onun için)
Feğećesen > ḣuşıe: V1b geciktirmek (onun için)
Feğećezezın > ḣuşıe: V1b silkelemek (onun için)
Feğećıhan > ḣuşıe: V1b tecil etmek (onun için)
Féğećıĺ'en > ḣuşıe: V2b yaslamak (bir şeyi bir şeyin yanına_onun için)
Feğecın > ḣuşıe: V1b güreştirmek (birini, onun için)
Feğećın > ḣuşıe: V1b yetiştirmek (onun için)
Féğećın > ḣuşıe: V2b yaslamak (onun için)
Feğećısen > ḣuşıe: V1b geciktirmek (onun için)
Féğećışten > ḣuşıe: V2b savurtturmak (onun için)
Feğećıten > ḣuşıe: V1b çok temiz yapmak (onun için)
Feğećıyin > ḣuşıe: V1b bağırtmak (onun için)
Feğeçanın > ḣuşıe: V1b keskinlemek (onun için)
Feğeçebzen > ḣuşıe: V1w durultmak (onun için)
Feğeçefın > ḣuşıe: V1b neşelendirmek (onun için)
Feğeçehen > ḣuşıe: V1b çizmek (birisine etrafını çizmek)
Feğeçehın > ḣuşıe: V1b çizdirmek (onun için)
Féğeçejen > ḣuşıe: V2b koşturmak (onun için)
Féğeçeĺ'en > ḣuşıe: V2b yanına yanaştırma, koşturmak (onun için)
Feğeçen > ḣuşıe: V1b koşturmak (onun için)
Feğeçencın > ḣuşıe: V1b kotu düşürmek (onun için)
Feğeçepḣın > ḣuşıe: V1b kurutmak (bezi_onun için)
Feğeçereğun > ḣuşıe: V1b burmak (onun için)
Feğeçerezın > ḣuşıe: V1b burmak (onun için)
Féğeçexın > ḣuşıe: V2b akıtmak (üstünden_onun için)
Feğeçıeteğen > ḣuşıe: V1b serinletmek (onun için)
Feğeçın > ḣuşıe: V1b dondurmak (prizini aldırmak_onun için)
Feğeçıren > ḣuşıe: V1b ücretle çalıştırmak (onun için)
Feğeçıyen > ḣuşıe: V1b uyutmak (onun için)
Feğeçöḣon > ḣuşıe: V1b sürüklemek, emekletmek (onun için)
Féğeçöḣoxın > ḣuşıe: V2b kaydırmak (aşağıya_onun için)
Feğedehaşxın > ḣuşıe: V1b güldürmek (onun için)
Féğedekıĺ'en > ḣuşıe: V2b dibine yanaştırmak (onun için)
Feğedélen > ḣuşıe: V2b kandırmak (onun için)
Feğeden > ḣuşıe: V1b benzetmek
feğeden teşbih
Féğeden > ḣuşıe: V2b kabul ettirmek (onun için)
Feğedeon > ḣuşıe: V1b avutmak (birisini birisi için)
Féğedeun > ḣuşıe: V2b dinletmek (birisine bir şeyi_onun için)
Feğedexen > ḣuşıe: V1b güzelleştirmek (birisini birisi için)
Féğedexen > ḣuşıe: V2b süsletmek (onun için)
Feğedeyin > ḣuşıe: V1b kötülemek (onun için)
Féğedıden > ḣuşıe: V2b kapıp götürmek (bir şeyi_onun için)
Féğedıdexın > ḣuşıe: V2b aşağı indirmek (alelacele_onun için)
Féğedıdıĺ'en > ḣuşıe: V2b dibine, kenarına kapıp getirmek (onun için)
Feğedıdın > ḣuşıe: V1b yetiştirmek (birisine alelacele)
Féğedıkıĺ'en > ḣuşıe: V2b dibine, kenarına yanaştırmak (onun için)
Feğedıkın > ḣuşıe: V1b özendirmek (onun için)
feğedıkın zırnık vermemek
Féğedın > ḣuşıe: V2b diktirmek (onun için)
Féğedırın > ḣuşıe: V2b yutturmak (onun için)
Feğedıten > ḣuşıe: V1b güreştirmek (birini, onun için)
Feğedıyin > ḣuşıe: V1b uyuşturmak (onun için)
Feğefeben > ḣuşıe: V1b ısıtmak (onun için)
Feğefebjen > ḣuşıe: V1b hızlandırmak (onun için)
Feğeféden > ḣuşıe: V2b kazanmak (onun için)
Feğefelen > ḣuşıe: V1b yarı pişirmek (onun için)
Féğefexın > ḣuşıe: V2b düşürmek (aşağıya_onun için)
Feğefıkon > ḣuşıe: V1b bozmak (onun için)
Féğefızen > ḣuşıe: V2b sıktırmak (onun için)
Feğeǵıćen > ḣuşıe: V1b yıkatmak (onun için)
Feğeǵırzın > ḣuşıe: V1b silkelemek (onun için)
Feğegoşen > ḣuşıe: V1b paylaştırmak (onun için)
Féğegowen > ḣuşıe: V2b dokundurmak (onun için)
Feğeguan > ḣuşıe: V1b canına tak ettirmek (onun için)
feğeguğen ümitlendirmek başkasına
Feğegujön > ḣuşıe: V1b geciktirmek (onun için)
Feğegumećın > ḣuşıe: V1b eziyet etmek (onun için)
Féğegupşısın > ḣuşıe: V2b düşündürmek (onun için)
feğegusen darıltmak başkasını
feğeguşıen konuşturmak başkası için
Feğeguşü'en > ḣuşıe: V1b sevindirmek (onun için)
Féğeguşüın > ḣuşıe: V2b cesaretlendirmek, sevdirmek (onun için)
Feğeguşxon > ḣuşıe: V1b cesaret vermek (onun için)
Feğeguzejön > ḣuşıe: V1b acele ettirmek (onun için)
Feğeğın > ḣuşıe: V1b ağlatmak (onun için)
Feğeğoǵın > ḣuşıe: V1b bağırtmak (onun için)
Feğeğoĺhan > ḣuşıe: V1b gurka yatırmak (onun için)
Feğeğoĺın > ḣuşıe: V1b yatırmak (onun için)
Feğeğonlen > ḣuşıe: V1b soldurmak (onun için)
feğeğoşen yanılmak başkasına
Féğeğotın > ḣuşıe: V2b buldurma, sağlamak (bir şeyi birisine_onun için)
Feğeğozen > ḣuşıe: V1b kılavuz olmak (onun için)
feğeğu af
feğeğu özür
feğeğu' af
feğeğufeyen özür dilemek
Feğeğun > ḣuşıe: V1b bağışlamak
feğeğun af etmek
feğeğun müsamaha
Feğeğunen > ḣuşıe: V1b esirgemek (onun için)
Feğeğuşın > ḣuşıe: V1b kurutmak (taneli malzemeler_onun için)
feğeğuşün affedilir
feğeğutxıĺ ibraname
Feğehacen > ḣuşıe: V1b öğütmek (onun için)
Feğehaćen > ḣuşıe: V1b misafir ağırlamak (onun için)
Feğeharcen > ḣuşıe: V1b harcamak (onun için)
Feğehawılıyen > ḣuşıe: V1b boşa gidermek (onun için)
Feğehaynepen > ḣuşıe: V1b kınamak (onun için)
Feğehazırın > ḣuşıe: V1b hazırlamak (onun için)
Feğeḣen > ḣuşıe: V1b gerçekleştirmek (bir şeyi_onun için)
feğehığ yönelik (ona)
Féğehın > ḣuşıe: V2b göndermek (onun için)
Féğehın > ḣuşıe: V2b yollamak (onun için)
Feğeḣıyen > ḣuşıe: V1b kımıldatmak (onun için)
Féğeḣon > ḣuşıe: V2b sürtmek, törpülemek (onun için)
Feğeḣonen > ḣuşıe: V1b küfrettirmek (onun için)
Féğeḣopsen > ḣuşıe: V2b gıpta ettirmek (onun için)
Feğeḣoqon > ḣuşıe: V1b devrilmek (yanından,böğründen, onun için)
Féğeḣuĺ'en > ḣuşıe: V2b yetiştirmek (işi_onun için)
Feğeḣun > ḣuşıe: V1b oldurmak (onun için)
Féğeḣun > ḣuşıe: V2b artırmak (onun için)
Feğeḣunćen > ḣuşıe: V1b soydurmak (onun için)
Féğeıĺexın > ḣuşıe: V2b koymak (bir şeyi aşağıya doğru_onun için)
féğejaĺ başlatıcı
Feğejawın > ḣuşıe: V1b gölgelemek (onun için)
féğejejın başlamak (yeniden)
Feğejen > ḣuşıe: V1b pişirmek (onun için)
Féğejen > ḣuşıe: V2b başlatmak
Féğejen > ḣuşıe: V2b bekletmek (birisi için bir şeyi_onun için)
feğejöjın kaynatmak (onun için yeniden)
Feğejükun > ḣuşıe: V1b azdırmak (onun için)
Feğejün > ḣuşıe: V1b eritmek (onun için)
Feğekebzen > ḣuşıe: V1w paklamak (onun için)
Feğeḱinın > ḣuşıe: V1b zorlaştırmak (onun için)
Feğekoyen > ḣuşıe: V1b yolmak, tütsülemek (onun için)
Féğekuten > ḣuşıe: V2b kırdırmak (onun için)
Feğeḱuwen > ḣuşıe: V1b bağırtmak (onun için)
Feğeĺećen > ḣuşıe: V1b sildirmek (onun için)
Féğeĺećın > ḣuşıe: V2b sildirmek (onun için)
Feğeĺeǵen > ḣuşıe: V1b yükseltmek (onun için)
Féğeĺeğun > ḣuşıe: V2b göstermek (onun için)
Feğelejen > ḣuşıe: V1b çalıştırmak (onun için)
Féğelelexın > ḣuşıe: V2b sarkıtmak (onun için)
Feğelen > ḣuşıe: V1b boyamak (onun için)
feğeĺ'en imrendirme
Féğelen > ḣuşıe: V2b boyatmak (onun için)
Féğeĺen > ḣuşıe: V2b atlatmak (onun için)
feğelenlen gevşetmek (birisine)
Féğelenlen > ḣuşıe: V2b gevşettirmek (onun için)
Feğelentḣın > ḣuşıe: V1b çizmek (onun için)
Feğeĺeon > ḣuşıe: V1b rica ettirmek (onun için)
Feğeĺeṕen > ḣuşıe: V1b ağırlamak (onun için)
feğeĺepewen tökezlettirmek
Feğeĺeşın > ḣuşıe: V1b kuvvetlendirmek (onun için)
Féğeĺeşün > ḣuşıe: V2b sürükletmek (onun için)
Feğeĺeten > ḣuşıe: V1b zıplatmak (onun için)
Féğeĺeun > ḣuşıe: V2b yalvartmak (birisine_onun için)
Feğeĺeyen > ḣuşıe: V1b sektirmek (onun için)
Feğeĺḣençen > ḣuşıe: V1b kotu azaltmak, seviyeyi düşürmek (onun için)
Feğelıbjen > ḣuşıe: V1b kavurmak (onun için)
Feğelıdın > ḣuşıe: V1b cilalamak (onun için)
Feğelığon > ḣuşıe: V1b kavurmak (onun için)
Feğelıṕen > ḣuşıe: V1b kavurmak (onun için)
Feğelıšen > ḣuşıe: V1b dağlamak (onun için)
Féğeĺıten > ḣuşıe: V2b saydırmak (onun için)
Féğelıyen > ḣuşıe: V2b mübalağa etmek (onun için)
Feğeligin > ḣuşıe: V1b gıdıklamak (onun için)
Feğemartın > ḣuşıe: V1b galip gelmek (onun için)
Feğemećen > ḣuşıe: V1b azaltmak (onun için)
Feğemefećın > ḣuşıe: V1b yıl dönümü yapmak (onun için)
Feğemeхın > ḣuşıe: V1b bayıltmak (onun için)
Féğenećın > ḣuşıe: V2b aç bırakmak (onun için)
Feğenefeğen > ḣuşıe: V1b belirlemek (onun için)
Feğenefen > ḣuşıe: V1b aydınlatmak, izah etmek
Feğenefın > ḣuşıe: V1b aydınlatmak (onun için)
Féğenekokun > ḣuşıe: V2b yarıştırmak (onun için)
feğeneosen ahbaplık kurdurmak
Feğenešen > ḣuşıe: V1b imrendirmek (onun için)
Féğenešın > ḣuşıe: V2b imrendirmek (onun için)
Feğeneşḣeyin > ḣuşıe: V1b üzmek (onun için)
Feğenıkon > ḣuşıe: V1b muhtaç etmek
Feğeon > ḣuşıe: V1b harmanda sapı sürdürmek (onun için)
Feğeorejörın > ḣuşıe: V1b söyletmek (abuk sabuk_onun için)
Feğeorış'en > ḣuşıe: V1b becermek (onun için)
Feğeorjörın > ḣuşıe: V1b gevezelik ettirmek (onun için)
Féğeotın > ḣuşıe: V2b ovalatmak (onun için)
Feğepćen > ḣuşıe: V1b çapalatmak (onun için)
Féğepćen > ḣuşıe: V2b atlatmak (bir şeyin üstünden_onun için)
Feğepćenṫen > ḣuşıe: V1b terletmek (onun için)
Feğepćepćen > ḣuşıe: V1b iliklemek (onun için)
Feğepćeten > ḣuşıe: V1b zıplatmak (onun için)
Feğepćeteyen > ḣuşıe: V1b zıplatmak (onun için)
Feğepćın > ḣuşıe: V1b devirmek (onun için)
Féğepćın > ḣuşıe: V2b yapıştırmak (onun için)
Feğepen > ḣuşıe: V1b kaygıya düşürmek (onun için)
Feğeperten > ḣuşıe: V1b darmadağın etmek (onun için)
Feğeṕerṫen > ḣuşıe: V1b ezmek (onun için)
Féğeṕestḣın > ḣuşıe: V2b kaşıtmak (onun için)
Feğeṕeṫerewen > ḣuşıe: V1b kımıldatmak (onun için)
Féğeṕeun > ḣuşıe: V2b yoldurtmak (onun için)
Feğepḣenćen > ḣuşıe: V1b süpürtmek (onun için)
Féğepḣenćın > ḣuşıe: V2b süpürtmek (onun için)
Féğepḣoten > ḣuşıe: V2b kaptırtmak (onun için)
Féğepıcın > ḣuşıe: V2b yapıştırmak (onun için)
Feğepıtehen > ḣuşıe: F1 sağlamlaştırmak (onun için )
feğepıten ikaz etme
Féğeṕıṫın > ḣuşıe: V2b sıktırmak (onun için)
Feğepıwıtın > ḣuşıe: V1b ucuzlatmak (onun için)
Feğepıyin > ḣuşıe: V1b küs tutmak (onun için)
Feğeṕıyin > ḣuşıe: V1b dikkat çekmek, ucunu kaldırmak (onun için)
feğepĺen baktırtmak
Féğepĺexın > ḣuşıe: V2b baktırtmak (aşağıya_onun için)
Feğepĺın > ḣuşıe: V1b kızdırmak (ateşle_onun için)
Féğepĺın > ḣuşıe: V2b baktırtmak (onun için)
Feğeṕoćen > ḣuşıe: V1b seyreltmek (onun için)
Feğeṕonćın > ḣuşıe: V1b kaynatıp pişirmek (onun için)
Feğepsefın > ḣuşıe: V1b dinlendirmek, rahat ettirmek (onun için)
feğepsefın (gu) rahatlatmak
Feğepšen > ḣuşıe: V1b aldatmak (onun için)
Feğepseweĺen > ḣuşıe: V1b alet edevat kıymetini bilmek (onun için)
Feğepsewın > ḣuşıe: V1b yaşatmak (onun için)
Feğepšewın > ḣuşıe: V1b bağırtmak (onun için)
Feğepsıćın > ḣuşıe: V1b çocuğu süte doyurmak (onun için)
Feğepsığon > ḣuşıe: V1b inceltmek (onun için)
Feğepšın > ḣuşıe: V1b yalanlamak (onun için)
Feğepsınćen > ḣuşıe: V1b hızlandırmak (birisine bir şeyi)
Feğepsıten > ḣuşıe: V1b mahvetmek, haşlamak (onun için)
Féğepsıxın > ḣuşıe: V2b indirmek (aşağıya_onun için)
Feğepsqun > ḣuşıe: V1b yıkamak (birini_onun için)
Féğepşen > ḣuşıe: V2b kıyas, ölçüsünü almak (onun için)
Feğepşerıhan > ḣuşıe: V1b yemek pişirtmek (onun için)
Feğepşerın > ḣuşıe: V1b semirtmek (onun için)
Feğepşın > ḣuşıe: V1b yormak (onun için)
Féğepşın > ḣuşıe: V2b ölçtürmek (onun için)
Feğepşınen > ḣuşıe: V1b ödettirmek (onun için)
Féğepşının > ḣuşıe: V2b ödettirmek (onun için)
Feğepşten > ḣuşıe: V1b kaynatmak (sütü_onun için)
Féğeṕun > ḣuşıe: V2b besletme, baktırtmak (onun için)
Feğeṕuşqun > ḣuşıe: V1b ezmek, buruşturmak (onun için)
Féğepxın > ḣuşıe: V2b bağlatmak (onun için)
Feğeqodın > ḣuşıe: V1b kaybetmek (onun için)
Féğeqodın > ḣuşıe: V2b kaybettirmek (onun için)
Féğeqoĺ'en > ḣuşıe: V2b yanaştırmak (onun için)
Feğeqon > ḣuşıe: V1b göndermek (birini_onun için)
Feğeqoreyin > ḣuşıe: V1b devirmek (onun için)
Feğeqorın > ḣuşıe: V1b rahvan sürmek (onun için)
Feğeqosen > ḣuşıe: V1b söndürmek (onun için)
Féğeqosen > ḣuşıe: V2b söndürtmek (onun için)
Feğeqoşen > ḣuşıe: V1b kımıldatmak (onun için)
Feğeqoten > ḣuşıe: V1b hibe etmek
Féğeqoten > ḣuşıe: V2b uğurlatmak (onun için)
Féğeqotıĺ'en > ḣuşıe: V2b yaklaştırmak (yanına_onun için)
Féğequn > ḣuşıe: V2b yakıştırmak (onun için)
Feğerehatın > ḣuşıe: V1b ferahlatmak (onun için)
Feğerezen > ḣuşıe: V1b memnun etmek (onun için)
Feğerın > ḣuşıe: V1b esaret (onun için)
feğesağ uzman
Feğesakın > ḣuşıe: V1b uyarmak (onun için)
Feğesambırın > ḣuşıe: V1b sakinleştirmek (onun için)
Feğeśećen > ḣuşıe: V1b halletmek (onun için)
Feğeseḣucen > ḣuşıe: V1b ocutmak, şımartmak (onun için)
Féğeśeken > ḣuşıe: V2b ısırtmak (onun için)
Féğešelen > ḣuşıe: V2b karalatmak (onun için)
Feğesen > ḣuşıe: V1b başkasına eğitmek
Féğesen > ḣuşıe: V2b alıştırmak (onun için)
feğesenığ eğitmek (onun için )
Feğešenĺen > ḣuşıe: V1b kaydırarak sürmek (onun için)
Feğešentḣen > ḣuşıe: V1b kaydırmak (onun için)
Féğešentḣun > ḣuşıe: V2b sıyırtırmak (onun için)
Feğešešen > ḣuşıe: V1b kızdırmak, küfrettirmek (onun için)
Feğešeşüten > ḣuşıe: V1b kaydırmak (onun için)
Feğešewın > ḣuşıe: V1b bağırtmak (onun için)
Feğesexın > ḣuşıe: V1b mahvetmek (onun için)
Feğeseyen > ḣuşıe: V1b tükürtmek (onun için)
Feğesın > ḣuşıe: V1b ulaştırmak (bir şeyi birisi için)
Féğesın > ḣuşıe: V2b yüzdürmek (onun için)
Feğešıqun > ḣuşıe: V1b küçültmek (onun için)
Feğešıren > ḣuşıe: V1b fışkırtmak (ileriye_onun için)
Feğesısın > ḣuşıe: V1b çalkalamak (onun için)
Féğesısın > ḣuşıe: V2b sallattırmak (onun için)
Féğešıšın > ḣuşıe: V2b ezdirmek (onun için)
Feğešışḣın > ḣuşıe: V1b
Feğešıwın > ḣuşıe: V1b yansıtmak (onun için)
Feğesmecen > ḣuşıe: V1b hasta etmek (onun için)
Feğestḣen > ḣuşıe: V1b kabartıp çatlatarak pürüzlendirmek (yüzeyin_onun için)
Féğestıĺ'en > ḣuşıe: V2b dibini yakmak (onun için)
Feğestın > ḣuşıe: V1b yakmak (onun için)
Feğestırın > ḣuşıe: V1b ısıtmak (onun için)
Feğeşeben > ḣuşıe: V1b yumuşatmak (onun için)
Feğeşefen > ḣuşıe: V1b satın aldırmak (onun için)
Feğeş'eğopen > ḣuşıe: V1b çok tuhafsamak, garipsemek (onun için)
Féğeşeḱin > ḣuşıe: V2b çektirmek, birine eziyet etmek (onun için)
Feğeşen > ḣuşıe: V1b ham meyveyi bekleterek olgunlaştırmak (onun için)
Feğeş'en > ḣuşıe: V1b yaşamak (onun için)
Féğeşen > ḣuşıe: V2b sattırmak (onun için)
Féğeş'en > ḣuşıe: V2b öğretmek (onun için)
Feğeşesın > ḣuşıe: V1b ata bindirmek (onun için)
Feğeşeun > ḣuşıe: V1b inletmek (onun için)
Feğeş'exın > ḣuşıe: V1b hızlandırmak, çabuklaştırmak (onun için)
Feğeşğeşḣen > ḣuşıe: V1b un ufak etmek (onun için)
Feğeşhafın > ḣuşıe: V1b imtiyaz (onun için)
Feğeşhapen > ḣuşıe: V1b yararını dokundurmak (onun için)
feğeşhawıkon delirtmek onun için
feğeş'ığ erbap
feğeş'ığ onun için yaratılmış
Feğeşığon > ḣuşıe: V1b yas tutturmak (onun için)
Feğeşın > ḣuşıe: V1b kıvırmak (onun için)
Feğeşınen > ḣuşıe: V1b gözdağı vermek (onun için)
Feğeşıpen > ḣuşıe: V1b öteberiyi yerden toplatmak (onun için)
Féğeşıpın > ḣuşıe: V2b toplatmak (onun için)
Feğeşıpken > ḣuşıe: V1b gerçekleştirmek (onun için)
Feğeşışın > ḣuşıe: V1b kişnetmek (onun için)
Féğeşıṫen > ḣuşıe: V2b çiğnetmek (onun için)
Feğeşkın > ḣuşıe: V1b düzlemek (onun için)
Feğeşkoyin > ḣuşıe: V1b ufalamak (onun için)
Feğeşöćın > ḣuşıe: V1b doyurmak (suya_onun için)
Feğeşöğon > ḣuşıe: V1b zayıflatmak, soldurmak (onun için)
Feğeşömbğon > ḣuşıe: V1b genişletmek (onun için)
Féğeşön > ḣuşıe: V2b içirmek (onun için)
Feğeşöşen > ḣuşıe: V1b uygun görmek
feğeşöşen layık görmek
Feğeşöun > ḣuşıe: V1b ekşitmek (onun için)
Féğeşten > ḣuşıe: V2b aldırmak (onun için)
Feğeştın > ḣuşıe: V1b dondurmak (onun için)
feğeşü'ağe txiĺ iyi hal kağıdı
Féğeşüćın > ḣuşıe: V2b yoldurmak (onun için)
Feğeşü'en > ḣuşıe: V1b üstün tutmak (onun için)
Feğeşü'eyin > ḣuşıe: V1b kirletmek (onun için)
Feğeşün > ḣuşıe: V1b çürütmek (onun için)
Feğeşxećın > ḣuşıe: V1b doyurmak (onun için)
Feğeşxen > ḣuşıe: V1b yedirmek (onun için)
Feğeşxın > ḣuşıe: V1b güldürmek (onun için)
Féğeşxın > ḣuşıe: V2b yedirmek (onun için)
Feğetecın > ḣuşıe: V1b kaldırmak (ayağa_onun için)
Feğetekon > ḣuşıe: V1b ufalamak (onun için)
Féğetekoxın > ḣuşıe: V2b dökmek (bir şeyleri yukarıdan aşağıya_onun için)
Feğeṫen > ḣuşıe: V1b kazdırmak (onun için)
Féğeṫen > ḣuşıe: V2b eştirmek (onun için)
Feğeṫeṕun > ḣuşıe: V1b dikiş sökmek (onun için)
Féğeṫeṕun > ḣuşıe: V2b söktürmek (örgüyü_onun için)
feğeterezıjın düzeltmek (onun için)
Feğeterezın > ḣuşıe: V1b düzeltmek (onun için)
Feğeṫesḣen > ḣuşıe: V1b kurcalatmak (onun için)
Feğeṫeṫen > ḣuşıe: V1b pelte haline getirmek, yumuşatıp eritmek (onun için)
Féğethalen > ḣuşıe: V2b boğdurmak (onun için)
Feğetḣen > ḣuşıe: V1b mutlu etmek (onun için)
Feğetḣın > ḣuşıe: V1b çizmek (onun için)
Féğetḣın > ḣuşıe: V2b çizdirmek (onun için)
Feğetḣon > ḣuşıe: V1b saldırtmak (onun için)
Féğetḣun > ḣuşıe: V2b kürütmek (onun için)
Feğetḣurben > ḣuşıe: V1b köpürtmek (onun için)
Feğetığon > ḣuşıe: V1b çaldırmak (onun için)
Féğeṫıĺexın > ḣuşıe: V2b bırakmak (aşağıya_onun için)
Feğeṫıĺın > ḣuşıe: V1b yere koymak (onun için)
Féğetın > ḣuşıe: V2b kilitlemek (onun için)
Féğeṫın > ḣuşıe: V2b eştirmek (onun için)
Feğeṫıṕın > ḣuşıe: V1b sökmek (örgü ipini_onun için)
feğeṫıqun eritmek (bir şeyi birisi için)
Feğeṫırğon > ḣuşıe: V1b olgunlaştırmak (onun için)
Feğeṫırzen > ḣuşıe: V1b zıplatmak, şaha kaldırmak (onun için)
Féğeṫısexın > ḣuşıe: V2b oturtmak (onun için)
Feğeṫısḣen > ḣuşıe: V1b gocundurmak (onun için)
feğeṫısığ emre amade
Feğeṫısın > ḣuşıe: V1b oturtmak (bir şeyi bir şey için)
Feğeṫıyen > ḣuşıe: V1b kıvırıp uzatmak (onun için)
Feğeṫqun > ḣuşıe: V1b sindirmek (onun için)
Feğetumıpın > ḣuşıe: V1b gizlemek (onun için)
Féğeṫupşın > ḣuşıe: V2b saldırmak (onun için)
Feğeturen > ḣuşıe: V1b araklamak (onun için)
Feğeṫurısen > ḣuşıe: V1b canına okumak (onun için)
Feğetxen > ḣuşıe: V1b yazdırmak (birisine bir şeyi)
Féğetxın > ḣuşıe: V2b çizdirmek (onun için)
Feğetxıtxın > ḣuşıe: V1b sallamak (onun için)
Feğeun > ḣuşıe: V1b duyurmak (onun için)
Féğeun > ḣuşıe: V2b haber vermek (onun için)
feğeunćen onun için iteklemek
Féğeunćın > ḣuşıe: V2b ittirmek (onun için)
Feğeuşın > ḣuşıe: V1b akıl vermek, fitlemek (onun için)
Feğewedın > ḣuşıe: V1b zayıflatmak, soldurmak (onun için)
Feğeweĺen > ḣuşıe: V1b dalgalandırmak (onun için)
Feğewen > ḣuşıe: V1b patlatmak (onun için)
Féğewen > ḣuşıe: V2b çarptırmak (onun için)
Feğewesen > ḣuşıe: V1b değerlendirmek (onun için)
Féğewexın > ḣuşıe: V2b düşürmek (aşağıya çekilme_onun için)
Feğewıben > ḣuşıe: V1b sıkıştırtmak (onun için)
Féğewıbıtın > ḣuşıe: V2b tutturmak (onun için)
Féğewıceğun > ḣuşıe: V2b usandırmak (onun için)
Feğewıćıhen > ḣuşıe: V1b uzatmak (bir konuyu_onun için)
Feğewıcın > ḣuşıe: V1b oynatmak (onun için)
Féğewıćın > ḣuşıe: V2b öldürtmek (onun için)
Feğewıçıun > ḣuşıe: V1b soğutmak (onun için)
Féğewıçöĺ'en > ḣuşıe: V2b yanaştırmak (onun için)
Feğewıçün > ḣuşıe: V1b durdurmak (onun için)
Féğewıfen > ḣuşıe: V2b eğdirmek (onun için)
Féğewığoyin > ḣuşıe: V2b toplattırmak (onun için)
Feğewıḣureyin > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (onun için)
Feğewıjejen > ḣuşıe: V1b yavaşlatmak (onun için)
Feğewıkepın > ḣuşıe: V1b kurutmak (onun için)
Féğewıkon > ḣuşıe: V2b bozdurmak (onun için)
Feğewıkoreyen > ḣuşıe: V1b yolmak (onun için)
Feğewıkoyen > ḣuşıe: V1b yolmak (onun için)
Féğewıkudıyin > ḣuşıe: V2b devam ettirmek (onun için)
Feğewılerećın > ḣuşıe: V1b devirmek (yana_onun için)
Feğewılewın > ḣuşıe: V1b yormak (onun için)
Feğewımezexın > ḣuşıe: V1b karartmak (onun için)
Féğewın > ḣuşıe: V2b güneşletmek, sobaya tutup ısıtmak (onun için)
Féğewınećın > ḣuşıe: V2b boşalttırmak (onun için)
Feğewınefen > ḣuşıe: V1b belirlemek (onun için)
Feğewınefın > ḣuşıe: V1b tespit etmek (onun için)
Feğewıneğon > ḣuşıe: V1b ev sahibi yapmak, hanelendirmek (onun için)
Feğewıneḣun > ḣuşıe: V1b mahvetmek (onun için)
Feğewınen > ḣuşıe: V1b ev sahibi yapmak (onun için)
feğewıneyen ayırmak (biri şeyi birisi için)
Feğewınezen > ḣuşıe: V1b başını döndürmek (onun için)
Feğewıpćen > ḣuşıe: V1b iliklemek (onun için)
Féğewıpćen > ḣuşıe: V2b biçtirmek (onun için)
Feğewıṕeṕen > ḣuşıe: V1b göz kırpmak (gözleri, yüz hatlarını_onun için)
Feğewıṕeṕın > ḣuşıe: V1b şekillendirmek (avuçla köfteye, çamura)
Féğewıpsın > ḣuşıe: V2b soydurmak (onun için)
Feğewıqoreyen > ḣuşıe: V1b yuvarlamak onun için
Feğewıqoreyin > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (onun için)
Feğewıśeḱun > ḣuşıe: V1b körleştirmek (onun için)
Féğewıšeṕun > ḣuşıe: V2b kirlettirmek (onun için)
Feğewısesen > ḣuşıe: V1b sarsarak hareket ettirmek (onun için)
Feğewıšının > ḣuşıe: V1b ıslatmak (onun için)
Feğewışebın > ḣuşıe: V1b yumuşatmak (onun için)
Féğewışen > ḣuşıe: V2b çiğnetmek (onun için)
Féğewışhaqun > ḣuşıe: V2b gururunu kırdırmak (onun için)
Feğewışḣonṫın > ḣuşıe: V1b yeşillendirmek (onun için)
Feğewışkoyin > ḣuşıe: V1b ufalamak (onun için)
Feğewışörećın > ḣuşıe: V1b bulandırmak (onun için)
Feğewışü'eyin > ḣuşıe: V1b kirletmek (onun için)
Feğewışüınćın > ḣuşıe: V1b karartmak (onun için)
Feğewışüıšın > ḣuşıe: V1b karartmak (onun için)
Féğewıten > ḣuşıe: V2b çiğnetmek (onun için)
Féğewıtenćın > ḣuşıe: V2b toslatmak (birşeye_onun için)
Feğewıterebjen > ḣuşıe: V1b uyuşturmak (onun için)
Feğewıteşön > ḣuşıe: V1b azdırmak (onun için)
Feğewıtḣon > ḣuşıe: V1b bulandırmak (onun için)
Féğewıtının > ḣuşıe: V2b dövdürmek (onun için)
Feğewıtısen > ḣuşıe: V1b tozutmak, toz etmek (onun için)
Feğewıtıseyen > ḣuşıe: V1b tozlandırmak onun için
Feğewıṫun > ḣuşıe: V1b buruşturmak (onun için)
Féğewıṫupşın > ḣuşıe: V2b bıraktırmak (onun için)
Feğewıtxınźen > ḣuşıe: V1b eletmek (onun için)
Féğewıwıśeun > ḣuşıe: V2b çiğnetmek (onun için)
Féğewıxın > ḣuşıe: V2b bitirtmek (onun için)
Feğewızın > ḣuşıe: V1b acıtmak (onun için)
Féğew'un > ḣuşıe: V2b haber vermek (onun için)
Féğexın > ḣuşıe: V2b ekin biçtirmek (onun için)
Féğexın > ḣuşıe: V2b indirmek (aşağıya_onun için)
Feğeyen > ḣuşıe: V1b istetmek
Feğeyinın > ḣuşıe: V1b büyütmek (onun için)
feğezağe dedew özellikle
feğezağew mahiyet
feğezağew özel olarak
Féğezećın > ḣuşıe: V2b çevirmek (bir tarafa_onun için)
Feğezeğen > ḣuşıe: V1b avutmak (bir şeyi birisi için)
Féğezeğın > ḣuşıe: V2b yakıştırmak (onun için)
feğezejın yöneltmek (birisine, eski haline)
Feğezejün > ḣuşıe: V1b büzmek (onun için)
feğezen virman
feğezen yöneltmek
Féğezen > ḣuşıe: V2b çevirmek; çevrilmek, dönmek (onun için)
Féğezen > ḣuşıe: V2b döndürmek, çevirmek (onun için)
Féğezeşın > ḣuşıe: V2b bezdirmek (onun için)
Féğezeşın > ḣuşıe: V2b usandırmak (onun için)
Féğezeşın > ḣuşıe: V2b yıldırmak (onun için)
Féğezıĺ'en > ḣuşıe: V2b sınıra getirmek (onun için)
Féğezın > ḣuşıe: V2b taciz etmek (onun için)
Féğezın > ḣuşıe: V2b zorlamak (onun için)
Féğezıxın > ḣuşıe: V2b inişe geçmek (onun için)
Féğezıxın > ḣuşıe: V2b ömürün çoğunu tüketmek (onun için)
Féğeźıxın > ḣuşıe: V2b lamba fitilini indirmek (onun için)
Feğın > ḣuşıe: F1 ağlamak (onun için)
Feğıneğen > ḣuşıe: F1 mızmızlanmak (onun için)
Feğoǵın > ḣuşıe: F1 bağırmak (onun için)
Feğoğon > ḣuşıe: F1 gürlemek (onun için)
Feğoĺın > ḣuşıe: F1 yatmak (onun için)
Feğonın > ḣuşıe: V1b delmek (onun için)
Feğotın > ḣuşıe: V1b bulmak (onun için)
Feğoyen > ḣuşıe: F1 toplayıp tasarruf etmek (bir şeyi birisi için)
Feğoyin > ḣuşıe: V1b biriktirmek (onun için)
feğozen yönlendirmek
feğun beraat
Fehaćen > ḣuşıe: f1 ikram etmek (onun için)
Fehacın > ḣuşıe: V1b öğütmek (onun için)
fehazır tedbirli
fehazırće uygun vaziyette
fehazırew hazır bir şekilde
fehazırıbz uygun durumda tetikte
fehazırıj hazırıklı
fehazırneḣ hazırlılıdır onun için
fehazırnığe hazırlıklıydı ana
fehazırnığeće hazırlıklı iken
fehazırşö hazırlıklı gibi
fehığew götürülmüşken
Féhıjen > ḣuşıe: V2p götürmek (alıp yanında_onun için)
Féhıĺ'en > ḣuşıe: V2p götürmek (bir şeyi yanına_onun için)
Fehın > ḣuşıe: V1p götürmek (onun için)
Feḣıten > ḣuşıe: V1p örmek, kapatmak (onun için)
Féhıxın > ḣuşıe: V2p indirmek (bulunduğu yerden aşağıya_onun için)
Feḣoćın > ḣuşıe: V1p eskitmek (onun için)
Feḣoḣon > ḣuşıe: F1 dilekte bulunmak
Feḣoḣon > ḣuşıe: F1 temenni etmek (onun için)
feḣojın değiştirmek
Féḣon > ḣuşıe: F1 törpülemek (üstünü_onun için)
Feḣonen > ḣuşıe: F1 küfür etmek (onun için)
Féḣonın > ḣuşıe: F1 azarlamak (onun için)
Feḣopsen > ḣuşıe: F1 imrenmek (onun için)
Féḣopsen > ḣuşıe: F1 canı çekmek, içi gitmek (onun için)
feḣu kafi
Féḣuĺ'en > ḣuşıe: F1 vaktinde yetişmek (onun için)
Feḣulıblen > ḣuşıe: F1 bir yerde rahat durmamak (onun için)
Feḣumen > ḣuşıe: V1w barındırmak (onun için)
Feḣun > ḣuşıe: F1 yetmek
Feḣunćen > ḣuşıe: V1p istila edip ganimet almak (onun için)
Feḣupḣen > ḣuşıe: F1 iyi olmak (onun için)
feḣureyaşö yuvarlakça
Feığın > ḣuşıe: V1p bakmak (birisini korumak_onun için)
féjać başlama tarzı
féjaṕe başlama yeri
Féjećın > ḣuşıe: V2p taramak (yana_onun için)
fejeğu ğoaze başlangıç kılavuzu
féjejın bıraktığı yerden tekrar başlamak
fejen pişmek (onun için)
féjen teşebbüs
Féjen > ḣuşıe: F1 başlamak
Féjen > ḣuşıe: F1 kalkışmak
Féjen > ḣuşıe: F1 yeltenmek
Fejexebenen > ḣuşıe: F1 saldırmak (onun için)
Fejexeğetekon > ḣuşıe: V1b yüzüne atmak (onun için)
Fejexehan > ḣuşıe: F1 saldırmak, yönelmek (onun için)
Fejexeĺeden > ḣuşıe: F1 saldırmak, yönelmek (onun için)
Fejexepĺen > ḣuşıe: F1 göz göze gelmek (onun için)
Fejexetḣon > ḣuşıe: F1 saldırmak (yüzüne_onun için)
Fejexewen > ḣuşıe: F1 vurmak (yüzüne_onun için)
Féjexın > ḣuşıe: V2p taramak (aşağıya doğru_onun için)
Fejığırıwın > ḣuşıe: F1 şıngırdamak (onun için)
Fejıkun > ḣuşıe: F1 genirmek (onun için)
fejın atılmak, oraya kadar düşmek
Fejökun > ḣuşıe: F1 şımarmak (onun için)
fejön onun için sürmek
Fejöpḣın > ḣuşıe: V1p haşlamak (onun için)
Fejötın > ḣuşıe: F1 şımarmak (onun için)
Fejün > ḣuşıe: F1 erimek (onun için)
fekayiğ ısrarlı
fekoáğe eksik, bozuk
fekoánçe eğik durmak
Feḱuden > ḣuşıe: V1p tıkamak (onun için)
Fekudıyin > ḣuşıe: V1p uzatmak (yatırarak_onun için)
Fékudıyin > ḣuşıe: F1 çekmek (bir yükü_onun için)
fekulayin kolaylıkla
Fekuten > ḣuşıe: V1p tahrip etmek (onun için)
Fékutexın > ḣuşıe: V2p kırmak (üs taraftan aşağıya doğru_onun için)
Feḱuwen > ḣuşıe: F1 tezahürat
Fekuzın > ḣuşıe: V1p sıkıştırmak (onun için)
Féĺebekon > ḣuşıe: V2w atlamak (üzerinden_onun için)
Féĺećećın > ḣuşıe: V2p üstesinden gelmek
Féĺećexın > ḣuşıe: V2p silmek (üs taraftan aşağıya doğru_onun için)
Feĺećın > ḣuşıe: f1 silmek (onun için)
Feĺećın > ḣuşıe: F2p gücü yetmek (onun için)
Féĺećın > ḣuşıe: V2p dolamak (bir şeyin üzerine çarparak_onun için)
Féĺ'ećın > ḣuşıe: F1 emeği geçmek (onun için)
Feĺedekewen > ḣuşıe: F1 topuklamak (onun için)
Féĺeğuĺ'en > ḣuşıe: V2p görmek (yanında_onun için)
feĺeğun onun işini halletmek
Felejen > ḣuşıe: F1 çalısmak (motorun çalışması_onun için)
Felejen > ḣuşıe: F1 yıpratmak (onun için)
féĺejın atlamak (onun için)
Feĺekowen > ḣuşıe: F1 ayaklarıyla çırpınmak (onun için)
Félelexın > ḣuşıe: F1 sarkmak, asili durup sallanmak; sarkitmak, asip sallamak (onun için)
feĺen atlamak (onun için)
feĺen birisine ters tavır almak
Feĺ'en > ḣuşıe: F1 canı çekmek
feĺ'en gıpta etmek
Feĺeon > ḣuşıe: F1 dilemek (onun için)
Feĺeon > ḣuşıe: F1 dua etmek (birisi için )
Feĺeon > ḣuşıe: F1 yalvarmak (onun için)
feĺeṕen değerlenmek (onun için)
Feĺeperepen > ḣuşıe: F1 sendelemek (onun için)
Feĺerezen > ḣuşıe: F1 etrafında dönmek (onun için)
Félesexın > ḣuşıe: V2p suyla aşağıya kaymak, erozyon (onun için)
Feĺesın > ḣuşıe: V1p yıkayarak süzmek (onun için)
Feĺeşın > ḣuşıe: F1 güçlenmek (onun için)
Féĺeşöjen > ḣuşıe: V2p sürüklemeye başlamak (bir şeyi_onun için)
Féĺeşöxın > ḣuşıe: V2p çekmek (birini asağı_onun için)
feĺeşüjın sürüklemek (onun için)
Féĺeşüĺ'en > ḣuşıe: V2p götürmek (sürükleyerek yanına_onun için)
Feĺeşün > ḣuşıe: V1p sürüklemek (bir şeyi birisi için)
Féĺeun > ḣuşıe: F1 minnet etmek (onun için)
Féĺeun > ḣuşıe: F1 yakarmak (onun için)
Feĺıḣon > ḣuşıe: F1 aramak (onun için)
Feĺın > ḣuşıe: F1 zıtlaşmak, bilemek (bir şeyi birisi için)
Feĺ'ın > ḣuşıe: F1 linç etmek (onun için)
feĺıqo vekalet
félıyećın artmak (onun için)
félıyen fazla gelmek (onun için)
femebjıme baskın, etkisi altına alan
Femećen > ḣuşıe: f1 az bulmak
femećenığ az bulmak
Femeḣeşen > ḣuşıe: F1 kötülüğü dokunur diye rahatsız olmak (onun için)
femerak meraklı
femerak düşkün (meraklı)
femıatın kaldıramamak
femıçefın satın alamamak
femıd reddet
femıdaxew benzemeden (hiç)
femıden benzememek
femıdew benzersizlik
femıdexen benzememek (hiç)
femıf yeteneksiz
femıf kabiliyetsiz
femıf beceriksiz
femıf sünepe
femıfće beceriksizliği ile
femıfded çok beceriksiz
femıfığ acemilik
femıfıj tembel
Femıfım of pstewriy şü'ehıĺ Tembele her iş zor gelir.
femıfınığ beceriksizlik
femıfınığe tembellik, atalet
femıfınığeće tembellikte
femıguap memnun olmayan
femığeden benzetmemek
femığedeojın avutamamak
femığeğu affetmeme
femığeğujın af etmemek (artık)
femığeğun af etmemek
femığeğuşünew affedilmez
femığeḣıyen yerinden oynatamamak
femığenıkon eksikliğini göstermemek
femığeorış'en becerememek
femığeqoten ona doğru göndermemek
femığeşöşen yakıştırmamak
Femığon > ḣuşıe: F1 ters, uğursuz olmak (ona)
femığotın bulamamak
femıḣujın küçük gelmek, eskisi gibi uymamak
femıḣun uymamak (bedenine)
fémıjen başlamamak
femıĺećıjın artık takatı yetmemek, bitmek
femıĺećıjın takatı yetmemek
femıĺećın takatı yetmemek
femıĺećınığ elinden gelememek
femıĺeğun ona, onun için görmemek
femınıkon eksiği olmamak
femıqon ona, onun için gitmemek
femısen ona, onun için ayıplamak
femışejın götürmemek
femış'en yapmamak (bir şeyi birisine)
femış'ıjın yapamamak
femış'ın yapamamak
Femışöáşer hıĺe Hak etmediğin, yüktür
femışöşen layık olmamak
femışöşenığ yakışmamak
femışü'eşew yakışmayacak bir şekilde
femışüı pısırık
femışüın iyi olmamak (birisine)
femıy isteksiz
femıyaxew istemeyerek
femıyejın bıkmak
femıyejın istememek
femıyejıxen istememek (asla)
femıyen redetmek
femıyenığ isteksizlik
femıyew istemiyerek
femıyew yebğezejın redetmek
femıyexen istememek
femız meşgul
femızeğen uslu durmamak (bir şey birisi için)
feminist feminist
femqoćın hakkından gelememek
femsakın dikkatte almak
femsakırer dikkatsiz
femşeın tahammül edememek
femşöáş yaraşmayan
femşü'eşew inanmıyarak
fendjiy dümbelek
fendpşıne tulum
fendšıqu' darbuka
Fénećewen > ḣuşıe: F1 işmar etmek (onun için)
fenećezın gözünden düşmek (onun için)
Fenefın > ḣuşıe: F1 aydınlık (onun için)
Féneguyen > ḣuşıe: F1 aç gözlülük (onun için)
Fenekokon > ḣuşıe: F1 kıskançlık (onun için)
Fénekokun > ḣuşıe: F1 rekabet etmek (onun için)
feneoás işi bilen
Feneosen > ḣuşıe: F1 işi bilmek
Fénepeşöwen > ḣuşıe: F1 şamar atmak (onun için)
Fenešen > ḣuşıe: F1 ummak (onun için)
Fénešın > ḣuşıe: F1 imrenmek (onun için)
Feneşḣeyin > ḣuşıe: F1 efkarlanmak (onun için)
fenıko gerekli
fenıkoğu başarısız
Fenıkon > ḣuşıe: F1 gereklilik
fenıkon eksiklik
fenıku' eksik
fenıku' muhtaç
fenomen fenomen
feo faş'e hizmet
feo faş'e teşrifat
feoáğe mana
feoáğe xel anlamlı
feoáğe yian manidar
feoáğe yiap bir anlamı yok
feoáğe zimié anlamsız
feoáğemće anlamıyla
feoáğenıç nedensiz
feoáğer anlam
feoáğer kavram
feoáğer meal
feoáğexeĺ manalı
feofeşı' söyleme
Feoften > ḣuşıe: V1p göndermek (birisini bir iş için bir yere_onun için)
feoğançe manasız
feoğen anlamına gelmek
Féoĺ'en > ḣuşıe: V2p yorumlamak (onun için)
Feon > ḣuşıe: V1p söylemek (onun için)
Féon > ḣuşıe: V2p söylemek (onun için o na söylemek)
Féonṫećın > ḣuşıe: V2p çevresine bükmek (onun için)
Feonṫen > ḣuşıe: V1p döndürüp çevirmek (bir şeyi birisi için)
Féopćın > ḣuşıe: V2w duyurmak (onun için)
Feopçın > ḣuşıe: V1p sipariş etmek (onun için)
feopçın haber salmak (birisine)
feorış'e yatkınlık
feorış'en becermek
feotejın anlatmak (tekrar)
Feoten > ḣuşıe: V1p anlatmak
feoten tarif etmek, göstermek
Féoten > ḣuşıe: V2p aktarmak (bir şeyi birisine söylemek_onun için)
Féotıĺ'en > ḣuşıe: V2p yorumlamak (onun için)
Feotın > ḣuşıe: V1p ovmak (onun için)
fepağ giyinik
fepağe iyi giyimli
fepağe gupapĺ giydirme cephe
Fepćen > ḣuşıe: F1 atlamak (onun için)
Fepćen > ḣuşıe: F1 çapalamak (onun için)
Fepćenṫen > ḣuşıe: F1 terlemek (onun için)
Fépćın > ḣuşıe: F1 yapışmak (onun için)
Fépećewen > ḣuşıe: F1 göz göze gelmek (onun için)
Fépeğoğoxın > ḣuşıe: F1 kızgın ve üzgün bir şekilde başını öne eğerek düşünmek (onun için)
Fépeğoxın > ḣuşıe: F1 düşünceli, sıkıntılı olmak (onun için)
Fepemen > ḣuşıe: F1 koklamak (onun için)
Fépemın > ḣuşıe: F1 koklamak (onun için)
Fepen > ḣuşıe: F2w giydirmek
Fepepšın > ḣuşıe: v1 sivriltmek (onun için)
Fépesın > ḣuşıe: V2w layık görmek (onun için)
Féṕesqun > ḣuşıe: F1 çimdiklemek (onun için)
Feṕestḣen > ḣuşıe: F1 kaşımak, sıvazlamak (onun için)
Fépeşöwen > ḣuşıe: F1 tokatlamak (onun için)
Fépeşüşön > ḣuşıe: F1 oyalanmak (onun için)
Fepḣenćen > ḣuşıe: F1 süpürmek (onun için)
Fepḣenćın > ḣuşıe: V1w süpürmek (onun için)
Fepḣepḣen > ḣuşıe: F1 dağıtmak (un ufak _onun için)
Fepḣın > ḣuşıe: V1w tohum ekmek (onun için)
Fepḣon > ḣuşıe: V1w yağma etmek (onun için)
Fépḣon > ḣuşıe: F1 törpülemek (onun için)
Fepḣoten > ḣuşıe: V1w kapmak (onun için)
Fépıćexın > ḣuşıe: F1 atlamak (aşağı_onun için)
Feṕıṫın > ḣuşıe: V1w ezmek (onun için)
Fépĺećın > ḣuşıe: F1 gözünün ucuyla bakmak (onun için)
Fepĺen > ḣuşıe: F1 bakmak (dıştan içe_onun için)
Fépĺeqon > ḣuşıe: F1 dikizlemek (onun için)
Fépĺeqon > ḣuşıe: F1 gözetlemek (onun için)
Fepĺequn > ḣuşıe: V1w denemek (onun için)
Fépĺexın > ḣuşıe: F1 bakmak (yukarıdayken aşağıya doğru_onun için)
Fepĺın > ḣuşıe: F1 ısınmak (onun için)
Fépĺın > ḣuşıe: F1 bakmak (onun için)
fepĺır takipçi
Fepĺırın > ḣuşıe: F1 gözetmek
fepĺırın kollamak
fepĺırışü' andırmak
Feṕoćın > ḣuşıe: V1w inceltmek (onun için)
Feṕonćın > ḣuşıe: V1 pişmek (taneli bir tahılın suda kaynayarak_onun için)
Feṕoun > ḣuşıe: V1w yolmak (onun için )
fepsefen onun için rahatlamak
Fepseĺıḣon > ḣuşıe: F1 kur yapmak (onun için)
Fepšenın > ḣuşıe: V1w soymak (onun için )
Fepšepšen > ḣuşıe: F1 parıldamak (hafifçe_onun için)
fepsın izlemek
Fepsınćen > ḣuşıe: F1 hızlanmak (onun için)
Fepsıten > ḣuşıe: F1 deri yüzeyindeki su toplanmak (yanık, alerji vs den_onun için)
Fépsıxın > ḣuşıe: F1 attan inmek (onun için)
Fepşen > ḣuşıe: V1w yoğurmak (onun için)
Fépşen > ḣuşıe: F1 üflemek (onun için)
Fepşerehen > ḣuşıe: F1 yemek pişirmek (onun için)
fepşerıhan yemek hazırlamakl
Fepşın > ḣuşıe: F1 emeklemek (onun için)
Fepşın > ḣuşıe: V1w ölçmek (bir şeyi birisi için)
Fepşınen > ḣuşıe: F1 ödemek (birisi için)
fepşınıjın ödemek (birisi için)
Fepşının > ḣuşıe: V1w ödemek (birisi için)
Fépşıxın > ḣuşıe: F1 sürünmek (aşağıya inmek_onun için)
Feṕun > ḣuşıe: V1w bakmak, beslemek (onun için)
Feṕuşqon > ḣuşıe: V1w sokmak onun için ucundan içine
Fepxehen > ḣuşıe: V1w bağlamak onun için
fepxenc terslik (birinin diğerine göre)
Fepxın > ḣuşıe: V1w bağlamak (onun için)
Fépxın > ḣuşıe: V2w bağlamak (bir şeyi birisi için)
Féqoćın > ḣuşıe: F1 dolaşmak (kenarından_onun için)
Féqoĺ'en > ḣuşıe: F1 yanaşmak (onun için)
Feqon > ḣuşıe: F1 gitmek (onun için)
Féqoreyexın > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (aşağıya doğru_onun için)
Feqoreyin > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (onun için)
Feqosen > ḣuşıe: F1 sönmek (onun için)
Feqoşen > ḣuşıe: F1 yanaşmak (onun için)
Féqoşen > ḣuşıe: F1 yaklaşmak (gizlice_onun için)
Féqoşexın > ḣuşıe: F1 sıvışmak (onun için)
Féqoşıĺ'en > ḣuşıe: F1 yaklaşmak, yanaşmak (o yöne_onun için)
feqotejın eşlik etmek (bir şeyi birisi için)
Feqoten > ḣuşıe: F1 öteye gitmek (onun için)
Féqotıĺ'en > ḣuşıe: F1 yanaşmak (onun için)
feqozepıtın sık sık gitmek (onun için)
Féqun > ḣuşıe: F1 uygun olmak (onun için)
feraz minnettar
ferec pelerin
Ferezen > ḣuşıe: F1 razı olmak (onun için)
ferfene şenlik
ferforje ferforje
feribot feribot
Feride kız ismi
Ferit erkek ismi
ferment ferment
fermentasyon fermentasyon
fertil fertil
fesakew ihtiyatla
fesakığew özenli
Fesakın > ḣuşıe: F1 dikkat etmek
Fesakın > ḣuşıe: F1 sakınmak
fesakınığ özen
fes'efaqo txıĺ vekaletname
Feśeğun > ḣuşıe: V1w kemirmek (onun için)
Féśeğun > ḣuşıe: F1 kemirmek (onun için)
Fešeḣoḣon > ḣuşıe: F1 devinmek (onun için)
Feseḣucen > ḣuşıe: F1 vesvese duymak (onun için)
Feśeken > ḣuşıe: F1 ısırmak (onun için)
Fešelen > ḣuşıe: V1p silmek (onun için)
Fešelın > ḣuşıe: V1p karalamak
fesemegu' acemi
Fesen > ḣuşıe: F1 eğitimle ehilleşmek (onun için)
Fésen > ḣuşıe: F1 alışmak (onun için)
fesenıpe eğimli, şevli
Fešenĺen > ḣuşıe: F1 sürünmek (onun için)
Féšenĺexın > ḣuşıe: F1 kaymak (aşağıya_onun için)
Fešenĺḣen > ḣuşıe: F1 kaymak (onun için)
fešenĺın kaymak onun için
Fešentḣen > ḣuşıe: F1 kaymak (onun için)
Féšentḣexın > ḣuşıe: F1 kaymak (aşağı doğru_onun için)
Fešentḣon > ḣuşıe: F1 kaymak (onun için)
Fešentḣun > ḣuşıe: F1 kazımak (onun için)
Fešentḣun > ḣuşıe: F1 sıyırmak (onun için)
feseppeyinaşü engebelli arazi
Fešešen > ḣuşıe: F1 kızmak (birine_onun için)
Féšešen > ḣuşıe: F1 azarlamak (onun için)
Féšešen > ḣuşıe: F1 paylamak (onun için)
Fešeşüten > ḣuşıe: F1 kaymak (yüzey kayganlığı_onun için)
Fešewın > ḣuşıe: F1 tiz ses çıkarmak (onun için)
Fesexın > ḣuşıe: F1 mahvolmak (onun için)
Fešıbjen > ḣuşıe: F1 şişmek (onun için)
Fešıçen > ḣuşıe: F1 çıtırdamak (onun için)
fesığekebzen arınmak (onun için)
Fešıḣoḣon > ḣuşıe: F1 devinmek (onun için)
Fesısın > ḣuşıe: F1 sallanmak (onun için)
Fešıšın > ḣuşıe: V1p ezmek (onun için)
Fešışḣen > ḣuşıe: F1 pırıldamak (onun için)
Fešıtḣen > ḣuşıe: F1 tiz ses çıkarmak (onun için)
Fešıwın > ḣuşıe: F1 parlamak (onun için)
Festḣen > ḣuşıe: F1 kabarıp çatlayarak pürüzlenmek çatlamak (yüzeyin_onun için)
Fésṫıĺ'en > ḣuşıe: F1 dibi yanık tutmak (onun için)
Festın > ḣuşıe: F1 aşık olmak (birisine)
feş kramp
feş kıxehan kramp girmek
feşağ tutkulu
feş'aqo hostes
feşaye ikram
feş'ıće dair
Feşeben > ḣuşıe: F1 yumuşamak (onun için)
Féşećın > ḣuşıe: V2p sarmak (üstüne_onun için)
Féş'ećın > ḣuşıe: V2p onarmak (onun için)
Feşeçın > ḣuşıe: V1p tartmak (onun için)
feşeçışün tahammül etmek (onun için)
feş'efaqo' vekaleten
feş'efaqonığ vekillik
Feşefen > ḣuşıe: F1 alış veriş yapmak (onun için)
Feşefın > ḣuşıe: V1p satın almak (birisine)
Féşehaćın > ḣuşıe: V2p sarmak (onun için)
Feşehen > ḣuşıe: V1p sarmak (iplik_onun için)
Feşehın > ḣuşıe: V1p soymak (onun için )
feşeın sabır etmek (onun için)
feş'ejın yapmak (birisine yaptığını karşılamak)
Féşeĺ'en > ḣuşıe: V2p çekmek (bir şeyi bir yere_onun için)
Féşeĺ'en > ḣuşıe: V2p yaklaştırmak (onun için)
Féşéĺ'en > ḣuşıe: V2p yanaştırmak (onun için)
Feşen > ḣuşıe: V1p götürmek (onun için)
Feş'en > ḣuşıe: F1 yapmak (birşeyler_onun için)
Feşeqon > ḣuşıe: F1 avlamak (onun için)
Feşesın > ḣuşıe: F1 ata binmek (onun için)
feş'eşün yapabilmek (onun için)
Féşexın > ḣuşıe: V2p çekmek (aşağı_onun için)
Féşexın > ḣuşıe: V2p indirmek (aşağı_onun için)
Féşexın > ḣuşıe: V2p kısmak (onun için)
feşeyağ düşkün, tutukun
feşeyaṕe uzatarak servis etme yeri
Féşeyećın > ḣuşıe: V2p doğru ağdırmak (aşağıya_onun için)
feşeyen takdim
feşeyen sunmak
feşeyenığ tutku
Feşeyin > ḣuşıe: V1p uzatmak (onun için)
Feşhadećın > ḣuşıe: F1 aşmak (onun için)
feşhaf farklı
feşhafew üstelik
feşhafın ayrıca,farklıca
Feşhaĺen > ḣuşıe: F1 başaklanmak (onun için)
Feşhapen > ḣuşıe: F1 yararını görmek (ileride bir şeyden_onun için)
Feşhapırıxın > ḣuşıe: V1p aşırmak (onun için)
feş'ı mahsus
feş'ıć yapılış şekli
feş'ıce yerine
ay paye onun için
feş'ıćeyen terslik (birinin diğerine göre)
feş'ıfehatı ısmarlamak
feş'ığ hususi
feş'ığ kapalı
feş'ığew hususi olarak
Feşığon > ḣuşıe: F1 yas tutmak (onun için)
Féşığun > ḣuşıe: V2p baş sağlığı dilemek (onun için)
feşıhatın şahitlik yapmak
feş'ıj kapatmak, bitirmek
feş'ıjın kapatmak
Feş'ın > ḣuşıe: F1 kapatmak (onun için)
feş'ın yapmak (birisine)
Feşının > ḣuşıe: F1 irinleşmek (onun için)
Feşıpehen > ḣuşıe: F1 almak (aralarından seçmek)
Feşıpen > ḣuşıe: F1 toplamak (yerdekileri_onun için)
feş'ıpḣ yapılması gerekli olan (birisi için)
Feşıpın > ḣuşıe: V1p toplamak (taneleri_onun için)
feşıpk sadık
feşıpkaşö gerçeği gibi
feşıpke sadakat
feşıpkeće gerçeği ile
feşıpkej gerçekti
Feşıpken > ḣuşıe: F1 sadık olmak
feşıpkew gerçekliliği
feşıpknığeće gerçek olması ile
feş'ışün yapabilir
feşıt ilişkili olmak
Feşıṫen > ḣuşıe: V1p ezmek (onun için)
feşıtın beklemek (ayakta)
feşiz eşit seviyede
feşöaş özel
feşöáş layık
feşöáş müstehak
feşöáş reva
feşöáş uygun
feşöáşe yaraşır
feşöáşeše özel isim
feşöaşew istinaden
feşöáşew özel olarak
feşöáşew uygun bir sekilde
Féşön > ḣuşıe: F1 içmek (onun için)
feşöşağ müeyyide
feşöşen layık olmak
feşöşen yaraşmak
feşöşenığ uygunluk, yaraşırlık (renk, güç, vs.)
Feşöun > ḣuşıe: F1 ekşimek (onun için)
Feşten > ḣuşıe: V1p almak (onun için)
Feştın > ḣuşıe: F1 donmak (onun için)
feşüaş mustehak
Feşüćın > ḣuşıe: V1p yolmak (onun için)
Feşü'eĺ'ıćın > ḣuşıe: F1 çekinmek
Feşü'enećeken > ḣuşıe: F1 önemsememek, basit görmek (onun için)
feşü'eşew yaraşır bir şekilde
Féşüḣoğon > ḣuşıe: F1 kıskanmak (onun için)
feşüı' denk
feşüıkabz tıpatıp uyan
feşüın iyi olmak (birisine)
feşüınığ uygundu
feşüınšın kararmak (onun için)
Feşxen > ḣuşıe: F1 yemek yemek (onun için)
Feşxen > ḣuşıe: V1p yapıştırmak (bir şeyi birisi için)
Feşxın > ḣuşıe: F1 gülmek (onun için)
Feşxıpšın > ḣuşıe: F1 gülümsemek (onun için)
Feşxıpšın > ḣuşıe: F1 tebessüm (onun için)
Feşxıwen > ḣuşıe: F1 mutlu olmak (onun için)
Fetecın > ḣuşıe: F1 ayağa kalkmak (birine_onun için)
Feṫećın > ḣuşıe: V1p soymak (elbiselerini)
Féṫeḣun > ḣuşıe: F1 kaşımak (onun için)
Fétekoxın > ḣuşıe: V2p dökmek (taneli, tozlu bir şeyi aşağıya_onun için)
fetekujın atmak (onun için)
Fétekuĺ'en > ḣuşıe: V2p dökmek (taneli, tozlu bir şeyin kenarına_onun için)
Fetekun > ḣuşıe: V1p atmak (onun için)
Féṫen > ḣuşıe: F1 kazımak (onun için)
Feṫeṕun > ḣuşıe: F1 sökülmek (dikiş_onun için)
Feṫesḣen > ḣuşıe: F1 örselenmek (onun için)
Feṫeṫen > ḣuşıe: F1 çözmek (onun için)
Féṫeṫexın > ḣuşıe: V2p akmak (laminer kıvamda üs taraftan aşağıya doğru_onun için)
fetew tarlayı ortağa vermek
Fethaćen > ḣuşıe: F1 yıkamak (bulaşık_onun için)
Féthaćexın > ḣuşıe: V2p yıkamak (üs taraftan aşağıya doğru_onun için)
Fethaćın > ḣuşıe: V1p yıkamak (onun için)
fethağepšın yalan yere yemin etmek (onun için)
Fethalen > ḣuşıe: V1p boğmak (onun için)
Fethawısxen > ḣuşıe: F1 dertlenmek (onun için)
Fethawısxen > ḣuşıe: F1 sızlanmak (onun için)
Fethawısxen > ḣuşıe: F1 şikayet etmek (onun için)
Fethawısxen > ḣuşıe: F1 yakınmak (onun için)
Fétḣıxın > ḣuşıe: V2p sökmek (kenarında yukarıdan aşağıya doğru_onun için)
Fetḣun > ḣuşıe: V1p kürümek (onun için)
Fétḣuxın > ḣuşıe: V2p kürümek (üs taraftan aşağıya doğru_onun için)
Fetığon > ḣuşıe: F1 hırsızlık yapmak (onun için)
Fetığun > ḣuşıe: V1p çalmak (onun için)
Fetın > ḣuşıe: V1p ödemek (birisi için)
Feṫın > ḣuşıe: V1p kazımak (onun için)
Fétın > ḣuşıe: V2p vermek (onun için)
Féṫırgun > ḣuşıe: V2p dürtmek (onun için)
Féṫısexın > ḣuşıe: V2p çökmek (onun için)
Féṫısıĺ'en > ḣuşıe: V2p oturmak (kenarına_onun için)
Feṫısın > ḣuşıe: F1 oturmak (onun için)
Féṫıxın > ḣuşıe: F1 kazmak (aşağıya, derinlemesine_onun için)
Fetıxıtxın > ḣuşıe: F1 titremek (onun için)
Feṫıyen > ḣuşıe: F1 kıvrılarak dışarı doğru çıkmak (onun için)
Feṫqun > ḣuşıe: F1 erimek (onun için)
Feṫupşın > ḣuşıe: V1w koyuvermek (onun için)
Féṫupşın > ḣuşıe: V2w kaçmak, fırlamak (onun için)
Feṫursen > ḣuşıe: F1 yıpranmak (onun için)
fetus fetus
fetwa fetva
Fetxen > ḣuşıe: F1 yazmak (onun için)
fetxı mektup
fetxıĺ
Fetxın > ḣuşıe: V1p yazmak (onun için)
Feubın > ḣuşıe: V1w ters çevirerk kapatmak (onun için)
Feuĺ'en > ḣuşıe: V1p teyellemek (bir şeyi birisi için)
Féunćın > ḣuşıe: F1 iteklemek (onun için)
Féuşeşen > ḣuşıe: f2p fısıldamak (ona_onun için)
Féweĺ'en > ḣuşıe: V2p çarpmak (onun için)
Fewen > ḣuşıe: F1 yoğurmak (tereyağı için-birisine)
Féwen > ḣuşıe: F1 vurmak (onun için)
Féwexın > ḣuşıe: F1 çekilmek, oturmak (aşağıya çekilme_onun için)
Fewıan > ḣuşıe: V1w yaralamak (onun için)
Fewıben > ḣuşıe: V1w sıkılamak (içine_onun için)
fewıbğun yaymak onun için
fewıbıćın ezmek onun için
Fewıbın > ḣuşıe: V1w arkasından konuşmak (onun için)
Fewıbırıwın > ḣuşıe: V1w burgu ile delmek (onun için)
fewıbırıwın delmek onun için
Fewıbıtın > ḣuşıe: V1w ikram etmek
Fewıbıtın > ḣuşıe: V1w tutmak (onun için)
Féwıbızen > ḣuşıe: F1 yalvarmak, gönül almak (onun için)
Fewıblen > ḣuşıe: V1w başlamak (onun için)
Fewıblen > ḣuşıe: V1w yeltenmek (onun için)
Féwıbzen > ḣuşıe: V2w yalvarmak, alttan almak (onun için)
Fewıceğun > ḣuşıe: V1w kanıksamak (onun için)
Fewıceşün > ḣuşıe: V1w yolmak, soymak (onun için)
Fewıćıhan > ḣuşıe: V1w içinde öldürmek (onun için)
Fewıćın > ḣuşıe: V1w öldürmek (onun için)
Féwıçöĺ'en > ḣuşıe: V2w yanaşmak (onun için)
Fewıçün > ḣuşıe: F1 durmak (onun için)
Fewıfen > ḣuşıe: V1w eğmek (onun için)
Féwıfexın > ḣuşıe: V2w eğmek (bir şeyi aşağıya doğru_onun için)
Fewıgoşın > ḣuşıe: V1w pay etmek (onun için)
Fewıgun > ḣuşıe: V1w dövmek (dibekte, taşta_onun için)
Fewığoyen > ḣuşıe: V1w istiflemek (onun için)
Fewığoyin > ḣuşıe: V1w toplamak (birşeyleri birisine)
Fewığоyin > ḣuşıe: V1w derlemek (onun için)
Fewıḣofın > ḣuşıe: V1w yıpratmak (onun için)
Fewıḣumen > ḣuşıe: V1w emniyet (korumak_onun için)
Fewıḣurbın > ḣuşıe: V1w çukurlaştırmak, oyuk açmak (onun için)
Fewıḣureyin > ḣuşıe: V1w yuvarlamak, şekil vermek (onun için)
Fewıjejen > ḣuşıe: F1 yavaşlamak, rötar (onun için)
Fewıjöpḣın > ḣuşıe: V1w haşlamak (onun için)
fewıkebzın temizlemek onun için
Fewıkepın > ḣuşıe: V1w kurutmak, suyunu çektirmek (onun için)
Fewıkeyin > ḣuşıe: V1w hıçkırık tutmak (onun için)
Fewıkobzın > ḣuşıe: V1w temizlemek (onun için)
féwıkoyexın pul pul dökülmek (yüzeyden_onun için)
Fewıkudıyin > ḣuşıe: V1w germek (onun için)
Fewıḱurben > ḣuşıe: V1w çökme çukurlaşmak (içine_onun için)
Fewılewın > ḣuşıe: F1 yorulmak (onun için)
Fewılıun > ḣuşıe: V1w çekiç ilek (_onun için)
Fewınećın > ḣuşıe: V1w tahliye etmek (onun için)
Fewıneğon > ḣuşıe: F1 hane sahibi olmak (onun için)
Fewıneḣun > ḣuşıe: F1 mahvolmak (onun için)
Fewınıkun > ḣuşıe: V1w bölmek (bütünü_onun için)
Fewıpćećın > ḣuşıe: V1w soymak, kabuklarını almak (onun için)
Fewıpćen > ḣuşıe: V1w çapa yapmak (onun için)
fewıpćepćın soymak onuniçin
Fewıpćeten > ḣuşıe: V1w doğramak (onun için)
Féwıpćexın > ḣuşıe: V2w budamak üstünden aşağıya
Féwıpćın > ḣuşıe: V2w sormak (onun için)
Fewıṕeṕen > ḣuşıe: V1w yoğurmak (onun için)
Fewıṕeṕın > ḣuşıe: V1w şekillendirmek (avuçla köfteye, çamura)
Fewıpepšın > ḣuşıe: V1w sivriltmek (onun için)
Fewıperenın > ḣuşıe: V1w kabartmak, ondülemek (onun için)
fewıpesın beklemek onun için
Féwıpesın > ḣuşıe: V2w layık görmek (onun için)
Fewıṕeun > ḣuşıe: V1w yolmak (onun için)
Fewıpḣohen > ḣuşıe: V1w kırpmak (içinden_onun için)
Fewıpḣun > ḣuşıe: V1w kırkmak, traş etmek (onun için)
Fewıṕıṫın > ḣuşıe: V1w sıkıştırmak (onun için)
Fewıṕoćın > ḣuşıe: V1w inceltmek (onun için)
Fewıṕoun > ḣuşıe: V1w yolmak (onun için)
Fewıpsehen > ḣuşıe: V1w traşlama (onun için)
Féwıpšeĺ'en > ḣuşıe: V2w mayi karşıya fırlatarak yapıştırmak (onun için)
fewıpsen kayırmak
Fewıpšen > ḣuşıe: V1w atmak, yaymak (içine_onun için)
Féwıpsen > ḣuşıe: F1 bıçakla üzerini soymak (onun için)
Fewıpšenın > ḣuşıe: V1w soymak (elbiselerini çıkarmak_onun için)
Fewıpsın > ḣuşıe: V1w adlandırmak
Fewıṕun > ḣuşıe: V1w yetistirmek, büyütmek (onun için)
Fewıṕuşqon > ḣuşıe: V1w ezip buruşturmak (onun için)
Fewıṕuşqun > ḣuşıe: V1w deforme etmek (onun için)
Fewısen > ḣuşıe: F1 birisine şiir yazmak
Féwısen > ḣuşıe: V2w yaslamak (onun için)
Fewıšeṕın > ḣuşıe: V1w kirletmek (onun için)
Fewısesen > ḣuşıe: F1 yalpalamak (onun için)
Fewıset kız ismi
Fewıśeun > ḣuşıe: V1w çiğnemek (onun için)
Fewıseyen > ḣuşıe: V1w yaslamak (içine_onun için)
Féwıseyen > ḣuşıe: V2w dayamak (onun için)
Féwıseyin > ḣuşıe: V2w yaslamak (onun için)
Fewısın > ḣuşıe: V1w adlandırmak (onun için)
Fewısın > ḣuşıe: V1w isim takmak (onun için)
Fewıšının > ḣuşıe: V1w ıslanmak (onun için)
Fewışebın > ḣuşıe: V1w yumuşatmak (onun için)
Fewışefın > ḣuşıe: V1w sır saklamak (onun için)
Fewışen > ḣuşıe: V1w sıkıştırmak (onun için)
Fewışetın > ḣuşıe: V1w gözden geçirmek (onun için)
fewışhaqun darılmak onun için
Fewışhatın > ḣuşıe: V1w ispatlamak (onun için)
fewışḣonṫın rengini belli etmek (Kızgınlık hali)
fewışıhatın şahitlendirmek onun için
Fewışıwın > ḣuşıe: V1w tuzlamak (onun için)
Féwışıyin > ḣuşıe: V2w moral vermek (onun için)
Féwışıyin > ḣuşıe: V2w tembih etmek (onun için)
Féwışıyin > ḣuşıe: V2w teselli etmek (onun için)
Fewışörećın > ḣuşıe: V1w devrilmek (onun için)
Fewışöreśın > ḣuşıe: V1w tüylerin kabarması (onun için)
Féwışöşen > ḣuşıe: V2w teşvik etmek (onun için)
fewışüış'ın yapmak (birisine iyilik)
Fewıten > ḣuşıe: V1w çalkalamak, çiğnemek (sıvı_onun için)
Féwıtenćın > ḣuşıe: V2w çarpmak (onun için)
Féwıṫenın > ḣuşıe: V2w toslama, çarpmak (onun için)
Fewıṫereḣın > ḣuşıe: V1w dürmek (onun için)
Fewıṫesḣın > ḣuşıe: V1w bozmak, hakkından gelmek (onun için)
Fewıṫeṫen > ḣuşıe: V1w yapmak, pişirmek (bir şeyleri aceleyle_onun için)
Fewıṫeṫın > ḣuşıe: V1w üstün körü kıvama getirmek (onun için)
fewıtḣon püskürtmek onun için
fewıtıjın silkelemek onun için
Fewıtının > ḣuşıe: V1w dövmek (onun için)
Fewıṫıonćen > ḣuşıe: V1w katlamak (onun için)
fewıtısen tozlatmak onun için
Fewıṫıun > ḣuşıe: V1w büzmek (onun için)
Fewıṫupşın > ḣuşıe: V1w salmak (onun için)
Féwıtxın > ḣuşıe: V2w serpmek (sıvı bir şeyi yüzeye_onun için)
Fewıtxınćın > ḣuşıe: V1w silkmek (onun için)
Fewıtxınźen > ḣuşıe: F1 elemek (onun için)
Fewıtxıpćın > ḣuşıe: V1w silkmek (onun için)
fewıubın kapatmak onun için
Fewıućın > ḣuşıe: V1w döverek inceltmek (onun için)
fewızenćın düzeltmek, doğrultmak
Fewızendın > ḣuşıe: V1w kurmak (onun için)
Fewızın > ḣuşıe: F1 acı çekmek (onun için)
Few'un > ḣuşıe: V1p örslemek, dövmek
fexın götürebildiği
Féxın > ḣuşıe: F1 inmek (onun için)
fexıpş şakül
feyağ din (yapmalıydın, etmeliydin)
feye talep
feyen istek
Feyen > ḣuşıe: F1 dilemek
Feyen > ḣuşıe: F1 talep etmek
feyenığ gereklilik
feyenığ istemek
feyerış düşkünlük
feyerış müptela olmak
feyerış tutkun
feyerışen musallat olma
feyerıu gereklilik
feyetx dilekçe
feyinın ona büyük gelir
fezağ brsleme
fezağaqo besleyici
fezanćew hizasında
Féźećın > ḣuşıe: V2p atmak (üstünden_onun için)
Fezeğen > ḣuşıe: F1 uslu durmak (bir şeyi birisi için)
Fézeğın > ḣuşıe: F1 razı olmak (onun için)
Fézeğın > ḣuşıe: F1 yakışmak (onun için)
fezenćabz doğrultusunda, hizasında
Fezendın > ḣuşıe: V1p ona dik yapmak
fezeşı hasret
Fezeşın > ḣuşıe: F1 hasret kalmak
Fezeşın > ḣuşıe: F1 özlemek
Fézeşın > ḣuşıe: F1 bezmek (onun için)
Fézeşın > ḣuşıe: F1 bıkmak (onun için)
Fézeşın > ḣuşıe: F1 usanmak (onun için)
Fezewen > ḣuşıe: F1 savaşmak (onun için)
Fézewen > ḣuşıe: F1 kavga etmek (onun için)
feźı oy
feźıjın atmak (birine)
Féźıĺ'en > ḣuşıe: V2p atmak (bir şeyi bir şeyin yanına_onun için)
fezımış'e tesirsiz
fezın uygun olmak
Fezın > ḣuşıe: F1 müsait olmak
Fezın > ḣuşıe: V1p süzmek
fezın raslamak
Feźın > ḣuşıe: V1p atmak
Féźın > ḣuşıe: V2p asmak, üzerine koymak (onun için)
fezış'e etmen
Féźıxın > ḣuşıe: V2p atmak (bir şeyi aşağıya_onun için)
nokta (.)
fı fıće noktalı virgül (;)
fı ğewçün noktalamak
fı mıḣıye sabit nokta
fı ṫu iki nokta (..)
fıariy sinir otu
Fıbenen > ḣuşıe: F1 uzanmak, ulaşmaya çalışmak
Fıblećın > ḣuşıe: F1 aşmak (miktar_onun için)
Fıbleçın > ḣuşıe: F1 akmak (önünden_onun için)
Fıblefın > ḣuşıe: V1w aşırıya gitmek, haddini aşmak
Fıbleğećın > ḣuşıe: V1b geçirmek (bir şeyi savmak_onun için)
Fıbleonṫećın > ḣuşıe: F1 bükmek (öbür tarafına_onun için)
Fıblepĺın > ḣuşıe: F1 bakmak (ötesine_onun için)
Fıbleşın > ḣuşıe: F1 götürmek (öteye_onun için)
Fıbletekun > ḣuşıe: V1 atmak (taneli ötesine_onun için)
Fıblexın > ḣuşıe: F1 geçirmek (kenarından_onun için)
fıće virgül (,)
fıćeabeĺeben aranmak elle altını onun için
Fıćeaben > ḣuşıe: F1 ellemek (altına_onun için)
fıćeabexın ellemek arkadan altına
Fıćeabeyen > ḣuşıe: F1 ellemek (onun için)
Fıćeabıćın > ḣuşıe: F1 el uzatmak (altından_onun için)
Fıćean > ḣuşıe: F1 dokunmak (altına_onun için)
Fıćeateyen > ḣuşıe: F1 kaldırmak, kaldırıp bağlamak (onun için)
Fıćeatıćın > ḣuşıe: F1 kaldırmak (altından_onun için)
Fıćebeǵehen > ḣuşıe: F1 kalakalmak (altında, onun için)
fıćebeğon çoğalmak altında
Fıćebenen > ḣuşıe: F1 saldırmak (altına_onun için)
Fıćebeneyen > ḣuşıe: F1 saldırmak (altına, onun için)
Fıćeblen > ḣuşıe: V1w tutuşmak (onun için altına)
Fıćebzen > ḣuşıe: V1w astarlamak (onun için)
Fıćebzeyićın > ḣuşıe: V1w yalamak (onun için altından)
Fıćebzıćın > ḣuşıe: V1w kesmek (onun için altından)
Fıćebzın > ḣuşıe: V1w atmak onun için altından
Fıćećen > ḣuşıe: V1p dökmek (onun için altına)
Fıćećıćın > ḣuşıe: V1p koparmak (onun için altından)
Fıćećın > ḣuşıe: V1p terketmek, bırakmak (kısa bir süre için_onun için)
Fıćeçehın > ḣuşıe: V1p donmak (onun için altından)
fıćeçerezıćın kıvrılmak (onun için altından)
Fıćeçeṫıćıćın > ḣuşıe: V1p kazımak (onun için altından)
Fıćeçın > ḣuşıe: V1p koparmak (onun için altından)
Fıćeden > ḣuşıe: V1b dikmek (altına_onun için)
fıćedeuć kulak kabartmak (onun için)
Fıćedıćın > ḣuşıe: V1p dikmek (altını, onun için)
Fıćedıten > ḣuşıe: V1b örmek (onun için altına)
Şha wıceğun Bezmek
fıćefağ bağımlı
fıćefağ kolik
Fıćefehen > ḣuşıe: V1p yaymak (onun için altına)
Fıćefen > ḣuşıe: V1p düşmek (onun için altına)
Fıćefıćın > ḣuşıe: V1p nefes nefese, uçarak (onun için)
Fıćefıhen > ḣuşıe: V1p sürmek hepinizi altına
Fıćefıĺıćın > ḣuşıe: V1p ölmek (onun için altından)
Fıćefın > ḣuşıe: V1p kovmak (altından_onun için)
Fıćefızen > ḣuşıe: V1p sıkmak (onun için altına)
Fıćegoşen > ḣuşıe: V1p dağıtmak (onun için altına)
Fıćegupşısıćın > ḣuşıe: V1w düşünmek (onun için altından)
Fıćeguşüıhan > ḣuşıe: V1p sevinmek (onun için altına)
fıćeğawıko destek (onun için)
Fıćeğeaben > ḣuşıe: V1b elletmek (onun için altına)
Fıćeğean > ḣuşıe: V1b kurmak (onun için altına)
Fıćeğebıĺhan > ḣuşıe: V1b saklamak (altına_onun için)
Fıćeğebıĺhen > ḣuşıe: V1b saklamak (onun için altına)
Fıćeğebın > ḣuşıe: V1b batırmak (onun için altından)
Fıćeğećın > ḣuşıe: V1b ayırmak (onun için altından)
Fıćeğeçehın > ḣuşıe: V1b dondurmak (onun için altından)
Fıćeğeçerezen > ḣuşıe: V1b evirmek (onun için altına)
Fıćeğeçerezın > ḣuşıe: V1b evirmek (onun için altından)
Fıćeğeçın > ḣuşıe: V1b akıtmak (onun için altından)
Fıćeğeçöḣon > ḣuşıe: V1b sürüklemek (onun için altına)
Fıćeğeçöḣun > ḣuşıe: V1b iteklemek (altından, onun için)
Fıćeğedıdıćın > ḣuşıe: V1b kapıp götürmek (onun için altından)
Fıćeğedıdın > ḣuşıe: V1b kapıp götürmek (onun için altından)
Fıćeğefen > ḣuşıe: V1b düşürmek (onun için altına)
Fıćeğefen > ḣuşıe: V1b sığdırmak (altına_onun için)
Fıćeğeguşüın > ḣuşıe: V1b sevindirmek (onun için altından)
Fıćeğeguşüxon > ḣuşıe: V1b onun için sevindirmek
Fıćeğeğoĺhan > ḣuşıe: V1b yatırmak (onun için altına)
Fıćeğeğućın > ḣuşıe: V1b kurutmak (onun için altından)
Fıćeğeğuthan > ḣuşıe: V1b işetmek (altına, onun için)
Fıćeğehan > ḣuşıe: V1b sürmek (altına_onun için)
Fıćeğehan > ḣuşıe: V1b ulaştırmak (onun için)
Fıćeğeḣıćın > ḣuşıe: V1b gürültü koparmak (altında, onun için)
Fıćeğeḣon > ḣuşıe: V1b dökmek (altına_onun için)
Fıćeğeḣuşütın > ḣuşıe: V1b kovmak (altından, onun için)
Fıćeğeken > ḣuşıe: V1b dondurmak (onun için altından)
Fıćeğekon > ḣuşıe: V1b ayırmak (onun için altından)
Fıćeğeḱoşıćın > ḣuşıe: V1b kaçırmak (onun için altına)
Fıćeğeĺeden > ḣuşıe: V1b daldırmak (onun için altına)
Fıćeğeĺen > ḣuşıe: V1b çizmek (onun için altından)
Fıćeğelentḣın > ḣuşıe: V1b çizmek (onun için altından)
Fıćeğeĺetın > ḣuşıe: V1b fırlatıp atmak (altından, onun için)
Fıćeğeĺın > ḣuşıe: V1b yakmak (onun için altından)
Fıćeğenen > ḣuşıe: V1b takmak (onun için altından)
Fıćeğepćen > ḣuşıe: V1b yapıştırmak (onun için altına)
Fıćeğeṕınen > ḣuşıe: V1b sokmak (altına, onun için)
Fıćeğepıtehen > ḣuşıe: V1b sıkılamak (onun için altına)
Fıćéğeṕıṫen > ḣuşıe: V2b sıkıştırtmak (altına_onun için)
Fıćeğeṕıyićın > ḣuşıe: V1b uzatmak (altından, onun için)
Fıćeğepĺen > ḣuşıe: V1b baktırmak (onun için altına)
Fıćeğepĺın > ḣuşıe: V1b baktırmak (onun için altından)
Fıćeğepsefen > ḣuşıe: V1b rahatlatmak (altında, onun için)
Fıćeğepsen > ḣuşıe: V1b aydınlatmak (onun için altına)
Fıćeğepsıćın > ḣuşıe: V1b aydınlatmak (onun için altından)
Fıćeğepsın > ḣuşıe: V1b aydınlatmak (onun için altından)
Fıćeğepšıyićın > ḣuşıe: V1b zırlamak, tiz ses çıkarmak (onun için)
Fıćeğepşıhan > ḣuşıe: V1b girdirmek (onun için altına)
Fıćeğepşın > ḣuşıe: V1b taşırmak, pot (onun için altından)
Fıćeğeqoden > ḣuşıe: V1b kaybetmek (altında_onun için)
Fıćeğeqodıćın > ḣuşıe: V1b yok etmek (altında, onun için)
Fıćeğeqodın > ḣuşıe: V1b yok etmek (altında, onun için)
Fıćeğeqoreyen > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (onun için altına)
Fıćeğeqoreyin > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (onun için altından)
Fıćeğeqoten > ḣuşıe: V1b ötelemek (onun için altına)
Fıćeğeqotın > ḣuşıe: V1b ötelemek (onun için altından)
Fıćeğešenĺen > ḣuşıe: V1b kaydırarak sürmek (onun için altına)
Fıćeğešenĺeyen > ḣuşıe: V1b kaydırarak sürmek (onun için altına)
Fıćeğešentḣen > ḣuşıe: V1b kaydırmak (onun için altına)
Fıćeğešeşütın > ḣuşıe: V1b kaydırmak (onun için altından)
Fıćeğeseyen > ḣuşıe: V1b sıvamak (altına, onun için)
Fıćeğešıbğućın > ḣuşıe: V1b sıvıştırmak (altından)
Fıćeğesın > ḣuşıe: V1b oturtmak (onun için altından)
Fıćeğešıren > ḣuşıe: V1b fışkırtmak (onun için altına)
Fıćeğešıreyen > ḣuşıe: V1b fışkırtmak (onun için altına)
Fıćeğestehen > ḣuşıe: V1b yakmak (onun için altına)
Fıćeğestehın > ḣuşıe: V1b yakmak (onun için altından)
Fıćeğestıćın > ḣuşıe: V1b yakmak (onun için altından)
Fıćeğestın > ḣuşıe: V1b yakmak (onun için altından)
Fıćeğeşın > ḣuşıe: V1b sürmek (onun için altından)
Fıćeğeşün > ḣuşıe: V1b emdirmek (ucundan_onun için)
Fıćeğetecen > ḣuşıe: V1b ayağa dikmek (onun için altına)
Fıćeğetekon > ḣuşıe: V1b dökmek (onun için altına)
Fıćeğetekun > ḣuşıe: V1b dökmek (onun için altından)
Fıćeğeṫeṕun > ḣuşıe: V1b dikişi sökmek (onun için altından)
Fıćeğeṫeṫen > ḣuşıe: V1b pelte halinde akıtmak (onun için altına)
Fıćeğeṫeṫın > ḣuşıe: V1b pelte halinede akıtmak (onun için altından)
Fıćeğetḣın > ḣuşıe: V1b çizmek (onun için altından)
Fıćeğetın > ḣuşıe: V1b bekletmek (onun için altından)
Fıćeğeṫıshan > ḣuşıe: V1b oturtmak (onun için altına)
Fıćeğeṫısıćın > ḣuşıe: V1b dışarı oturtmak (onun için altından)
Fıćeğeṫqon > ḣuşıe: V1b damlatmak (onun için altına)
Fıćeğeṫqun > ḣuşıe: V1b damlatmak (onun için altından)
Fıćeğewen > ḣuşıe: V1b bastırmak, batırmak (onun için altına)
Fıćeğewıçön > ḣuşıe: V1b koymak (onun için altına)
Fıćeğewıçüćın > ḣuşıe: V1b almak (altından dışına, onun için)
Fıćeğewıkon > ḣuşıe: V1b dayamak (onun için altına)
Fıćeğewın > ḣuşıe: V1b kokutmak (altında_onun için)
Fıćeğewıqoreyićın > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (onun için altından)
Fıćeğewıqoreyin > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (onun için altından)
Fıćeğewıtısen > ḣuşıe: V1b tozutmak (onun için altına)
Fıćeğewıtxen > ḣuşıe: V1b fışkırtmak altına
Fıćeğezeğen > ḣuşıe: V1b yerleştirme (bir şeyi altına_onun için)
Fıćeğezıćın > ḣuşıe: V1b sürmek (onun için altından)
Fıćeğezıhan > ḣuşıe: V1b batırmak (onun için altına)
Fıćeğezın > ḣuşıe: V1b düşürmek (onun için altından)
Fıćéğeźın > ḣuşıe: V2b attırmak, bıraktırmak (onun için)
fıćeğojın kafasına dank etmek
Fıćeğoten > ḣuşıe: V1p bulmak (onun için altına)
Fıćeğoyen > ḣuşıe: V1p toplamak (onun için altına)
Fıćehan > ḣuşıe: V1p yetişmek (birşeye_onun için)
Fıćeḣıćın > ḣuşıe: V1p sıkıntı yaşamak (onun için altından)
Fıćeḣoćın > ḣuşıe: V1p eskitmek (onun için)
Fıćeḣopsın > ḣuşıe: F1 imrenmek (onun için altından)
Fıćeḣućın > ḣuşıe: V1p olmak (onun için altından)
Fıćeḣumen > ḣuşıe: V1p örtmek (onun için altına)
Fıćeḣuşütın > ḣuşıe: F1 fırlamak (altından_onun için)
Fıćejıhen > ḣuşıe: V1p yaşlanmak (altında, onun için)
Fıćejöhen > ḣuşıe: V1p kaynayarak pişmek (altında_onun için)
Fıćejöhın > ḣuşıe: V1p tarlayı sürme, ikilemek (onun için)
Fıćejüćın > ḣuşıe: V1p sancının geçmesi (onun için altından)
Fıćejüntxen > ḣuşıe: V1p tükürmek (onun için altına)
Fıćeḱon > ḣuşıe: V1p tepelemek (onun için altına)
Fıćeḱuden > ḣuşıe: V1p tıkamak (onun için altına)
Fıćekudıyen > ḣuşıe: V1p yaymak (altında, onun için)
Fıćekuten > ḣuşıe: V1p kırmak (onun için altına)
Fıćekutıćın > ḣuşıe: V1p kırılmak (onun için altından)
Fıćekuzen > ḣuşıe: V1p sıkmak (onun için altına)
Fıćeĺećehın > ḣuşıe: V1p silmek (onun için altından)
Fıćeĺećıćın > ḣuşıe: V1p silmek (altını, onun için)
Fıćeĺećıhan > ḣuşıe: F1 silmek (alt kısmını_onun için)
Fıćeĺećın > ḣuşıe: V1p silmek (altını kurutmak_onun için)
Fıćeĺeden > ḣuşıe: F1 kaçmak (altına_onun için)
Fıćeĺejen > ḣuşıe: F1 koşmak (peşinden_onun için)
Fıćelejıćın > ḣuşıe: V1p ekitmek (altında, onun için)
Fıćelelen > ḣuşıe: F1 sarkmak (altına_onun için)
Fıćelelın > ḣuşıe: F1 sarkmak (onun için altına)
fıćelentḣın çizmek (altını_onun için)
fıćeĺerezen girmek altına dönerek
Fıćeĺeşöhen > ḣuşıe: V1p yaymak (altında, onun için)
Fıćeĺeşön > ḣuşıe: V1p bulamak (onun için altına)
Fıćeĺeşühan > ḣuşıe: V1p çürümek altında
Fıćeĺeşün > ḣuşıe: V1p çekip çıkarmak (altından_onun için)
Fıćeĺetın > ḣuşıe: V1p fırlamak (altından_onun için)
Fıćeĺhan > ḣuşıe: V1p koymak (altına_onun için)
Fıćeĺıćın > ḣuşıe: v1 ayrılmak yanından
Fıćeĺıźın > ḣuşıe: V1p atmak (arkasından_onun için)
fıćemığehajın bir şeyi vaktinde yetiştirememek, çıktığı alta girmemek için direnmek
fıćemığehan alta sokamamak, yollayamamak
Fıćen > ḣuşıe: F2w yıkamak (baş)
Fıćeonṫen > ḣuşıe: V1p çevirmek, burmak (altını_onun için)
Fıćeonṫıćın > ḣuşıe: V1p eğmek (onun için altına)
Fıćepḣen > ḣuşıe: V1w serpmek (bir şeyin altına bir şeyi_onun için)
Fıćepḣenćen > ḣuşıe: V1w süpürmek (altında, onun için)
Fıćepḣenćıćın > ḣuşıe: V1w süpürmek (altından, onun için)
Fıćepḣenćıhan > ḣuşıe: V1w süpürmek (altında, onun için)
Fıćepḣenćın > ḣuşıe: V1w süpürmek (altından, onun için)
Fıćepḣotıćın > ḣuşıe: V1w kapmak (altından, onun için)
Fıćepḣotın > ḣuşıe: V1w kapmak (altından_onun için)
Fıćeṕıṫen > ḣuşıe: V1w sıkmak (onun için altına)
Fıćepşehen > ḣuşıe: V1w yoğurmak (onun için altına)
Fıćepşehın > ḣuşıe: V1w yoğurmak (yeniden_onun için)
Fıćepşeḣın > ḣuşıe: V1w yorulmak altında
Fıćepşen > ḣuşıe: V1w üflemek (onun için altına)
Fıćepşıhan > ḣuşıe: V1w sürünerek girmek (onun için altına)
Fıćepxehen > ḣuşıe: V1w bağlamak (onun için altına)
Fıćepxen > ḣuşıe: V1w bağlamak (onun için altına)
Fıćepxıhan > ḣuşıe: V1w bağlamak (içeride , onun için)
fıćeqon ettiğini bulmak (onun için)
Fıćeqoşın > ḣuşıe: F1 sıvışmak (onun için altından)
Fıćeqoten > ḣuşıe: F1 kaymak (altına_onun için)
Fıćeqotın > ḣuşıe: F1 çıkmak (altından_onun için)
Fıćequtın > ḣuşıe: V1p dökülmek (onun için altından)
Fıćerećen > ḣuşıe: F1 süslenmek (onun için)
Fıćerıbzen > ḣuşıe: V1w biçmek (bir kumaşı bir şeyin kenarına_onun için)
Fıćerıćın > ḣuşıe: V1p ayrılma, uzaklaşmak (onun için)
Fıćerıçın > ḣuşıe: V1p koparmak (kenarından_onun için)
Fıćerıden > ḣuşıe: V1b dikmek (bir kumaşı bir şeyin kenarına_onun için)
Fıćerıfen > ḣuşıe: F1 sığmak (bir şeyi bir şeyin yanına_onun için)
Fıćerıfın > ḣuşıe: V1p kovmak (kenarından_onun için)
Fıćerığeçın > ḣuşıe: V1b sürmek, ayırmak (kenarından_onun için)
Fıćerığefen > ḣuşıe: V1b sığdırmak (bir şeyi bir şeyin kenarına_onun için)
Fıćerığeğoĺhan > ḣuşıe: V1b yatırmak (birisinin yanına_onun için)
Fıćerığeĺın > ḣuşıe: V1b yatırmak (birisini birisinin yanında_onun için)
Fıćerığepćen > ḣuşıe: V1b yapıştırmak (kenarına_onun için)
Fıćerığeqoten > ḣuşıe: V1b yanaştırmak (kenarına_onun için)
Fıćerığeqotın > ḣuşıe: V1b ayrımak (kenarından_onun için)
Fıćerığesın > ḣuşıe: V1b oturtmak (birisini birisinin yanında_onun için)
Fıćerığetekun > ḣuşıe: V1b sıyırmak, dökmek (dış yüzeyini_onun için)
Fıćerığetın > ḣuşıe: V1b ayakta durdurmak (birisini birisinin yanında_onun için)
Fıćerığewıçön > ḣuşıe: V1b yaslamak (bir şeyi bir şeyin kenarına_onun için)
Fıćerığewıçüćın > ḣuşıe: V1b çekip ayırmak (bir şeyi bir şeyin kenarından_onun için)
Fıćerığezıćın > ḣuşıe: V1b ayırmak (kenarından_onun için)
Fıćerığezıhan > ḣuşıe: V1b yanaştırmak (bir şeyi bir şeyin yanına_onun için)
Fıćerığezın > ḣuşıe: V1b düşürmek (bir şeyi yanından_onun için)
Fıćerığohen > ḣuşıe: F1 kurumak (kenarında yapışık_onun için)
Fıćerığoĺhan > ḣuşıe: V1p yatmak (yanına_onun için)
Fıćerığoyen > ḣuşıe: V1p toplamak (birşeyleri yanına_onun için)
Fıćerıhan > ḣuşıe: F1 yanaşmak (yanına_onun için)
Fıćerıjehen > ḣuşıe: F1 yapışıp pişmek (kenarında_onun için)
Fıćerıken > ḣuşıe: F1 donup kalmak (birisini birisinin yanında_onun için)
Fıćerıkuzen > ḣuşıe: V1p sıkıştırmak, vidalamak (bir şeyin altına_onun için)
Fıćerıĺećıćın > ḣuşıe: V1p silmek (bir şeyi bir şeyin yandan_onun için)
Fıćerıĺeden > ḣuşıe: F1 yanaşmak (bir şeyin yanına koşarak_onun için)
Fıćerıĺetın > ḣuşıe: F1 fırlamak (bir şeyin yanından_onun için)
Fıćerıĺhan > ḣuşıe: V1p koymak (bir şeyi yanına_onun için)
Fıćerıĺın > ḣuşıe: V1p yatmak (birisini birisinin yanında_onun için)
Fıćerıpćen > ḣuşıe: V1w yapışmak (yanına_onun için)
Fıćerıpehen > ḣuşıe: V1w canı sıkılmak (birisinin yanında_onun için)
Fıćerıpḣotın > ḣuşıe: V1w kapmak (kenarından_onun için)
Fıćerıpşehen > ḣuşıe: V1w yorulmak (birisinin yanında_onun için)
Fıćerıpşıhan > ḣuşıe: F1 sokulmak (bir yere, bir şeye_onun için)
Fıćerıpxen > ḣuşıe: V1w bağlamak (bir şeyi yanına_onun için)
Fıćerıqoden > ḣuşıe: F1 zarar görmek, kötü alışkanlık kazanmak (arkadaşlıkta_onun için)
Fıćerıqoĺ'en > ḣuşıe: F1 yaklaşmak (onun için)
Fıćerıqoten > ḣuşıe: F1 yanaşmak (yanına, onun için)
Fıćerıqotın > ḣuşıe: F1 ayrılmak (kenarından_onun için)
Fıćerıšelen > ḣuşıe: V1p sürerek boyamak (üzerine altına_onun için)
Fıćerıseyen > ḣuşıe: F1 sıvazlamak (onun için)
Fıćerısın > ḣuşıe: F1 oturmak (birisini birisinin yanında_onun için)
Fıćerıstıhen > ḣuşıe: F1 yanmak (bir şeyi bir şeyin kenarında_onun için)
Fıćerışehen > ḣuşıe: V1p sarmak (kenarına_onun için)
Fıćerışekéhen > ḣuşıe: V2p biçmek (bir kumaşı bir şeyin kenarına_onun için)
Fıćerışen > ḣuşıe: V1p yanaştırmak (bir şeyin yanına_onun için)
Fıćerış'en > ḣuşıe: V1p bağlamak (bir şeyi bir şeyin kenarına_onun için)
Fıćerışeyen > ḣuşıe: V1p yaklaştırmak (bir şeyi yanına_onun için)
Fıćerışeyin > ḣuşıe: V1p çekmek (yaslandığı yerinden_onun için)
Fıćerış'ıhan > ḣuşıe: V1p bitişik yapmak (onun için)
Fıćerışın > ḣuşıe: V1p çekmek (yanından_onun için)
Fıćerışxen > ḣuşıe: V1p yapıştırmak (bir şeyi bir şeyin kenarına_onun için)
Fıćerıtekon > ḣuşıe: V1p dökmek (kenarına_onun için)
Fıćerıtekun > ḣuşıe: V1p dökülmek (kenarından sıvanın boyanın_onun için)
Fıćerıtḣın > ḣuşıe: V1p koparmak (üzerinden_onun için)
Fıćerıtın > ḣuşıe: V1p durmak (yanında_onun için)
Fıćerıṫıshan > ḣuşıe: V1p oturmak (yanına_onun için)
Fıćerıuĺ'en > ḣuşıe: V1p çakmak (yanına_onun için)
Fıćerıwıbıten > ḣuşıe: V1w tutmak (bir şeyi bir şeyin kenarında bastırarak_onun için)
Fıćerıwıçön > ḣuşıe: V1w durmak (yanında_onun için)
Fıćerıwıpćın > ḣuşıe: V1w kesmek (yanından, onun için)
Fıćerıwıseyen > ḣuşıe: V1w yaslamak (yanına_onun için)
Fıćerıwıṫupşıhan > ḣuşıe: V1w salmak (bir şeyi birinin yanına_onun için)
Fıćerıwıtxen > ḣuşıe: V1w serpmek (kenarına_onun için)
Fıćerıxın > ḣuşıe: V1p almak, uzaklaştırmak (bir şeyi yanından_onun için)
Fıćerızın > ḣuşıe: F1 düşmek (kenarından_onun için)
Fıćešelen > ḣuşıe: V1p karalamak (altında, onun için)
Fıćešelıćın > ḣuşıe: V1p karalamak (altını, onun için)
Fıćešelın > ḣuşıe: V1p karalamak (altını, onun için)
Fıćesen > ḣuşıe: F1 saplamak (altına_onun için)
Fıćešenĺın > ḣuşıe: F1 kaymak (onun için altından)
Fıćešenthen > ḣuşıe: F1 kaymak (onun için altına)
Fıćešentḣın > ḣuşıe: V1p kaymak (onun için altından)
Fıćešentḣućın > ḣuşıe: V1p sıyırmak (onun için altından)
Fıćešentḣun > ḣuşıe: V1p sıyırmak (onun için altından)
Fıćeseyen > ḣuşıe: V1p yaslamak (altına_onun için)
Fıćestıhan > ḣuşıe: V1p yanmak (altında, onun için)
Fıćeş'ehen > ḣuşıe: V1p örtmek, kapatmak (bir şeyin altını, onun için)
Fıćeş'ehın > ḣuşıe: V1p yapmak (onun için altından)
Fıćeşen > ḣuşıe: V1p çekmek (altına_onun için)
Fıćeş'en > ḣuşıe: V1p bağlamak (onun için altına)
Fıćeşeyen > ḣuşıe: V1p çekmek (altına, onun için)
Fıćeş'eyen > ḣuşıe: V1p örmek (altını, onun için)
Fıćeşeyićın > ḣuşıe: V1p ileri sürmek (onun için altından)
Fıćeşeyin > ḣuşıe: V1p sürmek (altından, onun için)
Fıćeş'ıćın > ḣuşıe: V1p yapmak (onun için altından)
Fıćeş'ıhan > ḣuşıe: V1p örtmek, kapatmak (bir şeyin altını_onun için)
Fıćeşın > ḣuşıe: V1p çıkarmak (onun için altından)
fıćeşıṫehen ezmek (altında, onun için)
fıćeştehın donmak (altına, onun için)
fıćeştıćın donmak (altında_onun için)
Fıćeşüćın > ḣuşıe: V1p çürümek (onun için altından)
Fıćeşühan > ḣuşıe: V1p çürümek (onun için altına)
Fıćeşxehen > ḣuşıe: V1p yapıştırmak (altını, onun için)
Fıćeşxen > ḣuşıe: V1p yamayı yapıştırmak (altına_onun için)
Fıćeşxıpšın > ḣuşıe: V1w gülümsemek (onun için altından)
Fıćeṫećın > ḣuşıe: V1p sökmek (onun için altından)
Fıćetekon > ḣuşıe: V1p atmak (onun için altına)
Fıćetekun > ḣuşıe: V1p atmak (onun için altından)
Fıćeṫen > ḣuşıe: V1p gömmek (onun için)
Fıćethaćıhan > ḣuşıe: V1p yıkamak (altında , onun için)
Fıćethalıhan > ḣuşıe: V1p boğmak (altında, onun için)
Fıćetḣın > ḣuşıe: V1p kopartmak (onun için altından)
Fıćetḣon > ḣuşıe: V1p doldurmak (altını, etrafını_onun için)
Fıćetḣućın > ḣuşıe: V1p kürümek (altından, onun için)
Fıćetḣun > ḣuşıe: V1p eşmek (altını_onun için)
Fıćeṫıćıćın > ḣuşıe: V1p koşum çıkarmak (onun için)
Fıćeṫıćın > ḣuşıe: V1p çözmek (atları arabadan çözmek_onun için)
Fıćetığućın > ḣuşıe: V1p araklamak (onun için altından)
Fıćeṫupşıćın > ḣuşıe: V1w salmak (onun için altından)
Fıćeṫupşıhan > ḣuşıe: V1w salmak (bir şeyi bir şeyin altına_onun için)
Fıćeuben > ḣuşıe: V1w kapatmak aştına
Fıćeućın > ḣuşıe: V1p ses gelmek (onun için altından)
Fıćeuĺ'en > ḣuşıe: V1p çakmak (altına_onun için)
Fıćeun > ḣuşıe: V1p sokmak (altına_onun için)
Fıćeunćen > ḣuşıe: V1p iteklemek (onun için altına)
fıćewehın kaymak altından
Fıćewen > ḣuşıe: F1 vurmak (altına_onun için)
Fıćewıben > ḣuşıe: V1w tepelemek (onun için altına)
Fıćewıbğon > ḣuşıe: V1w sermek (bir şeyi bir şeyin altına_onun için)
Fıćewıbıten > ḣuşıe: V1w tutmak (onun için altına)
Fıćewıbıtıhan > ḣuşıe: V1w içeriye sermek (onun için)
Fıćewıbzen > ḣuşıe: V1w biçmek (onun için altına)
Fıćewıćıhan > ḣuşıe: V1w öldürmek (altında, onun için)
Fıćewıćın > ḣuşıe: F1 atış etmek (onun için altından)
Fıćewıçön > ḣuşıe: F1 durmak (onun için altına)
Fıćewıfehen > ḣuşıe: V1w içine eğmek (onun için altına)
Fıćewıfıhen > ḣuşıe: V1w sıvamak altını
Fıćewıgoşen > ḣuşıe: V1w pay etmek (onun için altına)
Fıćewığoyen > ḣuşıe: V1w toplamak (onun için altına)
Fıćewınećen > ḣuşıe: V1w boşaltmak (onun için altına)
fıćewınezıhan başı dönmek (altında, onun için)
Fıćewıpćehen > ḣuşıe: V1w aralıklı biçmek (onun için altına)
Fıćewıpćen > ḣuşıe: V1w kısaltmak (etek vs boyunu_onun için)
Fıćewıpćen > ḣuşıe: V1w sormak (onun için)
Fıćewıpćıćın > ḣuşıe: V1w kesmek (onun için altından)
Fıćewıpćıhan > ḣuşıe: V1w soruşturmak (onun için)
Fıćewıpćın > ḣuşıe: V1w kesmek (onun için altından)
Fıćewıpḣen > ḣuşıe: V1w serpmek (onun için altına)
Fıćewıpḣıhan > ḣuşıe: V1w traşlamak (altlarını_onun için)
Fıćewıpḣohen > ḣuşıe: V1w traşlamak (onun için altına)
Fıćewıpḣon > ḣuşıe: V1w sermek (onun için altına)
Fıćewıṕoon > ḣuşıe: V1w ditmek (altına, onun için)
Fıćewıpsehen > ḣuşıe: V1w traşlama (onun için altına)
Fıćewıpsen > ḣuşıe: V1w rendelemek (onun için altına)
Fıćewıpšen > ḣuşıe: V1w sıçratmak (onun için altına)
Fıćewıpsıćın > ḣuşıe: V1w kesmek (onun için altından)
Fıćewıpsıhan > ḣuşıe: V1w yontmak (onun için altına)
Fıćewıpxen > ḣuşıe: V1w bağlamak (altını, onun için)
Fıćewıseyen > ḣuşıe: V1w yaslamak (altına_onun için)
Fıćewışen > ḣuşıe: V1w sıkıştırmak (onun için altına)
Fıćewışörećın > ḣuşıe: V1w devrilmek (onun için altından)
Fıćewıṫereḣın > ḣuşıe: V1w dürmek (onun için altından)
Fıćewıtın > ḣuşıe: V1w kopartmak (onun için altından)
Fıćewıtınehen > ḣuşıe: V1w dövmek (onun için altına)
Fıćewıṫonćen > ḣuşıe: V1w katlamak (onun için altından)
Fıćewıṫupşıhan > ḣuşıe: V1w salmak (altına, onun için)
Fıćewıṫupşın > ḣuşıe: V1w salmak (onun için altından)
Fıćewıtxen > ḣuşıe: V1w dökmek (altına_onun için)
Fıćewıtxınźen > ḣuşıe: V1w elemek (onun için altına)
Fıćew'uben > ḣuşıe: V1w kapamak (altına_onun için)
Fıćexexın > ḣuşıe: V1p çektirmek (bir kimseye_onun için)
Fıćexın > ḣuşıe: V1p almak (onun için altından)
Fıćeyen > ḣuşıe: V1p sıvamak (onun için altına)
Fıćeźen > ḣuşıe: V1p atmak (onun için altına)
Fıćeźın > ḣuşıe: V1p atmak (onun için altından)
fıćiĺesen savrulmak (altına_onun için)
Fıçefın > ḣuşıe: V1p onun için keyiflenmek
fıdeabeĺeben elle aranmak altına
Fıdeaben > ḣuşıe: F1 ellemek (arasına_onun için)
fıdeabexın uzanmak beraber aşağıya
Fıdeabeyen > ḣuşıe: F1 yukarı el uzatmak (onun için)
Fıdeabıćın > ḣuşıe: F1 el atmak (aradan, yana, onun için)
Fıdeabın > ḣuşıe: F1 ellemek (onun için aradan)
Fıdean > ḣuşıe: F1 dokunmak (arasına_onun için)
Fıdéan > ḣuşıe: F1 desteklemek (onun için)
Fıdeapekun > ḣuşıe: F1 desteklemek (onun için)
Fıdeateyen > ḣuşıe: V1p yükseltmek (onun için)
Fıdeatıćın > ḣuşıe: V1p kaldırmak (onun için aradan)
Fıdéazećın > ḣuşıe: F1 yardımcı olmak (onun için)
Fıdebćen > ḣuşıe: F1 atlamak (içeriye_onun için)
Fıdebćeteyen > ḣuşıe: F1 zıplamak (onun için)
Fıdebćeyen > ḣuşıe: F1 sıçramak (onun için)
Fıdebćın > ḣuşıe: F1 atlamak (dışarıya_onun için)
Fıdebćıyen > ḣuşıe: F1 sıçramak (yukarıya_onun için)
Fıdebeǵıhan > ḣuşıe: F1 şişmek (bir şeyin arasında_onun için)
fıdebeğon çoğalmak arasında
Fıdebenen > ḣuşıe: F1 saldırmak (arasına_onun için)
Fıdebeneyen > ḣuşıe: F1 zıplamak (yukarı_onun için)
Fıdebenın > ḣuşıe: F1 engelden aşmak (onun için)
Fıdebğehan > ḣuşıe: V1b girdirmek arasına
Fıdebıben > ḣuşıe: F1 uçmak (arasına_onun için)
Fıdebıbeyen > ḣuşıe: F1 uçmak (hızla yukarı doğru_onun için)
Fıdebıbıćın > ḣuşıe: F1 uçarak kaçmak (arasından_onun için)
Fıdebıcen > ḣuşıe: F1 dürtmek (arasına_onun için)
Fıdebıṫen > ḣuşıe: V1w sıkıştırmak (araya_onun için)
Fıdebzen > ḣuşıe: V1w yamamak (arasına_onun için)
Fıdebzeyen > ḣuşıe: F1 yalamak (arasını, onun için)
Fıdebzeyićın > ḣuşıe: V1w yalamak (onun için aradan)
Fıdebzıćın > ḣuşıe: V1w kesmek (onun için aradan)
fıdećeçerezıćın kıvrılmak (onun için altından aradan)
Fıdecegun > ḣuşıe: F1 oynaşmak (onun için)
Fıdećen > ḣuşıe: V1p dökmek (onun için araya)
Fıdećıćın > ḣuşıe: V1p koparmak (onun için aradan)
Fıdecın > ḣuşıe: F1 çıkmak (aradan_onun için)
Fıdeçefın > ḣuşıe: F1 satın almak (beraber, onun için)
Fıdeçehın > ḣuşıe: F1 donmak (onun için aradan)
Fıdeçen > ḣuşıe: F1 koşmak (beraberinde_onun için)
Fıdeçereğun > ḣuşıe: F1 kurumak (beraberinde, onun için)
fıdeçerezıćın kıvrılmak (onun için aradan)
Fıdeçerezın > ḣuşıe: F1 dönmek (onun için aradan)
Fıdeçexın > ḣuşıe: F1 sıvışmak (yandan_onun için)
Fıdeçeyen > ḣuşıe: F1 çıkmak (koşarak merdiven ile yukarı_onun için)
Fıdeçın > ḣuşıe: V1p koparmak (onun için aradan)
Fıdeçöḣoćın > ḣuşıe: F1 çıkmak (aradan sürünmeyle dışarı_onun için)
Fıdeçöḣon > ḣuşıe: F1 sürünmek (onun için araya)
Fıdeçöḣoyen > ḣuşıe: F1 tırmanmak (onun için)
Fıdeçöḣun > ḣuşıe: F1 sürünmek (onun için aradan)
Fıdeden > ḣuşıe: V1b dikmek (arasına_onun için)
Fıdedewen > ḣuşıe: F1 batmak (onun için araya)
Fıdedıćın > ḣuşıe: F1 deşmek (arasını_onun için)
Fıdedıdıćın > ḣuşıe: V1p dönerek çıkmak (arasından, onun için)
Fıdedıten > ḣuşıe: V1b örmek (onun için araya)
Fıdefehan > ḣuşıe: V1p yaymak (onun için araya)
Fıdefen > ḣuşıe: F1 düşmek (onun için araya)
Fıdefın > ḣuşıe: V1p kovmak (arasından_onun için)
Fıdefıyen > ḣuşıe: V1p itmek (yukarı basmak_onun için)
Fıdefızen > ḣuşıe: V1p sıkmak (onun için araya)
Fıdegoşen > ḣuşıe: V1p dağıtmak (onun için araya)
Fıdeguşıan > ḣuşıe: F1 görüşmek, konusmak (onun için)
Fıdeguşxon > ḣuşıe: F1 cesaretlenmek (onun için araya)
Fıdeğeaben > ḣuşıe: V1b elletmek (onun için araya)
Fıdeğean > ḣuşıe: V1b kurmak (onun için araya)
Fıdéğebećın > ḣuşıe: V2b artırmak (bir yöne ağırlık vermek_onun için)
Fıdeğebenen > ḣuşıe: V1b uzanmak beraber aşağıya
Fıdeğebıbeyen > ḣuşıe: V1b uçurmak (yukarıya_onun için)
Fıdeğebıĺhan > ḣuşıe: V1b saklamak (arasına_onun için)
Fıdeğebıĺhen > ḣuşıe: V1b saklamak (onun için araya)
Fıdeğebın > ḣuşıe: V1b batırmak (onun için aradan)
Fıdeğećen > ḣuşıe: V1b yaslamak (arasına, onun için)
Fıdeğećın > ḣuşıe: V1b ayırmak (onun için aradan)
Fıdeğeçehen > ḣuşıe: V1b çalkalamak (arasını_onun için)
Fıdeğeçehın > ḣuşıe: V1b dondurmak (onun için aradan)
Fıdeğeçerezen > ḣuşıe: V1b evirmek (onun için araya)
Fıdeğeçerezeyen > ḣuşıe: V1b döndürerek burmak (yukarı doğru_onun için)
Fıdeğeçerezın > ḣuşıe: V1b evirmek (onun için aradan)
Fıdeğeçeyen > ḣuşıe: V1b sürmek (bir şeyi yukarıya_onun için)
Fıdeğeçın > ḣuşıe: V1b akıtmak (onun için aradan)
Fıdeğeçıyen > ḣuşıe: V1b sürmek (yukarı_onun için)
Fıdeğeçöḣon > ḣuşıe: V1b sürüklemek (onun için araya)
Fıdeğeçöḣun > ḣuşıe: V1b kaydırmak (arasından, onun için)
Fıdeğedıdeyen > ḣuşıe: V1b çıkarmak (yukarıya alelacele ile_onun için)
Fıdeğedıdıćın > ḣuşıe: V1b kapıp götürmek (onun için aradan)
Fıdeğedıdın > ḣuşıe: V1b kapıp götürmek (onun için aradan)
Fıdeğedıyen > ḣuşıe: V1b çıkarmak (yukarı alelacele, onun için)
Fıdeğefeben > ḣuşıe: V1b ısıtmak (onun için araya)
Fıdeğefen > ḣuşıe: V1b düşürmek (onun için araya)
Fıdeğefen > ḣuşıe: V1b sığdırmak (arasına_onun için)
Fıdéğefıyen > ḣuşıe: V2b sürdürmek (yukarıya_onun için)
Fıdeğeguşüın > ḣuşıe: V1b sevindirmek (onun için aradan)
Fıdeğeğoĺhan > ḣuşıe: V1b sokmak (onun için araya)
Fıdeğeğoĺhan > ḣuşıe: V1b yatırmak (onun için araya)
Fıdeğeğoĺın > ḣuşıe: V1b döndürerek burmak (birlikte_onun için)
Fıdeğeğućın > ḣuşıe: V1b kurutmak (onun için aradan)
Fıdeğeğun > ḣuşıe: V1b kurutmak (birlikte_onun için)
Fıdeğehan > ḣuşıe: V1b girdirmek (arasına_onun için)
Fıdeğeḣıćın > ḣuşıe: V1b hırgür çıkarmak (içinde, bir yerde_onun için)
Fıdeğeḣon > ḣuşıe: V1b ilave etmek (bir sıvıyıyı arasına_onun için)
Fıdeğeḣuşütın > ḣuşıe: V1b çıkarmak acele dışarıya
Fıdeğeken > ḣuşıe: V1b dondurmak (onun için aradan)
Fıdeğekıćın > ḣuşıe: V1b dondurmak (onun için araya)
Fıdeğekon > ḣuşıe: V1b ayırmak (onun için aradan)
Fıdeğeḱoşıćın > ḣuşıe: V1b kaçırmak (onun için araya)
Fıdeğeĺeden > ḣuşıe: V1b daldırmak (onun için araya)
Fıdeğelentḣın > ḣuşıe: V1b fırlatmak (onun için aradan)
Fıdeğeĺetın > ḣuşıe: V1b fırlatmak (aradan bir şeyi_onun için)
Fıdeğeĺeyen > ḣuşıe: V1b sızlatmak (arasına, onun için)
Fıdeğeĺın > ḣuşıe: V1b yakmak (onun için aradan)
Fıdeğenen > ḣuşıe: V1b takmak (onun için aradan)
Fıdeğepćen > ḣuşıe: V1b yapıştırmak (onun için araya)
Fıdeğepćeteyen > ḣuşıe: V1b zıplatmak (onun için)
Fıdeğepćeyen > ḣuşıe: V1b hoplatmak (yukarı_onun için)
Fıdeğepćın > ḣuşıe: V1b atlatmak (onun için aradan)
Fıdeğeṕınen > ḣuşıe: V1b sıkıştırmak (arasına, onun için)
Fıdeğepıtehen > ḣuşıe: V1b sıkılamak (onun için araya)
Fıdéğeṕıṫen > ḣuşıe: V2b sıkıştırmak (arasına_onun için)
Fıdeğeṕıyićın > ḣuşıe: V1b döndürerek burmak (birlikte_onun için)
Fıdeğepĺen > ḣuşıe: V1b baktırmak (onun için araya)
Fıdeğepĺeyen > ḣuşıe: V1b baktırmak yukarıya
Fıdeğepĺhan > ḣuşıe: V1b döndürerek burmak (birlikte_onun için)
Fıdeğepĺıhan > ḣuşıe: V1b baktırmak (onun için araya)
Fıdeğepĺın > ḣuşıe: V1b baktırmak (onun için aradan)
Fıdeğepsefen > ḣuşıe: V1b dinlendirmek (onun için araya)
Fıdeğepsen > ḣuşıe: V1b aydınlatmak (onun için araya)
Fıdeğepsıćın > ḣuşıe: V1b aydınlatmak (onun için aradan)
Fıdeğepsın > ḣuşıe: V1b aydınlatmak (onun için aradan)
Fıdeğepşıhan > ḣuşıe: V1b girdirmek (onun için araya)
Fıdeğepşın > ḣuşıe: V1b taşırmak, pot (onun için aradan)
Fıdeğeqoden > ḣuşıe: V1b yok etmek (bir şeyi bir şeyin arasında_onun için)
Fıdeğeqodıćın > ḣuşıe: V1b yok etmek (onun için aradan)
Fıdeğeqodın > ḣuşıe: V1b yok etmek (bir şeyi bir şeyle_onun için)
Fıdeğeqon > ḣuşıe: F1 evlendirmek (birsini birisine_onun için)
Fıdeğeqoreyen > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (onun için araya)
Fıdeğeqoreyin > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (onun için aradan)
Fıdeğeqosen > ḣuşıe: V1b söndürmek (beraber_onun için)
Fıdeğeqoten > ḣuşıe: V1b ötelemek (onun için araya)
Fıdeğeqotın > ḣuşıe: V1b ötelemek (onun için aradan)
Fıdeğeqoyen > ḣuşıe: V1b çıkarmak (yukarı_onun için)
Fıdeğesen > ḣuşıe: V1b birlikte eğitmek, arasına kar yağdırmak (onun için)
Fıdeğešenĺen > ḣuşıe: V1b kaydırarak sürmek (onun için araya)
Fıdeğešenĺeyen > ḣuşıe: V1b kaydırarak sürmek (onun için araya)
Fıdeğešentḣen > ḣuşıe: V1b kaydırmak (onun için araya)
Fıdeğešeşütın > ḣuşıe: V1b kaydırmak (onun için aradan)
Fıdeğešıbğućın > ḣuşıe: V1b tüymek (onun için)
Fıdeğesın > ḣuşıe: V1b oturtmak (onun için aradan)
Fıdeğešıren > ḣuşıe: V1b fışkırtmak (onun için araya)
Fıdeğešıreyen > ḣuşıe: V1b fışkırtmak (onun için araya)
Fıdeğesısın > ḣuşıe: V1b sallamak (birlikte_onun için)
Fıdeğestehen > ḣuşıe: V1b yakmak (onun için araya)
Fıdeğestehın > ḣuşıe: V1b yakmak (onun için aradan)
Fıdeğestıćın > ḣuşıe: V1b yakmak (onun için aradan)
Fıdeğestıhan > ḣuşıe: V1b yakmak (arasında_onun için)
Fıdeğestın > ḣuşıe: V1b yakmak (onun için aradan)
Fıdeğeşın > ḣuşıe: V1b sürmek (onun için aradan)
Fıdeğeşınehen > ḣuşıe: V1b korkutmak (onun için araya)
Fıdéğeşten > ḣuşıe: V2b desteklemek (onun için)
Fıdéğeşten > ḣuşıe: V2b riayet etmek (onun için)
Fıdéğeşten > ḣuşıe: V2b uymak (birine_onun için)
Fıdeğetecen > ḣuşıe: V1b ayağa dikmek (onun için araya)
Fıdeğetekon > ḣuşıe: V1b dökmek (onun için araya)
Fıdeğetekun > ḣuşıe: V1b dökmek (onun için aradan)
Fıdeğeṫeṕun > ḣuşıe: V1b dikişi sökmek (onun için aradan)
Fıdeğeṫeṫen > ḣuşıe: V1b pelte halinde akıtmak (onun için araya)
Fıdeğeṫeṫın > ḣuşıe: V1b pelte halinede akıtmak (onun için aradan)
Fıdeğetḣın > ḣuşıe: V1b çizmek (onun için aradan)
Fıdeğetın > ḣuşıe: V1b bekletmek (onun için aradan)
Fıdeğeṫıshan > ḣuşıe: V1b oturtmak (onun için araya)
Fıdeğeṫısıćın > ḣuşıe: V1b dışarı oturtmak (onun için aradan)
Fıdeğeṫqon > ḣuşıe: V1b damlatmak (onun için araya)
Fıdeğeṫqun > ḣuşıe: V1b damlatmak (onun için aradan)
Fıdeğewen > ḣuşıe: V1b bastırmak, batırmak (onun için araya)
Fıdeğeweyen > ḣuşıe: V1b çıtayı yükseltmek (onun için)
Fıdeğewıçön > ḣuşıe: V1b koymak (onun için araya)
Fıdeğewıçüćın > ḣuşıe: V1b dışarı koymak (onun için aradan)
Fıdeğewıkon > ḣuşıe: V1b dayamak (onun için araya)
Fıdeğewın > ḣuşıe: V1b kokutmak (arasında_onun için)
Fıdeğewıqoreyićın > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (onun için aradan)
Fıdeğewıqoreyin > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (onun için aradan)
Fıdeğewıtısen > ḣuşıe: V1b tozutmak (onun için araya)
Fıdeğewıtıseyen > ḣuşıe: V1b atmak (toz halinde havaya fışkırtmak_onun için)
Fıdeğewıtxen > ḣuşıe: V1b yazmak (onun için)
Fıdeğezeğen > ḣuşıe: V1b oyalamak (onun için araya)
fıdeğezeğen bekletmek (arasında, onun için)
Fıdeğezehan > ḣuşıe: V1b sıkıştırmak arasına
Fıdeğezen > ḣuşıe: V1b döndürmek (onun için araya)
Fıdeğezıćın > ḣuşıe: V1b sürmek (onun için aradan)
Fıdeğezıhan > ḣuşıe: V1b batırmak (onun için araya)
Fıdeğezın > ḣuşıe: V1b düşürmek (onun için aradan)
Fıdéğeźın > ḣuşıe: V2b attırmak (birisine dışarı_onun için)
Fıdeğeziyen > ḣuşıe: V1b tırmanışa geçmek (onun için)
Fıdeğın > ḣuşıe: V1p ağlamak (birlikte_onun için)
Fıdeğoǵen > ḣuşıe: F1 bağırmak (onun için araya)
Fıdeğohen > ḣuşıe: F1 kurumak (onun için araya)
Fıdeğoĺhan > ḣuşıe: F1 yatmak (onun için araya)
Fıdeğoten > ḣuşıe: V1p bulmak (onun için araya)
Fıdeğoyen > ḣuşıe: V1p toplamak (onun için araya)
Fıdeğućın > ḣuşıe: F1 kurumak (, arasında_onun için)
Fıdeğuthan > ḣuşıe: F1 işemek (onun için araya)
Fıdéhaćın > ḣuşıe: V2p taşımak (bir şeyi bir şeyin etrafında_onun için)
Fıdehan > ḣuşıe: F1 girmek (arasına_onun için)
Fıdehaşxıpšın > ḣuşıe: F1 gülümsemek (onun için)
Fıdehın > ḣuşıe: V1p gevelemek (onun için)
Fıdeḣohen > ḣuşıe: F1 olmak (onun için araya)
Fıdeḣon > ḣuşıe: F1 artmak (onun için araya)
Fıdeḣućın > ḣuşıe: F1 olmak (onun için aradan)
Fıdeḣumen > ḣuşıe: V1p örtmek (onun için araya)
Fıdeḣuşütın > ḣuşıe: F1 fırlamak (onun için aradan)
Fıdeığın > ḣuşıe: V1p kurumak (, arasında_onun için)
Fıdéjećın > ḣuşıe: F1 taramak (bir şeyi birlikte yana_onun için)
Fıdejehen > ḣuşıe: F1 pişmek (onun için araya)
Fıdejen > ḣuşıe: F1 kusmak (onun için araya)
Fıdéjıwın > ḣuşıe: F1 koroyla eko yapmak (onun için)
Fıdejıyen > ḣuşıe: V1p taramak (yukarı_onun için)
Fıdejöhen > ḣuşıe: F1 sürmek (tarla arasını_onun için)
Fıdejöhın > ḣuşıe: V1p kaynayıp pişmek (onun için aradan)
Fıdejüćın > ḣuşıe: V1p sancının geçmesi (onun için aradan)
Fıdeken > ḣuşıe: F1 donakalmak (onun için araya)
Fıdekıyen > ḣuşıe: F1 genirmek (onun için)
Fıdeḱon > ḣuşıe: V1p tepelemek (onun için araya)
Fıdeḱuden > ḣuşıe: V1p tıkamak (onun için araya)
Fıdekudıyen > ḣuşıe: V1p çekmek (yukarı_onun için)
Fıdekuten > ḣuşıe: V1p kırmak (onun için araya)
Fıdekutıćın > ḣuşıe: V1p kırılmak (onun için aradan)
Fıdeḱuwen > ḣuşıe: F1 bağırmak (onun için)
Fıdekuzen > ḣuşıe: V1p sıkmak (onun için araya)
Fıdeĺećehın > ḣuşıe: F1 silmek (onun için aradan)
Fıdeĺećıćın > ḣuşıe: V1p silmek (onun için aradan)
Fıdeĺećıhan > ḣuşıe: F1 silmek (arasını_onun için)
Fıdeĺećın > ḣuşıe: F1 silmek (birlikte, onun için)
Fıdeĺeden > ḣuşıe: F1 kaçmak (arasına_onun için)
Fıdeĺeğun > ḣuşıe: V1p görmek (bir şeyi birisiyle_onun için)
Fıdelejen > ḣuşıe: F1 çalışmak (birisiyle_onun için)
Fıdelejıćın > ḣuşıe: V1p eskimek (arasında , onun için)
Fıdelelen > ḣuşıe: F1 sarkmak (arasına_onun için)
Fıdelelın > ḣuşıe: F1 sarkmak (onun için araya)
Fıdeĺeşöhen > ḣuşıe: V1p savrulmak (onun için araya)
Fıdeĺeşön > ḣuşıe: V1p bulamak (onun için araya)
Fıdeĺeşühan > ḣuşıe: V1p sürümek (arasına, onun için)
Fıdeĺeşün > ḣuşıe: V1p çekip çıkarmak (arasında_onun için)
Fıdeĺeteyen > ḣuşıe: F1 fırlamak (bir şeyin arasından_onun için)
Fıdeĺetın > ḣuşıe: F1 fırlamak (arasından_onun için)
Fıdeĺhan > ḣuşıe: V1p sokmak (araya_onun için)
Fıdeĺ'ıćın > ḣuşıe: F1 ölmek (onun için aradan)
Fıdeĺıçen > ḣuşıe: F1 koşmak (peşinden ardısıra, onun için)
Fıdeĺın > ḣuşıe: F1 koymak (onun için araya)
Fıdeĺıqon > ḣuşıe: F1 gitmek (ardından, onun için)
Fıdeĺıten > ḣuşıe: V1p saymak (arasına_onun için)
Fıdenen > ḣuşıe: F1 saplanıp kalmak (arasına_onun için)
Fıdéoćın > ḣuşıe: V2p duyurmak, laf çarptırmak (onun için)
Fıdeonṫen > ḣuşıe: V1p çevirmek, burmak (arasını_onun için)
Fıdeonṫıćın > ḣuşıe: V1p eğmek (onun için araya)
Fıdeoten > ḣuşıe: V1p söylemek (beraber_onun için)
Fıdepćen > ḣuşıe: F1 dökmek (sıvıyı araya_onun için)
Fıdepćın > ḣuşıe: F1 atlamak (içeriden dışarıya_onun için)
Fıdephen > ḣuşıe: V1w götürmek (beraber_onun için)
Fıdepḣen > ḣuşıe: V1w serpmek (araya_onun için)
Fıdepḣenćehen > ḣuşıe: F1 süpürmek (arasına, onun için)
Fıdepḣenćen > ḣuşıe: F1 süpürmek (arasına_onun için)
Fıdepḣenćıćın > ḣuşıe: F1 süpürmek (arasından, onun için)
Fıdepḣenćıhan > ḣuşıe: F1 süpürmek (arasına, onun için)
fıdepḣenćıhen süpürmek içinden
Fıdepḣenćın > ḣuşıe: V1w süpürmek (arasını_onun için)
Fıdepḣotıćın > ḣuşıe: V1w kapmak (arasından, onun için)
Fıdepḣotın > ḣuşıe: V1w kapmak (arasında_onun için)
Fıdepıcen > ḣuşıe: F1 batırmak (sivri bir şeyi arasına_onun için)
Fıdeṕıṫen > ḣuşıe: V1w sıkmak (onun için araya)
Fıdepĺehen > ḣuşıe: F1 aramak (onun için araya)
Fıdepĺen > ḣuşıe: F1 bakmak (onun için araya)
Fıdepĺıhan > ḣuşıe: F1 bakmak (bir araya_onun için)
Fıdepĺın > ḣuşıe: F1 bakmak (onun için aradan)
Fıdepĺıyen > ḣuşıe: F1 bakmak (yukarıya_onun için)
Fıdepsen > ḣuşıe: F1 aydınlatmak (onun için araya)
Fıdepsewın > ḣuşıe: F1 yaşamak (birisiyle birlikte_onun için)
Fıdepsın > ḣuşıe: F1 ışımak (onun için aradan)
Fıdepşehen > ḣuşıe: V1w yoğurmak (onun için araya)
fıdepşehın yoğurmak (arasından_onun için)
Fıdepşen > ḣuşıe: F1 üflemek (onun için araya)
Fıdepşıhan > ḣuşıe: F1 sürünerek girmek (onun için araya)
Fıdepşın > ḣuşıe: F1 sürünerek çıkmak (arasında_onun için)
Fıdepşıyen > ḣuşıe: F1 tırmanmak (onun için)
Fıdepxehen > ḣuşıe: V1w bağlamak (onun için araya)
Fıdepxen > ḣuşıe: V1w bağlamak (onun için araya)
Fıdepxıhan > ḣuşıe: V1w bağlamak arasında
Fıdeqodıćın > ḣuşıe: F1 kaybolmak (onun için aradan)
Fıdeqodın > ḣuşıe: F1 kaybolmak (onun için aradan)
Fıdeqon > ḣuşıe: F1 evlenmek (kadın için_onun için)
Fıdeqon > ḣuşıe: V1p gitmek (beraberinde_onun için)
Fıdeqoreyehın > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (onun için aradan)
Fıdeqoreyen > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (onun için araya)
Fıdeqoşın > ḣuşıe: V1p sıvışmak (onun için aradan)
Fıdeqoten > ḣuşıe: F1 çekilmek (arasına_onun için)
Fıdeqoten > ḣuşıe: F1 uğurlamak (onun için)
Fıdéqotexın > ḣuşıe: F1 inmek (eşliğinde aşağıya_onun için)
Fıdeqoteyen > ḣuşıe: F1 çıkmak (daha yukarıya_onun için)
Fıdeqotın > ḣuşıe: F1 ötelenmek (onun için aradan)
Fıdeqoyen > ḣuşıe: F1 çıkmak (merdiven ile yukarı_onun için)
Fıdequtın > ḣuşıe: V1p dökülmek (onun için aradan)
Fıdešelen > ḣuşıe: V1p derz yapmak (onun için)
Fıdešelıćın > ḣuşıe: V1p sürmek (bir şeyi bir şeyin arasına_onun için)
Fıdešelın > ḣuşıe: V1p derzlemek (onun için)
Fıdesemerkewın > ḣuşıe: F1 şakalaşmak (onun için)
Fıdesen > ḣuşıe: F1 saplamak (arasına_onun için)
Fıdešenĺın > ḣuşıe: F1 kaymak (onun için aradan)
Fıdešenthen > ḣuşıe: F1 kaymak (onun için araya)
Fıdešentḣın > ḣuşıe: F1 kaymak (onun için aradan)
Fıdešentḣućın > ḣuşıe: V1p sıyırmak (onun için aradan)
Fıdešentḣun > ḣuşıe: V1p sıyırmak (onun için aradan)
Fıdesın > ḣuşıe: F1 oturmak (arasından_onun için)
Fıdešıren > ḣuşıe: F1 fışkırmak (onun için araya)
Fıdešıreyen > ḣuşıe: F1 fışkırmak (yukarı_onun için)
Fıdesısehen > ḣuşıe: F1 sallanmak (onun için araya)
Fıdesısın > ḣuşıe: F1 sallanmak (birlikte_onun için)
fıdestehın yanmak hepiniz arasında
Fıdestıćın > ḣuşıe: F1 yanmak (onun için aradan)
fıdestıhan yanmak (arasında, onun için)
Fıdestın > ḣuşıe: F1 beraberinde hararetlenmek (onun için)
Fıdeşeçın > ḣuşıe: V1p çile çekmek (birisiyle_onun için)
Fıdeşefın > ḣuşıe: V1p satın almak (beraber_onun için)
Fıdeş'ehen > ḣuşıe: V1p örmek (arasından, onun için)
Fıdeş'ehın > ḣuşıe: V1p yapmak (onun için aradan)
Fıdeşen > ḣuşıe: V1p çekmek (arasına_onun için)
Fıdeş'en > ḣuşıe: V1p bağlamak (onun için araya)
Fıdéş'en > ḣuşıe: F1 oyun oynamak (birisiyle_onun için)
Fıdeşexın > ḣuşıe: V1p yana akma,taşmak (onun için)
Fıdeşeyen > ḣuşıe: V1p çekmek (yukarıya_onun için)
Fıdeş'eyen > ḣuşıe: V1p örmek (duvarı yukarıya doğru_onun için)
Fıdeşeyićın > ḣuşıe: V1p ileri sürmek (onun için aradan)
Fıdeşeyin > ḣuşıe: V1p aralıktan dışarıya uzatmak (onun için)
Fıdeşhaxın > ḣuşıe: F1 erinmek (bir şeyi yapmaya_onun için)
Fıdeş'ıćın > ḣuşıe: V1p yapmak (onun için aradan)
Fıdeşığon > ḣuşıe: F1 yas tutmak (birlikte_onun için)
Fıdeş'ıhan > ḣuşıe: V1p ekmek, yapmak (arasında_onun için)
Fıdeşın > ḣuşıe: V1p çıkarmak (onun için aradan)
Fıdeş'ın > ḣuşıe: V1p yapmak (ortaklaşa_onun için)
Fıdéş'ın > ḣuşıe: F1 destek çıkmak (onun için)
Fıdeşıpehen > ḣuşıe: F1 ayıklamak (onun için araya)
Fıdeşıṫehen > ḣuşıe: V1p ezmek (onun için araya)
Fıdeşüćın > ḣuşıe: V1p çürümek (onun için aradan)
Fıdeşün > ḣuşıe: V1p emmek (onun için aradan)
Fıdeşütıreyen > ḣuşıe: F1 zıplamak (yukarıya_onun için)
Fıdeşxen > ḣuşıe: V1p yamayı yapıştırmak (arasına_onun için)
Fıdeşxen > ḣuşıe: V1p yemek yemek (bir ile_onun için)
Fıdeşxıćın > ḣuşıe: V1p yemek (onun için aradan)
Fıdeşxıpšın > ḣuşıe: F1 gülümsemek (onun için aradan)
Fıdeṫećın > ḣuşıe: V1p sökmek (onun için aradan)
fıdetéçerezıćın kıvrılmak (onun için aradan üstünden)
Fıdetekon > ḣuşıe: V1p atmak (onun için araya)
Fıdetekun > ḣuşıe: V1p atmak (onun için aradan)
Fıdeṫeṕun > ḣuşıe: F1 sökülmek (onun için aradan)
Fıdeṫeṫen > ḣuşıe: F1 akmak (onun için araya)
Fıdeṫeṫın > ḣuşıe: F1 akmak (onun için aradan)
Fıdethaćıhan > ḣuşıe: V1p yıkamak (arasını_onun için)
Fıdethalıhan > ḣuşıe: V1p boğmak (arasında_onun için)
Fıdetḣın > ḣuşıe: V1p kopartmak (onun için aradan)
Fıdetḣon > ḣuşıe: F1 saldırmak (arasına_onun için)
Fıdetḣućın > ḣuşıe: V1p kazımak (arasından, onun için)
Fıdetḣun > ḣuşıe: V1p kürümek, atmak (arayı_onun için)
Fıdeṫıćın > ḣuşıe: V1p kazmak (bir şeyin arasını_onun için)
Fıdetığon > ḣuşıe: F1 çalmak (beraber_onun için)
Fıdetığućın > ḣuşıe: V1p araklamak (onun için aradan)
Fıdetın > ḣuşıe: F1 durmak (arasından_onun için)
Fıdeṫıshan > ḣuşıe: F1 oturmak (arasına_onun için)
Fıdeṫısın > ḣuşıe: F1 beraber oturmak (onun için)
Fıdeṫqon > ḣuşıe: F1 damlamak (onun için araya)
Fıdeṫupşıćın > ḣuşıe: V1w salmak (onun için aradan)
Fıdeṫupşıhan > ḣuşıe: V1w salmak (arasına_onun için)
Fıdeṫupşın > ḣuşıe: V1w göndermek (birlikte_onun için)
Fıdeuben > ḣuşıe: V1w sıkıştırmak arasına
Fıdeuĺ'en > ḣuşıe: V1p çakmak (arasına_onun için)
Fıdeun > ḣuşıe: V1p sokmak (arasına_onun için)
Fıdeunćen > ḣuşıe: F1 iteklemek (onun için araya)
fıdewehın onun uçun etrefından gaçmek (Dolanmak)
Fıdewen > ḣuşıe: F1 atmak, vurmak (arasına_onun için)
Fıdewen > ḣuşıe: F1 batmak (arasına_onun için)
Fıdéwen > ḣuşıe: F1 ritim (onun için)
Fıdeweyen > ḣuşıe: F1 atmak (yukarısına_onun için)
Fıdewıben > ḣuşıe: V1w tepelemek (onun için araya)
Fıdewıbğon > ḣuşıe: V1w sermek (arasına_onun için)
Fıdewıbğon > ḣuşıe: V1w yaymak (onun için araya)
Fıdewıbın > ḣuşıe: V1w dedikodu yapmak (beraber_onun için)
Fıdewıbıten > ḣuşıe: V1w tutmak (onun için araya)
Fıdewıbıtıhan > ḣuşıe: V1w kapatmak (bir yere_onun için)
Fıdewıbıtın > ḣuşıe: V1w tutmak (beraberinde_onun için)
Fıdewıbzen > ḣuşıe: V1w biçmek (onun için araya)
Fıdewıćıhan > ḣuşıe: V1w arada öldürmek (onun için)
Fıdewıćın > ḣuşıe: V1 atış etmek (onun için aradan)
Fıdewıçön > ḣuşıe: F1 durmak (onun için araya)
Fıdewıçüćın > ḣuşıe: F1 durmak (onun için aradan)
Fıdewıçün > ḣuşıe: F1 durmak (dışarıya_onun için)
Fıdewıfehen > ḣuşıe: V1w içine eğmek (onun için araya)
Fıdewıgoşen > ḣuşıe: F1 pay etmek (onun için araya)
Fıdewıgoşın > ḣuşıe: V1w paylaşmak (birisiyle_onun için)
Fıdewığoyen > ḣuşıe: V1w toplamak (onun için araya)
Fıdewıjüntxen > ḣuşıe: F1 tükürmek (onun için araya)
Fıdewılewıhen > ḣuşıe: F1 yorulmak (onun için araya)
Fıdewılewın > ḣuşıe: F1 beraberinde yorulmak (onun için)
Fıdewın > ḣuşıe: V1w ipliği geçirmek (onun için aradan)
Fıdewınećen > ḣuşıe: F1 boşaltmak (onun için araya)
Fıdewınezıhan > ḣuşıe: F1 kafası dönmek (içeride_onun için)
Fıdewıpćehen > ḣuşıe: V1w aralıklı biçmek (onun için araya)
Fıdewıpćen > ḣuşıe: V1w katlamak (eteği veya uçları toplayıp bir şeyin içine sokmak_onun için)
Fıdewıpćıćın > ḣuşıe: V1w kesmek (onun için aradan)
Fıdewıpćıhan > ḣuşıe: V1w öldürmek arasında
Fıdewıpćın > ḣuşıe: V1w kesmek (onun için aradan)
Fıdewıṕeṕın > ḣuşıe: V1w yoğurmak, birşeyler yapmak (birlikte_onun için)
Fıdewıpḣen > ḣuşıe: V1w serpmek (onun için araya)
Fıdewıpḣıhan > ḣuşıe: V1w kırkmak arasında
Fıdewıpḣohen > ḣuşıe: F1 traşlamak (onun için araya)
Fıdewıpḣon > ḣuşıe: V1w sermek (onun için araya)
Fıdewıṕoon > ḣuşıe: V1w ditmek (onun için araya)
Fıdewıpsen > ḣuşıe: V1w rendelemek (onun için araya)
Fıdewıpšen > ḣuşıe: V1w atmak, yaymak (arasına_onun için)
Fıdewıpsıćın > ḣuşıe: V1w kesmek (onun için aradan)
Fıdewıpsıhan > ḣuşıe: V1w yontmak (onun için araya)
Fıdewıpxen > ḣuşıe: V1w bağlamak (ününe, onun için)
Fıdewıqoreyen > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (onun için araya)
Fıdewıqoreyićın > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (onun için aradan)
Fıdewısen > ḣuşıe: V1w yaslamak (arasına_onun için)
Fıdewıseyen > ḣuşıe: F1 yaslamak (arasına_onun için)
Fıdewıšınıhan > ḣuşıe: F1 ıslanmak (onun için araya)
Fıdewışefın > ḣuşıe: V1w gizlemek (beraber_onun için)
Fıdewışen > ḣuşıe: V1w sıkıştırmak (onun için araya)
Fıdewışetın > ḣuşıe: V1w arasında preslemek (onun için)
Fıdewışörećen > ḣuşıe: V1w devrilmek (onun için araya)
Fıdewışörećın > ḣuşıe: V1w devrilmek (onun için aradan)
Fıdewıṫereḣın > ḣuşıe: V1w dürmek (onun için aradan)
Fıdewıteşöhen > ḣuşıe: F1 azmak, sorun yaratacak hale gelmek (onun için)
Fıdewıtın > ḣuşıe: V1w kopartmak (onun için aradan)
Fıdewıtısen > ḣuşıe: F1 pülverize etmek (onun için araya)
Fıdewıṫonćen > ḣuşıe: V1w katlamak (onun için aradan)
Fıdewıṫupşıhan > ḣuşıe: V1w salmak (onun için araya)
Fıdewıṫupşın > ḣuşıe: V1w salmak (onun için aradan)
Fıdewıtxen > ḣuşıe: V1w dökmek (sıvıyı arasına_onun için)
Fıdewıtxınźen > ḣuşıe: V1w elemek (onun için araya)
Fıdewıwćıhan > ḣuşıe: V1w dövmek (içeride birisini_onun için)
Fıdewlewın > ḣuşıe: F1 yorulmak (birlikte_onun için)
Fıdew'on > ḣuşıe: F1 çentiklemek (onun için araya)
Fıdew'uben > ḣuşıe: V1w yaslamak (arasına_onun için)
Fıdew'un > ḣuşıe: V1p yuvarlanmak (araya, onun için)
fıdexeçerezıćın kıvrılmak (onun için içinden aradan)
fıdexeşen çekmek bir araya
fıdexeşeyen çekmek hepinizi yukarıya
fıdexewehın onun için etrafından geçmek
Fıdexın > ḣuşıe: V1p almak (onun için aradan)
Fıdeyen > ḣuşıe: V1p sıvamak (onun için araya)
Fıdezeğen > ḣuşıe: F1 kalmak (onun için araya)
Fıdeźen > ḣuşıe: V1p atmak (onun için araya)
Fıdézeqon > ḣuşıe: F1 davranmak (onun için)
Fıdézeşıhan > ḣuşıe: F1 usanmak (bir yerde, bir arada_onun için)
Fıdézeşın > ḣuşıe: F1 bıkmak (onun için)
Fıdezın > ḣuşıe: F1 düşmek (onun için aradan)
Fıdeźın > ḣuşıe: V1p atmak (onun için aradan)
Fıdeźıyen > ḣuşıe: V1p atmak (yukarı_onun için)
Fıdihıxın > ḣuşıe: F1 kapılmak, peşine takılmak (onun için)
fıdişten uygunluk (onun için)
fıewışüış'en kıyak geçmek
Fıgoaben > ḣuşıe: F1 el atmak (onun için yanına)
Fıgoabıćın > ḣuşıe: F1 ellemek (onun için yanından)
Fıgoan > ḣuşıe: F1 dokunmak (yanına_onun için)
Fıgoateyen > ḣuşıe: V1p kaldırmak (onun için yanına)
Fıgoatıćın > ḣuşıe: V1p kaldırmak (yanından_onun için)
Fıgobenen > ḣuşıe: F1 ellemek (yanına, böğrüne, onun için)
Fıgobıben > ḣuşıe: F1 uçmak (onun için yanına)
Fıgobıcen > ḣuşıe: F1 uçmak (yanından, böğründen, onun için)
Fıgobzen > ḣuşıe: V1w yamamak (yanına_onun için)
Fıgobzeyićın > ḣuşıe: V1w yalamak (onun için yanından)
Fıgobzıćın > ḣuşıe: V1w kesmek (onun için yanından)
Fıgobzın > ḣuşıe: V1w dilimlemek (kenarından kesmek_onun için)
Fıgoćen > ḣuşıe: F1 dökmek (onun için yanına)
Fıgoćıćın > ḣuşıe: V1p koparmak (onun için yanından)
Fıgoćın > ḣuşıe: F1 ayrılmak (kenarından_onun için)
Fıgoçehın > ḣuşıe: F1 donmak (onun için yanından)
fıgoçerezıćın dönerek çıkmak (yanından, onun için)
Fıgoçerezın > ḣuşıe: F1 dönmek (onun için yanından)
Fıgoçın > ḣuşıe: V1p koparmak (onun için yanından)
Fıgoçöḣon > ḣuşıe: F1 sürünmek (onun için yanına)
Fıgoçöḣun > ḣuşıe: F1 sürünmek (onun için yanından)
Fıgoden > ḣuşıe: V1b dikmek (yanına_onun için)
Fıgodıćın > ḣuşıe: V1p dikmek (onun için yanından)
Fıgodıdıćın > ḣuşıe: F1 götürmek (onun için yanından)
Fıgodıten > ḣuşıe: V1b örmek (onun için yanına)
Fıgofehen > ḣuşıe: V1p yaymak (onun için kenarından)
Fıgofen > ḣuşıe: F1 düşmek (onun için yanına)
Fıgofen > ḣuşıe: F1 sığmak (yanına_onun için)
fıgoferzen dönmek (onun için yanına)
Fıgofın > ḣuşıe: V1p kovmak (yanından_onun için)
Fıgofızen > ḣuşıe: V1p sıkmak (onun için yanına)
Fıgoğeaben > ḣuşıe: V1b elletmek (onun için yanına)
Fıgoğean > ḣuşıe: V1b kurmak (onun için yanına)
Fıgoğebıĺhan > ḣuşıe: V1b saklamak (onun için kenarına)
Fıgoğećın > ḣuşıe: V1b ayırmak (onun için yanından)
Fıgoğeçehın > ḣuşıe: V1b dondurmak (onun için yanından)
Fıgoğeçerezen > ḣuşıe: V1b evirmek (onun için yanına)
Fıgoğeçerezın > ḣuşıe: V1b evirmek (onun için yanından)
Fıgoğeçın > ḣuşıe: V1b akıtmak (onun için yanından)
Fıgoğeçöḣon > ḣuşıe: V1b sürüklemek (onun için yanına)
Fıgoğeçöḣun > ḣuşıe: V1b ayırmak (bişeyin yanından_onun için)
Fıgoğedıdıćın > ḣuşıe: V1b kapıp götürmek (onun için yanından)
Fıgoğedıdın > ḣuşıe: V1b kapıp götürmek (onun için yanından)
Fıgoğefen > ḣuşıe: V1b sığdırmak (yanına_onun için)
Fıgoğeğoĺhan > ḣuşıe: V1b sokmak (onun için yanına)
Fıgoğehan > ḣuşıe: V1b yanaştırmak (yanına_onun için)
Fıgoğeḣon > ḣuşıe: V1b ilave etmek (yanına_onun için)
Fıgoğeḣuşütın > ḣuşıe: V1b kaydırmak yanından
Fıgoğeḱoşıćın > ḣuşıe: V1b kaçırmak (onun için yanına)
Fıgoğeĺeden > ḣuşıe: V1b daldırmak (onun için yanına)
Fıgoğelentḣın > ḣuşıe: V1b fırlatmak (onun için yanından)
Fıgoğeĺetın > ḣuşıe: V1b koparmak (onun için kenarından)
Fıgoğeĺın > ḣuşıe: V1b yakmak (onun için yanından)
Fıgoğenen > ḣuşıe: V1b takmak (onun için yanından)
Fıgoğepćen > ḣuşıe: V1b yapıştırmak (onun için yanına)
Fıgoğepćın > ḣuşıe: V1b atlatmak (onun için yanından)
Fıgoğeṕınen > ḣuşıe: V1b kesmek (onun için kenarından)
Fıgoğepıtehen > ḣuşıe: V1b sıkılamak (onun için yanına)
Fıgoğeṕıyićın > ḣuşıe: V1b çıkartmak (onun için yanından)
Fıgoğepĺen > ḣuşıe: V1b baktırmak (onun için yanına)
Fıgoğepĺıhan > ḣuşıe: V1b baktırmak (onun için yanına)
Fıgoğepĺın > ḣuşıe: V1b baktırmak (onun için yanından)
Fıgoğepsefen > ḣuşıe: V1b rahatlamak (onun için)
Fıgoğepsen > ḣuşıe: V1b aydınlatmak (onun için yanına)
Fıgoğepsıćın > ḣuşıe: V1b aydınlatmak (onun için yanından)
Fıgoğepşıhan > ḣuşıe: V1b girdirmek (onun için yanına)
Fıgoğepşın > ḣuşıe: V1b taşırmak, pot (onun için yanından)
Fıgoğeqoreyen > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (onun için yanına)
Fıgoğeqoreyin > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (onun için yanından)
Fıgoğeqoten > ḣuşıe: V1b ötelemek (onun için yanına)
Fıgoğeqotın > ḣuşıe: V1b ötelemek (onun için yanından)
Fıgoğešenĺen > ḣuşıe: V1b kaydırarak sürmek (onun için yanına)
Fıgoğešenĺeyen > ḣuşıe: V1b kaydırarak sürmek (onun için yanına)
Fıgoğešentḣen > ḣuşıe: V1b kaydırmak (onun için yanına)
Fıgoğešeşütın > ḣuşıe: V1b kaydırmak (onun için yanından)
Fıgoğešıbğućın > ḣuşıe: V1b kovmak (onun için yanından)
Fıgoğesın > ḣuşıe: V1b oturtmak (onun için yanından)
Fıgoğešıren > ḣuşıe: V1b fışkırtmak (onun için yanına)
Fıgoğestıćın > ḣuşıe: V1b yakmak (onun için yanından)
Fıgoğeşhafıćın > ḣuşıe: V1b ayırmak, farklı tutmak (onun için)
Fıgoğeşın > ḣuşıe: V1b sürmek (onun için yanından)
Fıgoğetecen > ḣuşıe: V1b ayağa dikmek (onun için yanına)
Fıgoğetekon > ḣuşıe: V1b dökmek (onun için yanına)
Fıgoğetekun > ḣuşıe: V1b dökmek (onun için yanından)
Fıgoğeṫeṕun > ḣuşıe: V1b dikişi sökmek (onun için yanından)
Fıgoğeṫeṫen > ḣuşıe: V1b pelte halinde akıtmak (onun için yanına)
Fıgoğetḣın > ḣuşıe: V1b çizmek (onun için yanından)
Fıgoğetın > ḣuşıe: V1b bekletmek (onun için yanından)
Fıgoğeṫıshan > ḣuşıe: V1b oturtmak (onun için yanına)
Fıgoğeṫısıćın > ḣuşıe: V1b dışarı oturtmak (onun için yanından)
Fıgoğeṫqon > ḣuşıe: V1b damlatmak (onun için yanına)
Fıgoğewen > ḣuşıe: V1b bastırmak, batırmak (onun için yanına)
Fıgoğewıçön > ḣuşıe: V1b koymak (onun için yanına)
Fıgoğewıçüćın > ḣuşıe: V1b dışarı koymak (onun için yanından)
Fıgoğewıkon > ḣuşıe: V1b dayamak (onun için yanına)
Fıgoğewın > ḣuşıe: V1b kepmek (onun için)
Fıgoğewıqoreyićın > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (onun için yanından)
Fıgoğewıqoreyin > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (onun için yanından)
Fıgoğewıtısen > ḣuşıe: V1b tozutmak (onun için yanına)
Fıgoğewıtxen > ḣuşıe: V1b yazmak (onun için)
Fıgoğezeğen > ḣuşıe: V1b oyalamak (onun için yanına)
Fıgoğezıćın > ḣuşıe: V1b sürmek (onun için yanından)
Fıgoğezıhan > ḣuşıe: V1b batırmak (onun için yanına)
Fıgoğezın > ḣuşıe: V1b düşürmek (yanından_onun için)
Fıgoğohen > ḣuşıe: V1p kurumak (onun için yanına)
Fıgoğoĺhan > ḣuşıe: F1 yatmak (onun için yanına)
Fıgoğoyen > ḣuşıe: V1p toplamak (onun için yanına)
Fıgohan > ḣuşıe: F1 yaklaşmak (yanına_onun için)
Fıgoḣoćın > ḣuşıe: V1p örselenmek (onun için)
Fıgoḣućın > ḣuşıe: V1p olmak (onun için yanından)
Fıgoḣuşütın > ḣuşıe: F1 fırlamak (onun için yanından)
fıgojöhen kaynaşmak yanına
Fıgojüćın > ḣuşıe: V1p sürmek (onun için kenarından)
Fıgojüntxen > ḣuşıe: V1p tükürmek (onun için yanına)
Fıgoḱon > ḣuşıe: V1p tepelemek (onun için yanına)
Fıgokudıyen > ḣuşıe: V1p yatırmak (onun için kenarına)
Fıgokuten > ḣuşıe: V1p kırmak (onun için yanına)
Fıgokutıćın > ḣuşıe: V1p kırılmak (onun için yanından)
Fıgokuzen > ḣuşıe: V1p sıkmak (onun için yanına)
Fıgoĺećehın > ḣuşıe: V1p silmek (onun için yanından)
Fıgoĺećın > ḣuşıe: V1p silmek (onun için yanına)
Fıgoĺeden > ḣuşıe: F1 hızla yanaşmak (yanına_onun için)
Fıgolelın > ḣuşıe: F1 sarkmak (onun için yanına)
Fıgolentḣın > ḣuşıe: F1 kıymıklanmak (yanından,böğründen, onun için)
Fıgoĺeşöhen > ḣuşıe: V1p savrulmak (onun için yanına)
Fıgoĺeşön > ḣuşıe: V1p bulamak (onun için yanına)
Fıgoĺeşühan > ḣuşıe: V1p sıyırmak yanından
Fıgoĺeşün > ḣuşıe: V1p sürüyüp çekmek (yanını_onun için)
Fıgoĺetın > ḣuşıe: F1 fırlamak (yanından_onun için)
Fıgoĺhan > ḣuşıe: V1p koymak, bırakmak (yanına_onun için)
Fıgoĺ'ıćın > ḣuşıe: V1p ölmek (onun için yanından)
Fıgoĺın > ḣuşıe: F1 yatmak (yanında_onun için)
Fıgoonṫen > ḣuşıe: V1p bırakmak (onun için yanına)
Fıgoonṫıćın > ḣuşıe: V1p eğmek (onun için yanına)
Fıgopćen > ḣuşıe: F1 atlamak (yanına_onun için)
Fıgopḣen > ḣuşıe: V1w sıkılmak (onun için yanından)
Fıgopḣenćen > ḣuşıe: V1w süpürmek (onun için yanına)
Fıgopḣenćıćın > ḣuşıe: V1w süpürmek (onun için kenarından)
Fıgopḣenćın > ḣuşıe: V1w süpürmek (onun için yanına)
Fıgopḣotıćın > ḣuşıe: V1w aniden kenarından kapmak (onun için)
Fıgopḣotın > ḣuşıe: V1w kpıp almak (onun için kenarına)
Fıgopıcen > ḣuşıe: F1 batırmak (sivri bir şeyi yanına_onun için)
Fıgoṕıṫen > ḣuşıe: V1w sıkmak (onun için yanına)
Fıgopĺehen > ḣuşıe: F1 aramak (onun için yanına)
Fıgopĺen > ḣuşıe: F1 bakmak (onun için yanına)
Fıgopĺıhan > ḣuşıe: F1 gözle taramak (onun için yanına)
Fıgopĺın > ḣuşıe: F1 bakmak (onun için yanından)
Fıgopsen > ḣuşıe: V1w aydınlatmak (onun için yanına)
Fıgopşehen > ḣuşıe: V1w yoğurmak (onun için yanına)
Fıgopşehın > ḣuşıe: V1w yoğurmak (yanından_onun için)
Fıgopşıhan > ḣuşıe: F1 sürünerek girmek (onun için yanına)
Fıgopxehen > ḣuşıe: V1w bağlamak (onun için yanına)
Fıgopxen > ḣuşıe: V1w bağlamak (onun için yanına)
Fıgopxıhan > ḣuşıe: V1w yan tarafına bağlamak (onun için)
Fıgoqoreyehın > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (onun için yanından)
Fıgoqoreyen > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (onun için yanına)
Fıgoqoten > ḣuşıe: F1 ötelenmek (onun için yanına)
Fıgoqutın > ḣuşıe: V1p dökülmek (onun için yanından)
Fıgošelıćın > ḣuşıe: V1p karalamak (onun için yanından)
Fıgošelın > ḣuşıe: V1p karalamak (onun için yanından)
Fıgošenĺın > ḣuşıe: F1 kaymak (onun için yanından)
Fıgošenthen > ḣuşıe: F1 kaymak (onun için yanına)
Fıgošentḣućın > ḣuşıe: V1p sıyırmak (onun için yanından)
Fıgošentḣun > ḣuşıe: V1p sıyırmak (onun için yanından)
Fıgosın > ḣuşıe: F1 oturmak (yanında_onun için)
Fıgoş'ehen > ḣuşıe: V1p örmek (yanından, onun için)
Fıgoş'ehın > ḣuşıe: V1p yapmak (onun için yanından)
Fıgoşen > ḣuşıe: V1p bölmek, paylaştırmak (onun için)
Fıgoş'en > ḣuşıe: V1p bağlamak (onun için yanına)
Fıgoşeyen > ḣuşıe: V1p üleştirmek (onun için)
Fıgoş'eyen > ḣuşıe: V1p örmek (onun için kenarına)
Fıgoşeyićın > ḣuşıe: V1p ileri sürmek (onun için yanından)
Fıgoşeyin > ḣuşıe: V1p uzatmak (onun için yanından)
Fıgoş'ıćın > ḣuşıe: V1p yapmak (onun için yanından)
Fıgoş'ıhan > ḣuşıe: V1p yapmak (onun için kenarına)
Fıgoşın > ḣuşıe: V1p ayırmak (yanından_onun için)
Fıgoşxen > ḣuşıe: V1p yağmak (yanına_onun için)
Fıgoşxen > ḣuşıe: V1p yamayı yapıştırmak (yanına_onun için)
Fıgoşxıćın > ḣuşıe: V1p yemek (onun için yanından)
Fıgotekon > ḣuşıe: V1p atmak (onun için yanına)
Fıgotekun > ḣuşıe: V1p atmak (onun için yanından)
Fıgoṫeṕun > ḣuşıe: V1w sökülmek (onun için yanından)
Fıgotḣın > ḣuşıe: V1p kopartmak (onun için yanından)
Fıgotḣon > ḣuşıe: V1p saldırmak (onun için yanına)
Fıgotḣućın > ḣuşıe: V1p kürümek (onun için kenarından)
Fıgotḣun > ḣuşıe: V1p kürümek, atmak (yanı, kenarı_onun için)
Fıgoṫıćın > ḣuşıe: V1p kazımak (onun için kenarına)
Fıgotın > ḣuşıe: F1 durmak (yanından_onun için)
Fıgoṫırgon > ḣuşıe: F1 çıvıkça akmak (yanından,böğründen, onun için)
Fıgoṫıshan > ḣuşıe: F1 oturmak (onun için yanına)
Fıgoṫısıćın > ḣuşıe: V1p oturmak (onun için yanından)
Fıgoṫupşıćın > ḣuşıe: V1w salmak (onun için yanından)
Fıgoṫupşıhan > ḣuşıe: V1w sürünerek girmek (önüne)
Fıgoṫupşın > ḣuşıe: V1w koyuvermek
Fıgouĺ'en > ḣuşıe: V1p çakmak (yanına_onun için)
Fıgounćen > ḣuşıe: F1 iteklemek (onun için yanına)
Fıgow'an > ḣuşıe: F1 dışa oturmak (yanından,böğründen, onun için)
fıgowehın çökmek yanından
Fıgowıben > ḣuşıe: V1w tepelemek (onun için yanına)
Fıgowıbğon > ḣuşıe: V1w yaymak (onun için yanına)
Fıgowıbıten > ḣuşıe: V1w tutmak (onun için yanına)
Fıgowıbzen > ḣuşıe: V1w biçmek (onun için yanına)
Fıgowıćın > ḣuşıe: V1w atış etmek (onun için yanından)
Fıgowıçön > ḣuşıe: F1 durmak (onun için yanına)
Fıgowıçüćın > ḣuşıe: F1 durmak (onun için yanından)
Fıgowıfehen > ḣuşıe: V1w içine eğmek (onun için yanına)
Fıgowıgoşen > ḣuşıe: V1w pay etmek (onun için yanına)
Fıgowığoyen > ḣuşıe: V1w toplamak (onun için yanına)
Fıgowın > ḣuşıe: F1 ipliği geçirmek (onun için yanından)
Fıgowınećen > ḣuşıe: V1w boşaltmak (onun için yanına)
Fıgowıpćehen > ḣuşıe: V1w aralıklı biçmek (onun için yanına)
Fıgowıpćen > ḣuşıe: V1w sıçramak (onun için)
Fıgowıpćıćın > ḣuşıe: V1w kesmek (onun için yanından)
Fıgowıpćın > ḣuşıe: V1w kesmek (onun için yanından)
Fıgowıpḣen > ḣuşıe: V1w serpmek (onun için yanına)
Fıgowıpḣıhan > ḣuşıe: V1w bağlamak yanlarına
Fıgowıpḣohen > ḣuşıe: V1w traşlamak (onun için yanına)
Fıgowıpḣon > ḣuşıe: V1w sermek (onun için yanına)
Fıgowıṕoon > ḣuşıe: V1w ditmek (onun için yanına)
Fıgowıpsehen > ḣuşıe: V1w traşlama (onun için yanına)
Fıgowıpsen > ḣuşıe: V1w rendelemek (onun için yanına)
Fıgowıpšen > ḣuşıe: V1w atmak, yaymak (yanına_onun için)
Fıgowıpsıćın > ḣuşıe: V1w kesmek (onun için yanından)
Fıgowıpsıhan > ḣuşıe: V1w yontmak (onun için yanına)
Fıgowıpxen > ḣuşıe: V1w bağlamak (onun için kenarına)
Fıgowıqoreyen > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (onun için yanına)
Fıgowıqoreyićın > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (onun için yanından)
Fıgowışen > ḣuşıe: V1w sıkıştırmak (onun için yanına)
Fıgowışörećen > ḣuşıe: V1w devrilmek (onun için yanına)
Fıgowışörećın > ḣuşıe: V1w devrilmek (onun için yanından)
Fıgowıṫereḣın > ḣuşıe: V1w dürmek (onun için yanından)
Fıgowıtın > ḣuşıe: V1w kopartmak (onun için yanından)
Fıgowıṫonćen > ḣuşıe: V1w katlamak (onun için yanından)
Fıgowıṫupşıhan > ḣuşıe: V1w salmak (onun için yanına)
Fıgowıṫupşın > ḣuşıe: V1w salmak (onun için yanından)
Fıgowıtxen > ḣuşıe: V1w püskürtmek (yanına_onun için)
Fıgowıtxınźen > ḣuşıe: V1w elemek (onun için yanına)
Fıgow'on > ḣuşıe: F1 çentiklemek (onun için yanına)
Fıgow'uben > ḣuşıe: V1w yaslamak (yanına_onun için)
fıgow'un dövmek, dibeklemek (onun için kenarına)
Fıgoxın > ḣuşıe: V1p almak (onun için yanından)
Fıgoyen > ḣuşıe: V1p sıvamak (onun için yanına)
Fıgozeğen > ḣuşıe: V1b kalmak (onun için yanına)
Fıgoźen > ḣuşıe: V1p atmak (onun için yanına)
Fıgozın > ḣuşıe: F1 düşmek (onun için yanından)
Fıgoźın > ḣuşıe: V1p atmak (onun için yanından)
fıgu darı
fıguabeĺeben heyecenla elle aranmak
fıguće kırıntı
fıguće zerre
fıguće kıxemnen silip süpürmek
fıgufıj akdarı
Fıguĺıten > ḣuşıe: V1p sezmek (onun için)
Fıgurığeon > ḣuşıe: V1b kavratmak (onun için)
Fıgurığeon > ḣuşıe: V1b tarif etmek (onun için)
Fıgutépsefen > ḣuşıe: F1 rahatlamak (onun için)
fıguyizın çok korkmak (onun için)
Fıjedetekon > ḣuşıe: V1p yüzüne atmak (onun için)
fıjew beyazlı
Fıjı kız ismi
fıjı beyaz
fıjı ak
fıjı < > şüıše beyaz < > siyah
fıjı fıjew beyaz beyaz
fıjı xiźen ak düşmek
fıjıbz bembeyaz
fıjıbzew pş'ın ağartmak
fıjıće bembeyaz
fıjıded çok beyaz
fıjığe beyazlık
fıjıj beyazlıca
fıjın ağarmak
fıjıneḣ beyaz olsada
fıjınığe beyazlık
fıjışe beyazlıca
fıjışö beyazımsı
fıkad benek
fıkarde sığırlarda deri altı kurtçuğu
fıko arıza
Fıkoaben > ḣuşıe: F1 ellemek (arkasına_onun için)
Fıkoabıćın > ḣuşıe: F1 ellemek (onun için ardından)
fıkoáde sivilce
fıkoáğ arızalı
fıkoáğ deforme
Fıkoan > ḣuşıe: F1 ellemek (onun için ardına)
Fıkoatıćın > ḣuşıe: V1p kaldırmak (onun için ardından)
Fıkobeǵehen > ḣuşıe: V1w şişmek (onun için ardına)
Fıkobenen > ḣuşıe: F1 saldırmak (arkasına_onun için)
Fıkobeneyen > ḣuşıe: V1w atlamak (onun için ardına)
Fıkobıben > ḣuşıe: F1 uçmak (onun için ardına)
Fıkobıcen > ḣuşıe: F1 dürtmek (onun için ardına)
Fıkobzen > ḣuşıe: V1w yamamak (arkasına_onun için)
Fıkobzeyićın > ḣuşıe: V1w yalamak (onun için ardından)
Fıkobzıćın > ḣuşıe: V1w kesmek (onun için ardından)
Fıkoćen > ḣuşıe: V1p dökmek (onun için ardına)
Fıkoćıćın > ḣuşıe: V1p koparmak (onun için ardından)
Fıkoćın > ḣuşıe: F1 çıkmak (arkasından_onun için)
fıkoçerezıćın kıvrılmak (onun için ardından)
Fıkoçerezın > ḣuşıe: F1 dönmek (onun için ardından)
Fıkoçın > ḣuşıe: V1p koparmak (onun için ardından)
Fıkoçöḣon > ḣuşıe: F1 sürünmek (onun için ardına)
Fıkoçöḣun > ḣuşıe: F1 sürünmek (onun için ardından)
Fıkoden > ḣuşıe: V1b kabul etmek (onun için ardına)
Fıkodıten > ḣuşıe: V1b örmek (onun için ardına)
Fıkofehen > ḣuşıe: V1p yaymak (onun için ardına)
Fıkofen > ḣuşıe: F1 düşmek (onun için ardına)
Fıkofın > ḣuşıe: V1p kovmak (arkasından_onun için)
Fıkofızen > ḣuşıe: V1p sıkmak (onun için ardına)
Fıkoğeaben > ḣuşıe: V1b elletmek (onun için ardına)
Fıkoğean > ḣuşıe: V1b kurmak (onun için ardına)
Fıkoğebıĺhen > ḣuşıe: V1b saklamak (onun için ardına)
Fıkoğećen > ḣuşıe: V1b yaslamak (köşeye_onun için)
Fıkoğećın > ḣuşıe: V1b ayırmak (onun için ardından)
Fıkoğeçerezen > ḣuşıe: V1b evirmek (onun için ardına)
Fıkoğeçerezın > ḣuşıe: V1b evirmek (onun için ardından)
Fıkoğeçın > ḣuşıe: V1b akıtmak (onun için ardından)
Fıkoğeçöḣon > ḣuşıe: V1b sürüklemek (onun için ardına)
Fıkoğeçöḣun > ḣuşıe: V1b sürüklemek (onun için ardından)
Fıkoğedıdıćın > ḣuşıe: V1b kapıp götürmek (onun için ardından)
Fıkoğedıdın > ḣuşıe: V1b kapıp götürmek (onun için ardından)
Fıkoğefen > ḣuşıe: V1b düşürmek (onun için ardına)
Fıkoğefen > ḣuşıe: V1b sığdırmak (arkasına_onun için)
Fıkoğeğoĺhan > ḣuşıe: V1b yatırmak (onun için ardına)
Fıkoğehan > ḣuşıe: V1b köşeye sokmak (onun için)
Fıkoğeḣon > ḣuşıe: V1b kaçırtmak (onun için ardından)
Fıkoğeḣuşütın > ḣuşıe: V1b kaydırmak yanından
Fıkoğeḱoşıćın > ḣuşıe: V1b kaçırmak (onun için ardına)
Fıkoğeĺeden > ḣuşıe: V1b daldırmak (onun için ardına)
Fıkoğelentḣın > ḣuşıe: V1b fırlatmak (onun için ardından)
Fıkoğeĺetın > ḣuşıe: V1b yatırmak (onun için ardından)
Fıkoğenen > ḣuşıe: V1b takmak (onun için ardından)
Fıkoğepćen > ḣuşıe: V1b yapıştırmak (onun için ardına)
Fıkoğepćın > ḣuşıe: V1b atlatmak (onun için ardından)
Fıkoğeṕınen > ḣuşıe: V1b tutmak (onun için ardına)
Fıkoğepıtehen > ḣuşıe: V1b sıkılamak (onun için ardına)
Fıkoğeṕıyićın > ḣuşıe: V1b çıkartmak (onun için ardından)
Fıkoğepĺen > ḣuşıe: V1b baktırmak (onun için ardına)
Fıkoğepĺın > ḣuşıe: V1b baktırmak (onun için ardından)
Fıkoğepsefen > ḣuşıe: V1b dinlendirmek (onun için ardına)
Fıkoğepsen > ḣuşıe: V1b aydınlatmak (onun için ardına)
Fıkoğepsıćın > ḣuşıe: V1b aydınlatmak (onun için ardından)
Fıkoğepsın > ḣuşıe: V1b aydınlatmak (onun için ardından)
Fıkoğepşıhan > ḣuşıe: V1b girdirmek (onun için ardına)
Fıkoğepşın > ḣuşıe: V1b taşırmak, pot (onun için ardından)
Fıkoğeqoden > ḣuşıe: V1b yitirmek (onun için ardına)
Fıkoğeqodıćın > ḣuşıe: V1b yok etmek (onun için ardından)
Fıkoğeqoreyen > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (onun için ardına)
Fıkoğeqoten > ḣuşıe: V1b ötelemek (onun için ardına)
Fıkoğeqotın > ḣuşıe: V1b ötelemek (onun için ardından)
Fıkoğešenĺen > ḣuşıe: V1b kaydırarak sürmek (onun için ardına)
Fıkoğešenĺeyen > ḣuşıe: V1b kaydırarak sürmek (onun için ardına)
Fıkoğešentḣen > ḣuşıe: V1b kaydırmak (onun için ardına)
Fıkoğešeşütın > ḣuşıe: V1b kaydırmak (onun için ardından)
Fıkoğešıbğućın > ḣuşıe: V1b kovmak (onun için ardından)
Fıkoğesın > ḣuşıe: V1b oturtmak (onun için ardından)
Fıkoğešıren > ḣuşıe: V1b fışkırtmak (onun için ardına)
Fıkoğestehen > ḣuşıe: V1b yakmak (onun için ardına)
Fıkoğestıćın > ḣuşıe: V1b yakmak (onun için ardından)
Fıkoğeşın > ḣuşıe: V1b sürmek (onun için ardından)
Fıkoğetecen > ḣuşıe: V1b ayağa dikmek (onun için ardına)
Fıkoğetekon > ḣuşıe: V1b dökmek (onun için ardına)
Fıkoğetekun > ḣuşıe: V1b dökmek (onun için ardından)
Fıkoğeṫeṕun > ḣuşıe: V1b dikişi sökmek (onun için ardından)
Fıkoğeṫeṫen > ḣuşıe: V1b pelte halinde akıtmak (onun için ardına)
Fıkoğeṫeṫın > ḣuşıe: V1b pelte halinede akıtmak (onun için ardından)
Fıkoğetın > ḣuşıe: V1b bekletmek (onun için ardından)
Fıkoğeṫıshan > ḣuşıe: V1b oturtmak (onun için ardına)
Fıkoğeṫqon > ḣuşıe: V1b damlatmak (onun için ardına)
Fıkoğewen > ḣuşıe: V1b bastırmak, batırmak (onun için ardına)
Fıkoğewıçön > ḣuşıe: V1b koymak (onun için ardına)
Fıkoğewıçüćın > ḣuşıe: V1b dışarı koymak (onun için ardından)
Fıkoğewıqoreyićın > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (onun için ardından)
Fıkoğewıqoreyin > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (onun için ardından)
Fıkoğewıtısen > ḣuşıe: V1b tozutmak (onun için ardına)
Fıkoğewıtxen > ḣuşıe: V1b yazmak (onun için)
fıkoğezıćın sürmek (onun için ardından)
Fıkoğezıhan > ḣuşıe: V1b batırmak (onun için ardına)
Fıkoğezın > ḣuşıe: V1b düşürmek (onun için ardından)
Fıkoğoǵen > ḣuşıe: F1 bağırmak (onun için ardına)
Fıkoğoten > ḣuşıe: V1p bulmak (onun için ardına)
Fıkoğoyen > ḣuşıe: V1p toplamak (onun için ardına)
Fıkojüćın > ḣuşıe: V1p sancının geçmesi (onun için ardından)
Fıkoḱuden > ḣuşıe: V1p tıkamak (onun için ardına)
Fıkokuzen > ḣuşıe: V1p sıkmak (onun için ardına)
Fıkoĺećıćın > ḣuşıe: V1p silmek (onun için ardından)
Fıkoĺećın > ḣuşıe: V1p silmek (onun için ardına)
Fıkoĺeşöhen > ḣuşıe: V1p savrulmak (onun için ardına)
Fıkoĺeşön > ḣuşıe: V1p bulamak (onun için ardına)
Fıkoĺeşün > ḣuşıe: V1p çekip çıkarmak (arkasından_onun için)
Fıkoĺhan > ḣuşıe: V1p koymak (köşesine_onun için)
fıkoĺın yatmak arkasında
Fıkon > ḣuşıe: Me defolanmak
Fıkoonṫen > ḣuşıe: V1p bırakmak (onun için ardına)
Fıkoonṫıćın > ḣuşıe: V1p eğmek (onun için ardına)
Fıkopḣenćen > ḣuşıe: V1w süpürmek (onun için ardına)
Fıkopḣenćıćın > ḣuşıe: V1w süpürmek onun için yanından
Fıkopḣenćıhen > ḣuşıe: V1w süpürmek onun için üstünden
Fıkopḣenćın > ḣuşıe: V1w süpürmek (onun için ardına)
Fıkopḣotın > ḣuşıe: V1w süpürmek (onun için ardından)
Fıkoṕıṫen > ḣuşıe: V1w sıkmak (onun için ardına)
Fıkopĺen > ḣuşıe: F1 bakmak (onun için ardına)
Fıkopĺıhan > ḣuşıe: F1 gözle taramak (onun için ardına)
Fıkopĺın > ḣuşıe: F1 bakmak (onun için ardından)
Fıkopsen > ḣuşıe: V1w aydınlatmak (onun için ardına)
Fıkopsın > ḣuşıe: F1 ışımak (onun için ardından)
Fıkopşehen > ḣuşıe: V1w yoğurmak (onun için ardına)
Fıkopşen > ḣuşıe: F1 üflemek (onun için ardına)
Fıkopşıhan > ḣuşıe: F1 sürünerek girmek (onun için ardına)
Fıkopxehen > ḣuşıe: V1w bağlamak (onun için ardına)
Fıkopxen > ḣuşıe: V1w bağlamak (onun için ardına)
Fıkopxıhan > ḣuşıe: V1w bağlayıvermek yanına
Fıkoqoreyehın > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (onun için ardından)
Fıkoqoreyen > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (onun için ardına)
Fıkoqoşın > ḣuşıe: V1p sıvışmak (onun için ardından)
Fıkoqoten > ḣuşıe: F1 ötelenmek (onun için ardına)
Fıkoqotın > ḣuşıe: F1 ötelenmek (onun için ardından)
Fıkošelen > ḣuşıe: V1p karalamak (onun için ardına)
Fıkošelıćın > ḣuşıe: V1p karalamak (onun için ardından)
Fıkošelın > ḣuşıe: V1p karalamak (onun için ardından)
Fıkošenthen > ḣuşıe: F1 kaymak (onun için ardına)
Fıkošentḣın > ḣuşıe: F1 kaymak (onun için ardından)
Fıkošentḣućın > ḣuşıe: V1p sıyırmak (onun için ardından)
Fıkošentḣun > ḣuşıe: V1p sıyırmak (onun için ardından)
Fıkosın > ḣuşıe: F1 oturmak (arkasından_onun için)
Fıkosısehen > ḣuşıe: F1 sallanmak (arkasından_onun için)
Fıkostıhan > ḣuşıe: F1 yanmak yanında
Fıkoş'ehen > ḣuşıe: V1p bağlamak yanlarına
Fıkoş'ehın > ḣuşıe: V1p yapmak (onun için ardından)
Fıkoşen > ḣuşıe: V1p çekmek (arkasına_onun için)
Fıkoş'en > ḣuşıe: V1p bağlamak (onun için ardına)
Fıkoşeyen > ḣuşıe: V1p saklamak arkaya onun için
Fıkoş'eyen > ḣuşıe: V1p saklamak onun için arkaya
Fıkoşeyićın > ḣuşıe: V1p ileri sürmek (onun için ardından)
Fıkoşeyin > ḣuşıe: V1p uzatmak (onun için ardından)
Fıkoş'ıćın > ḣuşıe: V1p yapmak (onun için ardından)
Fıkoşın > ḣuşıe: V1p çıkarmak (onun için ardından)
Fıkoşıpehen > ḣuşıe: F1 ayıklamak (onun için ardına)
Fıkoşıṫehen > ḣuşıe: V1p ezmek (onun için ardına)
Fıkoştıćın > ḣuşıe: F1 donmak (onun için ardından)
Fıkoşxen > ḣuşıe: V1p yapıştırmak (onun için ardına)
Fıkotekon > ḣuşıe: V1p atmak (onun için ardına)
Fıkotekun > ḣuşıe: V1p atmak (onun için ardından)
Fıkothaćıhan > ḣuşıe: F1 yıkamak onun için yalarını
Fıkothalıhan > ḣuşıe: V1p boğulmak onun için
Fıkotḣın > ḣuşıe: V1p kopartmak (onun için ardından)
Fıkotḣon > ḣuşıe: F1 doldurmak (arkasına kürüyerek_onun için)
Fıkotḣon > ḣuşıe: F1 saldırılmak, ısırılmak (onun için)
Fıkotḣućın > ḣuşıe: V1p küremek (onun için ardından)
Fıkotḣun > ḣuşıe: V1p kürümek, atmak (köşeyi_onun için)
Fıkoṫıćın > ḣuşıe: V1p kazmak (onun için ardından)
Fıkotığućın > ḣuşıe: V1p araklamak (onun için ardından)
Fıkotın > ḣuşıe: F1 durmak (arkasından_onun için)
Fıkoṫıshan > ḣuşıe: F1 oturmak (arkasına_onun için)
Fıkoṫupşıćın > ḣuşıe: V1w salmak (onun için ardından)
Fıkouĺ'en > ḣuşıe: V1p teyellemek (onun için ardına)
Fıkowıben > ḣuşıe: V1w tepelemek (onun için ardına)
Fıkowıbğon > ḣuşıe: V1w sermek (arkasına_onun için)
Fıkowıbğon > ḣuşıe: V1w yaymak (onun için ardına)
Fıkowıbıten > ḣuşıe: V1w tutmak (onun için ardına)
Fıkowıbıtıhan > ḣuşıe: V1w çevrelemek etrafınızı
Fıkowıbzen > ḣuşıe: V1w biçmek (onun için ardına)
Fıkowıćın > ḣuşıe: V1w atış etmek (onun için ardından)
Fıkowıçön > ḣuşıe: F1 durmak (onun için ardına)
Fıkowıçüćın > ḣuşıe: F1 durmak (onun için ardından)
Fıkowıfehen > ḣuşıe: V1w içine eğmek (onun için ardına)
Fıkowıgoşen > ḣuşıe: V1w pay etmek (onun için ardına)
Fıkowığoyen > ḣuşıe: V1w toplamak (onun için ardına)
Fıkowınećen > ḣuşıe: V1w boşaltmak (onun için ardına)
Fıkowıpćın > ḣuşıe: V1w kesmek (onun için ardından)
Fıkowıpḣen > ḣuşıe: V1w serpmek (onun için ardına)
Fıkowıpḣohen > ḣuşıe: V1w traşlamak (onun için ardına)
Fıkowıpḣon > ḣuşıe: V1w sermek (onun için ardına)
Fıkowıṕoon > ḣuşıe: V1w ditmek (onun için ardına)
Fıkowıpšen > ḣuşıe: V1w atmak, yaymak (arkasına_onun için)
Fıkowıpsıćın > ḣuşıe: V1w kesmek (onun için ardından)
Fıkowıpsıhan > ḣuşıe: V1w yontmak (onun için ardına)
Fıkowıpxen > ḣuşıe: V1w bağlamak (arkasına_onun için)
Fıkowıqoreyen > ḣuşıe: V1w yuvarlanmak (onun için ardına)
Fıkowıqoreyićın > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (onun için ardından)
Fıkowısen > ḣuşıe: V1w eğitimle ehilleşmek
Fıkowıseyen > ḣuşıe: V1w yaslamak (arkasına_onun için)
Fıkowışen > ḣuşıe: V1w sıkıştırmak (onun için ardına)
Fıkowıṫereḣın > ḣuşıe: V1w dürmek (onun için ardından)
Fıkowıtın > ḣuşıe: V1w kopartmak (onun için ardından)
Fıkowıṫonćen > ḣuşıe: V1w katlamak (onun için ardından)
Fıkowıṫupşıhan > ḣuşıe: V1w salmak (onun için ardına)
Fıkowıṫupşın > ḣuşıe: V1w salmak (onun için ardından)
Fıkowıtxen > ḣuşıe: V1w püskürtmek (köşesine_onun için)
Fıkowıtxınźen > ḣuşıe: V1w elemek (onun için ardına)
Fıkow'uben > ḣuşıe: V1w yaslamak (oraya_onun için)
Fıkoxın > ḣuşıe: V1p almak (onun için ardından)
Fıkozeğen > ḣuşıe: F1 kalmak (onun için ardına)
Fıkoźen > ḣuşıe: V1p atmak (onun için ardına)
Fıkozeşıhan > ḣuşıe: F1 usanmak (onun için ardına)
Fıkozın > ḣuşıe: F1 düşmek (onun için ardından)
Fıkoźın > ḣuşıe: V1p atmak (onun için ardından)
Fıĺeasın > ḣuşıe: F1 erişmek (onun için)
Fıĺeasın > ḣuşıe: F1 ulaşmak (onun için)
Fıĺeasın > ḣuşıe: F1 yetismek (onun için)
Fıĺeğeasın > ḣuşıe: V1b iletmek (onun için)
Fıĺeğeasın > ḣuşıe: V1b kavuşturmak (onun için)
Fıĺeğeasın > ḣuşıe: V1b ulaştırmak (onun için)
fıĺéwen atmak arkasından
Fıĺexehan > ḣuşıe: F1 ilk kez görülme karşılaşmak (onun için)
Fıĺexenen > ḣuşıe: V1p terketmek, bırakmak (birisine_onun için)
Fıĺexetekon > ḣuşıe: V1p dökmek (bir nedenle bşr şeyleri birisinin önüne_onun için)
Fıĺexetın > ḣuşıe: F1 beklemek (başında_onun için)
Fıĺıaben > ḣuşıe: F1 uzanmak (elini uzatmak_onun için)
Fıĺıabıćın > ḣuşıe: F1 ellemek (onun için peşinden)
Fıĺıabın > ḣuşıe: F1 ellemek (onun için peşinden)
Fıĺıatıćın > ḣuşıe: V1p kaldırmak (onun için peşinden)
Fıĺıbenen > ḣuşıe: F1 atılmak (onun için)
Fıĺıbıben > ḣuşıe: F1 uçmak (onun için peşine)
Fıĺıcen > ḣuşıe: F1 seslenmek (ardından_onun için)
Fıĺıçen > ḣuşıe: F1 koşmak (peşinden ardısıra_onun için)
fıĺıçerezıćın kıvrılmak (onun için peşinden)
Fıĺıçöḣon > ḣuşıe: F1 sürünmek (onun için peşine)
Fıĺıçöḣun > ḣuşıe: F1 sürünmek (onun için peşinden)
Fıĺığeḣun > ḣuşıe: V1b aratmak (onun için)
Fıĺıhın > ḣuşıe: F1 ardı sıra götürmek (onun için)
Fıĺıḣopsen > ḣuşıe: F1 gıpta etmek (onun için)
Fıĺıḣun > ḣuşıe: F1 ararsınız, istersiniz
Fıĺıḱuwen > ḣuşıe: F1 bağırmak (arkasından_onun için)
Fıĺıpĺen > ḣuşıe: F1 bakmak (onun için peşine)
Fıĺıqon > ḣuşıe: F1 gitmek ardından_onun için, onun için)
Fıĺıqoten > ḣuşıe: F1 geçirmek (birine kapiya kadar eşlik etmek_onun için)
Fıĺıtekun > ḣuşıe: V1p atmak (onun için peşinden)
Fıĺıtḣın > ḣuşıe: V1p kopartmak (onun için peşinden)
Fıĺıtḣon > ḣuşıe: F1 yakalamak için el atmak (onun için)
Fıĺıwen > ḣuşıe: F1 atmak (bir şeyle birisinin arkasına_onun için)
Fıĺıźın > ḣuşıe: V1p atmak (onun için peşinden)
fıĺićın arkası sıra çıkmak (onun için)
fıĺihan ardı sıra girmek (onun için)
Fın > ḣuşıe: F2w hamur açmak
Fın > ḣuşıe: F2w sürmek, devam ettirmek
Fıneğesın > ḣuşıe: V1b değdirmek (onun için)
Fıneğesın > ḣuşıe: V1b dokundurmak (onun için)
Fıneğesın > ḣuşıe: V1b ulaştırmak (onun için)
Fıneğesın > ḣuşıe: V1b yetiştirmek (onun için)
Fınesın > ḣuşıe: F1 temas etmek (onun için)
fınıfış at eğitimi
Gu şıćın Bıkmak
Gur piwıtın Bıkmak, umudunu kesmek
Fıpeaben > ḣuşıe: F1 ellemek (ucuna_onun için)
Fıpeabıćın > ḣuşıe: F1 el atmak (aşırtmalı, onun için)
Fıpeabın > ḣuşıe: F1 ellemek (onun için önünden)
Fıpean > ḣuşıe: F1 ellemek (onun için önüne)
Fıpeatıćın > ḣuşıe: V1w kaldırmak (önünden)
Fıpeatın > ḣuşıe: V1w kaldırmak (onun için)
Fıpebenen > ḣuşıe: F1 dalmak, saldırmak (onun için önüne)
Fıpebenın > ḣuşıe: F1 el atmak (aşırtmalı, onun için)
Fıpebıcen > ḣuşıe: F1 kakmak ( cephesine, onun için)
fıpebleğen yakınında olmak (onun için)
Fıpebzen > ḣuşıe: V1w makaslamak (onun için önüne)
Fıpebzeyen > ḣuşıe: F1 yalamak (alnaçını, cephesini, onun için)
Fıpebzeyićın > ḣuşıe: V1w yalamak (onun için önünden)
Fıpebzıćın > ḣuşıe: V1w kesmek (onun için önünden)
Fıpećen > ḣuşıe: V1w dökmek (onun için önüne)
Fıpećeş'en > ḣuşıe: V1w asmak (altına, onun için)
Fıpećewıçön > ḣuşıe: F1 yalamak (alnaçını, cephesini, onun için)
fıpećıćın koparmak (onun için önünden)
Fıpećın > ḣuşıe: F1 ayrılmak (onun için önünden)
fıṕeçećın zahmetinden kurtulmak
Fıpeçen > ḣuşıe: F1 koşuda yarışmak (onun için)
fıpeçerezıćın kıvrılmak (onun için önünden)
Fıpeçöḣon > ḣuşıe: F1 sürünmek (onun için önüne)
Fıpefehen > ḣuşıe: V1w yaymak (onun için önüne)
Fıpefen > ḣuşıe: F1 düşmek (onun için önüne)
Fıpefıhen > ḣuşıe: V1w yaymak (önünden)
Fıpefın > ḣuşıe: V1w kovmak (onun için)
Fıpefızen > ḣuşıe: V1w sıkmak (onun için önüne)
Fıpeguşıan > ḣuşıe: F1 cevaplamak, karşı çıkmak (onun için)
Fıpeguşıan > ḣuşıe: F1 sözle (karşılık verme, onun için)
Fıpeğeaben > ḣuşıe: V1b elletmek (onun için önüne)
Fıpeğebıĺhan > ḣuşıe: V1b saklamak (önünden, onun için)
Fıpeğebıĺhen > ḣuşıe: V1b saklamak (onun için önüne)
Fıpeğećen > ḣuşıe: V1b yaslamak (onun için önüne)
Fıpeğećın > ḣuşıe: V1b ayırmak (onun için önünden)
Fıpeğeçehın > ḣuşıe: V1b dondurmak (onun için önünden)
Fıpeğeçerezen > ḣuşıe: V1b evirmek (onun için önüne)
Fıpeğeçerezın > ḣuşıe: V1b evirmek (onun için önünden)
Fıpeğeçın > ḣuşıe: V1b akıtmak (onun için önünden)
Fıpeğeçöḣon > ḣuşıe: V1b sürüklemek (onun için önüne)
Fıpeğeçöḣun > ḣuşıe: V1b sokmak (ucuna sürerek_onun için)
Fıpeğedıdıćın > ḣuşıe: V1b kapıp götürmek (onun için önünden)
Fıpeğefen > ḣuşıe: V1b sığdırmak (bir şeyin önüne_onun için)
Fıpeğeğoĺhan > ḣuşıe: V1b yatırmak (onun için önüne)
Fıpeğehan > ḣuşıe: V1b sokmak (yanına yamacına_onun için)
Fıpeğeḣon > ḣuşıe: V1b dökmek (bir şeyin önüne_onun için)
Fıpeğeḣuşütın > ḣuşıe: V1b kesmek ucundan
Fıpeğeḱoşıćın > ḣuşıe: V1b kaçırmak (onun için önüne)
Fıpeğeĺeden > ḣuşıe: V1b daldırmak (onun için önüne)
Fıpeğelentḣın > ḣuşıe: V1b fırlatmak (onun için önünden)
Fıpeğeĺetın > ḣuşıe: V1b yatırmak (onun için önünden)
Fıpeğepćen > ḣuşıe: V1b yapıştırmak (onun için önüne)
Fıpeğepćın > ḣuşıe: V1b atlatmak (onun için önünden)
Fıpeğeṕınen > ḣuşıe: V1b tutmak (onun için önüne)
Fıpeğeṕıyen > ḣuşıe: V1b tutturmak ucuna
Fıpeğeṕıyićın > ḣuşıe: V1b çıkartmak (onun için önünden)
Fıpeğepĺen > ḣuşıe: V1b baktırmak (onun için önüne)
Fıpeğepşıhan > ḣuşıe: V1b girdirmek (onun için önüne)
Fıpeğepşın > ḣuşıe: V1b taşırmak, pot (onun için önünden)
Fıpeğeqoden > ḣuşıe: V1b yitirmek (onun için önüne)
Fıpeğeqoreyen > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (onun için önüne)
Fıpeğeqoreyin > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (onun için önünden)
Fıpeğeqoten > ḣuşıe: V1b ötelemek (onun için önüne)
Fıpeğeqotın > ḣuşıe: V1b ötelemek (onun için önünden)
Fıpeğešenĺen > ḣuşıe: V1b kaydırarak sürmek (onun için önüne)
Fıpeğešentḣen > ḣuşıe: V1b kaydırmak (onun için önüne)
Fıpeğešeşütın > ḣuşıe: V1b kaydırmak (onun için önünden)
Fıpeğešıbğućın > ḣuşıe: V1b toz olmak (onun için)
Fıpeğesın > ḣuşıe: V1b oturtmak (onun için önünden)
Fıpeğešıren > ḣuşıe: V1b fışkırtmak (onun için önüne)
Fıpeğestehen > ḣuşıe: V1b yakmak (onun için önüne)
Fıpeğestehın > ḣuşıe: V1b yakmak (onun için önünden)
Fıpeğestıćın > ḣuşıe: V1b yakmak (onun için önünden)
Fıpeğeşın > ḣuşıe: V1b sürmek (onun için önünden)
Fıpeğetecen > ḣuşıe: V1b ayağa dikmek (onun için önüne)
Fıpeğetekon > ḣuşıe: V1b dökmek (onun için önüne)
Fıpeğetekun > ḣuşıe: V1b dökmek (onun için önünden)
Fıpeğeṫeṫen > ḣuşıe: V1b pelte halinde akıtmak (onun için önüne)
Fıpeğetḣın > ḣuşıe: V1b çizmek (onun için önünden)
Fıpeğetın > ḣuşıe: V1b bekletmek (onun için önünden)
Fıpeğeṫıqon > ḣuşıe: V1b damlattırmak ucundan
Fıpeğeṫıshan > ḣuşıe: V1b oturtmak (onun için önüne)
Fıpeğeṫısıćın > ḣuşıe: V1b dışarı oturtmak (onun için önünden)
Fıpeğeṫqon > ḣuşıe: V1b damlatmak (onun için önüne)
Fıpeğeṫqun > ḣuşıe: V1b damlatmak (onun için önünden)
Fıpeğewen > ḣuşıe: V1b bastırmak, batırmak (onun için önüne)
Fıpeğewıçön > ḣuşıe: V1b koymak (onun için önüne)
Fıpeğewıçüćın > ḣuşıe: V1b dışarı koymak (onun için önünden)
Fıpeğewıqoreyićın > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (onun için önünden)
Fıpeğewıqoreyin > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (onun için önünden)
Fıpeğewıtısen > ḣuşıe: V1b tozutmak (onun için önüne)
Fıpeğewıtxen > ḣuşıe: V1b yazmak (onun için)
Fıpeğezeğen > ḣuşıe: V1b oyalamak (onun için önüne)
Fıpeğezıćın > ḣuşıe: V1b sürmek (onun için önünden)
Fıpeğezıhan > ḣuşıe: V1b batırmak (onun için önüne)
Fıpeğın > ḣuşıe: V1w ağlamak (ağlayana karışı, onun için)
Fıpeğoćın > ḣuşıe: F1 karşılamak (onun için)
Fıpeğoĺhan > ḣuşıe: V1w yatmak (onun için önüne)
Fıpeğoten > ḣuşıe: V1w bulmak (onun için önüne)
Fıpeğoyen > ḣuşıe: V1w toplamak (onun için önüne)
Fıpeğoźın > ḣuşıe: F1 cevap vermek, karşılık vermek (onun için)
Fıpeğuthan > ḣuşıe: V1w işemek (onun için önüne)
Fıpehan > ḣuşıe: F1 yanacına yanına varmak (onun için)
Fıpeḣon > ḣuşıe: F1 artmak (onun için önüne)
Fıpeḣuşütın > ḣuşıe: F1 fırlamak, kaçmak (yamacından_onun için)
Fıpeığın > ḣuşıe: V1w bakmak (birisini korumak)
fıpejıhen pişmek (alnaçında, cephesinde, onun için)
Fıpejöhen > ḣuşıe: F1 pişmek (içinde_onun için)
Fıpejüntxen > ḣuşıe: F1 tükürmek (onun için önüne)
Fıpeḱon > ḣuşıe: V1w tepelemek (onun için önüne)
Fıpekudıyen > ḣuşıe: V1w çekmek (yamacına_onun için)
Fıpeḱuwen > ḣuşıe: F1 bağırmak ( cephesine, onun için)
Fıpekuzen > ḣuşıe: V1w sıkmak (onun için önüne)
Fıpeĺećıćın > ḣuşıe: V1w silmek (onun için önünden)
Fıpeĺećıhan > ḣuşıe: F1 bağırmak ( cephesine, onun için)
fıpeĺeden kaçmak ( cephesine, onun için)
Fıpeĺeşöhen > ḣuşıe: V1w savrulmak (onun için önüne)
Fıpeĺeşön > ḣuşıe: V1w bulamak (onun için önüne)
Fıpeĺeşün > ḣuşıe: V1w sürüklemek (onun için önüne)
Fıpeĺetın > ḣuşıe: F1 sürümek (onun için önüne)
Fıpeĺhan > ḣuşıe: V1w yamacına koymak (onun için)
fıpeĺ'ıćın ölmek ( cephesine, onun için)
Fıpeĺıten > ḣuşıe: V1w ön sayım, karşılığında saymak (onun için)
Fıpeĺıtḣon > ḣuşıe: F1 yatar durumda olmak (onun için önünden)
Fıpeonṫen > ḣuşıe: V1w takmak (ucuna döndürerek_onun için)
Fıpeonṫıćın > ḣuşıe: V1w eğmek (onun için önüne)
fıpeorjörın gevezelik yapmak ona
Fıpepćen > ḣuşıe: F1 vidalamak, çıkarmak (onun için önünden)
Fıpepḣenćen > ḣuşıe: V1w süpürmek (onun için)
Fıpepḣenćıćın > ḣuşıe: V1w süpürmek (önünden)
Fıpepḣenćın > ḣuşıe: V1w süpürmek (onun için önüne)
Fıpepḣotıćın > ḣuşıe: V1w kapmak (önünden)
Fıpepḣotın > ḣuşıe: V1w kapmak (önünden içinden_onun için)
Fıpepıcen > ḣuşıe: F1 dürtmek (bir şeyle bir şeyin içine_onun için)
Fıpeṕıṫen > ḣuşıe: V1w sıkmak (onun için önüne)
Fıpepĺehen > ḣuşıe: F1 aramak (onun için önüne)
Fıpepĺen > ḣuşıe: F1 bakmak (onun için önüne)
fıpepĺen gözlemek (yolunu_onun için)
Fıpepĺıhan > ḣuşıe: F1 gözle taramak (onun için önüne)
fıpepĺın bakmak (onun için önünden)
Fıpepsen > ḣuşıe: V1w aydınlatmak (onun için önüne)
Fıpepsın > ḣuşıe: F1 ışımak (onun için önünden)
Fıpepşehen > ḣuşıe: V1w yoğurmak (onun için önüne)
fıpepşen üflemek (içine_onun için)
Fıpepşıhan > ḣuşıe: F1 sürünerek girmek (onun için önüne)
Fıpepşıyen > ḣuşıe: V1w yaklaştırmak onun için
Fıpepxehen > ḣuşıe: V1w bağlamak (onun için önüne)
Fıpepxen > ḣuşıe: V1w bağlamak (onun için önüne)
Fıpepxıhan > ḣuşıe: V1w baplamak onun için üzerine
Fıpeqodıćın > ḣuşıe: F1 kaybolmak (onun için önünden)
Fıpeqoreyehın > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (onun için önünden)
Fıpeqoreyen > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (onun için önüne)
Fıpeqoten > ḣuşıe: F1 ötelenmek (onun için önüne)
Fıpeqotın > ḣuşıe: F1 öte gitmek (onun için)
Fıpequtın > ḣuşıe: V1w dökülmek (onun için önünden)
Fıpešelen > ḣuşıe: V1w karalamak (onun için)
Fıpešelıćın > ḣuşıe: V1w karalamak (önünden)
Fıpešelın > ḣuşıe: V1w karalamak (önünden)
Fıpešenĺın > ḣuşıe: F1 kaymak (onun için önünden)
Fıpešenthen > ḣuşıe: F1 kaymak (onun için önüne)
Fıpešenthın > ḣuşıe: F1 ayrılma, sürünerek çıkmak (bir şeyin önünden_onun için)
Fıpešentḣın > ḣuşıe: F1 kaymak (onun için önünden)
Fıpešentḣućın > ḣuşıe: V1w sıyırmak (onun için önünden)
Fıpešentḣun > ḣuşıe: V1w sıyırmak (onun için önünden)
Fıpesın > ḣuşıe: F1 başında beklemek (onun için)
fıpešıren fışkırmak (alnaçında, cephesinde, onun için)
Fıpesısehen > ḣuşıe: F1 fışkırmak (alnaçında, cephesinde, onun için)
Fıpestehın > ḣuşıe: F1 fışkırmak (alnaçında, cephesinde, onun için)
Fıpestıhen > ḣuşıe: F1 yanmak (onun için önüne)
Fıpeş'ehan > ḣuşıe: V1w tutuşturmak (onun için)
Fıpeşehen > ḣuşıe: V1w sarmalamak (onun için önüne)
Fıpeş'ehın > ḣuşıe: V1w yapmak (onun için önünden)
fıpeşen uzatma ona doğru
Fıpeş'en > ḣuşıe: V1w bağlamak (onun için önüne)
fıpeşeyen yaklaştırmak onun için
Fıpeşeyićın > ḣuşıe: V1w ileri sürmek (onun için önünden)
Fıpeşeyin > ḣuşıe: V1w uzatmak (onun için önünden)
Fıpeş'ıhan > ḣuşıe: V1w imal etme, yapmak (bir şeyin önüne_onun için)
Fıpeşın > ḣuşıe: V1w ayırmak (birisini birşeyden_onun için)
Fıpeş'ın > ḣuşıe: V1w nispet yapmak (onun için)
Fıpeşıpehen > ḣuşıe: F1 ayıklamak (onun için önüne)
Fıpeşıṫehen > ḣuşıe: V1w ezmek (onun için önüne)
Fıpeşöşön > ḣuşıe: F1 oyalanmak (onun için)
Fıpeştehen > ḣuşıe: F1 donmak (onun için önüne)
Fıpeşü'ećın > ḣuşıe: F1 kurtulmak, takılmadan geçmek (onun için)
Fıpeşü'efen > ḣuşıe: F1 kapaklanmak, bir şeyin üzerine düşmek (onun için)
Fıpeşü'ewen > ḣuşıe: F1 takılmak, ayağı sendelemek (onun için)
Fıpeşühan > ḣuşıe: F1 çürümek (onun için önüne)
Fıpeşün > ḣuşıe: V1w emmek (onun için önünden)
Fıpeşüşön > ḣuşıe: F1 oyalanmak (onun için)
Fıpeşxehen > ḣuşıe: V1w onun için otlamak (Yemek yiyerek)
Fıpeşxıćın > ḣuşıe: V1w yemek (onun için önünden)
fıpeşxıpšın gülümsemek (onun için önünden)
Fıpetecen > ḣuşıe: F1 ayağa kalkmak (bir şeyin önünden_onun için)
Fıpetekon > ḣuşıe: V1w atmak (onun için önüne)
Fıpetekun > ḣuşıe: V1w atmak (onun için önünden)
fıpeṫeṕućın sökülmek (onun için önünden)
Fıpethaćıhan > ḣuşıe: V1w yıkamak (alnaçında, cephesinde, onun için)
Fıpetḣın > ḣuşıe: V1w kopartmak (onun için önünden)
Fıpetḣon > ḣuşıe: V1w küremek (önünden içine_onun için)
Fıpetḣućın > ḣuşıe: V1w küremek (onun için önünden)
Fıpetḣun > ḣuşıe: V1w küremek (onun için önünden)
Fıpeṫıćın > ḣuşıe: V1w kazımak (önünden)
Fıpetın > ḣuşıe: F1 durmak (onun için önünden)
Fıpeṫırgon > ḣuşıe: F1 dürtmek (önüne_onun için)
Fıpeṫıshan > ḣuşıe: F1 başına oturmak (onun için)
Fıpeṫısıćın > ḣuşıe: F1 öte oturmak (alnaçından, cephesinden, onun için)
Fıpeṫupşıćın > ḣuşıe: V1w salmak (onun için önünden)
Fıpeṫupşıhan > ḣuşıe: V1w sürünerek girmek (önüne)
Fıpeuben > ḣuşıe: V1w kapatmak (önünü_onun için)
Fıpeuğewıçön > ḣuşıe: V1b koymak (bir şeyi bir şeyin önüne)
Fıpeuĺ'en > ḣuşıe: V1w çakmak, eklemek (bir şeyin önüne_onun için)
Fıpeusen > ḣuşıe: V1w söylemek (yüzüne_onun için)
Fıpeuźen > ḣuşıe: V1w atmak (önüne_onun için)
fıpeuźın uzaklaştırmak (onun için)
Fıpewıbğon > ḣuşıe: V1w yaymak (onun için önüne)
Fıpewıbıten > ḣuşıe: V1w tutmak (onun için önüne)
Fıpewıbzen > ḣuşıe: V1w biçmek (onun için önüne)
fıpewıćıhan öldürmek (önünde)
Fıpewıgoşen > ḣuşıe: V1w pay etmek (onun için önüne)
fıpewıjöntxen öte oturmak (alnaçından, cephesinden, onun için)
Fıpewınećen > ḣuşıe: V1w boşaltmak (onun için önüne)
Fıpewıpćehen > ḣuşıe: V1w aralıklı biçmek (onun için önüne)
Fıpewıpḣıhan > ḣuşıe: V1w kırkmak üstünden
Fıpewıpsıćın > ḣuşıe: V1w kesmek (onun için önünden)
Fıpewıpsıhan > ḣuşıe: V1w yontmak (onun için önüne)
Fıpewıpxen > ḣuşıe: V1w bağlamak arka ucuna
Fıpewıseyen > ḣuşıe: V1w yaslamak (önüne_onun için)
Fıpewışen > ḣuşıe: V1w sıkıştırmak (onun için önüne)
Fıpewıṫereḣın > ḣuşıe: V1w dürmek (onun için önünden)
Fıpewıṫonćen > ḣuşıe: V1w katlamak (onun için önünden)
Fıpewıṫupşıhan > ḣuşıe: V1w salmak (onun için önüne)
Fıpewıtxen > ḣuşıe: V1w püskürtmek (onun için)
Fıpew'uben > ḣuşıe: V1w dopdolu (onun için önüne)
Fıpexın > ḣuşıe: V1w almak (onun için önünden)
fıpezeğen ortama sebat etmek (onun için)
Fıpeźen > ḣuşıe: V1w atmak (onun için önüne)
Fıpeźın > ḣuşıe: V1w atmak (onun için önünden)
fıpıatıćın kaldırmak (onun için ucundan)
Fıpıblen > ḣuşıe: V1w ipliği iğneye geçirmek (onun için)
Fıpıbzen > ḣuşıe: V1w kesmek (ucuna, onun için)
Fıpıbzeyićın > ḣuşıe: V1w yalamak (onun için ucundan)
Fıpıbzıćın > ḣuşıe: V1w kesmek (onun için ucundan)
Fıpıbźın > ḣuşıe: V1w kesmek (ucundan, onun için)
Fıpıćıćın > ḣuşıe: V1w koparmak (onun için ucundan)
Fıpıćın > ḣuşıe: V1w çıkmak (ucundan_onun için)
fıpıçerezıćın kıvrılmak (onun için ucundan)
Fıpıçeş'en > ḣuşıe: V1w asmak onun için
Fıpıçın > ḣuşıe: V1w koparmak (onun için ucundan)
Fıpıçöḣon > ḣuşıe: F1 sürünmek (onun için ucuna)
Fıpıçöḣun > ḣuşıe: F1 sürünmek (onun için ucundan)
Fıpıden > ḣuşıe: V1b dikmek (ucuna_onun için)
Fıpıdıken > ḣuşıe: F1 donmak (onun için ucuna)
Fıpıdıten > ḣuşıe: V1b örmek (onun için ucuna)
Fıpıfehan > ḣuşıe: V1w bulaştırmak üzerine
Fıpıfehen > ḣuşıe: V1w yaymak (onun için ucuna)
Fıpıfıćıćın > ḣuşıe: V1w yıkamak (yalnız başını_onun için)
Fıpıfıćın > ḣuşıe: V1w ayırmak, bertaraf etmek (onun için)
Fıpıfın > ḣuşıe: V1w kovmak (ucundan_onun için)
Fıpığebıĺhan > ḣuşıe: V1b saklamak (ucuna, onun için)
Fıpığećen > ḣuşıe: V1b eklemek (ucuna, onun için)
Fıpığećın > ḣuşıe: V1b ayırmak (onun için ucundan)
Fıpığeçehen > ḣuşıe: V1b yıkamak (ucunu, onun için)
Fıpığeçehın > ḣuşıe: V1b dondurmak (onun için ucundan)
Fıpığeçereğućın > ḣuşıe: V1b tornalamak (onun için)
Fıpığeçerezen > ḣuşıe: V1b evirmek (onun için ucuna)
Fıpığeçerezın > ḣuşıe: V1b evirmek (onun için ucundan)
Fıpığeçerızıćın > ḣuşıe: V1b döndürerek ayırmak (bir şeyin ucundan_onun için)
Fıpığeçın > ḣuşıe: V1b akıtmak (onun için ucundan)
Fıpığeçöḣon > ḣuşıe: V1b sürüklemek (onun için ucuna)
Fıpığeçöḣun > ḣuşıe: V1b sürüp takmak (bir şeyi bir şeyin zerine_onun için)
Fıpığedıdıćın > ḣuşıe: V1b kapıp götürmek (onun için ucundan)
Fıpığedıdın > ḣuşıe: V1b kapıp götürmek (onun için ucundan)
Fıpığefen > ḣuşıe: V1b düşürmek (ucuna_onun için)
Fıpığefen > ḣuşıe: V1b sığdırmak (ucuna_onun için)
Fıpığeğoĺhan > ḣuşıe: V1b sokmak (onun için ucuna)
Fıpığeğućın > ḣuşıe: V1b kurutmak (onun için ucundan)
Fıpığehan > ḣuşıe: V1b geçirmek (üzerine_onun için)
Fıpığeḣıćın > ḣuşıe: V1b kesmek (ucuna, onun için)
Fıpığeḣon > ḣuşıe: V1b ekleme ulamak (onun için)
Fıpığeḣon > ḣuşıe: V1b ilave etmek (ucuna_onun için)
Fıpığeḣuşütın > ḣuşıe: V1b dondurmak (onun için ucuna)
Fıpığejen > ḣuşıe: V1b kaynak yapmak (bir şeyin ucuna kaynak atmak_onun için)
Fıpığeḱoşıćın > ḣuşıe: V1b kaçırmak (onun için ucuna)
Fıpığeĺeden > ḣuşıe: V1b daldırmak (onun için ucuna)
Fıpığelelın > ḣuşıe: V1b sarkıtmak onun için aşağıya
Fıpığelentḣın > ḣuşıe: V1b fırlatmak (onun için ucundan)
Fıpığeĺetın > ḣuşıe: V1b kesmek (ucundan kesivermek_onun için)
Fıpığelıćın > ḣuşıe: V1b boyamak (eteğini_onun için)
Fıpığeĺın > ḣuşıe: V1b yakmak (onun için ucundan)
Fıpığenen > ḣuşıe: V1b takmak (onun için ucundan)
Fıpığepćen > ḣuşıe: V1b yapıştırmak (onun için ucuna)
Fıpığepćın > ḣuşıe: V1b atlatmak (onun için ucundan)
Fıpığeṕınen > ḣuşıe: V1b eklemek (ucuna, onun için)
Fıpığepıtehen > ḣuşıe: V1b sıkılamak (onun için ucuna)
Fıpığeṕıyićın > ḣuşıe: V1b uzatmak (ucundan, onun için)
Fıpığepĺen > ḣuşıe: V1b baktırmak (onun için ucuna)
Fıpığepsıćın > ḣuşıe: V1b aydınlatmak (onun için ucundan)
Fıpığepsın > ḣuşıe: V1b aydınlatmak (onun için ucundan)
Fıpığepşıhan > ḣuşıe: V1b girdirmek (onun için ucuna)
Fıpığepşın > ḣuşıe: V1b taşırmak, pot (onun için ucundan)
Fıpığeqoden > ḣuşıe: V1b harcamak (onun için)
Fıpığeqoreyen > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (onun için ucuna)
Fıpığeqoten > ḣuşıe: V1b ötelemek (onun için ucuna)
Fıpığeqotın > ḣuşıe: V1b ötelemek (onun için ucundan)
Fıpığešenĺen > ḣuşıe: V1b kaydırarak sürmek (onun için ucuna)
Fıpığešenĺın > ḣuşıe: V1b sürmek, ucundan kurtarmak (onun için)
Fıpığešentḣen > ḣuşıe: V1b kaydırmak (onun için ucuna)
Fıpığešeşütın > ḣuşıe: V1b kaydırmak (onun için ucundan)
Fıpığešıbğućın > ḣuşıe: V1b kovmak (onun için ucundan)
Fıpığesın > ḣuşıe: V1b oturtmak (onun için ucundan)
Fıpığesısehen > ḣuşıe: V1b sallamak (ucunda_onun için)
Fıpığestehen > ḣuşıe: V1b yakmak (onun için ucuna)
Fıpığestıćın > ḣuşıe: V1b yakmak (onun için ucundan)
Fıpığeşen > ḣuşıe: V1b burarak eklemek (onun için)
Fıpığeşın > ḣuşıe: V1b sürmek (onun için ucundan)
Fıpığetecen > ḣuşıe: V1b ayağa dikmek (onun için ucuna)
Fıpığetekon > ḣuşıe: V1b dökmek (onun için ucuna)
Fıpığetekun > ḣuşıe: V1b dökmek (onun için ucundan)
Fıpığeṫeṕun > ḣuşıe: V1b dikişi sökmek (onun için ucundan)
Fıpığeṫeṫen > ḣuşıe: V1b pelte halinde akıtmak (onun için ucuna)
Fıpığeṫeṫın > ḣuşıe: V1b pelte halinede akıtmak (onun için ucundan)
Fıpığetḣın > ḣuşıe: V1b çizmek (onun için ucundan)
Fıpığetın > ḣuşıe: V1b bekletmek (onun için ucundan)
Fıpığeṫıshan > ḣuşıe: V1b oturtmak (onun için ucuna)
Fıpığeṫısıćın > ḣuşıe: V1b dışarı oturtmak (onun için ucundan)
Fıpığeṫqon > ḣuşıe: V1b damlatmak (onun için ucuna)
Fıpığeṫqun > ḣuşıe: V1b damlatmak (onun için ucundan)
Fıpığewıçön > ḣuşıe: V1b koymak (onun için ucuna)
Fıpığewıçüćın > ḣuşıe: V1b öteleyerek koymak (ucuna, onun için)
Fıpığewın > ḣuşıe: V1b kokutmak (ucundan_onun için)
Fıpığewıqoreyićın > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (onun için ucundan)
Fıpığewıqoreyin > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (onun için ucundan)
Fıpığewıtısen > ḣuşıe: V1b tozutmak (onun için ucuna)
Fıpığewıtxen > ḣuşıe: V1b yazmak (onun için)
Fıpığezeğen > ḣuşıe: V1b durdurmak (ucunda_onun için)
Fıpığezehan > ḣuşıe: V1b geçirmek onun için
Fıpığezıćın > ḣuşıe: V1b sürmek (onun için ucundan)
Fıpığezıhan > ḣuşıe: V1b batırmak (onun için ucuna)
Fıpığezın > ḣuşıe: V1b ayırmak (onun için)
Fıpığezın > ḣuşıe: V1b düşürmek (ucundan_onun için)
Fıpığoyen > ḣuşıe: V1w toplamak (onun için ucuna)
fıpığućın kurumak (, ucunda_onun için)
fıpığuthan işemek (onun için ucuna)
fıpıhan geçmek (onun için)
fıpıḣuhan ucunda olabilme, yetişmek (onun için)
fıpıjen kaynak olmak (onun için)
Fıpıjöhen > ḣuşıe: V1w sürmek (ucundan_onun için)
fıpıjöjün vıcık vıcık (onun için)
Fıpıken > ḣuşıe: V1w donakalmak (onun için ucuna)
Fıpıḱon > ḣuşıe: V1w tepelemek (onun için ucuna)
Fıpıḱuden > ḣuşıe: V1p tıkamak (onun için ucuna)
Fıpıkudıyen > ḣuşıe: V1w uzatmak (ucuna, onun için)
fıpıkuten kırmak (onun için ucuna)
Fıpıkutıćın > ḣuşıe: V1w kırılmak (onun için ucundan)
Fıpıkuzen > ḣuşıe: V1w sıkmak (onun için ucuna)
Fıpıĺećıćın > ḣuşıe: V1w silmek (onun için ucundan)
Fıpıĺećıhan > ḣuşıe: V1w silmek (ucunu, onun için)
fıpıĺećıhan silmek (ucunu, onun için)
Fıpıĺećın > ḣuşıe: V1w silmek (onun için ucuna)
fıpıĺeden fırlamak (ucundan, onun için)
fıpıĺ'ehın uğruna ölmek (onun için)
Fıpılejıćın > ḣuşıe: V1w eskitmek (ucunu, onun için)
fıpılelen fırlamak (ucundan, onun için)
Fıpıĺen > ḣuşıe: V1w idam etmek (onun için)
fıpılentḣın yarmak ucundan
Fıpıĺeşöhen > ḣuşıe: V1w savrulmak (onun için ucuna)
Fıpıĺeşön > ḣuşıe: V1w bulamak (onun için ucuna)
Fıpıĺeşühan > ḣuşıe: V1w geçirmek ucundan üzerine
Fıpıĺeşün > ḣuşıe: V1w çekip çıkarmak (üzerinden, ucundan_onun için)
Fıpıĺhan > ḣuşıe: V1w iliştirmek (onun için)
Fıpıĺıten > ḣuşıe: V1w saymak (ucundan_onun için)
Fıpıohen > ḣuşıe: V1w yorumlamak (onun için)
Fıpıonṫen > ḣuşıe: V1w döndürerek takmak (onun için)
Fıpıonṫıćın > ḣuşıe: V1w eğmek (onun için ucuna)
Fıpıpçın > ḣuşıe: V1w koparmak (ucundan_onun için)
Fıpıpḣenćıćın > ḣuşıe: V1w süpürmek (ucundakileri süpürerek almak_onun için)
Fıpıpḣenćıhan > ḣuşıe: V1w fırlamak (ucundan, onun için)
Fıpıpḣenćın > ḣuşıe: V1w süpürmek (ucunu_onun için)
Fıpıpḣotıćın > ḣuşıe: V1w almak (ucundan alelacele, onun için)
Fıpıpḣotın > ḣuşıe: V1w süpürmek (onun için ucundan)
Fıpıṕıṫen > ḣuşıe: V1w sıkmak (onun için ucuna)
Fıpıpĺen > ḣuşıe: V1w bakmak (onun için ucuna)
Fıpıpsen > ḣuşıe: V1w aydınlatmak (onun için ucuna)
Fıpıpśen > ḣuşıe: V1w askıntı etmek (bir şeyi birşeye_onun için)
fıpıpsın ışık saçmak (ucundan, onun için)
fıpıpşehen yoğurmak (ucundan_onun için)
Fıpıp'un > ḣuşıe: V1w çakmak onun için
Fıpıpxehen > ḣuşıe: V1w bağlamak (onun için ucuna)
Fıpıpxen > ḣuşıe: V1w bağlamak (onun için ucuna)
Fıpıpxıćın > ḣuşıe: V1w bağlamak (ucunda_onun için)
Fıpıpxıhan > ḣuşıe: V1w bağlamak (ucuna, onun için)
fıpıqoden kaybolmak (onun için ucuna)
Fıpıqutın > ḣuşıe: V1w dökülmek (onun için ucundan)
Fıpırıfın > ḣuşıe: V1w geçirmek karşıya onun için
Fıpırıtekun > ḣuşıe: V1w atarak dökmek (karşıya, onun için)
Fıpırıxın > ḣuşıe: V1w geçirmek (karşıya, onun için)
Fıpıšelen > ḣuşıe: V1w karalamak (onun için ucuna)
Fıpıšelıćın > ḣuşıe: V1w karalamak (onun için ucundan)
Fıpıšelın > ḣuşıe: V1w karalamak (onun için ucundan)
Fıpıšentḣućın > ḣuşıe: V1w sıyırmak (onun için ucundan)
Fıpıšentḣun > ḣuşıe: V1w kazımak (ucunu sıyırmak_onun için)
Fıpıšentḣun > ḣuşıe: V1w sıyırmak (onun için ucundan)
fıpıstıćın yanıp kül olmak (ucundan_onun için)
Fıpışehen > ḣuşıe: V1w sarmalamak (onun için ucuna)
Fıpış'ehen > ḣuşıe: V1w eklemek onun için
Fıpış'ehın > ḣuşıe: V1w yapmak (onun için ucundan)
fıpışen yaklaştıdı onun için
Fıpış'en > ḣuşıe: V1w bağlamak (onun için ucuna)
Fıpışeyen > ḣuşıe: V1w yaklaştırmak onun için
Fıpışeyićın > ḣuşıe: V1w ileri sürmek (onun için ucundan)
Fıpışeyin > ḣuşıe: V1w uzatmak (onun için ucundan)
Fıpış'ıćın > ḣuşıe: V1w yapmak (onun için ucundan)
Fıpış'ıhan > ḣuşıe: V1w yapmak (ucuna_onun için)
Fıpışın > ḣuşıe: V1w ayırmak (bir şeyi birşeyden_onun için)
Fıpışın > ḣuşıe: V1w çıkıntı yapmak (onun için)
Fıpışıṫehen > ḣuşıe: V1w ezmek (onun için ucuna)
fıpıştıćın donmak (ucunda_onun için)
fıpıştıhan donmak (ucunda_onun için)
Fıpışüćın > ḣuşıe: V1w çürümek (onun için ucundan)
fıpışüćın ıslanmak (ucundan_onun için)
Fıpışxen > ḣuşıe: V1w yapıştırmak (ucunda_onun için)
Fıpışxıćın > ḣuşıe: V1w yemek (onun için ucundan)
Fıpıṫećın > ḣuşıe: V1w sökmek (onun için ucundan)
Fıpıtekon > ḣuşıe: V1w atmak (onun için ucuna)
Fıpıtekun > ḣuşıe: V1w atmak (onun için ucundan)
fıpıṫeṕun sökülmek (ucundan, onun için)
Fıpıtḣın > ḣuşıe: V1w kopartmak (onun için ucundan)
Fıpıtḣon > ḣuşıe: V1w saldırmak (onun için ucuna)
Fıpıtḣućın > ḣuşıe: V1w küremek (onun için ucundan)
Fıpıtḣun > ḣuşıe: V1w kürümek, atmak (önü, ucu_onun için)
Fıpıṫıćın > ḣuşıe: V1w kazmak (onun için ucundan)
Fıpıṫıshan > ḣuşıe: F1 oturmak (ucuna_onun için)
Fıpıṫısıćın > ḣuşıe: F1 oturmak (onun için ucundan)
fıpıṫupşıćın bırakmak (ucunda, onun için)
Fıpıṫupşıhan > ḣuşıe: V1w salmak (onun için ucuna)
fıpıućın ses gelmek (ucundan_onun için)
fıpıuĺ'en teyellemek (onun için ucuna)
Fıpıun > ḣuşıe: V1w iliştirmek (bir şeyin önüne_onun için)
Fıpıun > ḣuşıe: V1w takmak (bir şeyi bir şeyin ucuna geçirerek_onun için)
fıpıunćen iteklemek (onun için ucuna)
Fıpıwehen > ḣuşıe: F1 dövmek (hafiften dayak atmak_onun için)
Fıpıwen > ḣuşıe: F1 batmak (onun için ucuna)
Fıpıwıbğon > ḣuşıe: V1w yaymak (onun için ucuna)
Fıpıwıbıten > ḣuşıe: V1w tutmak (onun için ucuna)
Fıpıwıbzen > ḣuşıe: V1w biçmek (onun için ucuna)
Fıpıwıćıhan > ḣuşıe: V1w uğruna telef olmak (onun için)
Fıpıwıćın > ḣuşıe: V1w atış etmek (onun için ucundan)
Fıpıwıçön > ḣuşıe: F1 durmak (onun için ucuna)
Fıpıwıçüćın > ḣuşıe: F1 durmak (onun için ucundan)
Fıpıwıfehen > ḣuşıe: V1w içine eğmek (onun için ucuna)
Fıpıwığoyen > ḣuşıe: V1w toplamak (onun için ucuna)
Fıpıwın > ḣuşıe: V1w ipliği geçirmek (onun için ucundan)
Fıpıwınećen > ḣuşıe: V1w boşaltmak (onun için ucuna)
Fıpıwıpćın > ḣuşıe: V1w kesmek (onun için ucundan)
Fıpıwıpḣen > ḣuşıe: F1 serpmek (onun için ucuna)
Fıpıwıpḣohen > ḣuşıe: F1 traşlamak (onun için ucuna)
Fıpıwıpḣon > ḣuşıe: V1w sermek (onun için ucuna)
Fıpıwıṕoon > ḣuşıe: V1w ditmek (onun için ucuna)
Fıpıwıpsehen > ḣuşıe: F1 traşlama (onun için ucuna)
Fıpıwıpšen > ḣuşıe: V1w atmak, yaymak (ucuna_onun için)
Fıpıwıpsıćın > ḣuşıe: V1w kesmek (onun için ucundan)
Fıpıwıpsıhan > ḣuşıe: V1w yontmak (onun için ucuna)
Fıpıwıpxen > ḣuşıe: V1w bağlamak yanına onun için
Fıpıwıqoreyen > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (onun için ucuna)
Fıpıwıqoreyićın > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (onun için ucundan)
Fıpıwıseyen > ḣuşıe: V1w yaslamak (ucuna_onun için)
fıpıwıšınıhan ıslanmak (ucunda, onun için)
Fıpıwışen > ḣuşıe: V1w sıkıştırmak (onun için ucuna)
Fıpıwışörećın > ḣuşıe: F1 devrilmek (onun için ucundan)
Fıpıwıṫereḣın > ḣuşıe: V1w dürmek (onun için ucundan)
Fıpıwıtın > ḣuşıe: V1w kopartmak (onun için ucundan)
Fıpıwıtınehen > ḣuşıe: F1 dövmek (onun için ucuna)
fıpıwıtısıćın pülverize olmak (bir şeyin ucunda toz veya kokunun_onun için)
Fıpıwıṫonćen > ḣuşıe: V1w katlamak (onun için ucundan)
Fıpıwıṫupşıhan > ḣuşıe: V1w salmak (onun için ucuna)
Fıpıwıṫupşın > ḣuşıe: V1w salmak (onun için ucundan)
Fıpıwıtxen > ḣuşıe: V1w serpmek (onun için ucuna)
Fıpıwıtxınćıhan > ḣuşıe: F1 çırpmak (üzerini_onun için)
Fıpıwıtxınźen > ḣuşıe: V1w elemek (onun için ucuna)
Fıpıwıxıhan > ḣuşıe: V1w uğrunda bitmek bitap olmak (onun için)
Fıpıxın > ḣuşıe: V1w kesmek (testereyle_onun için)
Fıpıźen > ḣuşıe: V1w atmak (onun için ucuna)
Fıpıźın > ḣuşıe: V1w atmak (onun için ucundan)
Fıpĺeyen > ḣuşıe: V1w asmak onun için
fıps yaprak biti
Fıpxırćın > ḣuşıe: V1w geçmek (delerek öbür tarafa_onun için)
Fıpxırfın > ḣuşıe: V1w delmek karşıya geçirmek (onun için)
Fıpxırığećın > ḣuşıe: V1b delmek karşıya geçirmek (onun için)
fıpxırıwıtın delip karşı tarafına geçirmek (onun için)
fıpxırızın delinerek altına düşmek (onun için)
Fıpxırıźın > ḣuşıe: V1w atmak karşıya onun için
fıqoádel sivilceli
Fıqošığefen > ḣuşıe: V1b sığdırmak (onun için)
Fıqošığezıhan > ḣuşıe: V1b sokmak (bir şeyi bir şeyin içine_onun için)
Fıqošığezın > ḣuşıe: V1b düşürmek (bir şeyi bir şeyin içinden_onun için)
Fıqošıĺhan > ḣuşıe: V1p koymak (bir şeyi bir şeyin içine_onun için)
fıqošırıćın geçmek (bir şey bir şeyin içinden diğer tarafa_onun için)
Fıqošırıfın > ḣuşıe: V1p geçirmek (bir şeyi bir şeyin içinden_onun için)
Fıqošırığećın > ḣuşıe: V1b geçirmek (bir şey bir şeyin içinden diğer tarafa_onun için)
Fıqošırışın > ḣuşıe: V1p çekmek (içinden bir şeyi, onun için)
fıqošışün emmek (içendekini_onun için)
Fıqošışxıćın > ḣuşıe: V1p yemek (içinden_onun için)
fırian boyamak (bir şeyin boyasını atarak boyaması_onun için)
fıriguşü'en sevinmek (onun için)
Fırikun > ḣuşıe: F2w kafi gelmek
fıriĺesen tozlanmak (içeriye tozun girmesi_onun için)
fıriĺesıćın savrulmak, akmak (bir şeyin içeriden dışarıya_onun için)
fırimıkun kafi gelmemek
fırimıkun yetinmemek
fırḱu kabuklu taneler
fışéfıjen almak tekrar
Fışéğecen > ḣuşıe: V2b bağırtmak, söyletmek (onun için orada)
Fışéğefexın > ḣuşıe: V2b düşürmek (aşağıya_orada, onun için)
Fışéğeğotın > ḣuşıe: V2b buldurma, sağlamak (bir şeyi birisine_orada, onun için)
Fışéğehın > ḣuşıe: V2b göndermek (burdan oraya_orada, onun için)
Fışéğejen > ḣuşıe: V2b pişirmek (onun için orada)
Fışéğeĺeun > ḣuşıe: V2b yalvartmak (birisine_orada, onun için)
Fışéğeotın > ḣuşıe: V2b ovalatmak (orada, onun için)
Fışéğepĺexın > ḣuşıe: V2b baktırtmak (aşağıya_orada, onun için)
Fışéğepsıxın > ḣuşıe: V2b indirmek (aşağıya_orada, onun için)
Fışéğeqotıĺ'en > ḣuşıe: V2b yaklaştırmak (yanına_orada, onun için)
Fışéğetekoxın > ḣuşıe: V2b dökmek (bir şeyleri yukarıdan aşağıya_orada, onun için)
Fışéğeṫeṕun > ḣuşıe: V2b dikiş sökmek (onun için orada)
Fışéğeṫıĺexın > ḣuşıe: V2b bırakmak (aşağıya_orada, onun için)
Fışéğewexın > ḣuşıe: V2b düşürmek (aşağıya çekilme_orada, onun için)
Fışéğewıtenćın > ḣuşıe: V2b toslatmak (birşeye_orada, onun için)
Fışéğexın > ḣuşıe: V2b ekin biçtirmek (orada, onun için)
Fışéğezećın > ḣuşıe: V2b çevirmek (bir tarafa_orada, onun için)
Fışéhıjen > ḣuşıe: V2p götürmek (alıp yanında_orada, onun için)
Fışéhıĺ'en > ḣuşıe: V2p götürmek (bir şeyi yanına_orada, onun için)
Fışéhıxın > ḣuşıe: V2p aşağı indirme, taşımak (orada, onun için)
Fışéĺeşöjen > ḣuşıe: V2p sürüklemeye başlamak (bir şeyi_orada, onun için)
Fışéşeĺ'en > ḣuşıe: V2p çekmek (bir şeyi bir yere_orada, onun için)
Fışétekoxın > ḣuşıe: V2p dökmek (aşağıya_orada, onun için)
Fışétḣuxın > ḣuşıe: V2p kürümek (üs taraftan aşağıya doğru_orada, onun için)
Fışétın > ḣuşıe: V2p vermek (onun için orada)
Fışéṫıxın > ḣuşıe: V2p kazmak (aşağıya, derinlemesine_orada, onun için)
Fışéźećın > ḣuşıe: V2p atmak (üstünden_orada, onun için)
Fışéźın > ḣuşıe: V2p atmak (onun için orada)
Fışéźıxın > ḣuşıe: V2p atmak (bir şeyi aşağıya_orada, onun için)
fışhan esnemek
Fışhapırıćın > ḣuşıe: F1 geçmek (üzerinden_onun için)
Fışhapırıwın > ḣuşıe: F1 laf atmak(onun için)
Fışhapırıźın > ḣuşıe: F1 aşırmak (üstünden atarak_onun için)
Fışhaşıćın > ḣuşıe: F1 aşmak (onun için)
Fışhaşıhan > ḣuşıe: F1 üzerine gitmek (onun için)
Fışhaşısın > ḣuşıe: F1 oturmak (başucunda_onun için)
Fışhaşıtın > ḣuşıe: F1 beklemek (başında_onun için)
fışıabeĺeben aranmak elle altını onun için
Fışıaben > ḣuşıe: F1 ellemek (orada_onun için)
fışıabexın eğilmek onun için
Fışıabeyen > ḣuşıe: F1 ellemek (onun için orada)
Fışıan > ḣuşıe: F1 bulunmak (onun için)
Fışıateyen > ḣuşıe: V1p kaldırmak (onun için orada)
Fışıatıćın > ḣuşıe: V1p kaldırmak (onun için oradan)
Fışıbeǵehen > ḣuşıe: F1 şişmek (onun için orada)
fışıbeğon çoğalmak onun için
Fışıbenen > ḣuşıe: F1 dalmak, saldırmak (onun için orada)
Fışıbeneyen > ḣuşıe: F1 atlamak (onun için orada)
Fışıbıben > ḣuşıe: F1 uçmak (onun için orada)
Fışıblefın > ḣuşıe: V1w aşırıya gitmek, haddini aşmak (onun için orada)
Fışıblen > ḣuşıe: F1 tutuşmak (onun için orada)
Fışıbleonṫećın > ḣuşıe: V1w bükmek (öbür tarafına, onun için orada)
Fışıbleşın > ḣuşıe: V1w götürmek (öteye, onun için orada)
Fışıbletekun > ḣuşıe: V1w atmak (ötesine, onun için orada)
Fışıblexın > ḣuşıe: V1w geçirmek (kenarından, onun için orada)
Fışıbzen > ḣuşıe: V1w makaslamak (onun için orada)
Fışıbzeyićın > ḣuşıe: V1w yalamak (onun için oradan)
Fışıbzıćın > ḣuşıe: V1w kesmek (onun için oradan)
Fışıbzın > ḣuşıe: V1w dilmek (onun için orada)
Fışıćeaben > ḣuşıe: F1 el atmak (onun için orada altına)
Fışıćeabeyen > ḣuşıe: F1 ellemek (onun için orada)
Fışıćeabıćın > ḣuşıe: V1w el uzatmak (altından, onun için orada)
Fışıćeabın > ḣuşıe: F1 ellemek (onun için oradan altından)
Fışıćean > ḣuşıe: F1 ellemek (onun için orada altına)
Fışıćeateyen > ḣuşıe: V1p kaldırmak (onun için orada altına)
Fışıćeatıćın > ḣuşıe: V1p kaldırmak (onun için oradan altından)
Fışıćebeǵehen > ḣuşıe: F1 şişmek (onun için orada altına)
Fışıćebenen > ḣuşıe: F1 dalmak, saldırmak (onun için orada altına)
Fışıćebeneyen > ḣuşıe: F1 atlamak (onun için orada altına)
Fışıćebıben > ḣuşıe: F1 uçmak (onun için orada altına)
Fışıćebıcen > ḣuşıe: F1 dürtmek (onun için orada altına)
Fışıćebın > ḣuşıe: F1 batmak (onun için oradan altından)
Fışıćeblen > ḣuşıe: F1 tutuşmak (onun için orada altına)
Fışıćebzen > ḣuşıe: V1w astarlamak (onun için orada)
Fışıćebzeyićın > ḣuşıe: V1w yalamak (onun için oradan altından)
Fışıćebzıćın > ḣuşıe: V1w kesmek (onun için oradan altından)
Fışıćećen > ḣuşıe: V1p dökmek (onun için orada altına)
Fışıćećıćın > ḣuşıe: V1p koparmak (onun için oradan altından)
Fışıćećın > ḣuşıe: F1 geçmek (onun için orada)
Fışıćeçehın > ḣuşıe: F1 donmak (onun için oradan altından)
fışıćeçerezıćın kıvrılmak (onun için oradan altından)
fışıćeçeş'en bağlamak (altına, yanına, onun için, orada)
fışıćeçeṫıćıćın kazımak (onun için oradan altından)
Fışıćeçın > ḣuşıe: V1p koparmak (onun için oradan altından)
Fışıćeçöḣon > ḣuşıe: F1 sürünmek (onun için orada altına)
Fışıćeçöḣun > ḣuşıe: F1 sürünmek (onun için oradan altından)
Fışıćeden > ḣuşıe: V1b dikmek (altına, onun için orada)
Fışıćedeućın > ḣuşıe: F1 sesi çıkmak (onun için oradan altından)
Fışıćedeun > ḣuşıe: F1 kulak kabartmak (onun için, orada)
Fışıćedewen > ḣuşıe: F1 batmak (onun için orada altına)
Fışıćedıćın > ḣuşıe: V1p dikmek (altını, onun için orada)
Fışıćedıdıćın > ḣuşıe: F1 götürmek (onun için oradan altından)
Fışıćedıken > ḣuşıe: F1 donmak (onun için orada altına)
Fışıćedıten > ḣuşıe: V1b örmek (onun için orada altına)
Fışıćefehan > ḣuşıe: V1p yaymak (altında, onun için orada)
Fışıćefehen > ḣuşıe: V1p yaymak (onun için orada altına)
Fışıćefen > ḣuşıe: F1 düşmek (onun için orada altına)
Fışıćeferzen > ḣuşıe: F1 dönmek (onun için orada altına)
Fışıćefın > ḣuşıe: V1p kovmak (altından, onun için orada)
Fışıćegupşısıćın > ḣuşıe: F1 düşünmek (onun için oradan altından)
Fışıćeguşıan > ḣuşıe: F1 konuşmak (onun için orada altına)
Fışıćeguşüıhan > ḣuşıe: F1 sevinmek (onun için orada altına)
Fışıćeguşüın > ḣuşıe: F1 sevinmek (onun için oradan altından)
Fışıćeğeaben > ḣuşıe: V1b elletmek (onun için orada altına)
Fışıćeğean > ḣuşıe: V1b kurmak (onun için orada altına)
Fışıćeğebıĺhen > ḣuşıe: V1b saklamak (onun için orada altına)
Fışıćeğebın > ḣuşıe: V1b batırmak (onun için oradan altından)
Fışıćeğećen > ḣuşıe: V1b yaslamak (onun için orada altına)
Fışıćeğećın > ḣuşıe: V1b ayırmak (onun için oradan altından)
Fışıćeğeçehın > ḣuşıe: V1b dondurmak (onun için oradan altından)
Fışıćeğeçerezen > ḣuşıe: V1b evirmek (onun için orada altına)
Fışıćeğeçerezın > ḣuşıe: V1b evirmek (onun için oradan altından)
Fışıćeğeçın > ḣuşıe: V1b akıtmak (onun için oradan altından)
Fışıćeğeçöḣon > ḣuşıe: V1b sürüklemek (onun için orada altına)
Fışıćeğeçöḣun > ḣuşıe: V1b sürüklemek (onun için oradan altından)
Fışıćeğedıdıćın > ḣuşıe: V1b kapıp götürmek (onun için oradan altından)
Fışıćeğedıdın > ḣuşıe: V1b kapıp götürmek (onun için oradan altından)
Fışıćeğefen > ḣuşıe: V1b düşürmek (onun için orada altına)
Fışıćeğeguşüın > ḣuşıe: V1b sevindirmek (onun için oradan altından)
Fışıćeğeguşxon > ḣuşıe: V1b cesaretlendirmek (onun için orada altına)
Fışıćeğeğoĺhan > ḣuşıe: V1b yatırmak (onun için orada altına)
Fışıćeğeğućın > ḣuşıe: V1b kurutmak (onun için oradan altından)
Fışıćeğehan > ḣuşıe: V1b sürmek (altına, onun için orada)
Fışıćeğeḣon > ḣuşıe: V1b dökmek (altına, onun için orada)
Fışıćeğeḣuşütın > ḣuşıe: V1b dondurmak (onun için orada altına)
Fışıćeğekon > ḣuşıe: V1b ayırmak (onun için oradan altından)
Fışıćeğeḱoşıćın > ḣuşıe: V1b kaçırmak (onun için orada altına)
Fışıćeğeĺeden > ḣuşıe: V1b daldırmak (onun için orada altına)
Fışıćeğeĺen > ḣuşıe: V1b çizmek (onun için oradan altından)
Fışıćeğelentḣın > ḣuşıe: V1b çizmek (onun için oradan altından)
Fışıćeğeĺetın > ḣuşıe: V1b fırlatıp atmak (altından, onun için orada)
Fışıćeğeĺın > ḣuşıe: V1b yakmak (onun için oradan altından)
Fışıćeğenen > ḣuşıe: V1b takmak (onun için oradan altından)
Fışıćeğepćen > ḣuşıe: V1b yapıştırmak (onun için orada altına)
Fışıćeğeṕınen > ḣuşıe: V1b tutmak (onun için orada altına)
Fışıćéğeṕıṫen > ḣuşıe: V2b sıkıştırtmak (altına, onun için orada)
Fışıćeğeṕıyićın > ḣuşıe: V1b uzatmak (altından, onun için orada)
Fışıćeğepĺen > ḣuşıe: V1b baktırmak (onun için orada altına)
Fışıćeğepĺın > ḣuşıe: V1b baktırmak (onun için oradan altından)
Fışıćeğepsen > ḣuşıe: V1b aydınlatmak (onun için orada altına)
Fışıćeğepsın > ḣuşıe: V1b aydınlatmak (onun için oradan altından)
Fışıćeğepşıhan > ḣuşıe: V1b girdirmek (onun için orada altına)
Fışıćeğepşın > ḣuşıe: V1b taşırmak, pot (onun için oradan altından)
Fışıćeğeqoreyen > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (onun için orada altına)
Fışıćeğeqoreyin > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (onun için oradan altından)
Fışıćeğeqoten > ḣuşıe: V1b ötelemek (onun için orada altına)
Fışıćeğeqotın > ḣuşıe: V1b ötelemek (onun için oradan altından)
Fışıćeğešenĺen > ḣuşıe: V1b kaydırarak sürmek (onun için orada altına)
Fışıćeğešentḣen > ḣuşıe: V1b kaydırmak (onun için orada altına)
Fışıćeğešeşütın > ḣuşıe: V1b kaydırmak (onun için oradan altından)
Fışıćeğešıbğućın > ḣuşıe: V1b kovmak (onun için oradan altından)
Fışıćeğestehen > ḣuşıe: V1b yakmak (onun için orada altına)
Fışıćeğestıćın > ḣuşıe: V1b yakmak (onun için oradan altından)
Fışıćeğestın > ḣuşıe: V1b yakmak (onun için oradan altından)
Fışıćeğeşın > ḣuşıe: V1b sürmek (onun için oradan altından)
Fışıćeğetecen > ḣuşıe: V1b ayağa dikmek (onun için orada altına)
Fışıćeğetekon > ḣuşıe: V1b dökmek (onun için orada altına)
Fışıćeğetekun > ḣuşıe: V1b dökmek (onun için oradan altından)
Fışıćeğeṫeṕun > ḣuşıe: V1b dikişi sökmek (onun için oradan altından)
Fışıćeğeṫeṫen > ḣuşıe: V1b pelte halinde akıtmak (onun için orada altına)
Fışıćeğeṫeṫın > ḣuşıe: V1b pelte halinede akıtmak (onun için oradan altından)
Fışıćeğetḣın > ḣuşıe: V1b çizmek (onun için oradan altından)
Fışıćeğetın > ḣuşıe: V1b bekletmek (onun için oradan altından)
Fışıćeğeṫıqon > ḣuşıe: V1b damlatmak ona
Fışıćeğeṫıshan > ḣuşıe: V1b oturtmak (onun için orada altına)
Fışıćeğeṫısıćın > ḣuşıe: V1b dışarı oturtmak (onun için oradan altından)
Fışıćeğeṫqun > ḣuşıe: V1b damlatmak (onun için oradan altından)
Fışıćeğewen > ḣuşıe: V1b bastırmak, batırmak (onun için orada altına)
Fışıćeğewıçön > ḣuşıe: V1b koymak (onun için orada altına)
Fışıćeğewıçüćın > ḣuşıe: V1b dışarı koymak (onun için oradan altından)
Fışıćeğewıkon > ḣuşıe: V1b dayamak (onun için orada altına)
Fışıćeğewın > ḣuşıe: V1b tütsülemek (onun için orada altına)
Fışıćeğewıqoreyićın > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (onun için oradan altından)
Fışıćeğewıqoreyin > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (onun için oradan altından)
Fışıćeğewıtısen > ḣuşıe: V1b tozutmak (onun için orada altına)
Fışıćeğewıtxen > ḣuşıe: V1b püskürtmek onun için
Fışıćeğezeğen > ḣuşıe: V1b oyalamak (onun için orada altına)
Fışıćeğezehan > ḣuşıe: V1b sokmak altına onun için
Fışıćeğezıćın > ḣuşıe: V1b sürmek (onun için oradan altından)
Fışıćeğezıhan > ḣuşıe: V1b batırmak (onun için orada altına)
Fışıćeğezın > ḣuşıe: V1b düşürmek (onun için oradan altından)
Fışıćeğoĺhan > ḣuşıe: V1p yatmak (onun için orada altına)
Fışıćeğoten > ḣuşıe: V1p bulmak (onun için orada altına)
Fışıćeğoyen > ḣuşıe: V1p toplamak (onun için orada altına)
Fışıćehan > ḣuşıe: F1 girmek (onun için orada altına)
fışıćeḣon artmak (onun için orada altına)
Fışıćeḣopsın > ḣuşıe: F1 imrenmek (onun için oradan altından)
Fışıćeḣuşütın > ḣuşıe: F1 fırlamak (onun için oradan altından)
Fışıćejehen > ḣuşıe: F1 pişmek (onun için orada altına)
Fışıćejöhen > ḣuşıe: F1 kaynayarak pişmek (altında, onun için, orada)
Fışıćeḱon > ḣuşıe: V1p tepelemek (onun için orada altına)
Fışıćekudıyen > ḣuşıe: V1p yaymak (altında, onun için orada)
Fışıćekuten > ḣuşıe: V1p kırmak (onun için orada altına)
Fışıćekutıćın > ḣuşıe: V1p kırılmak (onun için oradan altından)
Fışıćekuzen > ḣuşıe: V1p sıkmak (onun için orada altına)
Fışıćeĺećehın > ḣuşıe: F1 silmek (onun için oradan altından)
Fışıćeĺećıćın > ḣuşıe: V1p silmek (onun için oradan altından)
Fışıćeĺećın > ḣuşıe: V1p silmek (altını kurutmak, onun için orada)
Fışıćeĺeden > ḣuşıe: F1 silmek (onun için oradan altından)
Fışıćeĺejen > ḣuşıe: F1 koşmak (peşinden_orada, onun için, orada)
Fışıćelejıćın > ḣuşıe: V1p ekitmek (altında, orada, onun için, orada)
Fışıćelelın > ḣuşıe: F1 sarkmak (onun için orada altına)
Fışıćeĺeşöhen > ḣuşıe: V1p savrulmak (onun için orada altına)
Fışıćeĺeşön > ḣuşıe: V1p bulamak (onun için orada altına)
Fışıćeĺeşühan > ḣuşıe: V1p çürütmek bilmeden
Fışıćeĺeşün > ḣuşıe: V1p sürüklemek (onun için orada altına)
Fışıćeĺetın > ḣuşıe: F1 sürümek (onun için orada altına)
Fışıćeĺhan > ḣuşıe: V1p sürümek (onun için oradan altından)
Fışıćeĺıcen > ḣuşıe: F1 fırlamak (onun için oradan altından)
Fışıćeĺıqon > ḣuşıe: F1 peşinden gitmek (orada, onun için, orada)
Fışıćeĺıtḣon > ḣuşıe: F1 yatar durumda olmak (onun için oradan altından)
Fışıćen > ḣuşıe: V1p dökmek (onun için orada)
Fışıćenešehen > ḣuşıe: F1 ummak (bir kimsenin arkasından, onun için, orada)
Fışıćenešın > ḣuşıe: F1 ummak (bir kimsenin arkasından_orada, onun için, orada)
Fışıćeonṫen > ḣuşıe: F1 bırakmak (onun için orada altına)
Fışıćeonṫıćın > ḣuşıe: V1p eğmek (onun için orada altına)
Fışıćepḣenćehen > ḣuşıe: V1w süpürmek (altında, onun için, orada)
Fışıćepḣenćıćın > ḣuşıe: V1w süpürmek (altından, onun için, orada)
Fışıćepḣenćın > ḣuşıe: V1w süpürmek (onun için orada altına)
Fışıćepḣotıćın > ḣuşıe: V1w kapmak (altından, orada, onun için, orada)
Fışıćepḣotın > ḣuşıe: V1w süpürmek (onun için oradan altından)
Fışıćepıcen > ḣuşıe: F1 kapmak (onun için oradan altından)
Fışıćeṕınen > ḣuşıe: V1w kalakalmak (onun için orada altına)
Fışıćeṕıṫen > ḣuşıe: V1w sıkmak (onun için orada altına)
Fışıćepĺehen > ḣuşıe: F1 aramak (onun için orada altına)
Fışıćepĺen > ḣuşıe: F1 bakmak (onun için orada altına)
Fışıćepĺıhan > ḣuşıe: V1w gözle taramak (onun için orada altına)
Fışıćepĺın > ḣuşıe: F1 bakmak (onun için oradan altından)
Fışıćepşehen > ḣuşıe: V1w yoğurmak (onun için orada altına)
Fışıćepşen > ḣuşıe: F1 üflemek (onun için orada altına)
Fışıćepşıhan > ḣuşıe: F1 sürünerek girmek (onun için orada altına)
Fışıćepxehen > ḣuşıe: V1w bağlamak (onun için orada altına)
Fışıćepxen > ḣuşıe: V1w bağlamak (onun için orada altına)
Fışıćeqoreyehın > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (onun için oradan altından)
Fışıćeqoreyen > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (onun için orada altına)
Fışıćeqoşın > ḣuşıe: F1 sıvışmak (onun için oradan altından)
Fışıćeqoten > ḣuşıe: F1 ötelenmek (onun için orada altına)
Fışıćeqotın > ḣuşıe: F1 ötelenmek (onun için oradan altından)
Fışıćerıbzen > ḣuşıe: V1w biçmek (bir kumaşı bir şeyin kenarına, onun için orada)
Fışıćerıfın > ḣuşıe: V1p kovmak (kenarından, onun için orada)
Fışıćešelen > ḣuşıe: V1p karalamak (onun için orada altına)
Fışıćešelıćın > ḣuşıe: V1p karalamak (onun için oradan altından)
Fışıćešenĺın > ḣuşıe: F1 kaymak (onun için oradan altından)
Fışıćešenthen > ḣuşıe: F1 kaymak (onun için orada altına)
Fışıćešentḣın > ḣuşıe: F1 kaymak (onun için oradan altından)
Fışıćešentḣućın > ḣuşıe: V1p sıyırmak (onun için oradan altından)
Fışıćešentḣun > ḣuşıe: V1p sıyırmak (onun için oradan altından)
Fışıćesısehen > ḣuşıe: F1 sallanmak (onun için orada altına)
Fışıćeş'ehen > ḣuşıe: V1p örtmek, kapatmak (bir şeyin altını, onun için, orada)
Fışıćeşen > ḣuşıe: V1p çekmek (altına_orada, onun için, orada)
Fışıćeş'en > ḣuşıe: V1p bağlamak (onun için orada altına)
Fışıćeşeyen > ḣuşıe: V1p çekmek (altına, orada, onun için, orada)
Fışıćeşeyićın > ḣuşıe: V1p ileri sürmek (onun için oradan altından)
Fışıćeşeyin > ḣuşıe: V1p uzatmak (onun için oradan altından)
Fışıćeş'ıćın > ḣuşıe: V1p yapmak (onun için oradan altından)
Fışıćeş'ıhan > ḣuşıe: V1p örtmek, kapatmak (bir şeyin altını_orada, onun için, orada)
Fışıćeşın > ḣuşıe: V1p çıkarmak (onun için oradan altından)
Fışıćeşüćın > ḣuşıe: V1p çürümek (onun için oradan altından)
Fışıćeşün > ḣuşıe: V1p emmek (onun için oradan altından)
Fışıćeşxen > ḣuşıe: V1p yapıştırmak (onun için orada altına)
Fışıćeşxıćın > ḣuşıe: V1p yemek (onun için oradan altından)
Fışıćeṫećın > ḣuşıe: V1p sökmek (onun için oradan altından)
Fışıćetekon > ḣuşıe: V1p atmak (onun için orada altına)
Fışıćetekun > ḣuşıe: V1p atmak (onun için oradan altından)
Fışıćeṫen > ḣuşıe: V1p gömmek (orada, onun için, orada)
Fışıćethaćıhan > ḣuşıe: V1p yıkamak (altında , onun için, orada)
Fışıćethalıhan > ḣuşıe: V1p boğmak (altında, orada, onun için, orada)
Fışıćetḣın > ḣuşıe: V1p kopartmak (onun için oradan altından)
Fışıćetḣon > ḣuşıe: V1p saldırmak (onun için orada altına)
Fışıćetḣućın > ḣuşıe: V1p küremek (onun için oradan altından)
Fışıćetḣun > ḣuşıe: V1p küremek (onun için oradan altından)
Fışıćeṫıćın > ḣuşıe: V1p kazmak (onun için oradan altından)
Fışıćetın > ḣuşıe: F1 durmak (onun için oradan altından)
Fışıćeṫıshan > ḣuşıe: F1 oturmak (onun için orada altına)
Fışıćeṫısıćın > ḣuşıe: F1 oturmak (onun için oradan altından)
Fışıćeṫupşıćın > ḣuşıe: V1w salmak (onun için oradan altından)
Fışıćeṫupşıhan > ḣuşıe: V1w salmak (onun için orada altına)
Fışıćeuĺ'en > ḣuşıe: V1p teyellemek (onun için orada altına)
Fışıćeun > ḣuşıe: V1p sokmak, dürtmek (onun için oradan altından)
Fışıćeunćen > ḣuşıe: F1 iteklemek (onun için orada altına)
Fışıćewehın > ḣuşıe: F1 kaydırdı bilmeden
Fışıćewen > ḣuşıe: F1 batmak (onun için orada altına)
Fışıćewıben > ḣuşıe: V1w tepelemek (onun için orada altına)
Fışıćewıbğon > ḣuşıe: V1w yaymak (onun için orada altına)
Fışıćewıbıten > ḣuşıe: V1w tutmak (onun için orada altına)
Fışıćewıbıtıhan > ḣuşıe: V1w içeriye sermek (onun için, orada)
Fışıćewıbzen > ḣuşıe: V1w biçmek (onun için orada altına)
Fışıćewıćın > ḣuşıe: V1w atış etmek (onun için oradan altından)
Fışıćewıçön > ḣuşıe: F1 durmak (onun için orada altına)
Fışıćewıçüćın > ḣuşıe: F1 durmak (onun için oradan altından)
Fışıćewıfehen > ḣuşıe: V1w içine eğmek (onun için orada altına)
Fışıćewıgoşen > ḣuşıe: V1w pay etmek (onun için orada altına)
Fışıćewığoyen > ḣuşıe: V1w toplamak (onun için orada altına)
fışıćewılewıhen yorulmak (onun için orada altına)
Fışıćewın > ḣuşıe: F1 ipliği geçirmek (onun için oradan altından)
Fışıćewıpćehen > ḣuşıe: V1w aralıklı biçmek (onun için orada altına)
Fışıćewıpćen > ḣuşıe: F1 danışmak (orada, onun için, orada)
Fışıćewıpćıćın > ḣuşıe: V1w kesmek (onun için oradan altından)
Fışıćewıpćın > ḣuşıe: V1w kesmek (onun için oradan altından)
Fışıćewıpḣohen > ḣuşıe: V1w traşlamak (onun için orada altına)
Fışıćewıpḣon > ḣuşıe: V1w sermek (onun için orada altına)
Fışıćewıṕoon > ḣuşıe: V1w ditmek (onun için orada altına)
Fışıćewıpsehen > ḣuşıe: V1w traşlama (onun için orada altına)
Fışıćewıpšen > ḣuşıe: V1w sıçratmak (onun için orada altına)
Fışıćewıpsıćın > ḣuşıe: V1w kesmek (onun için oradan altından)
Fışıćewıpsıhan > ḣuşıe: V1w yontmak (onun için orada altına)
Fışıćewıpxen > ḣuşıe: V1w bağlamak (altını, orada, onun için, orada)
Fışıćewıqoreyen > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (onun için orada altına)
Fışıćewıqoreyićın > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (onun için oradan altından)
Fışıćewıseyen > ḣuşıe: V1w yaslamak (onun için orada altına)
Fışıćewışen > ḣuşıe: V1w sıkıştırmak (onun için orada altına)
Fışıćewışörećen > ḣuşıe: V1w devrilmek (onun için orada altına)
Fışıćewışörećın > ḣuşıe: V1w devrilmek (onun için oradan altından)
Fışıćewıṫereḣın > ḣuşıe: V1w dürmek (onun için oradan altından)
Fışıćewıtın > ḣuşıe: V1w kopartmak (onun için oradan altından)
Fışıćewıṫonćen > ḣuşıe: V1w katlamak (onun için oradan altından)
Fışıćewıṫupşıhan > ḣuşıe: V1w salmak (onun için orada altına)
Fışıćewıtxen > ḣuşıe: V1w serpmek (onun için orada altına)
Fışıćewıtxınźen > ḣuşıe: V1w elemek (onun için orada altına)
Fışıćew'on > ḣuşıe: F1 çentiklemek (onun için orada altına)
Fışıćew'uben > ḣuşıe: V1w dopdolu (onun için orada altına)
Fışıćexexın > ḣuşıe: V1p seçmek (onun için oradan altından)
fış'ıćeyen şımarıklık (onun için)
Fışıćezeğen > ḣuşıe: F1 kalmak (onun için orada altına)
Fışıćeźen > ḣuşıe: V1p atmak (onun için orada altına)
Fışıćezın > ḣuşıe: F1 düşmek (onun için oradan altından)
Fışıćeźın > ḣuşıe: V1p atmak (onun için oradan altından)
Fışıcın > ḣuşıe: V1p eğirmek (onun için orada)
Fışıćın > ḣuşıe: F1 şımarmak (onun için)
fışıçerezıćın kıvrılmak (onun için oradan)
Fışıçeş'en > ḣuşıe: V1p asmak altından
Fışıçın > ḣuşıe: V1p koparmak (onun için oradan)
Fışıçöḣon > ḣuşıe: F1 sürünmek (onun için orada)
Fışıçöḣun > ḣuşıe: F1 sürünmek (onun için oradan)
Fışıdeaben > ḣuşıe: F1 el atmak (onun için orada araya)
Fışıdeabeyen > ḣuşıe: F1 ellemek (onun için orada araya)
Fışıdeabıćın > ḣuşıe: F1 ellemek (onun için oradan aradan)
Fışıdeabın > ḣuşıe: F1 ellemek (onun için oradan aradan)
Fışıdean > ḣuşıe: F1 ellemek (onun için orada araya)
Fışıdeateyen > ḣuşıe: V1p kaldırmak (onun için orada araya)
Fışıdeatıćın > ḣuşıe: V1p kaldırmak (onun için oradan aradan)
Fışıdebeǵehen > ḣuşıe: F1 şişmek (onun için orada araya)
Fışıdebenen > ḣuşıe: F1 dalmak, saldırmak (onun için orada araya)
Fışıdebeneyen > ḣuşıe: F1 atlamak (onun için orada araya)
Fışıdebıben > ḣuşıe: F1 uçmak (onun için orada araya)
Fışıdebıcen > ḣuşıe: F1 dürtmek (onun için orada araya)
Fışıdeblen > ḣuşıe: V1w tutuşmak (onun için orada araya)
Fışıdebzen > ḣuşıe: V1w makaslamak (onun için orada araya)
Fışıdebzeyićın > ḣuşıe: V1w yalamak (onun için oradan aradan)
Fışıdebzıćın > ḣuşıe: V1w kesmek (onun için oradan aradan)
Fışıdećen > ḣuşıe: V1p dökmek (onun için orada araya)
Fışıdećıćın > ḣuşıe: V1p koparmak (onun için oradan aradan)
Fışıdećın > ḣuşıe: F1 ayrılmak (onun için oradan aradan)
Fışıdeçefın > ḣuşıe: F1 satın almak (beraber, orada, onun için, orada)
fışıdeçerezıćın kıvrılmak (onun için oradan aradan)
Fışıdeçerezın > ḣuşıe: F1 dönmek (onun için oradan aradan)
Fışıdeçın > ḣuşıe: V1p koparmak (onun için oradan aradan)
Fışıdeçöḣon > ḣuşıe: F1 sürünmek (onun için orada araya)
Fışıdeçöḣun > ḣuşıe: F1 sürünmek (onun için oradan aradan)
Fışıdedıten > ḣuşıe: V1b örmek (onun için orada araya)
Fışıdefehen > ḣuşıe: V1p yaymak (onun için orada araya)
Fışıdefın > ḣuşıe: V1p kovmak (onun için oradan aradan)
Fışıdefızen > ḣuşıe: V1p sıkmak (onun için orada araya)
Fışıdeguşıan > ḣuşıe: F1 konuşmak (onun için orada araya)
Fışıdeguşüxon > ḣuşıe: F1 kıskanmak beraber
Fışıdeğeaben > ḣuşıe: V1b elletmek (onun için orada araya)
Fışıdeğean > ḣuşıe: V1b kurmak (onun için orada araya)
Fışıdeğećen > ḣuşıe: V1b yaslamak (onun için orada araya)
Fışıdeğećın > ḣuşıe: V1b ayırmak (onun için oradan aradan)
Fışıdeğeçehın > ḣuşıe: V1b dondurmak (onun için oradan aradan)
Fışıdeğeçerezen > ḣuşıe: V1b evirmek (onun için orada araya)
Fışıdeğeçerezın > ḣuşıe: V1b evirmek (onun için oradan aradan)
Fışıdeğeçın > ḣuşıe: V1b akıtmak (onun için oradan aradan)
Fışıdeğeçöḣon > ḣuşıe: V1b sürüklemek (onun için orada araya)
Fışıdeğeçöḣun > ḣuşıe: V1b sürüklemek (onun için oradan aradan)
Fışıdeğedıdıćın > ḣuşıe: V1b kapıp götürmek (onun için oradan aradan)
Fışıdeğedıdın > ḣuşıe: V1b kapıp götürmek (onun için oradan aradan)
Fışıdeğefen > ḣuşıe: V1b düşürmek (onun için orada araya)
Fışıdeğeğoĺhan > ḣuşıe: V1b yatırmak (onun için orada araya)
Fışıdeğeğućın > ḣuşıe: V1b kurutmak (onun için oradan aradan)
Fışıdeğehan > ḣuşıe: V1b sorun çıkarmak (onun için oradan aradan)
Fışıdeğeḣıćın > ḣuşıe: V1b sıvıyı eklemek (onun için orada araya)
Fışıdeğeḣon > ḣuşıe: V1b kaçırtmak (onun için oradan aradan)
Fışıdeğeḣuşütın > ḣuşıe: V1b kaçırmak arasından
Fışıdeğeken > ḣuşıe: V1b dondurmak (onun için oradan aradan)
Fışıdeğekon > ḣuşıe: V1b ayırmak (onun için oradan aradan)
Fışıdeğeḱoşıćın > ḣuşıe: V1b kaçırmak (onun için orada araya)
Fışıdeğeĺeden > ḣuşıe: V1b daldırmak (onun için orada araya)
Fışıdeğelentḣın > ḣuşıe: V1b fırlatmak (onun için oradan aradan)
Fışıdeğeĺetın > ḣuşıe: V1b yatırmak (onun için oradan aradan)
Fışıdeğenen > ḣuşıe: V1b takmak (onun için oradan aradan)
Fışıdeğepćen > ḣuşıe: V1b yapıştırmak (onun için orada araya)
Fışıdeğepćın > ḣuşıe: V1b atlatmak (onun için oradan aradan)
Fışıdeğeṕınen > ḣuşıe: V1b tutmak (onun için orada araya)
Fışıdeğepıtehen > ḣuşıe: V1b sıkılamak (onun için orada araya)
Fışıdeğeṕıyićın > ḣuşıe: V1b çıkartmak (onun için oradan aradan)
Fışıdeğepĺen > ḣuşıe: V1b baktırmak (onun için orada araya)
Fışıdeğepĺın > ḣuşıe: V1b baktırmak (onun için oradan aradan)
Fışıdeğepsen > ḣuşıe: V1b aydınlatmak (onun için orada araya)
Fışıdeğepsın > ḣuşıe: V1b aydınlatmak (onun için oradan aradan)
Fışıdeğepşın > ḣuşıe: V1b taşırmak, pot (onun için oradan aradan)
Fışıdeğeqodıćın > ḣuşıe: V1b yok etmek (onun için oradan aradan)
Fışıdeğeqodın > ḣuşıe: V1b yok etmek (bir şeyi bir şeyle_orada, onun için, orada)
Fışıdeğeqoreyen > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (onun için orada araya)
Fışıdeğeqosen > ḣuşıe: V1b söndürmek (beraber_orada, onun için, orada)
Fışıdeğeqoten > ḣuşıe: V1b ötelemek (onun için orada araya)
Fışıdeğeqotın > ḣuşıe: V1b ötelemek (onun için oradan aradan)
Fışıdeğešenĺen > ḣuşıe: V1b kaydırarak sürmek (onun için orada araya)
Fışıdeğešenĺeyen > ḣuşıe: V1b kaydırarak sürmek (onun için orada araya)
Fışıdeğešentḣen > ḣuşıe: V1b kaydırmak (onun için orada araya)
Fışıdeğešeşütın > ḣuşıe: V1b kaydırmak (onun için oradan aradan)
Fışıdeğešıbğućın > ḣuşıe: V1b kovmak (onun için oradan aradan)
Fışıdeğešıren > ḣuşıe: V1b fışkırtmak (onun için orada araya)
Fışıdeğestehen > ḣuşıe: V1b yakmak (onun için orada araya)
Fışıdeğestehın > ḣuşıe: V1b yakmak (onun için oradan aradan)
Fışıdeğestıćın > ḣuşıe: V1b yakmak (onun için oradan aradan)
Fışıdeğeşın > ḣuşıe: V1b sürmek (onun için oradan aradan)
Fışıdeğetecen > ḣuşıe: V1b ayağa dikmek (onun için orada araya)
Fışıdeğetekon > ḣuşıe: V1b dökmek (onun için orada araya)
Fışıdeğetekun > ḣuşıe: V1b dökmek (onun için oradan aradan)
Fışıdeğeṫeṕun > ḣuşıe: V1b dikişi sökmek (onun için oradan aradan)
Fışıdeğeṫeṫen > ḣuşıe: V1b pelte halinde akıtmak (onun için orada araya)
Fışıdeğeṫeṫın > ḣuşıe: V1b pelte halinede akıtmak (onun için oradan aradan)
Fışıdeğetḣın > ḣuşıe: V1b çizmek (onun için oradan aradan)
Fışıdeğetın > ḣuşıe: V1b bekletmek (onun için oradan aradan)
Fışıdeğeṫıqon > ḣuşıe: V1b damlatmak ona
Fışıdeğeṫıshan > ḣuşıe: V1b oturtmak (onun için orada araya)
Fışıdeğeṫısıćın > ḣuşıe: V1b dışarı oturtmak (onun için oradan aradan)
Fışıdeğeṫqon > ḣuşıe: V1b damlatmak (onun için orada araya)
Fışıdeğeṫqun > ḣuşıe: V1b damlatmak (onun için oradan aradan)
Fışıdeğewen > ḣuşıe: V1b bastırmak, batırmak (onun için orada araya)
Fışıdeğewıçön > ḣuşıe: V1b koymak (onun için orada araya)
Fışıdeğewıçüćın > ḣuşıe: V1b dışarı koymak (onun için oradan aradan)
Fışıdeğewıkon > ḣuşıe: V1b dayamak (onun için orada araya)
Fışıdeğewın > ḣuşıe: V1b tütsülemek (onun için orada araya)
Fışıdeğewıqoreyićın > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (onun için oradan aradan)
Fışıdeğewıqoreyin > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (onun için oradan aradan)
Fışıdeğewıtısen > ḣuşıe: V1b tozutmak (onun için orada araya)
Fışıdeğewıtıseyen > ḣuşıe: V1b atmak (toz halinde havaya fışkırtmak_orada, onun için, orada)
Fışıdeğewıtxen > ḣuşıe: V1b püskürtmek onun için
Fışıdeğezeğen > ḣuşıe: V1b oyalamak (onun için orada araya)
Fışıdeğezıćın > ḣuşıe: V1b sürmek (onun için oradan aradan)
Fışıdeğezıhan > ḣuşıe: V1b batırmak (onun için orada araya)
Fışıdeğezın > ḣuşıe: V1b düşürmek (onun için oradan aradan)
Fışıdeğoĺhan > ḣuşıe: F1 yatmak (onun için orada araya)
Fışıdeğoyen > ḣuşıe: V1p toplamak (onun için orada araya)
Fışıdehan > ḣuşıe: F1 girmek (onun için orada araya)
Fışıdehın > ḣuşıe: V1p gevelemek (orada, onun için, orada)
Fışıdeḣon > ḣuşıe: V1p artmak (onun için orada araya)
Fışıdeḣumen > ḣuşıe: V1p örtmek (onun için orada araya)
Fışıdeḣuşütın > ḣuşıe: F1 fırlamak (onun için oradan aradan)
Fışıdejehen > ḣuşıe: V1p pişmek (onun için orada araya)
Fışıdejen > ḣuşıe: V1p kusmak (onun için orada araya)
Fışıdejöhen > ḣuşıe: F1 sürmek, pulluklamak (aradan, onun için, orada)
Fışıdejüćın > ḣuşıe: V1p sancının geçmesi (onun için oradan aradan)
Fışıdeḱon > ḣuşıe: V1p tepelemek (onun için orada araya)
Fışıdeḱuden > ḣuşıe: V1p tıkamak (onun için orada araya)
Fışıdekudıyen > ḣuşıe: V1p uzatmak (onun için orada araya)
Fışıdekuten > ḣuşıe: V1p kırmak (onun için orada araya)
Fışıdekutıćın > ḣuşıe: V1p kırılmak (onun için oradan aradan)
Fışıdekuzen > ḣuşıe: V1p sıkmak (onun için orada araya)
Fışıdeĺećehın > ḣuşıe: F1 silmek (onun için oradan aradan)
Fışıdeĺećıćın > ḣuşıe: V1p silmek (onun için oradan aradan)
Fışıdeĺećıhan > ḣuşıe: V1p silmek (arasını_orada, onun için, orada)
Fışıdeĺećın > ḣuşıe: V1p silmek (onun için orada araya)
Fışıdeĺeden > ḣuşıe: F1 silmek (onun için oradan aradan)
Fışıdeĺejen > ḣuşıe: V1p çalışmak birlkte
Fışıdelejıćın > ḣuşıe: V1p eskimek (arasında , onun için, orada)
Fışıdelelın > ḣuşıe: F1 sarkmak (onun için orada araya)
Fışıdeĺeşöhen > ḣuşıe: V1p savrulmak (onun için orada araya)
Fışıdeĺeşön > ḣuşıe: V1p bulamak (onun için orada araya)
Fışıdeĺeşühan > ḣuşıe: V1p sürümek (arasına, orada, onun için, orada)
Fışıdeĺeşün > ḣuşıe: V1p sürüklemek (onun için orada araya)
Fışıdeĺhan > ḣuşıe: V1p sürümek (onun için oradan aradan)
Fışıdeĺın > ḣuşıe: F1 koymak (onun için orada araya)
Fışıdeĺıqon > ḣuşıe: F1 gitmek (ardından, onun için, orada)
Fışıdeĺıten > ḣuşıe: V1p seslenmek (onun için orada araya)
Fışıdeĺıtḣon > ḣuşıe: F1 yatar durumda olmak (onun için oradan aradan)
Fışıdeĺıźın > ḣuşıe: V1p atmak (birisinin arkasına, onun için, orada)
Fışıden > ḣuşıe: V1b dikiş dikmek (onun için orada)
Fışıdeonṫen > ḣuşıe: V1p bırakmak (onun için orada araya)
Fışıdeonṫıćın > ḣuşıe: V1p eğmek (onun için orada araya)
Fışıdeorjörın > ḣuşıe: F1 gevezeliğe eşlik etmek (orada, onun için, orada)
Fışıdepćen > ḣuşıe: V1w vidalamak, çıkarmak (onun için oradan aradan)
Fışıdepehın > ḣuşıe: F1 sekmek (onun için orada araya)
Fışıdepḣen > ḣuşıe: V1w sıkılmak (onun için oradan aradan)
Fışıdepḣotıćın > ḣuşıe: V1w kapmak (arasından, orada, onun için, orada)
Fışıdepḣotın > ḣuşıe: V1w süpürmek (onun için oradan aradan)
Fışıdepıcen > ḣuşıe: F1 kapmak (onun için oradan aradan)
fışıdepıçerezıćın kıvrılmak (onun için oradan aradan ucundan)
Fışıdeṕınen > ḣuşıe: F1 kalakalmak (onun için orada araya)
Fışıdeṕıṫen > ḣuşıe: V1w sıkmak (onun için orada araya)
Fışıdepĺehen > ḣuşıe: F1 aramak (onun için orada araya)
Fışıdepĺen > ḣuşıe: F1 bakmak (onun için orada araya)
Fışıdepĺıhan > ḣuşıe: F1 gözle taramak (onun için orada araya)
Fışıdepĺın > ḣuşıe: F1 bakmak (onun için oradan aradan)
Fışıdepsen > ḣuşıe: F1 aydınlatmak (onun için orada araya)
Fışıdepsın > ḣuşıe: F1 ışımak (onun için oradan aradan)
Fışıdepşehen > ḣuşıe: F1 yoğurmak (onun için orada araya)
Fışıdepşen > ḣuşıe: F1 üflemek (onun için orada araya)
Fışıdepşıhan > ḣuşıe: F1 sürünerek girmek (onun için orada araya)
Fışıdepşıyen > ḣuşıe: F1 tırmanmak (orada, onun için, orada)
Fışıdepxehen > ḣuşıe: F1 bağlamak (onun için orada araya)
Fışıdepxen > ḣuşıe: F1 bağlamak (onun için orada araya)
Fışıdepxıhan > ḣuşıe: V1w bağlamak arasına onun için
Fışıdeqoreyehın > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (onun için oradan aradan)
Fışıdeqoten > ḣuşıe: F1 ötelenmek (onun için orada araya)
Fışıdešelen > ḣuşıe: V1p karalamak (onun için orada araya)
Fışıdešelıćın > ḣuşıe: V1p karalamak (onun için oradan aradan)
Fışıdešelın > ḣuşıe: V1p karalamak (onun için oradan aradan)
Fışıdešenthen > ḣuşıe: F1 kaymak (onun için orada araya)
Fışıdešentḣın > ḣuşıe: F1 kaymak (onun için oradan aradan)
Fışıdešentḣun > ḣuşıe: V1p sıyırmak (onun için oradan aradan)
Fışıdesısehen > ḣuşıe: F1 sallanmak (onun için orada araya)
Fışıdestehın > ḣuşıe: F1 sıcaklamak arasında
Fışıdestıćın > ḣuşıe: F1 yanmak (onun için oradan aradan)
Fışıdestıhen > ḣuşıe: F1 yanmak (onun için orada araya)
Fışıdeş'ehen > ḣuşıe: V1p örmek (arasından, onun için, orada)
Fışıdeşeyen > ḣuşıe: V1p çekmek (yukarıya_orada, onun için, orada)
Fışıdeşeyićın > ḣuşıe: V1p ileri sürmek (onun için oradan aradan)
Fışıdeşeyin > ḣuşıe: V1p uzatmak (onun için oradan aradan)
Fışıdeş'ıćın > ḣuşıe: V1p yapmak (onun için oradan aradan)
Fışıdeşın > ḣuşıe: V1p çıkarmak (onun için oradan aradan)
Fışıdeştehen > ḣuşıe: V1p donmak (onun için orada araya)
fışıdetéçerezıćın kıvrılmak (onun için oradan aradan üstünden)
Fışıdetekon > ḣuşıe: V1p atmak (onun için orada araya)
Fışıdetekun > ḣuşıe: V1p atmak (onun için oradan aradan)
Fışıdeṫen > ḣuşıe: V1p eşmek (onun için, orada)
Fışıdeṫeṕućın > ḣuşıe: F1 sökülmek (onun için oradan aradan)
Fışıdeṫeṕun > ḣuşıe: F1 sökülmek (onun için oradan aradan)
Fışıdethaćıhan > ḣuşıe: V1p yıkamak (arasını_orada, onun için, orada)
Fışıdetḣın > ḣuşıe: V1p kopartmak (onun için oradan aradan)
Fışıdetḣon > ḣuşıe: V1p saldırmak (onun için orada araya)
Fışıdetḣućın > ḣuşıe: V1p küremek (onun için oradan aradan)
Fışıdetḣun > ḣuşıe: V1p küremek (onun için oradan aradan)
Fışıdeṫıćın > ḣuşıe: V1p kazmak (onun için oradan aradan)
Fışıdetın > ḣuşıe: F1 durmak (onun için oradan aradan)
Fışıdeṫıshan > ḣuşıe: F1 oturmak (onun için orada araya)
Fışıdeṫupşıćın > ḣuşıe: V1w salmak (onun için oradan aradan)
Fışıdeṫupşıhan > ḣuşıe: V1w salmak (onun için orada araya)
Fışıdeuĺ'en > ḣuşıe: V1p teyellemek (onun için orada araya)
Fışıdewehın > ḣuşıe: F1 çökmek yanından aniden
Fışıdewıbğon > ḣuşıe: V1w yaymak (onun için orada araya)
Fışıdewıbıten > ḣuşıe: V1w tutmak (onun için orada araya)
Fışıdewıbıtıhan > ḣuşıe: V1w kapatmak (bir yere_orada, onun için, orada)
Fışıdewıbzen > ḣuşıe: V1w biçmek (onun için orada araya)
Fışıdewığoyen > ḣuşıe: V1w toplamak (onun için orada araya)
Fışıdewınećen > ḣuşıe: V1w boşaltmak (onun için orada araya)
Fışıdewıpćen > ḣuşıe: V1w katlamak (eteği veya uçları toplayıp bir şeyin içine sokmak_orada, onun için, orada)
Fışıdewıpćın > ḣuşıe: V1w kesmek (onun için oradan aradan)
Fışıdewıpšen > ḣuşıe: V1w sıçratmak (onun için orada araya)
Fışıdewıpsıćın > ḣuşıe: V1w kesmek (onun için oradan aradan)
Fışıdewıpxen > ḣuşıe: V1w bağlamak (ününe, onun için, orada)
Fışıdewıqoreyen > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (onun için orada araya)
Fışıdewıqoreyićın > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (onun için oradan aradan)
Fışıdewıseyen > ḣuşıe: V1w yaslamak (onun için orada araya)
Fışıdewışen > ḣuşıe: V1w sıkıştırmak (onun için orada araya)
Fışıdewışörećen > ḣuşıe: F1 devrilmek (onun için orada araya)
Fışıdewışörećın > ḣuşıe: F1 devrilmek (onun için oradan aradan)
Fışıdewıṫereḣın > ḣuşıe: V1w dürmek (onun için oradan aradan)
Fışıdewıtın > ḣuşıe: V1w kopartmak (onun için oradan aradan)
Fışıdewıṫonćen > ḣuşıe: V1w katlamak (onun için oradan aradan)
Fışıdewıṫupşıhan > ḣuşıe: V1w salmak (onun için orada araya)
Fışıdewıṫupşın > ḣuşıe: V1w salmak (onun için oradan aradan)
Fışıdewıtxen > ḣuşıe: V1w serpmek (onun için orada araya)
Fışıdewıtxınźen > ḣuşıe: V1w elemek (onun için orada araya)
Fışıdew'uben > ḣuşıe: V1w dopdolu (onun için orada araya)
fışıdexeçerezıćın kıvrılmak (onun için oradan içinden aradan)
fışıdexeşen koşmak hepsi beraber
fışıdexeşeyen getirmek hepsini bir araya
Fışıdexın > ḣuşıe: V1p almak (onun için oradan aradan)
Fışıdeyen > ḣuşıe: V1p sıvamak (onun için orada araya)
Fışıdeźen > ḣuşıe: V1p atmak (onun için orada araya)
Fışıdeźın > ḣuşıe: V1p atmak (onun için oradan aradan)
Fışıdıten > ḣuşıe: V1b örmek (onun için orada)
Fışıfen > ḣuşıe: V1p düşmek (onun için orada)
Fışıgoaben > ḣuşıe: F1 el atmak (onun için orada yanına)
Fışıgoabeyen > ḣuşıe: F1 ellemek (onun için orada yanına)
Fışıgoabıćın > ḣuşıe: F1 ellemek (onun için oradan yanından)
Fışıgoan > ḣuşıe: F1 ellemek (onun için orada yanına)
Fışıgoatıćın > ḣuşıe: V1p kaldırmak (onun için oradan yanından)
fışıgobeğon çoğalması onun için
Fışıgobenen > ḣuşıe: F1 dalmak, saldırmak (onun için orada yanına)
Fışıgobıcen > ḣuşıe: F1 dürtmek (onun için orada yanına)
Fışıgobzen > ḣuşıe: V1w makaslamak (onun için orada yanına)
Fışıgobzıćın > ḣuşıe: V1w kesmek (onun için oradan yanından)
Fışıgoćıćın > ḣuşıe: V1p koparmak (onun için oradan yanından)
Fışıgoćın > ḣuşıe: V1p ayrılmak (onun için oradan yanından)
fışıgoçerezıćın kıvrılmak (onun için oradan yanından)
Fışıgoçın > ḣuşıe: V1p koparmak (onun için oradan yanından)
Fışıgoçöḣon > ḣuşıe: F1 sürünmek (onun için orada yanına)
Fışıgoçöḣun > ḣuşıe: F1 sürünmek (onun için oradan yanından)
Fışıgoden > ḣuşıe: V1b kabul etmek (onun için orada yanına)
Fışıgodıćın > ḣuşıe: V1p dikmek (onun için oradan yanından)
Fışıgodıten > ḣuşıe: V1b örmek (onun için orada yanına)
Fışıgofehen > ḣuşıe: V1p yaymak (onun için orada yanına)
Fışıgofın > ḣuşıe: V1p kovmak (onun için oradan yanından)
Fışıgofızen > ḣuşıe: V1p sıkmak (onun için orada yanına)
Fışıgoğeaben > ḣuşıe: V1b elletmek (onun için orada yanına)
Fışıgoğean > ḣuşıe: V1b kurmak (onun için orada yanına)
Fışıgoğebıĺhen > ḣuşıe: V1b saklamak (onun için orada yanına)
Fışıgoğećın > ḣuşıe: V1b ayırmak (onun için oradan yanından)
Fışıgoğeçerezen > ḣuşıe: V1b evirmek (onun için orada yanına)
Fışıgoğeçerezın > ḣuşıe: V1b evirmek (onun için oradan yanından)
Fışıgoğeçın > ḣuşıe: V1b akıtmak (onun için oradan yanından)
Fışıgoğeçöḣon > ḣuşıe: V1b sürüklemek (onun için orada yanına)
Fışıgoğeçöḣun > ḣuşıe: V1b sürüklemek (onun için oradan yanından)
Fışıgoğedıdıćın > ḣuşıe: V1b kapıp götürmek (onun için oradan yanından)
Fışıgoğedıdın > ḣuşıe: V1b kapıp götürmek (onun için oradan yanından)
Fışıgoğefen > ḣuşıe: V1b düşürmek (onun için orada yanına)
Fışıgoğeğoĺhan > ḣuşıe: V1b yatırmak (onun için orada yanına)
Fışıgoğehan > ḣuşıe: V1b sorun çıkarmak (onun için oradan yanından)
Fışıgoğeḣon > ḣuşıe: V1b kaçırtmak (onun için oradan yanından)
Fışıgoğeḣuşütın > ḣuşıe: V1b kaymak aniden yandan
Fışıgoğekon > ḣuşıe: V1b ayırmak (onun için oradan yanından)
Fışıgoğeḱoşıćın > ḣuşıe: V1b kaçırmak (onun için orada yanına)
Fışıgoğeĺeden > ḣuşıe: V1b daldırmak (onun için orada yanına)
Fışıgoğelentḣın > ḣuşıe: V1b fırlatmak (onun için oradan yanından)
Fışıgoğeĺın > ḣuşıe: V1b yakmak (onun için oradan yanından)
Fışıgoğenen > ḣuşıe: V1b takmak (onun için oradan yanından)
Fışıgoğepćen > ḣuşıe: V1b yapıştırmak (onun için orada yanına)
Fışıgoğepćın > ḣuşıe: V1b atlatmak (onun için oradan yanından)
Fışıgoğeṕıyićın > ḣuşıe: V1b çıkartmak (onun için oradan yanından)
Fışıgoğepĺen > ḣuşıe: V1b baktırmak (onun için orada yanına)
Fışıgoğepşın > ḣuşıe: V1b taşırmak, pot (onun için oradan yanından)
Fışıgoğeqoreyen > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (onun için orada yanına)
Fışıgoğeqoreyin > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (onun için oradan yanından)
Fışıgoğeqoten > ḣuşıe: V1b ötelemek (onun için orada yanına)
Fışıgoğeqotın > ḣuşıe: V1b ötelemek (onun için oradan yanından)
Fışıgoğešenĺen > ḣuşıe: V1b kaydırarak sürmek (onun için orada yanına)
Fışıgoğešentḣen > ḣuşıe: V1b kaydırmak (onun için orada yanına)
Fışıgoğeşın > ḣuşıe: V1b sürmek (onun için oradan yanından)
Fışıgoğeşün > ḣuşıe: V1b çürütmek yandan
Fışıgoğetekon > ḣuşıe: V1b dökmek (onun için orada yanına)
Fışıgoğetekun > ḣuşıe: V1b dökmek (onun için oradan yanından)
Fışıgoğeṫeṫen > ḣuşıe: V1b pelte halinde akıtmak (onun için orada yanına)
Fışıgoğeṫeṫın > ḣuşıe: V1b pelte halinede akıtmak (onun için oradan yanından)
Fışıgoğetḣın > ḣuşıe: V1b çizmek (onun için oradan yanından)
Fışıgoğetın > ḣuşıe: V1b bekletmek (onun için oradan yanından)
Fışıgoğeṫıqon > ḣuşıe: V1b döktürmek yandan
Fışıgoğeṫıshan > ḣuşıe: V1b oturtmak (onun için orada yanına)
Fışıgoğeṫısıćın > ḣuşıe: V1b dışarı oturtmak (onun için oradan yanından)
Fışıgoğeṫqon > ḣuşıe: V1b damlatmak (onun için orada yanına)
Fışıgoğeṫqun > ḣuşıe: V1b damlatmak (onun için oradan yanından)
Fışıgoğewıçön > ḣuşıe: V1b koymak (onun için orada yanına)
Fışıgoğewıçüćın > ḣuşıe: V1b dışarı koymak (onun için oradan yanından)
Fışıgoğewın > ḣuşıe: V1b tütsülemek (onun için orada yanına)
Fışıgoğewıqoreyićın > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (onun için oradan yanından)
Fışıgoğewıqoreyin > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (onun için oradan yanından)
Fışıgoğewıtxen > ḣuşıe: V1b püskürtmek yanına
Fışıgoğezeğen > ḣuşıe: V1b oyalamak (onun için orada yanına)
Fışıgoğezıćın > ḣuşıe: V1b sürmek (onun için oradan yanından)
Fışıgoğezıhan > ḣuşıe: V1b batırmak (onun için orada yanına)
Fışıgoğezın > ḣuşıe: V1b düşürmek (onun için oradan yanından)
Fışıgoğoyen > ḣuşıe: V1p toplamak (onun için orada yanına)
Fışıgohan > ḣuşıe: F1 girmek (onun için orada yanına)
Fışıgoḣuşütın > ḣuşıe: F1 fırlamak (oradan yanından, onun için, orada)
Fışıgoḱuden > ḣuşıe: V1p tıkamak (onun için orada yanına)
Fışıgokudıyen > ḣuşıe: V1p uzatmak (onun için orada yanına)
Fışıgokutıćın > ḣuşıe: V1p kırılmak (onun için oradan yanından)
Fışıgokuzen > ḣuşıe: V1p sıkmak (onun için orada yanına)
Fışıgoĺećehın > ḣuşıe: V1p silmek (onun için oradan yanından)
Fışıgoĺhan > ḣuşıe: V1p sürümek (onun için oradan yanından)
Fışıgoonṫen > ḣuşıe: V1p bırakmak (onun için orada yanına)
Fışıgoonṫıćın > ḣuşıe: V1p eğmek (onun için orada yanına)
Fışıgopḣenćen > ḣuşıe: V1w süpürmek (onun için orada yanına)
Fışıgopḣenćıhen > ḣuşıe: V1w süpürtmek yanından
Fışıgopḣenćın > ḣuşıe: V1w süpürmek (onun için orada yanına)
Fışıgopḣotın > ḣuşıe: V1w süpürmek (onun için oradan yanından)
Fışıgopıcen > ḣuşıe: F1 kapmak (onun için oradan yanından)
Fışıgoṕıṫen > ḣuşıe: V1w sıkmak (onun için orada yanına)
Fışıgopxen > ḣuşıe: V1w bağlamak (onun için orada yanına)
Fışıgopxıhan > ḣuşıe: V1w yan tarafına bağlamak (onun için, orada)
Fışıgoqoreyehın > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (onun için oradan yanından)
Fışıgošelen > ḣuşıe: V1p karalamak (onun için orada yanına)
Fışıgošelın > ḣuşıe: V1p karalamak (onun için oradan yanından)
Fışıgošenthen > ḣuşıe: V1p kaymak (onun için orada yanına)
Fışıgošentḣın > ḣuşıe: V1p kaymak (onun için oradan yanından)
Fışıgošentḣućın > ḣuşıe: V1p sıyırmak (onun için oradan yanından)
Fışıgošentḣun > ḣuşıe: V1p sıyırmak (onun için oradan yanından)
Fışıgosın > ḣuşıe: F1 oturmak (onun için oradan yanından)
Fışıgoş'ehen > ḣuşıe: V1p örmek (yanından, onun için, orada)
Fışıgoşen > ḣuşıe: V1p dağıtmak (onun için orada)
Fışıgoş'en > ḣuşıe: V1p bağlamak (onun için orada yanına)
Fışıgoşeyen > ḣuşıe: V1p üleştirmek (onun için, orada)
Fışıgoş'eyen > ḣuşıe: V1p yaklaştırmak yay yana
Fışıgoşeyićın > ḣuşıe: V1p ileri sürmek (onun için oradan yanından)
Fışıgoşeyin > ḣuşıe: V1p uzatmak (onun için oradan yanından)
Fışıgoş'ıćın > ḣuşıe: V1p yapmak (onun için oradan yanından)
Fışıgoşın > ḣuşıe: V1p çıkarmak (onun için oradan yanından)
Fışıgotekon > ḣuşıe: V1p atmak (onun için orada yanına)
Fışıgotekun > ḣuşıe: V1p atmak (onun için oradan yanından)
Fışıgotḣın > ḣuşıe: V1p kopartmak (onun için oradan yanından)
Fışıgotḣon > ḣuşıe: V1p saldırmak (onun için orada yanına)
Fışıgotḣućın > ḣuşıe: V1p küremek (onun için oradan yanından)
Fışıgotḣun > ḣuşıe: V1p küremek (onun için oradan yanından)
Fışıgoṫıćın > ḣuşıe: V1p kazmak (onun için oradan yanından)
Fışıgotın > ḣuşıe: F1 durmak (onun için oradan yanından)
Fışıgoṫıshan > ḣuşıe: F1 oturmak (onun için orada yanına)
Fışıgoṫısıćın > ḣuşıe: F1 oturmak (onun için oradan yanından)
Fışıgoṫupşıćın > ḣuşıe: V1w salmak (onun için oradan yanından)
Fışıgoṫupşıhan > ḣuşıe: V1w salmak (onun için orada yanına)
Fışıgouĺ'en > ḣuşıe: V1p teyellemek (onun için orada yanına)
Fışıgounćen > ḣuşıe: F1 iteklemek (onun için orada yanına)
Fışıgowıben > ḣuşıe: V1w tepelemek (onun için orada yanına)
Fışıgowıbğon > ḣuşıe: V1w yaymak (onun için orada yanına)
Fışıgowıbıten > ḣuşıe: V1w tutmak (onun için orada yanına)
Fışıgowıbzen > ḣuşıe: V1w biçmek (onun için orada yanına)
Fışıgowıçön > ḣuşıe: V1w durmak (onun için orada yanına)
Fışıgowıçüćın > ḣuşıe: V1w durmak (onun için oradan yanından)
Fışıgowıfehen > ḣuşıe: V1w içine eğmek (onun için orada yanına)
Fışıgowığoyen > ḣuşıe: V1w toplamak (onun için orada yanına)
Fışıgowınećen > ḣuşıe: V1w boşaltmak (onun için orada yanına)
Fışıgowıpćehen > ḣuşıe: V1w aralıklı biçmek (onun için orada yanına)
Fışıgowıpćın > ḣuşıe: V1w kesmek (onun için oradan yanından)
Fışıgowıpḣen > ḣuşıe: V1w serpmek (onun için orada yanına)
Fışıgowıpḣohen > ḣuşıe: V1w traşlamak (onun için orada yanına)
Fışıgowıṕoon > ḣuşıe: V1w ditmek (onun için orada yanına)
Fışıgowıpsehen > ḣuşıe: V1w traşlama (onun için orada yanına)
Fışıgowıpšen > ḣuşıe: V1w sıçratmak (onun için orada yanına)
Fışıgowıpsıćın > ḣuşıe: V1w kesmek (onun için oradan yanından)
Fışıgowıpxen > ḣuşıe: V1w bağlamak (ününe, onun için, orada)
Fışıgowıqoreyen > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (onun için orada yanına)
Fışıgowıqoreyićın > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (onun için oradan yanından)
Fışıgowıseyen > ḣuşıe: V1w yaslamak (onun için orada yanına)
Fışıgowışen > ḣuşıe: V1w sıkıştırmak (onun için orada yanına)
Fışıgowışörećen > ḣuşıe: F1 devrilmek (onun için orada yanına)
Fışıgowışörećın > ḣuşıe: F1 devrilmek (onun için oradan yanından)
Fışıgowıṫereḣın > ḣuşıe: V1w dürmek (onun için oradan yanından)
Fışıgowıtın > ḣuşıe: V1w kopartmak (onun için oradan yanından)
Fışıgowıtınehen > ḣuşıe: V1w dövmek (onun için orada yanına)
Fışıgowıṫonćen > ḣuşıe: V1w katlamak (onun için oradan yanından)
Fışıgowıṫupşıhan > ḣuşıe: V1w salmak (onun için orada yanına)
Fışıgowıṫupşın > ḣuşıe: V1w salmak (onun için oradan yanından)
Fışıgowıtxen > ḣuşıe: V1w serpmek (onun için orada yanına)
Fışıgow'uben > ḣuşıe: V1w dopdolu (onun için orada yanına)
Fışıgoxexın > ḣuşıe: V1p seçmek (onun için oradan yanından)
Fışıgoxın > ḣuşıe: V1p almak (onun için oradan yanından)
Fışıgozeğen > ḣuşıe: V1b kalmak (onun için orada yanına)
Fışıgoźen > ḣuşıe: V1p atmak (onun için orada yanına)
Fışıgozeşıhan > ḣuşıe: F1 usanmak (onun için orada yanına)
Fışıgoźın > ḣuşıe: V1p atmak (onun için oradan yanından)
Fışıguğun > ḣuşıe: F1 güvenmek (onun için)
Fışıguşüıćın > ḣuşıe: F1 sevinmek,memnun olmak (onun için)
Fışıguşxon > ḣuşıe: F1 cesaretlenmek (onun için orada)
Fışığeaben > ḣuşıe: V1b elletmek (onun için orada)
Fışığean > ḣuşıe: V1b kurmak (onun için orada)
Fışığećen > ḣuşıe: V1b eksiltmek (onun için)
Fışığećın > ḣuşıe: V1b ayırmak (onun için oradan)
Fışığeçehen > ḣuşıe: V1b akıtmak (üstünden_onun için)
Fışığeçehın > ḣuşıe: V1b dondurmak (onun için oradan)
Fışığeçen > ḣuşıe: V1b çatlatmak (bir şeyi, onun için orada)
Fışığeçerezen > ḣuşıe: V1b evirmek (onun için orada)
Fışığeçerezın > ḣuşıe: V1b evirmek (onun için oradan)
Fışığeçın > ḣuşıe: V1b akıtmak (onun için oradan)
Fışığeçöḣon > ḣuşıe: V1b sürüklemek (onun için orada)
Fışığeçöḣun > ḣuşıe: V1b sürüklemek (onun için oradan)
Fışığedıdıćın > ḣuşıe: V1b kapıp götürmek (onun için oradan)
Fışığedıdın > ḣuşıe: V1b kapıp götürmek (onun için oradan)
Fışığefeben > ḣuşıe: V1b ısıtmak (onun için orada)
Fışığefen > ḣuşıe: V1b giyerek içine sığdırmak (onun için)
Fışığeguğun > ḣuşıe: V1b güvendirmek (birisini birisine_onun için)
Fışığeguşüıćın > ḣuşıe: V1b sevindirmek (birşey birisine, onun için)
Fışığeguşüın > ḣuşıe: V1b sevindirmek (onun için oradan)
Fışığeğoĺhan > ḣuşıe: V1b yatırmak (onun için orada)
Fışığeğun > ḣuşıe: F1 kurutmak (bir şeyi güneşte, onun için orada)
Fışığeğupşen > ḣuşıe: V1b unutturmak (onun için)
Fışığehan > ḣuşıe: V1b kavga ettirmek (onun için)
Fışığeḣon > ḣuşıe: V1b dökerek ilave etmek (içine_onun için)
Fışığeḣuşütın > ḣuşıe: V1b kalkmak aniden ayağa
Fışığejen > ḣuşıe: V1b pişirmek (onun için orada)
Fışığejün > ḣuşıe: V1b eritmek (onun için orada)
Fışığekın > ḣuşıe: V1b sertleştirmek hepinizi
Fışığekon > ḣuşıe: V1b ayırmak (onun için oradan)
Fışığeḱoşıćın > ḣuşıe: V1b kaçırmak (onun için orada)
Fışığekoyen > ḣuşıe: V1b yolmak, tütsülemek (onun için orada)
Fışığeĺeden > ḣuşıe: V1b daldırmak (onun için orada)
Fışığelen > ḣuşıe: V1b boyamak (onun için orada)
Fışığelenlen > ḣuşıe: V1b gevşetmek (onun için orada)
Fışığelentḣın > ḣuşıe: V1b fırlatmak (onun için oradan)
Fışığeĺetın > ḣuşıe: V1b tepesinden fırlattırmak (onun için)
Fışığelıdın > ḣuşıe: V1b cilalamak (onun için orada)
Fışığepćen > ḣuşıe: V1b yapıştırmak (onun için orada)
Fışığepćın > ḣuşıe: V1b atlatmak (onun için oradan)
Fışığepıwıtın > ḣuşıe: V1b aşağılamak (onun için orada)
Fışığeṕıyićın > ḣuşıe: V1b çıkartmak (onun için oradan)
Fışığepĺen > ḣuşıe: V1b baktırmak (onun için orada)
Fışığepĺın > ḣuşıe: V1b baktırmak (onun için oradan)
Fışığeqodın > ḣuşıe: V1b imha etmek (orada, onun için)
Fışığeqosen > ḣuşıe: V1b söndürmek (orada bir şeyi, onun için)
Fışığeqoten > ḣuşıe: V1b ötelemek (onun için orada)
Fışığeqotın > ḣuşıe: V1b ötelemek (onun için oradan)
Fışığeqoyen > ḣuşıe: V1b ötelemek (orada bir şeyi, onun için)
Fışığešenĺen > ḣuşıe: V1b kaydırarak sürmek (onun için orada)
Fışığešentḣen > ḣuşıe: V1b kaydırmak (onun için orada)
Fışığešeşütın > ḣuşıe: V1b kaydırmak üstünden
Fışığešıbğućın > ḣuşıe: V1b kovmak (onun için oradan)
Fışığesın > ḣuşıe: V1b oturtmak (onun için oradan)
Fışığesısın > ḣuşıe: V1b çalkalamak (onun için orada)
Fışığeşınen > ḣuşıe: V1b korkutmak (birisini bir şeyden_onun için)
Fışığeşten > ḣuşıe: V1b orada, ondan irkiltmek, paniklendirmek (onun için)
Fışığetekon > ḣuşıe: V1b dökmek (onun için orada)
Fışığetekun > ḣuşıe: V1b dökmek (onun için oradan)
Fışığeṫeṕun > ḣuşıe: V1b dikişi sökmek (onun için oradan)
Fışığeṫeṫın > ḣuşıe: V1b pelte halinede akıtmak (onun için oradan)
Fışığetḣen > ḣuşıe: V1b mutlu etmek (bir yerde birisini_onun için)
Fışığetḣın > ḣuşıe: V1b çizmek (onun için oradan)
Fışığetḣon > ḣuşıe: V1b saldırmak (onun için orada)
Fışığetın > ḣuşıe: V1b bekletmek (onun için oradan)
Fışığeṫırzen > ḣuşıe: V1b zıplatmak, şaha kaldırmak (onun için orada)
Fışığeṫıshan > ḣuşıe: V1b oturtmak (onun için orada)
Fışığeṫqon > ḣuşıe: V1b damlatmak (onun için orada)
Fışığeṫqun > ḣuşıe: V1b damlatmak (onun için oradan)
Fışığewen > ḣuşıe: V1b bastırmak, batırmak (onun için orada)
Fışığewıćıten > ḣuşıe: V1b bir kimseyi küçük düsürmek (onun için orada)
Fışığewıçıun > ḣuşıe: V1b soğutmak (onun için orada)
Fışığewıçön > ḣuşıe: V1b koymak (onun için orada)
Fışığewıçüćın > ḣuşıe: V1b dışarı koymak (onun için oradan)
Fışığewın > ḣuşıe: V1b kokutturmak (onun için)
Fışığewınefın > ḣuşıe: V1b belirlemek (onun için orada)
Fışığewıneḣun > ḣuşıe: V1b mahvetmek (onun için orada)
Fışığewıqoreyićın > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (onun için oradan)
Fışığewıqoreyin > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (onun için oradan)
Fışığewıtısen > ḣuşıe: V1b tozutmak (onun için orada)
Fışığewıtxen > ḣuşıe: V1b yazmak (onun için, orada)
Fışığezen > ḣuşıe: V1b döndürmek (onun için orada)
Fışığezıćın > ḣuşıe: V1b sürmek (onun için oradan)
Fışığezıhan > ḣuşıe: V1b batırmak (onun için orada)
Fışığezın > ḣuşıe: V1b düşürmek (birisini birisinden_onun için)
Fışığeziyen > ḣuşıe: V1b itmek (yana_onun için)
Fışığeziyićın > ḣuşıe: V1b üstünden almak, muaf tutmak (onun için)
Fışığoyen > ḣuşıe: V1p toplamak (onun için orada)
Fışığoyin > ḣuşıe: V1p biriktirmek (onun için orada)
Fışığozen > ḣuşıe: F1 emin olmak (onun için)
fışığupşepen unutturmak (tamamen_onun için)
Fışıhan > ḣuşıe: F1 münakaşa etmek (onun için)
Fışıḣon > ḣuşıe: V1p artmak (onun için orada)
Fışıḣumen > ḣuşıe: V1p örtmek (onun için orada)
Fışıḣun > ḣuşıe: F1 sanmak, zannetmek, tahmin etmek (onun için)
Fışıḣuşütın > ḣuşıe: F1 kaçmak, fırlamak (bir şeyin önünden_onun için)
Fışıhаpırıćın > ḣuşıe: F1 atlamak (üzerinden_onun için)
Fışıkoaben > ḣuşıe: F1 el atmak (onun için orada ardına)
Fışıkoabıćın > ḣuşıe: F1 ellemek (onun için oradan ardından)
Fışıkoan > ḣuşıe: F1 ellemek (onun için orada ardına)
Fışıkoatıćın > ḣuşıe: V1p kaldırmak (onun için oradan ardından)
Fışıkobzen > ḣuşıe: V1w makaslamak (onun için orada ardına)
Fışıkoćın > ḣuşıe: F1 ayrılmak (onun için oradan ardından)
fışıkoçerezıćın kıvrılmak (onun için oradan ardından)
Fışıkoçöḣon > ḣuşıe: F1 sürünmek (onun için orada ardına)
Fışıkoçöḣun > ḣuşıe: F1 sürünmek (onun için oradan ardından)
Fışıkoden > ḣuşıe: V1b kabul etmek (onun için orada ardına)
Fışıkodıten > ḣuşıe: V1b örmek (onun için orada ardına)
Fışıkofehen > ḣuşıe: V1p yaymak (onun için orada ardına)
Fışıkofen > ḣuşıe: F1 düşmek (onun için orada ardına)
Fışıkofın > ḣuşıe: V1p kovmak (onun için oradan ardından)
Fışıkofızen > ḣuşıe: V1p sıkmak (onun için orada ardına)
Fışıkoğeaben > ḣuşıe: V1b elletmek (onun için orada ardına)
Fışıkoğean > ḣuşıe: V1b kurmak (onun için orada ardına)
Fışıkoğebıĺhen > ḣuşıe: V1b saklamak (onun için orada ardına)
Fışıkoğećen > ḣuşıe: V1b yaslamak (onun için orada ardına)
Fışıkoğećın > ḣuşıe: V1b ayırmak (onun için oradan ardından)
Fışıkoğeçerezen > ḣuşıe: V1b evirmek (onun için orada ardına)
Fışıkoğeçerezın > ḣuşıe: V1b evirmek (onun için oradan ardından)
Fışıkoğeçöḣon > ḣuşıe: V1b sürüklemek (onun için orada ardına)
Fışıkoğeçöḣun > ḣuşıe: V1b sürüklemek (onun için oradan ardından)
Fışıkoğedıdıćın > ḣuşıe: V1b kapıp götürmek (onun için oradan ardından)
Fışıkoğedıdın > ḣuşıe: V1b kapıp götürmek (onun için oradan ardından)
Fışıkoğefen > ḣuşıe: V1b düşürmek (onun için orada ardına)
Fışıkoğeğoĺhan > ḣuşıe: V1b yatırmak (onun için orada ardına)
fışıkoğeĺeden kaçırmak arka tarafa
Fışıkoğeĺetın > ḣuşıe: V1b yatırmak (onun için oradan ardından)
Fışıkoğenen > ḣuşıe: V1b takmak (onun için oradan ardından)
Fışıkoğepćen > ḣuşıe: V1b yapıştırmak (onun için orada ardına)
Fışıkoğepćın > ḣuşıe: V1b atlatmak (onun için oradan ardından)
Fışıkoğeṕıyićın > ḣuşıe: V1b çıkartmak (onun için oradan ardından)
Fışıkoğepĺen > ḣuşıe: V1b baktırmak (onun için orada ardına)
Fışıkoğepĺın > ḣuşıe: V1b baktırmak (onun için oradan ardından)
Fışıkoğepsın > ḣuşıe: V1b aydınlatmak (onun için oradan ardından)
Fışıkoğepşın > ḣuşıe: V1b taşırmak, pot (onun için oradan ardından)
Fışıkoğeqoreyen > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (onun için orada ardına)
Fışıkoğeqoreyin > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (onun için oradan ardından)
Fışıkoğeqoten > ḣuşıe: V1b ötelemek (onun için orada ardına)
Fışıkoğeqotın > ḣuşıe: V1b ötelemek (onun için oradan ardından)
Fışıkoğešenĺen > ḣuşıe: V1b kaydırarak sürmek (onun için orada ardına)
Fışıkoğešentḣen > ḣuşıe: V1b kaydırmak (onun için orada ardına)
Fışıkoğeşın > ḣuşıe: V1b sürmek (onun için oradan ardından)
Fışıkoğetekon > ḣuşıe: V1b dökmek (onun için orada ardına)
Fışıkoğetekun > ḣuşıe: V1b dökmek (onun için oradan ardından)
Fışıkoğeṫeṕun > ḣuşıe: V1b dikişi sökmek (onun için oradan ardından)
Fışıkoğeṫeṫen > ḣuşıe: V1b pelte halinde akıtmak (onun için orada ardına)
Fışıkoğeṫeṫın > ḣuşıe: V1b pelte halinede akıtmak (onun için oradan ardından)
Fışıkoğetḣın > ḣuşıe: V1b çizmek (onun için oradan ardından)
Fışıkoğetın > ḣuşıe: V1b bekletmek (onun için oradan ardından)
Fışıkoğeṫıshan > ḣuşıe: V1b oturtmak (onun için orada ardına)
Fışıkoğeṫısıćın > ḣuşıe: V1b dışarı oturtmak (onun için oradan ardından)
Fışıkoğeṫqon > ḣuşıe: V1b damlatmak (onun için orada ardına)
Fışıkoğeṫqun > ḣuşıe: V1b damlatmak (onun için oradan ardından)
Fışıkoğewen > ḣuşıe: V1b bastırmak, batırmak (onun için orada ardına)
Fışıkoğewıçön > ḣuşıe: V1b koymak (onun için orada ardına)
Fışıkoğewıçüćın > ḣuşıe: V1b dışarı koymak (onun için oradan ardından)
Fışıkoğewıqoreyićın > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (onun için oradan ardından)
Fışıkoğewıqoreyin > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (onun için oradan ardından)
Fışıkoğewıtısen > ḣuşıe: V1b tozutmak (onun için orada ardına)
Fışıkoğewıtxen > ḣuşıe: V1b püskürtmek arka tarafa
Fışıkoğezıhan > ḣuşıe: V1b batırmak (onun için orada ardına)
Fışıkoğezın > ḣuşıe: V1b düşürmek (onun için oradan ardından)
Fışıkoğoĺhan > ḣuşıe: V1p yatmak (onun için orada ardına)
Fışıkoğoyen > ḣuşıe: V1p toplamak (onun için orada ardına)
Fışıkohan > ḣuşıe: F1 girmek (onun için orada ardına)
Fışıkoḣuşütın > ḣuşıe: F1 fırlamak (arkasından_orada, onun için, orada)
Fışıkoḱon > ḣuşıe: V1p tepelemek (onun için orada ardına)
Fışıkoḱuden > ḣuşıe: V1p tıkamak (onun için orada ardına)
Fışıkokudıyen > ḣuşıe: V1p uzatmak (onun için orada ardına)
Fışıkokuten > ḣuşıe: V1p kırmak (onun için orada ardına)
Fışıkokutıćın > ḣuşıe: V1p kırılmak (onun için oradan ardından)
Fışıkoĺećehın > ḣuşıe: F1 silmek (onun için oradan ardından)
Fışıkoonṫen > ḣuşıe: V1p bırakmak (onun için orada ardına)
Fışıkopḣenćın > ḣuşıe: V1w süpürmek (onun için orada ardına)
Fışıkopḣotın > ḣuşıe: V1w süpürmek (onun için oradan ardından)
Fışıkoṕıṫen > ḣuşıe: V1w sıkmak (onun için orada ardına)
Fışıkopĺen > ḣuşıe: F1 bakmak (onun için orada ardına)
Fışıkopĺıhan > ḣuşıe: F1 gözle taramak (onun için orada ardına)
Fışıkopxıhan > ḣuşıe: V1w bağlamak yan tarafa
Fışıkoqoreyehın > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (onun için oradan ardından)
Fışıkoqoreyen > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (onun için orada ardına)
Fışıkoqoşın > ḣuşıe: F1 sıvışmak (onun için oradan ardından)
Fışıkoqoten > ḣuşıe: V1p ötelenmek (onun için orada ardına)
Fışıkoqotın > ḣuşıe: F1 ötelenmek (onun için oradan ardından)
Fışıkoqutın > ḣuşıe: V1p dökülmek (onun için oradan ardından)
Fışıkošelen > ḣuşıe: V1p karalamak (onun için orada ardına)
Fışıkošelın > ḣuşıe: F1 karalamak (onun için oradan ardından)
Fışıkošenthen > ḣuşıe: F1 kaymak (onun için orada ardına)
Fışıkošentḣın > ḣuşıe: F1 kaymak (onun için oradan ardından)
Fışıkošentḣućın > ḣuşıe: V1p sıyırmak (onun için oradan ardından)
Fışıkošentḣun > ḣuşıe: V1p sıyırmak (onun için oradan ardından)
fışıkostıćın yanmak (onun için oradan ardından)
fışıkostıhen yanmak (onun için orada ardına)
Fışıkoşehen > ḣuşıe: V1p sarmalamak (onun için orada ardına)
Fışıkoş'ehen > ḣuşıe: V1p kapatmak yan tarafa
Fışıkoşen > ḣuşıe: V1p çekmek (arkasına_orada, onun için, orada)
Fışıkoş'en > ḣuşıe: V1p bağlamak (onun için orada ardına)
Fışıkoşeyen > ḣuşıe: V1p saklamak arka tarafa
Fışıkoş'eyen > ḣuşıe: V1p saklamak arka tarafa
Fışıkoşeyin > ḣuşıe: V1p uzatmak (onun için oradan ardından)
Fışıkoş'ıćın > ḣuşıe: V1p yapmak (onun için oradan ardından)
Fışıkoşın > ḣuşıe: V1p çıkarmak (onun için oradan ardından)
Fışıkoşıpehen > ḣuşıe: V1w ayıklamak (onun için orada ardına)
Fışıkoşıṫehen > ḣuşıe: V1p ezmek (onun için orada ardına)
Fışıkotekon > ḣuşıe: V1p atmak (onun için orada ardına)
Fışıkotekun > ḣuşıe: V1p atmak (onun için oradan ardından)
Fışıkotḣon > ḣuşıe: V1p saldırmak (onun için orada ardına)
Fışıkotḣućın > ḣuşıe: V1p küremek (onun için oradan ardından)
Fışıkotḣun > ḣuşıe: V1p küremek (onun için oradan ardından)
Fışıkoṫıćın > ḣuşıe: V1p kazmak (onun için oradan ardından)
Fışıkotın > ḣuşıe: F1 durmak (onun için oradan ardından)
Fışıkoṫıshan > ḣuşıe: F1 oturmak (onun için orada ardına)
Fışıkoṫupşıćın > ḣuşıe: V1w salmak (onun için oradan ardından)
Fışıkoṫupşıhan > ḣuşıe: V1w salmak (onun için orada ardına)
Fışıkouĺ'en > ḣuşıe: V1p teyellemek (onun için orada ardına)
Fışıkowıbğon > ḣuşıe: V1w yaymak (onun için orada ardına)
Fışıkowıbıten > ḣuşıe: V1w tutmak (onun için orada ardına)
Fışıkowıbzen > ḣuşıe: V1w biçmek (onun için orada ardına)
Fışıkowıćıhan > ḣuşıe: V1w öldürmek (onun için orada ardına)
Fışıkowıćın > ḣuşıe: F1 atış etmek (onun için oradan ardından)
Fışıkowıçön > ḣuşıe: F1 durmak (onun için orada ardına)
Fışıkowıçüćın > ḣuşıe: F1 durmak (onun için oradan ardından)
Fışıkowıfehen > ḣuşıe: V1w içine eğmek (onun için orada ardına)
Fışıkowığoyen > ḣuşıe: V1w toplamak (onun için orada ardına)
Fışıkowınećen > ḣuşıe: V1w boşaltmak (onun için orada ardına)
Fışıkowıpćın > ḣuşıe: V1w kesmek (onun için oradan ardından)
Fışıkowıṕoon > ḣuşıe: V1w ditmek (onun için orada ardına)
Fışıkowıpšen > ḣuşıe: V1w sıçratmak (onun için orada ardına)
Fışıkowıpsıćın > ḣuşıe: V1w kesmek (onun için oradan ardından)
Fışıkowıpxen > ḣuşıe: V1w bağlamak (arkasına_orada, onun için, orada)
Fışıkowıqoreyen > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (onun için orada ardına)
Fışıkowıqoreyićın > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (onun için oradan ardından)
Fışıkowıseyen > ḣuşıe: V1w yaslamak (onun için orada ardına)
Fışıkowışen > ḣuşıe: V1w sıkıştırmak (onun için orada ardına)
Fışıkowışörećen > ḣuşıe: F1 devrilmek (onun için orada ardına)
Fışıkowışörećın > ḣuşıe: F1 devrilmek (onun için oradan ardından)
Fışıkowıṫereḣın > ḣuşıe: V1w dürmek (onun için oradan ardından)
Fışıkowıtın > ḣuşıe: V1w kopartmak (onun için oradan ardından)
Fışıkowıtınehen > ḣuşıe: F1 dövmek (onun için orada ardına)
Fışıkowıṫonćen > ḣuşıe: V1w katlamak (onun için oradan ardından)
Fışıkowıṫupşıhan > ḣuşıe: V1w salmak (onun için orada ardına)
Fışıkowıṫupşın > ḣuşıe: V1w salmak (onun için oradan ardından)
Fışıkowıtxen > ḣuşıe: V1w serpmek (onun için orada ardına)
Fışıkowıtxınźen > ḣuşıe: V1w elemek (onun için orada ardına)
Fışıkow'uben > ḣuşıe: V1w dopdolu (onun için orada ardına)
Fışıkoźen > ḣuşıe: V1p atmak (onun için orada ardına)
Fışıkozın > ḣuşıe: V1p düşmek (onun için oradan ardından)
Fışıkoźın > ḣuşıe: V1p atmak (onun için oradan ardından)
Fışıḱuden > ḣuşıe: V1p tıkamak (onun için orada)
Fışıkudıyen > ḣuşıe: V1p koymak (üstüne çekerek, onun için)
Fışıkuten > ḣuşıe: V1p kırmak (onun için orada)
Fışıkutıćın > ḣuşıe: V1p kırılmak (onun için oradan)
Fışıkuzen > ḣuşıe: V1p sıkmak (onun için orada)
Fışıĺeden > ḣuşıe: F1 peydah olmak (habersiz üstüne yürümek_onun için)
fışılelın sarkmak (onun için orada)
Fışıĺen > ḣuşıe: V1p giydirmek (onun için)
Fışılentḣın > ḣuşıe: V1p yarmak onun için
Fışıĺeşöhen > ḣuşıe: V1p savrulmak (onun için orada)
Fışıĺeşön > ḣuşıe: V1p bulamak (onun için orada)
Fışıĺeşün > ḣuşıe: V1p sürümek (bir şeyi bir yerde_onun için)
Fışıĺetın > ḣuşıe: F1 fırlatmak (üstünden bir şeyi_onun için)
Fışıĺhan > ḣuşıe: V1p geçirmek (üstüne, onun için)
fışıĺıçerezıćın kıvrılmak (onun için oradan peşinden)
Fışıĺıçöḣon > ḣuşıe: F1 sürünmek (onun için orada peşine)
Fışıĺıçöḣun > ḣuşıe: F1 sürünmek (onun için oradan peşinden)
Fışıĺıden > ḣuşıe: F1 kabul etmek (onun için orada peşine)
fışıĺığeçöḣon sürüklemek (onun için orada peşine)
fışıĺığeçöḣun sürüklemek (onun için oradan peşinden)
Fışıĺığedıdıćın > ḣuşıe: V1b kapıp götürmek (onun için oradan peşinden)
Fışıĺığedıdın > ḣuşıe: V1b kapıp götürmek (onun için oradan peşinden)
Fışıĺığeqoten > ḣuşıe: V1b ötelemek (onun için orada peşine)
Fışıĺığeqotın > ḣuşıe: V1b ötelemek (onun için oradan peşinden)
Fışıĺığešenĺen > ḣuşıe: V1b kaydırarak sürmek (onun için orada peşine)
Fışıĺığešentḣen > ḣuşıe: V1b kaydırmak (onun için orada peşine)
Fışıĺığešeşütın > ḣuşıe: V1b kaydıtırmak üstünden
Fışıĺığetecen > ḣuşıe: V1b ayağa dikmek (onun için orada peşine)
Fışıĺığetekon > ḣuşıe: V1b dökmek (onun için orada peşine)
Fışıĺığetekun > ḣuşıe: V1b dökmek (onun için oradan peşinden)
Fışıĺığeṫıshan > ḣuşıe: V1b oturtmak (onun için orada peşine)
Fışıĺığeṫısıćın > ḣuşıe: V1b dışarı oturtmak (onun için oradan peşinden)
Fışıĺığezıhan > ḣuşıe: V1b batırmak (onun için orada peşine)
Fışıĺığoǵen > ḣuşıe: V1p bağırmak (onun için orada peşine)
Fışıĺıhan > ḣuşıe: F1 girmek (onun için orada peşine)
Fışıĺıḱon > ḣuşıe: V1p tepelemek (onun için orada peşine)
Fışıĺıḱuden > ḣuşıe: V1p tıkamak (onun için orada peşine)
Fışıĺıkuten > ḣuşıe: V1p kırmak (onun için orada peşine)
Fışıĺıkuzen > ḣuşıe: V1p sıkmak (onun için orada peşine)
Fışıĺın > ḣuşıe: F1 yatmak (onun için)
Fışıĺıpḣotın > ḣuşıe: V1w süpürmek (onun için oradan peşinden)
Fışıĺıpĺen > ḣuşıe: F1 bakmak (onun için orada peşine)
Fışıĺıpĺıhan > ḣuşıe: F1 gözle taramak (onun için orada peşine)
Fışıĺıqon > ḣuşıe: F1 gitmek ardından, orada, onun için, orada)
Fışıĺıqoten > ḣuşıe: F1 ötelenmek (onun için orada peşine)
Fışıĺıqotın > ḣuşıe: F1 ötelenmek (onun için oradan peşinden)
Fışıĺıqutın > ḣuşıe: V1p dökülmek (onun için oradan peşinden)
Fışıĺıšelen > ḣuşıe: V1p karalamak (onun için orada peşine)
Fışıĺıšelın > ḣuşıe: V1p karalamak (onun için oradan peşinden)
Fışıĺıšenĺın > ḣuşıe: F1 kaymak (onun için oradan peşinden)
Fışıĺıšenthen > ḣuşıe: F1 kaymak (onun için orada peşine)
Fışıĺıšentḣın > ḣuşıe: F1 kaymak (onun için oradan peşinden)
Fışıĺıšentḣućın > ḣuşıe: V1p sıyırmak (onun için oradan peşinden)
Fışıĺıšentḣun > ḣuşıe: V1p sıyırmak (onun için oradan peşinden)
Fışıĺıtekon > ḣuşıe: F1 atmak (onun için orada peşine)
Fışıĺıtekun > ḣuşıe: V1p atmak (onun için oradan peşinden)
Fışıĺıten > ḣuşıe: V1p seslenmek (onun için orada)
Fışıĺıtḣın > ḣuşıe: V1p kopartmak (onun için oradan peşinden)
Fışıĺıtḣon > ḣuşıe: V1p yatar durumda olmak (onun için oradan)
Fışıĺıtḣućın > ḣuşıe: V1p küremek (onun için oradan peşinden)
Fışıĺıtḣun > ḣuşıe: V1p küremek (onun için oradan peşinden)
Fışıĺıṫıshan > ḣuşıe: F1 oturmak (onun için orada peşine)
Fışıĺıwıgoşen > ḣuşıe: V1w pay etmek (onun için orada peşine)
Fışıĺıwığoyen > ḣuşıe: V1w toplamak (onun için orada peşine)
Fışıĺıwıpćın > ḣuşıe: V1w kesmek (onun için oradan peşinden)
Fışıĺıwıqoreyićın > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (onun için oradan peşinden)
Fışıĺıwıtın > ḣuşıe: V1w kopartmak (onun için oradan peşinden)
Fışıĺıwıtınehen > ḣuşıe: F1 dövmek (onun için orada peşine)
Fışıĺızın > ḣuşıe: F1 düşmek (onun için oradan peşinden)
Fışıĺıźın > ḣuşıe: V1p atmak (onun için oradan peşinden)
Fışıonṫen > ḣuşıe: V1p burkmak (orada, onun için)
Fışıonṫıćın > ḣuşıe: V1p eğmek (onun için orada)
Fışıoten > ḣuşıe: V1p demek (orada, onun için)
Fışıpeabıćın > ḣuşıe: F1 ellemek (onun için oradan önünden)
Fışıpebenen > ḣuşıe: F1 dalmak, saldırmak (onun için orada önüne)
Fışıpebzen > ḣuşıe: V1w makaslamak (onun için orada önüne)
Fışıpebzeyićın > ḣuşıe: V1w yalamak (onun için oradan önünden)
Fışıpebzıćın > ḣuşıe: V1w kesmek (onun için oradan önünden)
Fışıpećen > ḣuşıe: V1w dökmek (onun için orada önüne)
Fışıpećıćın > ḣuşıe: F1 koparmak (onun için oradan önünden)
Fışıpećın > ḣuşıe: F1 ayrılmak (onun için oradan önünden)
fışıpeçerezıćın kıvrılmak (onun için oradan önünden)
Fışıpeçerezın > ḣuşıe: F1 dönmek (onun için oradan önünden)
Fışıpeçöḣon > ḣuşıe: F1 sürünmek (onun için orada önüne)
Fışıpeçöḣun > ḣuşıe: F1 sürünmek (onun için oradan önünden)
Fışıpeden > ḣuşıe: V1b kabul etmek (onun için orada önüne)
Fışıpedeućın > ḣuşıe: F1 sesi çıkmak (onun için oradan önünden)
Fışıpedıten > ḣuşıe: V1b örmek (onun için orada önüne)
Fışıpefehen > ḣuşıe: V1w yaymak (onun için orada önüne)
Fışıpefen > ḣuşıe: F1 düşmek (onun için orada önüne)
Fışıpefıćın > ḣuşıe: V1w kovmak önünden
Fışıpefın > ḣuşıe: V1w kovmak (onun için oradan önünden)
Fışıpefızen > ḣuşıe: V1w sıkmak (onun için orada önüne)
Fışıpegoşen > ḣuşıe: F1 dağıtmak (onun için orada önüne)
Fışıpeğeaben > ḣuşıe: V1b elletmek (onun için orada önüne)
Fışıpeğebıĺhen > ḣuşıe: V1b saklamak (onun için orada önüne)
Fışıpeğebın > ḣuşıe: V1b batırmak (onun için oradan önünden)
Fışıpeğećen > ḣuşıe: V1b yaslamak (onun için orada önüne)
Fışıpeğećın > ḣuşıe: V1b ayırmak (onun için oradan önünden)
Fışıpeğeçerezen > ḣuşıe: V1b evirmek (onun için orada önüne)
Fışıpeğeçerezın > ḣuşıe: V1b evirmek (onun için oradan önünden)
Fışıpeğeçın > ḣuşıe: V1b akıtmak (onun için oradan önünden)
Fışıpeğeçöḣon > ḣuşıe: V1b sürüklemek (onun için orada önüne)
Fışıpeğeçöḣun > ḣuşıe: V1b sürüklemek (onun için oradan önünden)
Fışıpeğedıdıćın > ḣuşıe: V1b kapıp götürmek (onun için oradan önünden)
Fışıpeğedıdın > ḣuşıe: V1b kapıp götürmek (onun için oradan önünden)
Fışıpeğefen > ḣuşıe: V1b düşürmek (onun için orada önüne)
Fışıpeğeğoĺhan > ḣuşıe: V1b yatırmak (onun için orada önüne)
Fışıpeğeḣon > ḣuşıe: V1b kaçırtmak (onun için oradan önünden)
Fışıpeğeḣuşütın > ḣuşıe: V1b kaydıtırmak ucundan
Fışıpeğeĺeden > ḣuşıe: V1b daldırmak (onun için orada önüne)
Fışıpeğeĺetın > ḣuşıe: V1b yatırmak (onun için oradan önünden)
Fışıpeğenen > ḣuşıe: V1b takmak (onun için oradan önünden)
Fışıpeğepćen > ḣuşıe: V1b yapıştırmak (onun için orada önüne)
Fışıpeğepćın > ḣuşıe: V1b atlatmak (onun için oradan önünden)
Fışıpeğepĺen > ḣuşıe: V1b baktırmak (onun için orada önüne)
Fışıpeğepĺın > ḣuşıe: V1b baktırmak (onun için oradan önünden)
Fışıpeğepsıćın > ḣuşıe: V1b aydınlatmak (onun için oradan önünden)
Fışıpeğepsın > ḣuşıe: V1b aydınlatmak (onun için oradan önünden)
Fışıpeğepşıhan > ḣuşıe: V1b girdirmek (onun için orada önüne)
Fışıpeğeqoden > ḣuşıe: V1b yitirmek (onun için orada önüne)
Fışıpeğeqoreyen > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (onun için orada önüne)
Fışıpeğeqoreyin > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (onun için oradan önünden)
Fışıpeğeqoten > ḣuşıe: V1b ötelemek (onun için orada önüne)
Fışıpeğeqotın > ḣuşıe: V1b ötelemek (onun için oradan önünden)
Fışıpeğešenĺen > ḣuşıe: V1b kaydırarak sürmek (onun için orada önüne)
Fışıpeğešentḣen > ḣuşıe: V1b kaydırmak (onun için orada önüne)
Fışıpeğešeşütın > ḣuşıe: V1b kaydıtırmak ucundan
Fışıpeğešıbğućın > ḣuşıe: V1b kovmak (onun için oradan önünden)
Fışıpeğeşın > ḣuşıe: V1b sürmek (onun için oradan önünden)
Fışıpeğetecen > ḣuşıe: V1b ayağa dikmek (onun için orada önüne)
Fışıpeğetekon > ḣuşıe: V1b dökmek (onun için orada önüne)
Fışıpeğetekun > ḣuşıe: V1b dökmek (onun için oradan önünden)
Fışıpeğetın > ḣuşıe: V1b bekletmek (onun için oradan önünden)
Fışıpeğeṫıshan > ḣuşıe: V1b oturtmak (onun için orada önüne)
Fışıpeğewıçön > ḣuşıe: V1b koymak (onun için orada önüne)
Fışıpeğewıçüćın > ḣuşıe: V1b dışarı koymak (onun için oradan önünden)
Fışıpeğewıqoreyićın > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (onun için oradan önünden)
Fışıpeğewıqoreyin > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (onun için oradan önünden)
Fışıpeğewıtxen > ḣuşıe: V1b püskürtmek
Fışıpeğezeğen > ḣuşıe: V1b oyalamak (onun için orada önüne)
Fışıpeğezıćın > ḣuşıe: V1b sürmek (onun için oradan önünden)
Fışıpeğezıhan > ḣuşıe: V1b batırmak (onun için orada önüne)
Fışıpeğoyen > ḣuşıe: V1w toplamak (onun için orada önüne)
Fışıpeḣuşütın > ḣuşıe: V1w fırlamak (alnaçından, cephesinden, orada, onun için, orada)
Fışıpeḱuden > ḣuşıe: V1p tıkamak (onun için orada önüne)
Fışıpekuten > ḣuşıe: V1w kırmak (onun için orada önüne)
Fışıpekutıćın > ḣuşıe: V1w kırılmak (onun için oradan önünden)
Fışıpekuzen > ḣuşıe: V1w sıkmak (onun için orada önüne)
Fışıpeĺećehın > ḣuşıe: F1 silmek (onun için oradan önünden)
Fışıpeĺın > ḣuşıe: F1 koymak (onun için orada önüne)
Fışıpeĺıźın > ḣuşıe: V1w attırmak yanından
Fışıpeonṫen > ḣuşıe: V1w bırakmak (onun için orada önüne)
Fışıpeonṫıćın > ḣuşıe: V1w eğmek (onun için orada önüne)
Fışıpepḣenćen > ḣuşıe: F1 süpürmek (onun için orada önüne)
Fışıpepḣenćın > ḣuşıe: F1 süpürmek (onun için orada önüne)
Fışıpepḣotın > ḣuşıe: V1w süpürmek (onun için oradan önünden)
Fışıpepıcen > ḣuşıe: F1 kapmak (onun için oradan önünden)
Fışıpepĺen > ḣuşıe: F1 bakmak (onun için orada önüne)
fışıpepşıyen onun için yanına yaklaştırmak
Fışıpepxehen > ḣuşıe: V1w bağlamak (onun için orada önüne)
Fışıpepxen > ḣuşıe: V1w bağlamak (onun için orada önüne)
Fışıpepxıhan > ḣuşıe: V1w bağlattırmak yanına
Fışıpeqoreyehın > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (onun için oradan önünden)
Fışıpeqoreyen > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (onun için orada önüne)
Fışıpeqoşın > ḣuşıe: F1 sıvışmak (onun için oradan önünden)
Fışıpeqoten > ḣuşıe: F1 ötelenmek (onun için orada önüne)
Fışıpeqotın > ḣuşıe: F1 ötelenmek (onun için oradan önünden)
Fışıpešelen > ḣuşıe: V1w karalamak (onun için orada önüne)
Fışıpešelın > ḣuşıe: V1w karalamak (onun için oradan önünden)
Fışıpešenthen > ḣuşıe: F1 kaymak (onun için orada önüne)
Fışıpešentḣın > ḣuşıe: F1 kaymak (onun için oradan önünden)
Fışıpešentḣun > ḣuşıe: V1w sıyırmak (onun için oradan önünden)
Fışıpeş'ehen > ḣuşıe: V1w eklemek onun için
fışıpeşen yaklaştırmak önüne
fışıpeşeyen yaklaştırmak bir araya
Fışıpeşeyin > ḣuşıe: F1 uzatmak (onun için oradan önünden)
Fışıpeş'ıćın > ḣuşıe: V1w yapmak (onun için oradan önünden)
Fışıpeşxıćın > ḣuşıe: V1w yemek (onun için oradan önünden)
Fışıpetekon > ḣuşıe: F1 atmak (onun için orada önüne)
Fışıpetekun > ḣuşıe: F1 atmak (onun için oradan önünden)
Fışıpetḣın > ḣuşıe: V1w kopartmak (onun için oradan önünden)
Fışıpetḣon > ḣuşıe: F1 saldırmak (onun için orada önüne)
Fışıpetḣun > ḣuşıe: V1w küremek (onun için oradan önünden)
Fışıpeṫıćın > ḣuşıe: V1w kazmak (onun için oradan önünden)
Fışıpetın > ḣuşıe: F1 durmak (onun için oradan önünden)
Fışıpeṫıshan > ḣuşıe: F1 oturmak (onun için orada önüne)
Fışıpeṫısıćın > ḣuşıe: F1 oturmak (onun için oradan önünden)
Fışıpeuĺ'en > ḣuşıe: V1w teyellemek (onun için orada önüne)
fışıpewehın onun için pataklamak
Fışıpewıçön > ḣuşıe: F1 durmak (onun için orada önüne)
Fışıpewıçüćın > ḣuşıe: F1 durmak (onun için oradan önünden)
Fışıpewıgoşen > ḣuşıe: V1w pay etmek (onun için orada önüne)
Fışıpewığoyen > ḣuşıe: V1w toplamak (onun için orada önüne)
Fışıpewıpḣen > ḣuşıe: V1w serpmek (onun için orada önüne)
Fışıpewıpḣohen > ḣuşıe: F1 traşlamak (onun için orada önüne)
Fışıpewıqoreyen > ḣuşıe: V1w yuvarlanmak (onun için orada önüne)
Fışıpewıqoreyićın > ḣuşıe: V1w yuvarlanmak (onun için oradan önünden)
Fışıpewıseyen > ḣuşıe: V1w yaslamak (onun için orada önüne)
Fışıpewışen > ḣuşıe: V1w sıkıştırmak (onun için orada önüne)
Fışıpewıṫereḣın > ḣuşıe: V1w dürmek (onun için oradan önünden)
Fışıpewıṫonćen > ḣuşıe: V1w katlamak (onun için oradan önünden)
Fışıpexın > ḣuşıe: V1w almak (onun için oradan önünden)
Fışıpeźen > ḣuşıe: V1w atmak (onun için orada önüne)
Fışıpeźın > ḣuşıe: V1w atmak (onun için oradan önünden)
Fışıpḣotıćın > ḣuşıe: V1w eliden çabucak kapmak (onun için, orada)
Fışıpḣotın > ḣuşıe: V1w süpürmek (onun için oradan)
fışıpıabeĺeben ellemek gelişigüzel üzerine
Fışıpıaben > ḣuşıe: F1 el atmak (onun için orada ucuna)
Fışıpıabıćın > ḣuşıe: F1 ellemek (onun için oradan ucundan)
Fışıpıbıcen > ḣuşıe: F1 dürtmek (onun için orada ucuna)
Fışıpıbzen > ḣuşıe: V1w makaslamak (onun için orada ucuna)
Fışıpıbzeyićın > ḣuşıe: V1w yalamak (onun için oradan ucundan)
Fışıpıbzıćın > ḣuşıe: V1w kesmek (onun için oradan ucundan)
Fışıpıćıćın > ḣuşıe: V1w koparmak (onun için oradan ucundan)
Fışıpıćın > ḣuşıe: F1 ayrılmak (onun için oradan ucundan)
fışıpıçerezıćın kıvrılmak (onun için oradan ucundan)
Fışıpıçöḣon > ḣuşıe: F1 sürünmek (onun için orada ucuna)
Fışıpıçöḣun > ḣuşıe: F1 sürünmek (onun için oradan ucundan)
Fışıpıden > ḣuşıe: V1b kabul etmek (onun için orada ucuna)
Fışıpıdıćın > ḣuşıe: V1w dikmek (onun için oradan ucundan)
Fışıpıdıten > ḣuşıe: V1b örmek (onun için orada ucuna)
Fışıpıfın > ḣuşıe: V1w kovmak (onun için oradan ucundan)
Fışıpıgoşen > ḣuşıe: V1w dağıtmak (onun için orada ucuna)
Fışıpığeaben > ḣuşıe: V1b elletmek (onun için orada ucuna)
Fışıpığebıĺhen > ḣuşıe: V1b saklamak (onun için orada ucuna)
Fışıpığećın > ḣuşıe: V1b ayırmak (onun için oradan ucundan)
Fışıpığeçehın > ḣuşıe: V1b dondurmak (onun için oradan ucundan)
Fışıpığeçerezen > ḣuşıe: V1b evirmek (onun için orada ucuna)
Fışıpığeçerezın > ḣuşıe: V1b evirmek (onun için oradan ucundan)
Fışıpığeçın > ḣuşıe: V1b akıtmak (onun için oradan ucundan)
Fışıpığeçöḣon > ḣuşıe: V1b sürüklemek (onun için orada ucuna)
Fışıpığeçöḣun > ḣuşıe: V1b sürüklemek (onun için oradan ucundan)
Fışıpığedıdıćın > ḣuşıe: V1b kapıp götürmek (onun için oradan ucundan)
Fışıpığedıdın > ḣuşıe: V1b kapıp götürmek (onun için oradan ucundan)
Fışıpığeğoĺhan > ḣuşıe: V1b yatırmak (onun için orada ucuna)
Fışıpığehan > ḣuşıe: V1b sorun çıkarmak (onun için oradan ucundan)
Fışıpığeḣuşütın > ḣuşıe: V1b kesmek ucundan
Fışıpığeḱoşıćın > ḣuşıe: V1b kaçırmak (onun için orada ucuna)
Fışıpığeĺeden > ḣuşıe: V1b daldırmak (onun için orada ucuna)
Fışıpığeĺetın > ḣuşıe: V1b yatırmak (onun için oradan ucundan)
Fışıpığenen > ḣuşıe: V1b takmak (onun için oradan ucundan)
Fışıpığepćen > ḣuşıe: V1b yapıştırmak (onun için orada ucuna)
Fışıpığepćın > ḣuşıe: V1b atlatmak (onun için oradan ucundan)
Fışıpığeṕıyićın > ḣuşıe: V1b çıkartmak (onun için oradan ucundan)
Fışıpığepĺen > ḣuşıe: V1b baktırmak (onun için orada ucuna)
Fışıpığeqoreyen > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (onun için orada ucuna)
Fışıpığeqoreyin > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (onun için oradan ucundan)
Fışıpığeqoten > ḣuşıe: V1b ötelemek (onun için orada ucuna)
Fışıpığešenĺen > ḣuşıe: V1b kaydırarak sürmek (onun için orada ucuna)
Fışıpığešentḣen > ḣuşıe: V1b kaydırmak (onun için orada ucuna)
Fışıpığešeşütın > ḣuşıe: V1b kaydırmak (ucundan, onun için, orada)
Fışıpığešıbğućın > ḣuşıe: V1b kovmak (onun için oradan ucundan)
Fışıpığesın > ḣuşıe: V1b oturtmak (onun için oradan ucundan)
Fışıpığeşın > ḣuşıe: V1b sürmek (onun için oradan ucundan)
Fışıpığetecen > ḣuşıe: V1b ayağa dikmek (onun için orada ucuna)
Fışıpığetekon > ḣuşıe: V1b dökmek (onun için orada ucuna)
Fışıpığetekun > ḣuşıe: V1b dökmek (onun için oradan ucundan)
Fışıpığeṫeṕun > ḣuşıe: V1b dikişi sökmek (onun için oradan ucundan)
Fışıpığeṫısıćın > ḣuşıe: V1b dışarı oturtmak (onun için oradan ucundan)
Fışıpığeṫqon > ḣuşıe: V1b damlatmak (onun için orada ucuna)
Fışıpığeṫqun > ḣuşıe: V1b damlatmak (onun için oradan ucundan)
Fışıpığewen > ḣuşıe: V1b bastırmak, batırmak (onun için orada ucuna)
Fışıpığewıçön > ḣuşıe: V1b koymak (onun için orada ucuna)
Fışıpığewıçüćın > ḣuşıe: V1b dışarı koymak (onun için oradan ucundan)
Fışıpığewıkon > ḣuşıe: V1b dayamak (onun için orada ucuna)
Fışıpığewıqoreyin > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (onun için oradan ucundan)
Fışıpığewıtxen > ḣuşıe: V1b püskürtmek onun için üstüne
Fışıpığezıhan > ḣuşıe: V1b batırmak (onun için orada ucuna)
Fışıpığoĺhan > ḣuşıe: V1w yatmak (onun için orada ucuna)
Fışıpığoyen > ḣuşıe: V1w toplamak (onun için orada ucuna)
Fışıpıḱon > ḣuşıe: V1w tepelemek (onun için orada ucuna)
Fışıpıḱuden > ḣuşıe: V1p tıkamak (onun için orada ucuna)
Fışıpıkudıyen > ḣuşıe: V1w uzatmak (onun için orada ucuna)
Fışıpıkuten > ḣuşıe: V1w kırmak (onun için orada ucuna)
Fışıpıkutıćın > ḣuşıe: V1w kırılmak (onun için oradan ucundan)
Fışıpıkuzen > ḣuşıe: V1w sıkmak (onun için orada ucuna)
Fışıpıĺećehın > ḣuşıe: F1 silmek (onun için oradan ucundan)
Fışıpıĺın > ḣuşıe: F1 koymak (onun için orada ucuna)
Fışıpıonṫen > ḣuşıe: V1w bırakmak (onun için orada ucuna)
Fışıpıonṫıćın > ḣuşıe: V1w eğmek (onun için orada ucuna)
Fışıpıpḣotın > ḣuşıe: V1w süpürmek (onun için oradan ucundan)
Fışıpıpxen > ḣuşıe: V1w bağlamak (onun için orada ucuna)
Fışıpıpxıhan > ḣuşıe: V1w bağlamak (ucuna, onun için, orada)
Fışıpıqoreyehın > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (onun için oradan ucundan)
Fışıpıqoşın > ḣuşıe: F1 sıvışmak (onun için oradan ucundan)
Fışıpıqoten > ḣuşıe: V1w ötelenmek (onun için orada ucuna)
Fışıpıqotın > ḣuşıe: F1 ötelenmek (onun için oradan ucundan)
Fışıpıqutın > ḣuşıe: V1w dökülmek (onun için oradan ucundan)
Fışıpırıxın > ḣuşıe: V1w geçirmek (karşıya, onun için orada)
Fışıpıšelen > ḣuşıe: V1w karalamak (onun için orada ucuna)
Fışıpıšelın > ḣuşıe: V1w karalamak (onun için oradan ucundan)
Fışıpıšenĺın > ḣuşıe: V1w kaymak (onun için oradan ucundan)
Fışıpıšenthen > ḣuşıe: F1 kaymak (onun için orada ucuna)
Fışıpıšentḣın > ḣuşıe: F1 kaymak (onun için oradan ucundan)
Fışıpıšentḣun > ḣuşıe: V1w sıyırmak (onun için oradan ucundan)
Fışıpışehen > ḣuşıe: V1w sarmalamak (onun için orada ucuna)
fışıpışen yaklaştırmak arkasından
Fışıpış'en > ḣuşıe: V1w bağlamak (onun için orada ucuna)
Fışıpış'ıćın > ḣuşıe: V1w yapmak (onun için oradan ucundan)
Fışıpıtḣın > ḣuşıe: V1w kopartmak (onun için oradan ucundan)
Fışıpıtḣon > ḣuşıe: V1w saldırmak (onun için orada ucuna)
Fışıpıtḣun > ḣuşıe: V1w küremek (onun için oradan ucundan)
Fışıpıṫıshan > ḣuşıe: F1 oturmak (onun için orada ucuna)
fışıpıṫupşıćın salmak (onun için oradan ucundan)
Fışıpıṫupşıhan > ḣuşıe: V1w salmak (onun için orada ucuna)
Fışıpıuĺ'en > ḣuşıe: V1w teyellemek (onun için orada ucuna)
Fışıpıun > ḣuşıe: V1w çakmak (ucuna, onun için orada)
Fışıpıwehın > ḣuşıe: F1 onun için pataklamam
Fışıpıwıbğon > ḣuşıe: V1w yaymak (onun için orada ucuna)
Fışıpıwıbıten > ḣuşıe: V1w tutmak (onun için orada ucuna)
Fışıpıwıçön > ḣuşıe: F1 durmak (onun için orada ucuna)
Fışıpıwıgoşen > ḣuşıe: V1w pay etmek (onun için orada ucuna)
Fışıpıwığoyen > ḣuşıe: V1w toplamak (onun için orada ucuna)
Fışıpıwıpćehen > ḣuşıe: V1w aralıklı biçmek (onun için orada ucuna)
Fışıpıwıpćın > ḣuşıe: V1w kesmek (onun için oradan ucundan)
Fışıpıwıpḣohen > ḣuşıe: V1w traşlamak (onun için orada ucuna)
Fışıpıwıṕoon > ḣuşıe: V1w ditmek (onun için orada ucuna)
Fışıpıwıpsıćın > ḣuşıe: V1w kesmek (onun için oradan ucundan)
Fışıpıwıpxen > ḣuşıe: V1w bağlamak onun için arkasına
Fışıpıwıqoreyen > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (onun için orada ucuna)
Fışıpıwıseyen > ḣuşıe: V1w yaslamak (onun için orada ucuna)
Fışıpıwıṫereḣın > ḣuşıe: F1 dürmek (onun için oradan ucundan)
Fışıpıwıtın > ḣuşıe: V1w kopartmak (onun için oradan ucundan)
Fışıpıwıṫonćen > ḣuşıe: V1w katlamak (onun için oradan ucundan)
Fışıpıwıṫupşıhan > ḣuşıe: V1w salmak (onun için orada ucuna)
Fışıpıwıṫupşın > ḣuşıe: V1w salmak (onun için oradan ucundan)
Fışıpıwıtxen > ḣuşıe: V1w serpmek (onun için orada ucuna)
Fışıpıxın > ḣuşıe: V1w almak (onun için oradan ucundan)
Fışıpıźen > ḣuşıe: V1w atmak (onun için orada ucuna)
Fışıpızın > ḣuşıe: F1 düşmek (onun için oradan ucundan)
Fışıpıźın > ḣuşıe: V1w atmak (onun için oradan ucundan)
Fışıpĺen > ḣuşıe: F1 bakmak (onun için orada)
Fışıpĺeyen > ḣuşıe: F1 göz önünde tutup korumak (onun için)
Fışıpsewın > ḣuşıe: F1 yaşamak (onun için)
Fışıpxen > ḣuşıe: V1w bağlamak (onun için orada)
Fışıqodın > ḣuşıe: F1 kaybolmak (onun için oradan)
Fışıqoreyehın > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (onun için oradan)
Fışıqoten > ḣuşıe: F1 kaymak (orada_onun için)
Fışıqotın > ḣuşıe: F1 ötelenmek (tepesinden, onun için)
Fışıqoyen > ḣuşıe: F1 başına gelmek, öyle olmak (onun için)
Fışıqutın > ḣuşıe: V1p dökülmek (onun için oradan)
Fışıseḣućın > ḣuşıe: F1 yabancı kalmak (onun için)
Fışıšelıćın > ḣuşıe: V1p sürmek (bir şeyi bir şeyin yanlarına_onun için)
Fışıšelın > ḣuşıe: V1p boyalamak (üzerine rastgele_onun için)
Fışıšenĺın > ḣuşıe: F1 kaymak (onun için oradan)
Fışıšenthen > ḣuşıe: F1 kaymak (onun için orada)
Fışıšentḣen > ḣuşıe: F1 kaymak (oradan_onun için)
Fışıšentḣın > ḣuşıe: V1p kaymak (onun için oradan)
Fışıšentḣun > ḣuşıe: V1p sıyırmak (onun için oradan)
Fışıšeşüten > ḣuşıe: F1 kaymak (bir şeyi kaygan yüzeyde_onun için)
Fışısın > ḣuşıe: F1 oturmak (onun için)
Fışışeçın > ḣuşıe: V1p çekmek (orada sıkıntıyı, onun için)
fışıt nispet oran
Fışıtéaben > ḣuşıe: F1 el atmak (onun için orada üstüne)
fışıtéabexın ellemek arkasından
Fışıtéabıćın > ḣuşıe: F1 ellemek (onun için oradan üstünden)
Fışıtéan > ḣuşıe: F1 ellemek (onun için orada üstüne)
Fışıtéatıćın > ḣuşıe: V2p kaldırmak (onun için oradan üstünden)
fışıtébeğon çoğaltmak onun için
Fışıtébenen > ḣuşıe: F1 dalmak, saldırmak (onun için orada üstüne)
Fışıtébzen > ḣuşıe: V2w makaslamak (onun için orada üstüne)
Fışıtébzıćın > ḣuşıe: V2w kesmek (onun için oradan üstünden)
Fışıtéćen > ḣuşıe: V2p dökmek (onun için orada üstüne)
Fışıṫećın > ḣuşıe: V1p sökmek (onun için oradan)
fışıtéçerezıćın kıvrılmak (onun için oradan üstünden)
Fışıtéçın > ḣuşıe: V2p koparmak (onun için oradan üstünden)
Fışıtéçöḣon > ḣuşıe: F1 sürünmek (onun için orada üstüne)
Fışıtéçöḣun > ḣuşıe: F1 sürünmek (onun için oradan üstünden)
Fışıtéden > ḣuşıe: V2b kabul etmek (onun için orada üstüne)
Fışıtédıćın > ḣuşıe: V2p dikmek (onun için oradan üstünden)
Fışıtédıten > ḣuşıe: V2b örmek (onun için orada üstüne)
Fışıtéfın > ḣuşıe: V2p kovmak (onun için oradan üstünden)
Fışıtéfızen > ḣuşıe: V2p sıkmak (onun için orada üstüne)
Fışıtéğeaben > ḣuşıe: V2b elletmek (onun için orada üstüne)
Fışıtéğean > ḣuşıe: V2b kurmak (onun için orada üstüne)
Fışıtéğebıĺhen > ḣuşıe: V2b saklamak (onun için orada üstüne)
Fışıtéğećen > ḣuşıe: V2b yaslamak (onun için orada üstüne)
Fışıtéğećın > ḣuşıe: V2b ayırmak (onun için oradan üstünden)
Fışıtéğeçehın > ḣuşıe: V2b dondurmak (onun için oradan üstünden)
Fışıtéğeçerezen > ḣuşıe: V2b evirmek (onun için orada üstüne)
Fışıtéğeçerezın > ḣuşıe: V2b evirmek (onun için oradan üstünden)
Fışıtéğeçın > ḣuşıe: V2b akıtmak (onun için oradan üstünden)
Fışıtéğeçöḣon > ḣuşıe: V2b sürüklemek (onun için orada üstüne)
Fışıtéğeçöḣun > ḣuşıe: V2b sürüklemek (onun için oradan üstünden)
Fışıtéğedıdıćın > ḣuşıe: V2b kapıp götürmek (onun için oradan üstünden)
Fışıtéğedıdın > ḣuşıe: V2b kapıp götürmek (onun için oradan üstünden)
Fışıtéğefen > ḣuşıe: V2b düşürmek (onun için orada üstüne)
Fışıtéğeğoĺhan > ḣuşıe: V2b yatırmak (onun için orada üstüne)
Fışıtéğehan > ḣuşıe: V2b sorun çıkarmak (onun için oradan üstünden)
Fışıtéğeḣon > ḣuşıe: V2b kaçırtmak (onun için oradan üstünden)
Fışıtéğeḣuşütın > ḣuşıe: V2b kaydırmak onlar için
Fışıtéğeĺeden > ḣuşıe: V2b daldırmak (onun için orada üstüne)
Fışıtéğeĺetın > ḣuşıe: V2b yatırmak (onun için oradan üstünden)
Fışıtéğeĺın > ḣuşıe: V2b yakmak (onun için oradan üstünden)
Fışıtéğenen > ḣuşıe: V2b takmak (onun için oradan üstünden)
Fışıtéğepćen > ḣuşıe: V2b yapıştırmak (onun için orada üstüne)
Fışıtéğepćın > ḣuşıe: V2b atlatmak (onun için oradan üstünden)
Fışıtéğepĺen > ḣuşıe: V2b baktırmak (onun için orada üstüne)
Fışıtéğepsen > ḣuşıe: V2b aydınlatmak (onun için orada üstüne)
Fışıtéğepsıćın > ḣuşıe: V2b aydınlatmak (onun için oradan üstünden)
Fışıtéğepşıhan > ḣuşıe: V2b girdirmek (onun için orada üstüne)
Fışıtéğepşın > ḣuşıe: V2b taşırmak, pot (onun için oradan üstünden)
Fışıtéğeqoden > ḣuşıe: V2b yitirmek (onun için orada üstüne)
Fışıtéğeqoreyen > ḣuşıe: V2b yuvarlamak (onun için orada üstüne)
Fışıtéğeqoreyin > ḣuşıe: V2b yuvarlamak (onun için oradan üstünden)
Fışıtéğeqoten > ḣuşıe: V2b ötelemek (onun için orada üstüne)
Fışıtéğeqotın > ḣuşıe: V2b ötelemek (onun için oradan üstünden)
Fışıtéğešenĺen > ḣuşıe: V2b kaydırarak sürmek (onun için orada üstüne)
Fışıtéğešentḣen > ḣuşıe: V2b kaydırmak (onun için orada üstüne)
Fışıtéğešeşütın > ḣuşıe: V2b kaydırmak (üstünden, onun için, orada)
Fışıtéğešıbğućın > ḣuşıe: V2b kovmak (onun için oradan üstünden)
Fışıtéğesın > ḣuşıe: V2b oturtmak (onun için oradan üstünden)
Fışıtéğešıren > ḣuşıe: V2b fışkırtmak (onun için orada üstüne)
Fışıtéğestehen > ḣuşıe: V2b yakmak (onun için orada üstüne)
Fışıtéğestıćın > ḣuşıe: V2b yakmak (onun için oradan üstünden)
Fışıtéğeşın > ḣuşıe: V2b sürmek (onun için oradan üstünden)
Fışıtéğetekon > ḣuşıe: V2b dökmek (onun için orada üstüne)
Fışıtéğetekun > ḣuşıe: V2b dökmek (onun için oradan üstünden)
Fışıtéğeṫeṕun > ḣuşıe: V2b dikişi sökmek (onun için oradan üstünden)
Fışıtéğeṫeṫen > ḣuşıe: V2b pelte halinde akıtmak (onun için orada üstüne)
Fışıtéğeṫeṫın > ḣuşıe: V2b pelte halinede akıtmak (onun için oradan üstünden)
Fışıtéğetın > ḣuşıe: V2b bekletmek (onun için oradan üstünden)
Fışıtéğeṫıshan > ḣuşıe: V2b oturtmak (onun için orada üstüne)
Fışıtéğeṫısıćın > ḣuşıe: V2b dışarı oturtmak (onun için oradan üstünden)
Fışıtéğewen > ḣuşıe: V2b bastırmak, batırmak (onun için orada üstüne)
Fışıtéğewıçön > ḣuşıe: V2b koymak (onun için orada üstüne)
Fışıtéğewıçüćın > ḣuşıe: V2b dışarı koymak (onun için oradan üstünden)
Fışıtéğewıkon > ḣuşıe: V2b dayamak (onun için orada üstüne)
Fışıtéğewıqoreyićın > ḣuşıe: V2b yuvarlamak (onun için oradan üstünden)
Fışıtéğewıqoreyin > ḣuşıe: V2b yuvarlamak (onun için oradan üstünden)
Fışıtéğewıtısen > ḣuşıe: V2b tozutmak (onun için orada üstüne)
Fışıtéğewıtxen > ḣuşıe: V2b püskürtmek onlar için
Fışıtéğezeğen > ḣuşıe: V2b oyalamak (onun için orada üstüne)
Fışıtéğezıćın > ḣuşıe: V2b sürmek (onun için oradan üstünden)
Fışıtéğezıhan > ḣuşıe: V2b batırmak (onun için orada üstüne)
Fışıtéğezın > ḣuşıe: V2b düşürmek (onun için oradan üstünden)
Fışıtéğoĺhan > ḣuşıe: V2p yatmak (onun için orada üstüne)
Fışıtéğoyen > ḣuşıe: V2p toplamak (onun için orada üstüne)
Fışıtéhan > ḣuşıe: F1 girmek (onun için orada üstüne)
Fışıtéḣon > ḣuşıe: V2p artmak (onun için orada üstüne)
Fışıtéḣuşütın > ḣuşıe: F1 fırlamak (oradan üstünden, onun için, orada)
Fışıtéḱon > ḣuşıe: V2p tepelemek (onun için orada üstüne)
Fışıtéḱuden > ḣuşıe: V2p tıkamak (onun için orada üstüne)
Fışıtékudıyen > ḣuşıe: V2p uzatmak (onun için orada üstüne)
Fışıtékuten > ḣuşıe: V2p kırmak (onun için orada üstüne)
Fışıtékutıćın > ḣuşıe: V2p kırılmak (onun için oradan üstünden)
Fışıtékuzen > ḣuşıe: V2p sıkmak (onun için orada üstüne)
Fışıtéĺećehın > ḣuşıe: F1 silmek (onun için oradan üstünden)
Fışıtéĺıten > ḣuşıe: V2p seslenmek (onun için orada üstüne)
Fışıṫen > ḣuşıe: F1 eşmek (orada, onun için, orada)
Fışıtéonṫen > ḣuşıe: V2p bırakmak (onun için orada üstüne)
Fışıtéonṫıćın > ḣuşıe: V2p eğmek (onun için orada üstüne)
Fışıtépḣenćen > ḣuşıe: V2w süpürmek (onun için orada üstüne)
Fışıtépḣenćın > ḣuşıe: V2w süpürmek (onun için orada üstüne)
Fışıtépḣotın > ḣuşıe: V2w süpürmek (onun için oradan üstünden)
Fışıtéṕınen > ḣuşıe: F1 kalakalmak (onun için orada üstüne)
Fışıtéṕıṫen > ḣuşıe: V2w sıkmak (onun için orada üstüne)
fışıtépĺen bakmak üstüne onun için
fışıtépĺın bakmak üstünden
Fışıtépşen > ḣuşıe: F1 üflemek (onun için orada üstüne)
Fışıtépxen > ḣuşıe: V2w bağlamak (onun için orada üstüne)
Fışıtépxıhan > ḣuşıe: V2w bağlamak (üzerine, onun için, orada)
Fışıtéqoden > ḣuşıe: F1 kaybolmak (onun için orada üstüne)
Fışıtéqoreyehın > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (onun için oradan üstünden)
Fışıtéqoreyen > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (onun için orada üstüne)
Fışıtéqoşın > ḣuşıe: F1 sıvışmak (onun için oradan üstünden)
Fışıtéqoten > ḣuşıe: F1 ötelenmek (onun için orada üstüne)
Fışıtéqotın > ḣuşıe: F1 ötelenmek (onun için oradan üstünden)
Fışıtéqutın > ḣuşıe: V2p dökülmek (onun için oradan üstünden)
Fışıtéšelen > ḣuşıe: V2p karalamak (onun için orada üstüne)
Fışıtéšelın > ḣuşıe: V2p karalamak (onun için oradan üstünden)
Fışıtéšenĺın > ḣuşıe: F1 kaymak (onun için oradan üstünden)
Fışıtéšenthen > ḣuşıe: V2p kaymak (onun için orada üstüne)
Fışıtéšentḣın > ḣuşıe: V2p kaymak (onun için oradan üstünden)
Fışıtéšentḣun > ḣuşıe: V2p sıyırmak (onun için oradan üstünden)
Fışıtésın > ḣuşıe: F1 oturmak (onun için oradan üstünden)
Fışıtéş'ehen > ḣuşıe: V2p yapmak üstüne
Fışıtéşen > ḣuşıe: V2p çekmek (üstüne_orada), pazara çıkarmak (bir malı_orada, onun için, orada)
Fışıtéşeyen > ḣuşıe: V2p sürmek (bir şeyi üstüne doğru_orada, onun için, orada)
Fışıtéş'eyen > ḣuşıe: V2p geçirmek üstüne onun için
Fışıtéşeyin > ḣuşıe: V2p uzatmak (onun için oradan üstünden)
Fışıtéş'ıćın > ḣuşıe: V2p yapmak (onun için oradan üstünden)
Fışıtéşın > ḣuşıe: V2p çıkarmak (onun için oradan üstünden)
Fışıtéşıṫehen > ḣuşıe: V2p ezmek (onun için orada üstüne)
Fışıtéştehen > ḣuşıe: V2p donmak (onun için orada üstüne)
Fışıtétekon > ḣuşıe: V2p atmak (onun için orada üstüne)
Fışıtétekun > ḣuşıe: V2p atmak (onun için oradan üstünden)
Fışıṫeṫen > ḣuşıe: V1p akmak (onun için orada)
Fışıtétḣın > ḣuşıe: V2p kopartmak (onun için oradan üstünden)
Fışıtétḣon > ḣuşıe: V2p saldırmak (onun için orada üstüne)
Fışıtétḣun > ḣuşıe: V2p küremek (onun için oradan üstünden)
Fışıtéṫıćın > ḣuşıe: V2p kazmak (onun için oradan üstünden)
Fışıtétın > ḣuşıe: F1 durmak (onun için oradan üstünden)
fışıṫeṫın akıtmak (üzerine pelte şeklinde_onun için)
Fışıtéṫıqon > ḣuşıe: F1 damlamak üstüne
Fışıtéṫıshan > ḣuşıe: F1 oturmak (onun için orada üstüne)
Fışıtéṫısıćın > ḣuşıe: V2p oturmak (onun için oradan üstünden)
Fışıtéṫupşıćın > ḣuşıe: V2w salmak (onun için oradan üstünden)
Fışıtéṫupşıhan > ḣuşıe: V2w salmak (onun için orada üstüne)
Fışıtéuĺ'en > ḣuşıe: V2p teyellemek (onun için orada üstüne)
Fışıtéunćen > ḣuşıe: F1 iteklemek (onun için orada üstüne)
Fışıtéwehın > ḣuşıe: F1 onun için üstten vurarak dövmek
Fışıtéwen > ḣuşıe: V2p batmak (onun için orada üstüne)
Fışıtéwıben > ḣuşıe: V2w tepelemek (onun için orada üstüne)
Fışıtéwıbğon > ḣuşıe: V2w yaymak (onun için orada üstüne)
Fışıtéwıbıten > ḣuşıe: V2w tutmak (onun için orada üstüne)
Fışıtéwıbzen > ḣuşıe: V2w biçmek (onun için orada üstüne)
Fışıtéwıçön > ḣuşıe: F1 durmak (onun için orada üstüne)
Fışıtéwıfehen > ḣuşıe: V2w içine eğmek (onun için orada üstüne)
Fışıtéwığoyen > ḣuşıe: V2w toplamak (onun için orada üstüne)
Fışıtéwıpćen > ḣuşıe: V2w parçamak üstüne
Fışıtéwıpćın > ḣuşıe: V2w kesmek (onun için oradan üstünden)
Fışıtéwıpḣen > ḣuşıe: V2w serpmek (onun için orada üstüne)
Fışıtéwıpḣohen > ḣuşıe: V2w traşlamak (onun için orada üstüne)
Fışıtéwıpḣon > ḣuşıe: V2w sermek (onun için orada üstüne)
Fışıtéwıṕoon > ḣuşıe: V2w ditmek (onun için orada üstüne)
Fışıtéwıpsehen > ḣuşıe: V2w traşlama (onun için orada üstüne)
Fışıtéwıpšen > ḣuşıe: V2w sıçratmak (onun için orada üstüne)
Fışıtéwıpsıćın > ḣuşıe: V2w kesmek (onun için oradan üstünden)
Fışıtéwıpsıhan > ḣuşıe: V2w yontmak (onun için orada üstüne)
Fışıtéwıpxen > ḣuşıe: V2w bağlamak üstüne
Fışıtéwıqoreyen > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (onun için orada üstüne)
Fışıtéwıqoreyićın > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (onun için oradan üstünden)
Fışıtéwıseyen > ḣuşıe: V2w yaslamak (onun için orada üstüne)
Fışıtéwışen > ḣuşıe: V2w sıkıştırmak (onun için orada üstüne)
Fışıtéwışörećen > ḣuşıe: V2w devrilmek (onun için orada üstüne)
Fışıtéwışörećın > ḣuşıe: V2w devrilmek (onun için oradan üstünden)
Fışıtéwıṫereḣın > ḣuşıe: V2w dürmek (onun için oradan üstünden)
Fışıtéwıtın > ḣuşıe: V2w kopartmak (onun için oradan üstünden)
Fışıtéwıtınehen > ḣuşıe: V2w dövmek (onun için orada üstüne)
Fışıtéwıṫonćen > ḣuşıe: V2w katlamak (onun için oradan üstünden)
Fışıtéwıṫupşıhan > ḣuşıe: V2w salmak (onun için orada üstüne)
Fışıtéwıṫupşın > ḣuşıe: V2w salmak (onun için oradan üstünden)
Fışıtéwıtxen > ḣuşıe: V2w serpmek (onun için orada üstüne)
Fışıtéwıtxınźen > ḣuşıe: V2w elemek (onun için orada üstüne)
Fışıtéw'on > ḣuşıe: F1 çentiklemek (onun için orada üstüne)
Fışıtéw'uben > ḣuşıe: V2w dopdolu (onun için orada üstüne)
Fışıtéyen > ḣuşıe: V2p sıvamak (onun için orada üstüne)
Fışıtézeğen > ḣuşıe: F1 kalmak (onun için orada üstüne)
Fışıtéźen > ḣuşıe: V2p atmak (onun için orada üstüne)
Fışıtézın > ḣuşıe: F1 düşmek (onun için oradan üstünden)
Fışıtéźın > ḣuşıe: V2p atmak (onun için oradan üstünden)
Fışıtḣın > ḣuşıe: V1p kopartmak (onun için oradan)
Fışıtḣon > ḣuşıe: F1 saldırmak (onun için orada)
Fışıtḣun > ḣuşıe: F1 methetmek (birisini)
fışıtıć yakınlık derecesi
Fışıtın > ḣuşıe: F1 beklemek (ayakta_onun için)
Fışıtın > ḣuşıe: V1p alakalı olmak
Fışıṫısıćın > ḣuşıe: F1 oturmak (onun için oradan)
Fışıṫupşıhan > ḣuşıe: V1w salmak (onun için orada)
fışıubeğon çoğaltmak onun için
Fışıubzen > ḣuşıe: V1w makaslamak (onun için orada önünden)
Fışıubzıćın > ḣuşıe: V1w kesmek (onun için oradan önünden)
Fışıućen > ḣuşıe: V1p dökmek (onun için orada önünden)
Fışıućın > ḣuşıe: F1 ses gelmek (onun için oradan)
fışıuçerezıćın kıvrılmak (onun için oradan önünden)
Fışıuçın > ḣuşıe: V1p koparmak (onun için oradan önünden)
Fışıuçöḣon > ḣuşıe: F1 sürünmek (onun için orada önünden)
Fışıuçöḣun > ḣuşıe: F1 sürünmek (onun için oradan önünden)
Fışıuden > ḣuşıe: V1b kabul etmek (onun için orada önünden)
Fışıudıten > ḣuşıe: V1b örmek (onun için orada önünden)
Fışıufehen > ḣuşıe: V1p yaymak (onun için orada önünden)
Fışıufen > ḣuşıe: F1 düşmek (onun için orada önünden)
Fışıufın > ḣuşıe: V1p kovmak (onun için oradan önünden)
Fışıuğeaben > ḣuşıe: V1b elletmek (onun için orada önünden)
Fışıuğećen > ḣuşıe: V1b yaslamak (onun için orada önünden)
Fışıuğećın > ḣuşıe: V1b ayırmak (onun için oradan önünden)
Fışıuğeçerezen > ḣuşıe: V1b evirmek (onun için orada önünden)
Fışıuğeçerezın > ḣuşıe: V1b evirmek (onun için oradan önünden)
Fışıuğeçın > ḣuşıe: V1b akıtmak (onun için oradan önünden)
Fışıuğeçöḣon > ḣuşıe: V1b sürüklemek (onun için orada önünden)
Fışıuğeçöḣun > ḣuşıe: V1b sürüklemek (onun için oradan önünden)
Fışıuğedıdıćın > ḣuşıe: V1b kapıp götürmek (onun için oradan önünden)
Fışıuğedıdın > ḣuşıe: V1b kapıp götürmek (onun için oradan önünden)
Fışıuğefen > ḣuşıe: V1b düşürmek (onun için orada önünden)
Fışıuğeğoĺhan > ḣuşıe: V1b sokmak (onun için orada önünden)
Fışıuğeğućın > ḣuşıe: V1b kurutmak (onun için oradan önünden)
Fışıuğehan > ḣuşıe: V1b sorun çıkarmak (onun için oradan önünden)
Fışıuğeḣıćın > ḣuşıe: V1b sıvıyı eklemek (onun için orada önünden)
Fışıuğeḣon > ḣuşıe: V1b kaçırtmak (onun için oradan önünden)
Fışıuğeḣuşütın > ḣuşıe: V1b sıyrılmak elinden
Fışıuğekon > ḣuşıe: V1b ayırmak (onun için oradan önünden)
Fışıuğeḱoşıćın > ḣuşıe: V1b kaçırmak (onun için orada önünden)
Fışıuğeĺeden > ḣuşıe: V1b daldırmak (onun için orada önünden)
Fışıuğeĺetın > ḣuşıe: V1b yatırmak (onun için oradan önünden)
Fışıuğeĺın > ḣuşıe: V1b yakmak (onun için oradan önünden)
Fışıuğenen > ḣuşıe: V1b takmak (onun için oradan önünden)
Fışıuğepćen > ḣuşıe: V1b yapıştırmak (onun için orada önünden)
Fışıuğepćın > ḣuşıe: V1b atlatmak (onun için oradan önünden)
Fışıuğepıtehen > ḣuşıe: V1b sıkılamak (onun için orada önünden)
Fışıuğeṕıyićın > ḣuşıe: V1b çıkartmak (onun için oradan önünden)
Fışıuğepĺen > ḣuşıe: V1b baktırmak (onun için orada önünden)
Fışıuğepĺın > ḣuşıe: V1b baktırmak (onun için oradan önünden)
Fışıuğepsen > ḣuşıe: V1b aydınlatmak (onun için orada önünden)
Fışıuğepsıćın > ḣuşıe: V1b aydınlatmak (onun için oradan önünden)
Fışıuğepsın > ḣuşıe: V1b aydınlatmak (onun için oradan önünden)
Fışıuğepşıhan > ḣuşıe: V1b girdirmek (onun için orada önünden)
Fışıuğepşın > ḣuşıe: V1b taşırmak, pot (onun için oradan önünden)
Fışıuğeqoden > ḣuşıe: V1b yitirmek (onun için orada önünden)
Fışıuğeqodın > ḣuşıe: V1b kaybetmek
Fışıuğeqoreyen > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (onun için orada önünden)
Fışıuğeqoreyin > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (onun için oradan önünden)
Fışıuğeqoten > ḣuşıe: V1b ötelemek (onun için orada önünden)
Fışıuğeqotın > ḣuşıe: V1b ötelemek (onun için oradan önünden)
Fışıuğešenĺen > ḣuşıe: V1b kaydırarak sürmek (onun için orada önünden)
Fışıuğešentḣen > ḣuşıe: V1b kaydırmak (onun için orada önünden)
Fışıuğešeşütın > ḣuşıe: V1b kaydırmak
Fışıuğešıbğućın > ḣuşıe: V1b kovmak (onun için oradan önünden)
Fışıuğesın > ḣuşıe: V1b oturtmak (onun için oradan önünden)
Fışıuğestehen > ḣuşıe: V1b yakmak (onun için orada önünden)
Fışıuğeşın > ḣuşıe: V1b sürmek (onun için oradan önünden)
Fışıuğetecen > ḣuşıe: V1b ayağa dikmek (onun için orada önünden)
Fışıuğetekon > ḣuşıe: V1b dökmek (onun için orada önünden)
Fışıuğetekun > ḣuşıe: V1b dökmek (onun için oradan önünden)
Fışıuğeṫeṕun > ḣuşıe: V1b dikişi sökmek (onun için oradan önünden)
Fışıuğeṫeṫen > ḣuşıe: V1b pelte halinde akıtmak (onun için orada önünden)
Fışıuğeṫeṫın > ḣuşıe: V1b pelte halinede akıtmak (onun için oradan önünden)
Fışıuğetḣın > ḣuşıe: V1b çizmek (onun için oradan önünden)
Fışıuğetın > ḣuşıe: V1b bekletmek (onun için oradan önünden)
Fışıuğeṫıqon > ḣuşıe: V1b damlatmak onun için
Fışıuğeṫıshan > ḣuşıe: V1b oturtmak (onun için orada önünden)
Fışıuğeṫqun > ḣuşıe: V1b damlatmak (onun için oradan önünden)
Fışıuğewen > ḣuşıe: V1b bastırmak, batırmak (onun için orada önünden)
Fışıuğewıçön > ḣuşıe: V1b koymak (onun için orada önünden)
Fışıuğewıçüćın > ḣuşıe: V1b dışarı koymak (onun için oradan önünden)
Fışıuğewıkon > ḣuşıe: V1b dayamak (onun için orada önünden)
Fışıuğewın > ḣuşıe: V1b tütsülemek (onun için orada önünden)
Fışıuğewıqoreyićın > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (onun için oradan önünden)
Fışıuğewıqoreyin > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (onun için oradan önünden)
Fışıuğewıtısen > ḣuşıe: V1b tozutmak (onun için orada önünden)
Fışıuğewıtxen > ḣuşıe: V1b püskürtmek onun için
Fışıuğezeğen > ḣuşıe: V1b oyalamak (onun için orada önünden)
Fışıuğezıćın > ḣuşıe: V1b sürmek (onun için oradan önünden)
Fışıuğezıhan > ḣuşıe: V1b batırmak (onun için orada önünden)
Fışıuğezın > ḣuşıe: V1b düşürmek (onun için oradan önünden)
Fışıuğoĺhan > ḣuşıe: F1 yatmak (onun için orada önünden)
Fışıuğoten > ḣuşıe: V1p bulmak (onun için orada önünden)
Fışıuğoyen > ḣuşıe: V1p toplamak (onun için orada önünden)
Fışıuhan > ḣuşıe: F1 girmek (onun için orada önünden)
Fışıuḣon > ḣuşıe: V1p artmak (onun için orada önünden)
Fışıuḣuşütın > ḣuşıe: F1 fırlamak (onun için oradan önünden)
Fışıuḱon > ḣuşıe: V1p tepelemek (onun için orada önünden)
Fışıuḱuden > ḣuşıe: V1p tıkamak (onun için orada önünden)
Fışıukudıyen > ḣuşıe: V1p uzatmak (onun için orada önünden)
Fışıukuten > ḣuşıe: V1p kırmak (onun için orada önünden)
Fışıukutıćın > ḣuşıe: V1p kırılmak (onun için oradan önünden)
Fışıukuzen > ḣuşıe: V1p sıkmak (onun için orada önünden)
Fışıuĺećehın > ḣuşıe: F1 silmek (onun için oradan önünden)
Fışıuĺećıhan > ḣuşıe: F1 yetişmek arkasından
Fışıuĺećın > ḣuşıe: V1p silmek (onun için orada önünden)
Fışıuĺeden > ḣuşıe: F1 silmek (onun için oradan önünden)
Fışıulelın > ḣuşıe: F1 sarkmak (onun için orada önünden)
Fışıuĺ'en > ḣuşıe: V1p teyellemek (onun için orada)
Fışıuĺeşöhen > ḣuşıe: V1p savrulmak (onun için orada önünden)
Fışıuĺeşön > ḣuşıe: V1p bulamak (onun için orada önünden)
Fışıuĺeşün > ḣuşıe: V1p sürüklemek (onun için orada önünden)
Fışıuĺetın > ḣuşıe: F1 sürümek (onun için orada önünden)
Fışıuĺhan > ḣuşıe: V1p sürümek (onun için oradan önünden)
Fışıuĺın > ḣuşıe: F1 koymak (onun için orada önünden)
Fışıuĺıtḣon > ḣuşıe: F1 yatar durumda olmak (onun için oradan önünden)
Fışıun > ḣuşıe: V1p takıştırmak, üstüne geçirmek (onun için)
Fışıunen > ḣuşıe: F1 saymak (onun için orada önünden)
Fışıuonṫen > ḣuşıe: V1p bırakmak (onun için orada önünden)
Fışıuonṫıćın > ḣuşıe: V1p eğmek (onun için orada önünden)
Fışıupćen > ḣuşıe: F1 vidalamak, çıkarmak (onun için oradan önünden)
Fışıupḣenćen > ḣuşıe: V1w süpürmek (onun için orada önünden)
Fışıupḣenćın > ḣuşıe: V1w süpürmek (onun için orada önünden)
Fışıupḣotıćın > ḣuşıe: V1w kapmak (önünden, orada, onun için, orada)
Fışıupḣotın > ḣuşıe: V1w süpürmek (onun için oradan önünden)
Fışıupıcen > ḣuşıe: F1 kapmak (onun için oradan önünden)
Fışıupĺehen > ḣuşıe: F1 aramak (onun için orada önünden)
Fışıupĺen > ḣuşıe: F1 bakmak (onun için orada önünden)
Fışıupĺın > ḣuşıe: F1 bakmak (onun için oradan önünden)
Fışıupsın > ḣuşıe: F1 ışımak (onun için oradan önünden)
Fışıupşen > ḣuşıe: V1w üflemek (onun için orada önünden)
Fışıupşıhan > ḣuşıe: F1 sürünerek girmek (onun için orada önünden)
fışıupşıyen getirmek önüne
Fışıupxehen > ḣuşıe: V1w bağlamak (onun için orada önünden)
Fışıupxen > ḣuşıe: V1w bağlamak (onun için orada önünden)
Fışıupxıhan > ḣuşıe: V1w bağlamak onun için
Fışıuqoreyehın > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (onun için oradan önünden)
Fışıuqoreyen > ḣuşıe: V1p yuvarlanmak (onun için orada önünden)
Fışıuqoşın > ḣuşıe: F1 sıvışmak (onun için oradan önünden)
Fışıuqoten > ḣuşıe: F1 ötelenmek (onun için orada önünden)
Fışıuqotın > ḣuşıe: F1 ötelenmek (onun için oradan önünden)
Fışıuqutın > ḣuşıe: F1 dökülmek (onun için oradan önünden)
Fışıušelen > ḣuşıe: V1p karalamak (onun için orada önünden)
Fışıušelın > ḣuşıe: V1p karalamak (onun için oradan önünden)
Fışıusen > ḣuşıe: V1p saplamak (onun için orada önünden)
Fışıušenĺın > ḣuşıe: F1 kaymak (onun için oradan önünden)
Fışıušenthen > ḣuşıe: F1 kaymak (onun için orada önünden)
Fışıušentḣın > ḣuşıe: F1 kaymak (onun için oradan önünden)
Fışıušentḣućın > ḣuşıe: V1p sıyırmak (onun için oradan önünden)
Fışıušentḣun > ḣuşıe: V1p sıyırmak (onun için oradan önünden)
Fışıuseyen > ḣuşıe: V1p dayamak onun için
Fışıusın > ḣuşıe: F1 oturmak (onun için oradan önünden)
Fışıuş'ehen > ḣuşıe: V1p yapmak önüne
Fışıuşen > ḣuşıe: V1p çekmek (önüne_orada, onun için, orada)
Fışıuş'en > ḣuşıe: V1p bağlamak (onun için orada önünden)
Fışıuşeyen > ḣuşıe: V1p yanaştırmak (bir şeyi bir yere_orada, onun için, orada)
Fışıuş'eyen > ḣuşıe: V1p çekmek önüne
Fışıuşeyićın > ḣuşıe: V1p ileri sürmek (onun için oradan önünden)
Fışıuşeyin > ḣuşıe: V1p uzatmak (onun için oradan önünden)
Fışıuş'ıćın > ḣuşıe: V1p yapmak (onun için oradan önünden)
Fışıuşın > ḣuşıe: V1p çıkarmak (onun için oradan önünden)
Fışıuşxen > ḣuşıe: V1p yapıştırmak (onun için orada önünden)
Fışıuşxıćın > ḣuşıe: V1p yemek (onun için oradan önünden)
Fışıutekon > ḣuşıe: V1p atmak (onun için orada önünden)
Fışıutekun > ḣuşıe: V1p atmak (onun için oradan önünden)
Fışıutḣın > ḣuşıe: V1p kopartmak (onun için oradan önünden)
Fışıutḣon > ḣuşıe: V1p saldırmak (onun için orada önünden)
Fışıutḣućın > ḣuşıe: V1p küremek (onun için oradan önünden)
Fışıutḣun > ḣuşıe: V1p küremek (onun için oradan önünden)
Fışıuṫıćın > ḣuşıe: V1p kazmak (onun için oradan önünden)
Fışıutın > ḣuşıe: F1 durmak (onun için oradan önünden)
Fışıuṫıshan > ḣuşıe: F1 oturmak (onun için orada önünden)
Fışıuṫısıćın > ḣuşıe: F1 oturmak (onun için oradan önünden)
Fışıuṫupşıćın > ḣuşıe: V1w salmak (onun için oradan önünden)
Fışıuṫupşıhan > ḣuşıe: V1w salmak (onun için orada önünden)
Fışıuućın > ḣuşıe: F1 ses gelmek (onun için oradan önünden)
Fışıuuĺ'en > ḣuşıe: V1p teyellemek (onun için orada önünden)
Fışıuwehın > ḣuşıe: F1 çökmek önünden
Fışıuwen > ḣuşıe: F1 batmak (onun için orada önünden)
Fışıuwıben > ḣuşıe: V1w tepelemek (onun için orada önünden)
Fışıuwıbğon > ḣuşıe: V1w yaymak (onun için orada önünden)
Fışıuwıbıten > ḣuşıe: V1w tutmak (onun için orada önünden)
Fışıuwıbıtıhan > ḣuşıe: V1w yakalamak önünde
Fışıuwıbzen > ḣuşıe: V1w biçmek (onun için orada önünden)
Fışıuwıćıhan > ḣuşıe: V1w öldürmek (onun için orada önünden)
Fışıuwıćın > ḣuşıe: V1w atış etmek (onun için oradan önünden)
Fışıuwıçön > ḣuşıe: F1 durmak (onun için orada önünden)
Fışıuwıçüćın > ḣuşıe: F1 durmak (onun için oradan önünden)
Fışıuwıfehen > ḣuşıe: V1w içine eğmek (onun için orada önünden)
Fışıuwıgoşen > ḣuşıe: V1w pay etmek (onun için orada önünden)
Fışıuwığoyen > ḣuşıe: V1w toplamak (onun için orada önünden)
Fışıuwın > ḣuşıe: V1w ipliği geçirmek (onun için oradan önünden)
Fışıuwıpćehen > ḣuşıe: V1w aralıklı biçmek (onun için orada önünden)
Fışıuwıpćen > ḣuşıe: V1w sormak onun için
Fışıuwıpćın > ḣuşıe: V1w kesmek (onun için oradan önünden)
Fışıuwıpḣen > ḣuşıe: V1w serpmek (onun için orada önünden)
Fışıuwıpḣon > ḣuşıe: V1w sermek (onun için orada önünden)
Fışıuwıṕoon > ḣuşıe: V1w ditmek (onun için orada önünden)
Fışıuwıpsehen > ḣuşıe: V1w traşlama (onun için orada önünden)
Fışıuwıpxen > ḣuşıe: V1w ağzını bağlamak (orada, onun için, orada)
Fışıuwıqoreyen > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (onun için orada önünden)
Fışıuwıqoreyićın > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (onun için oradan önünden)
Fışıuwıseyen > ḣuşıe: V1w yaslamak (onun için orada önünden)
Fışıuwıšınıhan > ḣuşıe: F1 ıslanmak (onun için orada önünden)
Fışıuwışen > ḣuşıe: V1w sıkıştırmak (onun için orada önünden)
Fışıuwıṫereḣın > ḣuşıe: V1w dürmek (onun için oradan önünden)
Fışıuwıtın > ḣuşıe: V1w kopartmak (onun için oradan önünden)
Fışıuwıṫonćen > ḣuşıe: V1w katlamak (onun için oradan önünden)
Fışıuwıṫupşıhan > ḣuşıe: V1w salmak (onun için orada önünden)
Fışıuwıṫupşın > ḣuşıe: V1w salmak (onun için oradan önünden)
Fışıuwıtxen > ḣuşıe: V1w serpmek (onun için orada önünden)
Fışıuwıtxınźen > ḣuşıe: V1w elemek (onun için orada önünden)
Fışıuw'on > ḣuşıe: F1 çentiklemek (onun için orada önünden)
Fışıuw'uben > ḣuşıe: V1w dopdolu (onun için orada önünden)
Fışıuxın > ḣuşıe: V1p almak (onun için oradan önünden)
Fışıuzeğen > ḣuşıe: V1b kalmak (onun için orada önünden)
Fışıuźın > ḣuşıe: V1p atmak (onun için oradan önünden)
Fışıwıbğon > ḣuşıe: V1w yaymak (onun için orada)
Fışıwıbıten > ḣuşıe: V1w tutmak (onun için orada)
Fışıwıbıtıhan > ḣuşıe: V1w tutmak önünde
Fışıwıbzen > ḣuşıe: V1w biçmek (onun için orada)
Fışıwıçön > ḣuşıe: F1 durmak (onun için orada)
Fışıwıçüćın > ḣuşıe: F1 durmak (onun için oradan)
Fışıwıfehen > ḣuşıe: V1w içine eğmek (onun için orada)
Fışıwıgoşen > ḣuşıe: F1 pay etmek (onun için orada)
Fışıwığoyen > ḣuşıe: V1w toplamak (onun için orada)
Fışıwılewıhen > ḣuşıe: F1 yorulmak (onun için orada)
Fışıwılewın > ḣuşıe: F1 yorulmak (orada, onun için)
fışıwın kokmak (onun için)
Fışıwıneḣun > ḣuşıe: F1 mahvolmak (orada, onun için)
Fışıwıpćehen > ḣuşıe: F1 aralıklı biçmek (onun için orada)
Fışıwıpćen > ḣuşıe: F1 biçmek (ekini tırpanla_orada, onun için, orada)
Fışıwıpćın > ḣuşıe: V1w kesmek (onun için oradan)
Fışıwıpḣen > ḣuşıe: F1 serpmek (onun için orada)
Fışıwıpḣohen > ḣuşıe: V1w traşlamak (onun için orada)
Fışıwıpḣon > ḣuşıe: V1w sermek (onun için orada)
Fışıwıṕoon > ḣuşıe: V1w ditmek (onun için orada)
Fışıwıpxen > ḣuşıe: V1w eşelemek onun için
Fışıwıqoreyen > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (onun için orada)
Fışıwıqoreyićın > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (onun için oradan)
Fışıwıseyen > ḣuşıe: V1w yaslamak (onun için orada)
Fışıwışen > ḣuşıe: V1w sıkıştırmak (onun için orada)
Fışıwıṫereḣın > ḣuşıe: V1w dürmek (onun için oradan)
Fışıwıṫeṫen > ḣuşıe: V1w hazırlamak (üstünkörü, alelacele, onun için orada)
Fışıwıtın > ḣuşıe: V1w kopartmak (onun için oradan)
fışıwıtısen pülverize etmek (onun için orada)
Fışıwıṫonćen > ḣuşıe: V1w katlamak (onun için oradan)
Fışıwıṫupşıhan > ḣuşıe: V1w salmak (onun için orada)
Fışıwıṫupşın > ḣuşıe: V1w salmak (onun için oradan)
Fışıwıtxen > ḣuşıe: V1w serpmek (onun için orada)
Fışıwıtxınźen > ḣuşıe: V1w elemek (onun için orada)
Fışıw'uben > ḣuşıe: V1w tepmek, sıkıştırmak (onun için)
Fışıxaĺhen > ḣuşıe: V1p sürümek (onun için oradan içinden)
Fışıxeaben > ḣuşıe: F1 el atmak (onun için orada içine)
fışıxeabexın uzanmak aşağıya doğru
Fışıxeatıćın > ḣuşıe: V1p kaldırmak (onun için oradan içinden)
Fışıxebenen > ḣuşıe: F1 dalmak, saldırmak (onun için orada içine)
Fışıxebıben > ḣuşıe: F1 uçmak (onun için orada içine)
Fışıxebıcen > ḣuşıe: F1 dürtmek (onun için orada içine)
Fışıxebın > ḣuşıe: F1 batmak (onun için oradan içinden)
Fışıxeblen > ḣuşıe: F1 tutuşmak (onun için orada içine)
Fışıxebzen > ḣuşıe: V1w makaslamak (onun için orada içine)
Fışıxebzıćın > ḣuşıe: V1w kesmek (onun için oradan içinden)
Fışıxećen > ḣuşıe: V1p dökmek (onun için orada içine)
Fışıxećın > ḣuşıe: F1 koparmak (onun için oradan)
Fışıxeçehın > ḣuşıe: F1 donmak (onun için oradan içinden)
fışıxeçerezıćın kıvrılmak (onun için oradan içinden)
Fışıxeçerezın > ḣuşıe: F1 dönmek (onun için oradan içinden)
Fışıxeçın > ḣuşıe: V1p koparmak (onun için oradan içinden)
Fışıxeçöḣon > ḣuşıe: F1 sürünmek (onun için orada içine)
Fışıxeçöḣun > ḣuşıe: F1 sürünmek (onun için oradan içinden)
Fışıxeden > ḣuşıe: V1b kabul etmek (onun için orada içine)
Fışıxedıćın > ḣuşıe: V1p dikmek (onun için oradan içinden)
Fışıxedıten > ḣuşıe: V1b örmek (onun için orada içine)
Fışıxefen > ḣuşıe: V1p düşmek (onun için orada içine)
Fışıxefın > ḣuşıe: V1p kovmak (onun için oradan içinden)
Fışıxefızen > ḣuşıe: V1p sıkmak (onun için orada içine)
Fışıxeğeaben > ḣuşıe: V1b elletmek (onun için orada içine)
Fışıxeğean > ḣuşıe: V1b kurmak (onun için orada içine)
Fışıxeğebıĺhan > ḣuşıe: V1b saklamak (içine_orada, onun için, orada)
Fışıxeğećen > ḣuşıe: V1b yaslamak (onun için orada içine)
Fışıxeğećın > ḣuşıe: V1b ayırmak (onun için oradan içinden)
Fışıxeğeçerezen > ḣuşıe: V1b evirmek (onun için orada içine)
Fışıxeğeçerezın > ḣuşıe: V1b evirmek (onun için oradan içinden)
Fışıxeğeçın > ḣuşıe: V1b akıtmak (onun için oradan içinden)
Fışıxeğeçöḣon > ḣuşıe: V1b sürüklemek (onun için orada içine)
Fışıxeğeçöḣun > ḣuşıe: V1b sürüklemek (onun için oradan içinden)
Fışıxeğedıdıćın > ḣuşıe: V1b kapıp götürmek (onun için oradan içinden)
Fışıxeğedıdın > ḣuşıe: V1b kapıp götürmek (onun için oradan içinden)
Fışıxeğefen > ḣuşıe: V1b düşürmek (onun için orada içine)
Fışıxeğeğoĺhan > ḣuşıe: V1b sokmak (onun için orada içine)
Fışıxeğehan > ḣuşıe: V1b sorun çıkarmak (onun için oradan içinden)
Fışıxeğeḣıćın > ḣuşıe: V1b sıvıyı eklemek (onun için orada içine)
Fışıxeğeḣon > ḣuşıe: V1b kaçırtmak (onun için oradan içinden)
Fışıxeğeḣuşütın > ḣuşıe: V1b akarte etmek onun için
Fışıxeğekon > ḣuşıe: V1b ayırmak (onun için oradan içinden)
Fışıxeğeḱoşıćın > ḣuşıe: V1b kaçırmak (onun için orada içine)
Fışıxeğeĺeden > ḣuşıe: V1b daldırmak (onun için orada içine)
Fışıxeğeĺetın > ḣuşıe: V1b yatırmak (onun için oradan içinden)
Fışıxeğeĺın > ḣuşıe: V1b yakmak (onun için oradan içinden)
Fışıxeğenen > ḣuşıe: V1b takmak (onun için oradan içinden)
Fışıxeğepćen > ḣuşıe: V1b yapıştırmak (onun için orada içine)
Fışıxeğepćın > ḣuşıe: V1b atlatmak (onun için oradan içinden)
Fışıxeğepıtehen > ḣuşıe: V1b sıkılamak (onun için orada içine)
Fışıxeğeṕıyićın > ḣuşıe: V1b çıkartmak (onun için oradan içinden)
Fışıxeğeṕiyićın > ḣuşıe: V1b onun için zıt bellemek
Fışıxeğepĺen > ḣuşıe: V1b baktırmak (onun için orada içine)
Fışıxeğepĺın > ḣuşıe: V1b baktırmak (onun için oradan içinden)
Fışıxeğepsen > ḣuşıe: V1b aydınlatmak (onun için orada içine)
Fışıxeğepsın > ḣuşıe: V1b aydınlatmak (onun için oradan içinden)
Fışıxeğepşıhan > ḣuşıe: V1b girdirmek (onun için orada içine)
Fışıxeğepşın > ḣuşıe: V1b taşırmak, pot (onun için oradan içinden)
Fışıxeğeqoden > ḣuşıe: V1b yitirmek (onun için orada içine)
Fışıxeğeqodın > ḣuşıe: V1b kaybetmek onun için
Fışıxeğeqoreyen > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (onun için orada içine)
Fışıxeğeqoreyin > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (onun için oradan içinden)
Fışıxeğeqoten > ḣuşıe: V1b ötelemek (onun için orada içine)
Fışıxeğeqotın > ḣuşıe: V1b ötelemek (onun için oradan içinden)
Fışıxeğešenĺen > ḣuşıe: V1b kaydırarak sürmek (onun için orada içine)
Fışıxeğešentḣen > ḣuşıe: V1b kaydırmak (onun için orada içine)
Fışıxeğešeşütın > ḣuşıe: V1b kaydırmak (onun için oradan içinden)
Fışıxeğešıbğućın > ḣuşıe: V1b kovmak (onun için oradan içinden)
Fışıxeğesın > ḣuşıe: V1b oturtmak (onun için oradan içinden)
Fışıxeğestehen > ḣuşıe: V1b yakmak (onun için orada içine)
Fışıxeğeşın > ḣuşıe: V1b sürmek (onun için oradan içinden)
Fışıxeğetecen > ḣuşıe: V1b ayağa dikmek (onun için orada içine)
Fışıxeğetekon > ḣuşıe: V1b dökmek (onun için orada içine)
Fışıxeğetekun > ḣuşıe: V1b dökmek (onun için oradan içinden)
Fışıxeğetḣın > ḣuşıe: V1b çizmek (onun için oradan içinden)
Fışıxeğetın > ḣuşıe: V1b bekletmek (onun için oradan içinden)
Fışıxeğeṫıqon > ḣuşıe: V1b damlatmak içine
Fışıxeğeṫıshan > ḣuşıe: V1b oturtmak (onun için orada içine)
Fışıxeğeṫısıćın > ḣuşıe: V1b dışarı oturtmak (onun için oradan içinden)
Fışıxeğeṫqun > ḣuşıe: V1b damlatmak (onun için oradan içinden)
Fışıxeğewen > ḣuşıe: V1b bastırmak, batırmak (onun için orada içine)
Fışıxeğewıçön > ḣuşıe: V1b koymak (onun için orada içine)
Fışıxeğewıçüćın > ḣuşıe: V1b dışarı koymak (onun için oradan içinden)
Fışıxeğewıkon > ḣuşıe: V1b dayamak (onun için orada içine)
Fışıxeğewın > ḣuşıe: V1b tütsülemek (onun için orada içine)
Fışıxeğewıqoreyićın > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (onun için oradan içinden)
Fışıxeğewıqoreyin > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (onun için oradan içinden)
Fışıxeğewıtısen > ḣuşıe: V1b tozutmak (onun için orada içine)
Fışıxeğewıtxen > ḣuşıe: V1b püskürtmek içine
Fışıxeğezeğen > ḣuşıe: V1b oyalamak (onun için orada içine)
Fışıxeğezıćın > ḣuşıe: V1b sürmek (onun için oradan içinden)
Fışıxeğezıhan > ḣuşıe: V1b batırmak (onun için orada içine)
Fışıxeğezın > ḣuşıe: V1b düşürmek (onun için oradan içinden)
Fışıxeğoĺhan > ḣuşıe: F1 yatmak (onun için orada içine)
Fışıxeğoten > ḣuşıe: V1p bulmak (onun için orada içine)
Fışıxeğoyen > ḣuşıe: V1p toplamak (onun için orada içine)
Fışıxeḣohen > ḣuşıe: F1 olmak (onun için orada içine)
Fışıxeḣon > ḣuşıe: F1 artmak (onun için orada içine)
Fışıxeḣućın > ḣuşıe: F1 olmak (onun için oradan içinden)
Fışıxeḣuşütın > ḣuşıe: F1 fırlamak (onun için oradan içinden)
Fışıxejen > ḣuşıe: F1 kusmak (onun için orada içine)
Fışıxejüćın > ḣuşıe: V1p sancının geçmesi (onun için oradan içinden)
Fışıxeḱon > ḣuşıe: V1p tepelemek (onun için orada içine)
Fışıxeḱuden > ḣuşıe: V1p tıkamak (onun için orada içine)
Fışıxekudıyen > ḣuşıe: V1p uzatmak (onun için orada içine)
Fışıxekuten > ḣuşıe: V1p kırmak (onun için orada içine)
Fışıxekutıćın > ḣuşıe: V1p kırılmak (onun için oradan içinden)
Fışıxekuzen > ḣuşıe: V1p sıkmak (onun için orada içine)
Fışıxeĺećehın > ḣuşıe: F1 silmek (onun için oradan içinden)
Fışıxeĺećın > ḣuşıe: V1p silmek (onun için orada içine)
Fışıxeĺeden > ḣuşıe: F1 silmek (onun için oradan içinden)
Fışıxelelın > ḣuşıe: F1 sarkmak (onun için orada içine)
Fışıxeĺeşöhen > ḣuşıe: V1p savrulmak (onun için orada içine)
Fışıxeĺeşön > ḣuşıe: V1p bulamak (onun için orada içine)
Fışıxeĺeşün > ḣuşıe: V1p sürüklemek (onun için orada içine)
Fışıxeĺetın > ḣuşıe: F1 sürümek (onun için orada içine)
Fışıxeĺıcen > ḣuşıe: F1 fırlamak (onun için oradan içinden)
Fışıxeĺ'ıćın > ḣuşıe: F1 ölmek (onun için oradan içinden)
Fışıxeĺıçen > ḣuşıe: F1 koşmak onun için beraber
Fışıxeĺın > ḣuşıe: F1 koymak (onun için orada içine)
Fışıxeĺıten > ḣuşıe: V1p seslenmek (onun için orada içine)
Fışıxeonṫen > ḣuşıe: V1p bırakmak (onun için orada içine)
Fışıxeonṫıćın > ḣuşıe: V1p eğmek (onun için orada içine)
Fışıxepćen > ḣuşıe: F1 vidalamak, çıkarmak (onun için oradan içinden)
Fışıxepḣen > ḣuşıe: V1w sıkılmak (onun için oradan içinden)
Fışıxepḣenćen > ḣuşıe: V1w süpürmek (onun için orada içine)
Fışıxepḣotıćın > ḣuşıe: V1w içlerinden kapmak (onun için, orada)
Fışıxepḣotın > ḣuşıe: V1w süpürmek (onun için oradan içinden)
Fışıxepıcen > ḣuşıe: F1 kapmak (onun için oradan içinden)
Fışıxeṕıṫen > ḣuşıe: V1w sıkmak (onun için orada içine)
Fışıxepĺehen > ḣuşıe: F1 aramak (onun için orada içine)
Fışıxepĺen > ḣuşıe: F1 bakmak (onun için orada içine)
Fışıxepĺın > ḣuşıe: F1 bakmak (onun için oradan içinden)
Fışıxepsen > ḣuşıe: F1 aydınlatmak (onun için orada içine)
Fışıxepsın > ḣuşıe: F1 ışımak (onun için oradan içinden)
Fışıxepşen > ḣuşıe: V1w üflemek (onun için orada içine)
Fışıxepşıhan > ḣuşıe: F1 sürünerek girmek (onun için orada içine)
Fışıxepşıyen > ḣuşıe: F1 çekmek içine onun için
Fışıxepxen > ḣuşıe: V1w bağlamak (onun için orada içine)
Fışıxeqoden > ḣuşıe: F1 kaybolmak (onun için orada içine)
Fışıxeqodın > ḣuşıe: F1 kaybolmak (onun için oradan içinden)
Fışıxeqoreyehın > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (onun için oradan içinden)
Fışıxeqoreyen > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (onun için orada içine)
Fışıxeqoşın > ḣuşıe: F1 sıvışmak (onun için oradan içinden)
Fışıxeqoten > ḣuşıe: F1 ötelenmek (onun için orada içine)
Fışıxeqotın > ḣuşıe: F1 ötelenmek (onun için oradan içinden)
Fışıxequtın > ḣuşıe: F1 dökülmek (onun için oradan içinden)
Fışıxešelen > ḣuşıe: V1p karalamak (onun için orada içine)
Fışıxešelıćın > ḣuşıe: F1 karalamak (onun için oradan içinden)
Fışıxesen > ḣuşıe: F1 saplamak (onun için orada içine)
Fışıxešenĺın > ḣuşıe: F1 kaymak (onun için oradan içinden)
Fışıxešenthen > ḣuşıe: F1 kaymak (onun için orada içine)
Fışıxešentḣın > ḣuşıe: F1 kaymak (onun için oradan içinden)
Fışıxešentḣućın > ḣuşıe: V1p sıyırmak (onun için oradan içinden)
Fışıxešentḣun > ḣuşıe: V1p sıyırmak (onun için oradan içinden)
Fışıxeşehen > ḣuşıe: V1p sarmalamak (onun için orada içine)
Fışıxeşen > ḣuşıe: V1p çekmek (birini bir yerin içine_orada, onun için, orada)
Fışıxeş'en > ḣuşıe: V1p bağlamak (onun için orada içine)
Fışıxeşeyen > ḣuşıe: V1p sürmek (içeriye üstten_orada, onun için, orada)
Fışıxeş'eyen > ḣuşıe: V1p getirmek hepinizi bir araya
Fışıxeşeyin > ḣuşıe: V1p uzatmak (onun için oradan içinden)
Fışıxeş'ıćın > ḣuşıe: V1p yapmak (onun için oradan içinden)
Fışıxeşın > ḣuşıe: V1p çıkarmak (onun için oradan içinden)
Fışıxeşıpehen > ḣuşıe: F1 ayıklamak (onun için orada içine)
Fışıxeşıṫehen > ḣuşıe: V1p ezmek (onun için orada içine)
Fışıxeşün > ḣuşıe: F1 emmek (onun için oradan içinden)
Fışıxetekon > ḣuşıe: V1p atmak (onun için orada içine)
Fışıxetekun > ḣuşıe: V1p atmak (onun için oradan içinden)
Fışıxeṫen > ḣuşıe: V1p bir şeyi toprağa dikmek (onun için, orada)
Fışıxetḣın > ḣuşıe: V1p kopartmak (onun için oradan içinden)
Fışıxetḣon > ḣuşıe: V1p saldırmak (onun için orada içine)
Fışıxetḣućın > ḣuşıe: V1p küremek (onun için oradan içinden)
Fışıxetḣun > ḣuşıe: V1p küremek (onun için oradan içinden)
Fışıxeṫıćın > ḣuşıe: V1p kazmak (onun için oradan içinden)
Fışıxetın > ḣuşıe: F1 durmak (onun için oradan içinden)
Fışıxeṫıshan > ḣuşıe: F1 oturmak (onun için orada içine)
Fışıxeṫupşıćın > ḣuşıe: V1w salmak (onun için oradan içinden)
Fışıxeṫupşıhan > ḣuşıe: V1w salmak (onun için orada içine)
Fışıxeuĺ'en > ḣuşıe: V1p teyellemek (onun için orada içine)
Fışıxeun > ḣuşıe: V1p sokmak, dürtmek (onun için oradan içinden)
Fışıxeunćen > ḣuşıe: V1p iteklemek (onun için orada içine)
Fışıxewehın > ḣuşıe: F1 onun uçun ortadan vurmak
Fışıxewen > ḣuşıe: V1p batmak (onun için orada içine)
Fışıxewıben > ḣuşıe: V1w tepelemek (onun için orada içine)
Fışıxewıbğon > ḣuşıe: V1w yaymak (onun için orada içine)
Fışıxewıbıten > ḣuşıe: V1w tutmak (onun için orada içine)
Fışıxewıbzen > ḣuşıe: V1w biçmek (onun için orada içine)
Fışıxewıçön > ḣuşıe: F1 durmak (onun için orada içine)
Fışıxewıçüćın > ḣuşıe: F1 durmak (onun için oradan içinden)
Fışıxewıfehen > ḣuşıe: V1w içine eğmek (onun için orada içine)
Fışıxewığoyen > ḣuşıe: V1w toplamak (onun için orada içine)
Fışıxewın > ḣuşıe: V1w ipliği geçirmek (onun için oradan içinden)
Fışıxewıpćen > ḣuşıe: V1w salıvermek (diğerlerin içinden, orada, onun için, orada)
Fışıxewıpćın > ḣuşıe: V1w kesmek (onun için oradan içinden)
Fışıxewıpḣen > ḣuşıe: V1w serpmek (onun için orada içine)
Fışıxewıpḣohen > ḣuşıe: V1w traşlamak (onun için orada içine)
Fışıxewıpḣon > ḣuşıe: V1w sermek (onun için orada içine)
Fışıxewıṕoon > ḣuşıe: V1w ditmek (onun için orada içine)
Fışıxewıpšen > ḣuşıe: V1w sıçratmak (onun için orada içine)
Fışıxewıpsıćın > ḣuşıe: V1w kesmek (onun için oradan içinden)
Fışıxewıpxen > ḣuşıe: V1w bağlamak içine
Fışıxewıqoreyen > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (onun için orada içine)
Fışıxewıqoreyićın > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (onun için oradan içinden)
Fışıxewıseyen > ḣuşıe: V1w yaslamak (onun için orada içine)
Fışıxewışen > ḣuşıe: V1w sıkıştırmak (onun için orada içine)
Fışıxewışörećen > ḣuşıe: V1w devrilmek (onun için orada içine)
Fışıxewışörećın > ḣuşıe: V1w devrilmek (onun için oradan içinden)
Fışıxewıṫereḣın > ḣuşıe: V1w dürmek (onun için oradan içinden)
Fışıxewıtın > ḣuşıe: V1w kopartmak (onun için oradan içinden)
Fışıxewıtınehen > ḣuşıe: V1w dövmek (onun için orada içine)
Fışıxewıṫonćen > ḣuşıe: V1w katlamak (onun için oradan içinden)
Fışıxewıṫupşıhan > ḣuşıe: V1w salmak (onun için orada içine)
Fışıxewıṫupşın > ḣuşıe: V1w salmak (onun için oradan içinden)
Fışıxewıtxen > ḣuşıe: V1w serpmek (onun için orada içine)
Fışıxewıtxınźen > ḣuşıe: V1w elemek (onun için orada içine)
Fışıxew'on > ḣuşıe: V1p çentiklemek (onun için orada içine)
Fışıxew'uben > ḣuşıe: V1w dopdolu (onun için orada içine)
Fışıxeyen > ḣuşıe: V1p sıvamak (onun için orada içine)
Fışıxezeğen > ḣuşıe: V1b kalmak (onun için orada içine)
Fışıxeźen > ḣuşıe: V1p atmak (onun için orada içine)
Fışıxezın > ḣuşıe: F1 düşmek (onun için oradan içinden)
Fışıxeźın > ḣuşıe: V1p atmak (onun için oradan içinden)
Fışıyen > ḣuşıe: V1p sıvamak (onun için orada)
fışızeblećın bir yerde geçişirsiniz
Fışızebleğewıpćıćın > ḣuşıe: V1b iliklemek (çapraz_orada)
Fışızebleḣun > ḣuşıe: V1w değiştirmek (onun için orada)
Fışızebleşın > ḣuşıe: V1w çaprazlamak, hizadakileri sağa sola ayırmak (onun için orada)
Fışızeblexın > ḣuşıe: V1w geçiştirmek (iki şeyi bir birinden, onun için orada)
Fışızebleźın > ḣuşıe: V1w dil çevirmek (tercüme etmek, onun için orada)
Fışızećeaben > ḣuşıe: F1 el atmak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećeabıćın > ḣuşıe: F1 ellemek (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećean > ḣuşıe: F1 ellemek (onun için orada birbirine altına)
Fışızećebenen > ḣuşıe: F1 dalmak, saldırmak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećebıben > ḣuşıe: F1 uçmak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećebıcen > ḣuşıe: F1 dürtmek (onun için orada birbirine altına)
Fışızećebzen > ḣuşıe: V1w makaslamak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećebzıćın > ḣuşıe: V1w kesmek (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećećen > ḣuşıe: V1p dökmek (onun için orada birbirine altına)
Fışızećećın > ḣuşıe: F1 ayrılmak (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećeçehın > ḣuşıe: F1 donmak (onun için oradan birbirinden altından)
fışızećeçerezıćın kıvrılmak (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećeçerezın > ḣuşıe: F1 dönmek (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećeçın > ḣuşıe: V1p koparmak (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećeçöḣon > ḣuşıe: F1 sürünmek (onun için orada birbirine altına)
Fışızećeçöḣun > ḣuşıe: F1 sürünmek (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećeden > ḣuşıe: V1b kabul etmek (onun için orada birbirine altına)
Fışızećedıćın > ḣuşıe: V1p dikmek (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećedıten > ḣuşıe: V1b örmek (onun için orada birbirine altına)
Fışızećefen > ḣuşıe: V1p düşmek (onun için orada birbirine altına)
Fışızećefın > ḣuşıe: V1p ayırmak (birbirinden, onun için orada)
Fışızećefızen > ḣuşıe: V1p sıkmak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećeğeaben > ḣuşıe: V1b elletmek (onun için orada birbirine altına)
Fışızećeğean > ḣuşıe: V1b kurmak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećeğebıĺhan > ḣuşıe: V1b saklamak altına onun için
Fışızećeğećen > ḣuşıe: V1b yaslamak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećeğećın > ḣuşıe: V1b ayırmak (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećeğeçerezen > ḣuşıe: V1b evirmek (onun için orada birbirine altına)
Fışızećeğeçerezın > ḣuşıe: V1b evirmek (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećeğeçın > ḣuşıe: V1b akıtmak (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećeğeçöḣun > ḣuşıe: V1b sürüklemek (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećeğedıdıćın > ḣuşıe: V1b kapıp götürmek (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećeğefen > ḣuşıe: V1b düşürmek (onun için orada birbirine altına)
Fışızećeğeğoĺhan > ḣuşıe: V1b sokmak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećeğeḣıćın > ḣuşıe: V1b sıvıyı eklemek (onun için orada birbirine altına)
Fışızećeğeḣon > ḣuşıe: V1b kaçırtmak (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećeğeḣuşütın > ḣuşıe: V1b dondurmak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećeğekon > ḣuşıe: V1b ayırmak (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećeğeḱoşıćın > ḣuşıe: V1b kaçırmak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećeğeĺeden > ḣuşıe: V1b daldırmak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećeğeĺetın > ḣuşıe: V1b yatırmak (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećeğeĺın > ḣuşıe: V1b yakmak (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećeğenen > ḣuşıe: V1b takmak (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećeğepćen > ḣuşıe: V1b yapıştırmak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećeğepćın > ḣuşıe: V1b atlatmak (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećeğepıtehen > ḣuşıe: V1b sıkılamak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećeğeṕiyićın > ḣuşıe: V1b bağırtırmak hepinizi
Fışızećeğepĺın > ḣuşıe: V1b baktırmak (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećeğepsen > ḣuşıe: V1b aydınlatmak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećeğepsın > ḣuşıe: V1b aydınlatmak (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećeğepşıhan > ḣuşıe: V1b girdirmek (onun için orada birbirine altına)
Fışızećeğepşın > ḣuşıe: V1b taşırmak, pot (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećeğeqoden > ḣuşıe: V1b yitirmek (onun için orada birbirine altına)
Fışızećeğeqodın > ḣuşıe: V1b kaybetmek hepinizi
Fışızećeğeqoreyen > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećeğeqoten > ḣuşıe: V1b ötelemek (onun için orada birbirine altına)
Fışızećeğeqotın > ḣuşıe: V1b ötelemek (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećeğešeşütın > ḣuşıe: V1b kaydırmak (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećeğešıbğućın > ḣuşıe: V1b kovmak (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećeğesın > ḣuşıe: V1b oturtmak (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećeğeşın > ḣuşıe: V1b sürmek (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećeğetecen > ḣuşıe: V1b ayağa dikmek (onun için orada birbirine altına)
Fışızećeğetekon > ḣuşıe: V1b dökmek (onun için orada birbirine altına)
Fışızećeğetekun > ḣuşıe: V1b dökmek (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećeğetḣın > ḣuşıe: V1b çizmek (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećeğetın > ḣuşıe: V1b bekletmek (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećeğeṫıqon > ḣuşıe: V1b damlatmak hepinize
Fışızećeğeṫıshan > ḣuşıe: V1b oturtmak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećeğeṫqun > ḣuşıe: V1b damlatmak (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećeğewen > ḣuşıe: V1b bastırmak, batırmak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećeğewıçön > ḣuşıe: V1b koymak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećeğewıçüćın > ḣuşıe: V1b dışarı koymak (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećeğewıkon > ḣuşıe: V1b dayamak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećeğewın > ḣuşıe: V1b tütsülemek (onun için orada birbirine altına)
Fışızećeğewıqoreyićın > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećeğezeğen > ḣuşıe: V1b oyalamak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećeğezıćın > ḣuşıe: V1b sürmek (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećeğezıhan > ḣuşıe: V1b batırmak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećeğezın > ḣuşıe: V1b düşürmek (onun için oradan birbirinden altından)
fışızećeğohen kurumak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećeğoyen > ḣuşıe: V1p toplamak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećehan > ḣuşıe: V1p girmek (onun için orada birbirine altına)
Fışızećeḣohen > ḣuşıe: F1 olmak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećeḣon > ḣuşıe: F1 artmak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećeḣućın > ḣuşıe: F1 olmak (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećeḣuşütın > ḣuşıe: F1 fırlamak (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećejen > ḣuşıe: F1 kusmak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećejüćın > ḣuşıe: V1p sancının geçmesi (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećeḱon > ḣuşıe: V1p tepelemek (onun için orada birbirine altına)
Fışızećeḱuden > ḣuşıe: V1p tıkamak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećekudıyen > ḣuşıe: V1p uzatmak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećekuten > ḣuşıe: V1p kırmak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećekutıćın > ḣuşıe: V1p kırılmak (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećekuzen > ḣuşıe: V1p sıkmak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećeĺećın > ḣuşıe: V1p silmek (onun için orada birbirine altına)
Fışızećeĺeden > ḣuşıe: F1 silmek (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećelelın > ḣuşıe: F1 sarkmak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećeĺeşöhen > ḣuşıe: V1p savrulmak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećeĺeşön > ḣuşıe: V1p bulamak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećeĺeşün > ḣuşıe: V1p sürüklemek (onun için orada birbirine altına)
Fışızećeĺetın > ḣuşıe: F1 sürümek (onun için orada birbirine altına)
Fışızećeĺhan > ḣuşıe: V1p sürümek (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećeĺıcen > ḣuşıe: F1 fırlamak (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećeĺ'ıćın > ḣuşıe: F1 ölmek (onun için oradan birbirinden altından)
fışızećeĺıçen koşmak hepiniz arkaarkaya
Fışızećeĺın > ḣuşıe: F1 koymak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećeĺıqon > ḣuşıe: F1 gidip gelmek birbirine
Fışızećeĺıten > ḣuşıe: V1p seslenmek (onun için orada birbirine altına)
Fışızećeĺıtḣon > ḣuşıe: F1 yatar durumda olmak (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećenen > ḣuşıe: F1 saymak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećeonṫen > ḣuşıe: V1p bırakmak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećeonṫıćın > ḣuşıe: V1p eğmek (onun için orada birbirine altına)
Fışızećepćen > ḣuşıe: V1w vidalamak, çıkarmak (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećepḣen > ḣuşıe: V1w sıkılmak (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećepḣenćen > ḣuşıe: V1w süpürmek (onun için orada birbirine altına)
Fışızećepḣotın > ḣuşıe: V1w süpürmek (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećepıcen > ḣuşıe: F1 kapmak (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećeṕıṫen > ḣuşıe: V1w sıkmak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećepĺehen > ḣuşıe: F1 aramak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećepĺen > ḣuşıe: F1 bakmak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećepĺın > ḣuşıe: F1 bakmak (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećepsen > ḣuşıe: F1 aydınlatmak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećepsın > ḣuşıe: F1 ışımak (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećepşen > ḣuşıe: V1w üflemek (onun için orada birbirine altına)
Fışızećepşıhan > ḣuşıe: F1 sürünerek girmek (onun için orada birbirine altına)
fışızećepşıyen geri çekmek onun için
Fışızećepxen > ḣuşıe: V1w bağlamak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećeqoden > ḣuşıe: F1 kaybolmak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećeqodın > ḣuşıe: F1 kaybolmak (onun için oradan birbirinden altından)
fışızećeqoĺ'en yaklaşmak birlikte
Fışızećeqon > ḣuşıe: F1 geri çekilmek (orada, onun için, orada)
Fışızećeqoreyehın > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećeqoşın > ḣuşıe: F1 sıvışmak (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećeqoten > ḣuşıe: F1 ötelenmek (onun için orada birbirine altına)
Fışızećeqotın > ḣuşıe: F1 ötelenmek (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećequtın > ḣuşıe: F1 dökülmek (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećešelen > ḣuşıe: V1p karalamak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećešelıćın > ḣuşıe: V1p karalamak (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećesen > ḣuşıe: F1 saplamak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećešenĺın > ḣuşıe: F1 kaymak (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećešenthen > ḣuşıe: F1 kaymak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećešentḣın > ḣuşıe: F1 kaymak (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećešentḣućın > ḣuşıe: V1p sıyırmak (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećešentḣun > ḣuşıe: V1p sıyırmak (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećesın > ḣuşıe: F1 oturmak (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećestıćın > ḣuşıe: F1 yanmak (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećestıhen > ḣuşıe: F1 yanmak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećeşehen > ḣuşıe: V1p sarmalamak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećeş'ehen > ḣuşıe: V1p kapatmak hepinizi altına
Fışızećeşen > ḣuşıe: V1p büzmek (orada, onun için, orada)
Fışızećeş'en > ḣuşıe: V1p bağlamak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećeşeyen > ḣuşıe: V1p çekmek beraber altına
Fışızećeş'eyen > ḣuşıe: V1p çekmek beraber altına
Fışızećeşeyin > ḣuşıe: V1p uzatmak (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećeş'ıćın > ḣuşıe: V1p yapmak (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećeşın > ḣuşıe: V1p çıkarmak (onun için oradan birbirinden altından)
fışızećeşınehen korkmak birbirinden
Fışızećeşıpehen > ḣuşıe: V1w ayıklamak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećeşıṫehen > ḣuşıe: V1p ezmek (onun için orada birbirine altına)
Fışızećeştehen > ḣuşıe: V1p donmak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećeşün > ḣuşıe: V1p emmek (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećeşxen > ḣuşıe: V1p yapıştırmak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećeṫećın > ḣuşıe: V1p sökmek (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećetekon > ḣuşıe: V1p atmak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećetekun > ḣuşıe: V1p atmak (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećetḣın > ḣuşıe: V1p kopartmak (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećetḣon > ḣuşıe: V1p saldırmak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećetḣućın > ḣuşıe: V1p küremek (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećetḣun > ḣuşıe: V1p küremek (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećeṫıćın > ḣuşıe: V1p kazmak (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećetın > ḣuşıe: F1 durmak (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećeṫıshan > ḣuşıe: F1 oturmak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećeṫupşıćın > ḣuşıe: V1w salmak (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećeṫupşıhan > ḣuşıe: V1w salmak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećeuĺ'en > ḣuşıe: V1p teyellemek (onun için orada birbirine altına)
Fışızećeun > ḣuşıe: V1p sokmak, dürtmek (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećeunćen > ḣuşıe: F1 iteklemek (onun için orada birbirine altına)
Fışızećewen > ḣuşıe: V1p batmak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećewıben > ḣuşıe: V1w tepelemek (onun için orada birbirine altına)
Fışızećewıbğon > ḣuşıe: V1w yaymak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećewıbıten > ḣuşıe: V1w tutmak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećewıbzen > ḣuşıe: V1w biçmek (onun için orada birbirine altına)
Fışızećewıćın > ḣuşıe: V1w atış etmek (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećewıçön > ḣuşıe: F1 durmak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećewıçüćın > ḣuşıe: F1 durmak (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećewığoyen > ḣuşıe: V1w toplamak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećewın > ḣuşıe: V1w ipliği geçirmek (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećewıpćen > ḣuşıe: V1w toplamak (katlayarak_orada, onun için, orada)
Fışızećewıpćın > ḣuşıe: V1w kesmek (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećewıpḣen > ḣuşıe: V1w serpmek (onun için orada birbirine altına)
Fışızećewıpḣohen > ḣuşıe: V1w traşlamak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećewıpḣon > ḣuşıe: V1w sermek (onun için orada birbirine altına)
Fışızećewıṕoon > ḣuşıe: V1w ditmek (onun için orada birbirine altına)
Fışızećewıpxen > ḣuşıe: V1w bağlamak (altını, onun için, orada)
Fışızećewıqoreyen > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećewıqoreyićın > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećewışen > ḣuşıe: V1w sıkıştırmak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećewışörećen > ḣuşıe: V1w devrilmek (onun için orada birbirine altına)
Fışızećewışörećın > ḣuşıe: V1w devrilmek (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećewıṫereḣın > ḣuşıe: V1w dürmek (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećewıtın > ḣuşıe: V1w kopartmak (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećewıtınehen > ḣuşıe: V1w dövmek (onun için orada birbirine altına)
Fışızećewıṫonćen > ḣuşıe: V1w katlamak (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećewıṫupşıhan > ḣuşıe: V1w salmak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećewıṫupşın > ḣuşıe: V1w salmak (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećewıtxen > ḣuşıe: V1w serpmek (onun için orada birbirine altına)
Fışızećewıtxınźen > ḣuşıe: V1w elemek (onun için orada birbirine altına)
Fışızećew'on > ḣuşıe: V1p çentiklemek (onun için orada birbirine altına)
Fışızećew'uben > ḣuşıe: V1w dopdolu (onun için orada birbirine altına)
Fışızećexın > ḣuşıe: V1p almak (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećezeğen > ḣuşıe: F1 kalmak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećeźen > ḣuşıe: V1p atmak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećezeşıhan > ḣuşıe: F1 usanmak (onun için orada birbirine altına)
Fışızećezın > ḣuşıe: F1 düşmek (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızećeźın > ḣuşıe: V1p atmak (onun için oradan birbirinden altından)
Fışızedeaben > ḣuşıe: F1 el atmak (onun için orada birbirine araya)
Fışızedeabıćın > ḣuşıe: F1 ellemek (onun için oradan birbirinden aradan)
Fışızedean > ḣuşıe: F1 ellemek (onun için orada birbirine araya)
Fışızedebenen > ḣuşıe: F1 dalmak, saldırmak (onun için orada birbirine araya)
Fışızedebıben > ḣuşıe: F1 uçmak (onun için orada birbirine araya)
Fışızedebıcen > ḣuşıe: F1 dürtmek (onun için orada birbirine araya)
Fışızedebın > ḣuşıe: F1 batmak (onun için oradan birbirinden aradan)
Fışızedeblen > ḣuşıe: F1 tutuşmak (onun için orada birbirine araya)
Fışızedebzen > ḣuşıe: V1w makaslamak (onun için orada birbirine araya)
Fışızedebzıćın > ḣuşıe: V1w kesmek (onun için oradan birbirinden aradan)
Fışızedećen > ḣuşıe: V1p dökmek (onun için orada birbirine araya)
Fışızedećın > ḣuşıe: F1 ayrılmak (onun için oradan birbirinden aradan)
Fışızedeçehın > ḣuşıe: F1 donmak (onun için oradan birbirinden aradan)
fışızedeçerezıćın kıvrılmak (onun için oradan birbirinden aradan)
Fışızedeçın > ḣuşıe: V1p koparmak (onun için oradan birbirinden aradan)
Fışızedeçöḣon > ḣuşıe: F1 sürünmek (onun için orada birbirine araya)
Fışızedeçöḣun > ḣuşıe: F1 sürünmek (onun için oradan birbirinden aradan)
Fışızededıćın > ḣuşıe: V1p dikmek (onun için oradan birbirinden aradan)
Fışızededıten > ḣuşıe: V1b örmek (onun için orada birbirine araya)
Fışızedefen > ḣuşıe: V1p düşmek (onun için orada birbirine araya)
Fışızedefın > ḣuşıe: V1p kovmak (onun için oradan birbirinden aradan)
Fışızedefızen > ḣuşıe: V1p sıkmak (onun için orada birbirine araya)
Fışızedeğeaben > ḣuşıe: V1b elletmek (onun için orada birbirine araya)
Fışızedeğean > ḣuşıe: V1b kurmak (onun için orada birbirine araya)
Fışızedeğebıĺhan > ḣuşıe: V1b saklanmak birlikte
Fışızedeğećen > ḣuşıe: V1b yaslamak (onun için orada birbirine araya)
Fışızedeğećın > ḣuşıe: V1b ayırmak (onun için oradan birbirinden aradan)
Fışızedeğeçerezen > ḣuşıe: V1b evirmek (onun için orada birbirine araya)
Fışızedeğeçerezın > ḣuşıe: V1b evirmek (onun için oradan birbirinden aradan)
Fışızedeğeçın > ḣuşıe: V1b akıtmak (onun için oradan birbirinden aradan)
Fışızedeğeçöḣon > ḣuşıe: V1b sürüklemek (onun için orada birbirine araya)
Fışızedeğeçöḣun > ḣuşıe: V1b sürüklemek (onun için oradan birbirinden aradan)
Fışızedeğedıdıćın > ḣuşıe: V1b kapıp götürmek (onun için oradan birbirinden aradan)
Fışızedeğedıdın > ḣuşıe: V1b kapıp götürmek (onun için oradan birbirinden aradan)
Fışızedeğefen > ḣuşıe: V1b düşürmek (onun için orada birbirine araya)
Fışızedeğeğoĺhan > ḣuşıe: V1b sokmak (onun için orada birbirine araya)
Fışızedeğehan > ḣuşıe: V1b sorun çıkarmak (onun için oradan birbirinden aradan)
Fışızedeğeḣıćın > ḣuşıe: V1b sıvıyı eklemek (onun için orada birbirine araya)
Fışızedeğeḣon > ḣuşıe: V1b kaçırtmak (onun için oradan birbirinden aradan)
Fışızedeğeḣuşütın > ḣuşıe: V1b dondurmak (onun için orada birbirine araya)
Fışızedeğekon > ḣuşıe: V1b ayırmak (onun için oradan birbirinden aradan)
Fışızedeğeḱoşıćın > ḣuşıe: V1b kaçırmak (onun için orada birbirine araya)
Fışızedeğeĺeden > ḣuşıe: V1b daldırmak (onun için orada birbirine araya)
Fışızedeğeĺetın > ḣuşıe: V1b yatırmak (onun için oradan birbirinden aradan)
Fışızedeğeĺın > ḣuşıe: V1b yakmak (onun için oradan birbirinden aradan)
Fışızedeğenen > ḣuşıe: V1b takmak (onun için oradan birbirinden aradan)
Fışızedeğepćen > ḣuşıe: V1b yapıştırmak (onun için orada birbirine araya)